DAGSORDEN

Integrationsrådet

Ordinært møde

Dato

24. april 2007

Tid

16:30

Sted

Parallelvej 27, 1. sal ved kantinen

NB.

Afbud til Susanne Andersen, sekretariatet, på telefon 9845 5660 eller på mail: suan@frederikshavn.dk

Fraværende

Poul Erik Isaksen med afbud.

Medlemmer  

 

 


Indholdsfortegnelse

1.

Valg af medlem og af suppleant til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter

Åben sag

2.

Integrationsrådets økonomi

Åben sag

3.

Gensidige forventninger til arbejdet i Integrationsrådet, herunder en første prioritering og brainstorming omkring arbejdsopgaver

Åben sag

4.

Ansøgninger

Åben sag

5.

Modersmålsundervisning

Åben sag

6.

Eventuelt

Åben sag
 

 

 

 

1.

 

Valg af medlem og af suppleant til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter 

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr: 574560

Sbh: BLT

 

Besl.komp: Integrationsråd

 

Sagsfremstilling

Jf. bekendtgørelse om repræsentantskabet skal Integrationsrådet vælge et medlem og en suppleant for denne til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter.

 

Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter vælges for 4 år ad gangen. Valget skal finde sted senest 1. april og skal meddeles til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

 

Indstilling

Konstitueret Arbejdsmarkedsdirektør indstiller at Integrationsrådet af sin midte vælger et medlem og en suppleant til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter.

 

 

Bilag

 

Fordeling

1.

Bekendtgørelse om valg til REM 20. marts 2007

Int.råd

 

 

 

Beslutning - Integrationsrådet 20. marts 2007

Formand og næstformand blev valgt som henholdsvis medlem (formand) og suppleant (næstformand).

 

Fraværende: Poul Erik Isaksen med afbud, Sayed Olawi, Ganesu Uthaykumaran, Adi Alansyah, Benijamin Nadj

 

Supplerende sagsfremstilling den 24. april 2007

 

Valg af medlem og af suppleant til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter

 

Supplerende sagsfremstilling til punkt 4 fra Integrationsrådets møde den 20. marts 2007

 

På sidste møde valgte Integrationsrådet Ulla Pedersen som suppleant til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter. I bekendtgørelse nr. 99 af 20. februar 2006 om valg af Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter § 1, stk. 3 og valg af Rådet for Etniske Minoriteter står der:

 

Stk. 3. Integrationsrådets valg af medlem og stedfortræder til repræsentantskabet skal ske blandt de medlemmer af integrationsrådet, der er udpeget blandt medlemmer af lokale flygtninge- og indvandrerforeninger eller blandt andre tilsvarende personer i kommunen, jf. integrationslovens § 43, stk. 2, 1. pkt.

 

Sekretariatet for Rådet for Etniske Minoriteter har gjort forvaltningen opmærksomme på, at udpegningen af næstformand Ulla Pedersen som stedfortræder ikke lever op til hensigten med stk. 3. Det er sekretariatets opfattelse, at en forudsætning for deltagelse i Repræsentantskabet er, at man ikke er etnisk dansker.

 

Derfor skal Integrationsrådet vælge en ny stedfortræder.

 

Indstilling

Konstitueret Arbejdsmarkedsdirektør indstiller, at Integrationsrådet på mødet vælger en stedfortræder til Repræsentantskabet til Rådet for Etniske Minoriteter.Elektroniske bilag:
 Bekendtgørelse om valg til REM 20. marts 2007.pdf

 

 

 

 

 

2.

 

Integrationsrådets økonomi 

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr: 574564

Sbh: BLT

 

Besl.komp: Integrationsråd

 

Sagsfremstilling

Til næste møde i Integrationsrådet fremlægger forvaltningen et forslag til et budget for Integrationsrådets arbejde i 2007.

 

Sammen med budgettet fremlægges et forslag til principper for transportgodtgørelse for Integrationsrådets medlemmer ved deltagelse i møder, kurser og temadage.

 

 

Indstilling

Konstitueret Arbejdsmarkedsdirektør indstiller at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.

 

 

 

Beslutning - Integrationsrådet 20. marts 2007

Orienteringen taget til efterretning.

 

Fraværende: Poul Erik Isaksen med afbud, Sayed Olawi, Ganesu Uthaykumaran, Adi Alansyah, Benijamin Nadj

 

Supplerende sagsfremstilling den 24. april 2007

Der er til Integrationsrådets arbejde afsat kr. 32.530 i 2007.

 

Såfremt Integrationsrådet ønsker at støtte lokale projekter sker dette efter samme principper som gælder for det Lokale Beskæftigelses Råd (LBR). Støtte sker til projekter af betydning for integrationsindsatsen i Frederikshavn Kommune. Beløbet skal benyttes til projektudvikling og kan således ikke benyttes til støtte for faste aktiviteter.

 

Af det afsatte budgetbeløb skal afholdes udgifter til medlemmernes deltagelse i møder, temadage og kurser. For at sikre overblik over udgifterne kan der kun udbetales transportgodtgørelse og kursusgebyrer såfremt deltagelse sker efter aftale i Integrationsrådet eller efter aftale med sekretariatet. Medlemmer kan således ikke få betalt deltagelse i arrangementer, de af egen drift har tilmeldt sig.

 

Indstilling

Konstitueret arbejdsmarkedsdirektør indstiller, at budgetrammen tages til efterretning og at principperne for deltagelse i arrangementer godkendes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Gensidige forventninger til arbejdet i Integrationsrådet, herunder en første prioritering og brainstorming omkring arbejdsopgaver 

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr: 574563

Sbh: BLT

 

Besl.komp: Integrationsråd

 

Sagsfremstilling

 

 

Indstilling

 

Beslutning - Integrationsrådet 20. marts 2007

De gensidige forventninger til arbejdet i Integrationsrådet blev drøftet. Det blev besluttet, at sekretariatet laver et oplæg til en fortsættelse af debatten på næste møde.

Forvaltningen udarbejder navneskilte til næste møde.

 

Fraværende: Poul Erik Isaksen med afbud, Sayed Olawi, Ganesu Uthaykumaran, Adi Alansyah, Benijamin Nadj

 

Supplerende sagsfremstilling den 24. april 2007

På sit seneste møde anmodede Integrationsrådet forvaltningen om at komme med forslag til gensidige forventninger til arbejdet i Integrationsrådet.

 

Forvaltningen har udarbejdet vedhæftede notat, der ønskes drøftet på mødet.

 

Indstilling

 

Konstitueret Arbejdsmarkedsdirektør indstiller, at notatet drøftes.

 

Bilag

 

Fordeling

1

Notat om arbejdet i Integrationsrådet

Int.råd.

 

 

 Elektroniske bilag:
 Notat om arbejdet i Integrationsrådet.pdf
 

 

 

 

4.

 

Ansøgninger 

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr: 584002

Sbh: BLT

 

Besl.komp: Integrationsrådet

 

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget vedhæftede ansøgning fra Frederikshavn Multietniske Forening.

 

Indstilling

Konstitueret Arbejdsmarkedsdirektør indstiller at ansøgningen drøftes.

 

Bilag

 

Fordeling

1

Ny ansøgning fra FMF

Int.råd

 

 Elektroniske bilag:
 Ny ansøgning fra FMF.pdf

 

 

 

 

 

5.

 

Modersmålsundervisning 

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr: 511660

Sbh: BKF/arco

 

Besl.komp: BUU

 

Sagsfremstilling – Børne og Ungdomsudvalget den 15. marts 2007

Kommunen er forpligtet til at tilbyde modersmålsundervisning til børn fra medlemsstater i Den Europæiske Union, fra lande, som er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt fra Færøerne og Grønland.

 

Det er op til den enkelte kommune, om der herudover skal tilbydes modersmålsundervisning til børn fra andre lande. I Gl. Frederikshavn Kommune har dette tilbud været givet, mens der i tidligere Sæby og Skagen kommuner ikke har været tilbudt modersmålsundervisning udover det pligtige.

 

I Gl. Frederikshavn Kommune er tilbuddet givet efter de samme retningslinier som er gældende for den pligtige undervisning. Det vil sige, at der skal være mindst 12 elever til undervisning i samme sprog, og at det er muligt at tilknytte en kvalificeret lærer.

 

I Gl. Frederikshavn Kommune anvendes der i indeværende skoleår ressourcer svarende til ca. 0,3 fuldtidsstilling til undervisning på to hold i dari og to hold i tamilsk. Hvert af de fire hold undervises i tre ugentlige lektioner.

 

Det skal bemærkes, at udgifterne til den del af undervisningen, som kommunen ikke er forpligtet til at tilbyde, ej heller kompenseres via bloktilskuddet.

 

Såfremt det besluttes at videreføre Gl. Frederikshavn Kommunes tilbud i den nye kommune, er det imidlertid særdeles vanskeligt at estimere ressourceanvendelsen hertil. Dels er tilbuddet frivilligt, den faktiske mulighed for udnyttelse af tilbuddet er afhængig af den aktuelle sprogsammensætning i pågældende elevgruppe, og endelig er det ikke muligt at afdække de afledte udgifter til kørsel.

 

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget beslutter, om der skal tilbydes modersmålsundervisning til børn fra andre lande end Den Europæiske Unions medlemsstater, EØS-lande samt Færøerne og Grønland.

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 15. marts 2007

Udvalget foreslår at tilbyde modersmålsundervisning til 1. generationsindvandrere på det grundlag, der er beskrevet i sagsfremstillingen.

 

Forslaget sendes til udtalelse i Integrationsrådet.

 

Fraværende: Ingen

 

Supplerende sagsfremstilling – Integrationsrådet den 24. april 2007

Integrationsrådet er af Børne- og Ungdomsudvalget blevet bedt om at afgive et høringssvar omkring tilrettelæggelsen af modersmålsundervisningen.

 

Sagsfremstillingen samt beslutningen fra Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 15. marts er vedhæftet som bilag.

 

Indstilling:

Konstitueret Arbejdsmarkedsdirektør indstiller at Integrationsrådet drøfter høringen om modersmålsundervisning og vedtager et høringssvar

 

 

 
 

 

 

 

6.

 

Eventuelt 

 

 

 

Åben sag

 

Sagsnr: 584010

Sbh: BLT

 

Besl.komp: Integrationsrådet

 

Mødet hævet, oplæst kl.


Til stede:


Underskrifter: