Multietnisk Fred'shavner-dialog
Frederikshavn Multietniske Forening - Danmarksgade 78,1 - 9900 Frederikshavn

4. marts 2000 - opdateret 28. april 2000.

Redaktører svarer på spørgsmålet: Er vi uønsket siden I kalder os "de fremmede"?

Frederikshavn Multietnisk Forening har spurgt 63 nyhedsredaktioner i Danmark om de vil lade være med at betegne de etniske mindretal som "de fremmede", da det kan give etniske mindretal, der allerede har boet i Danmark i længere tid, en følelse af at være uønsket i Danmark og måske også bestyrker visse danskere i deres opfattelse af os som uønskede. Altså "tage initiativ til, at personer med udenlandsk baggrund for fremtiden omtales i programmet med andre udtryk end "de fremmede"

Først gengives her den oprindelige henvendelse til pressen:

-----------------------

Frederikshavn d. 18.01.2000

Åbent brev til redaktører og programledere i Danmark

Er vi de uønskede?

I Frederikshavn Multietnisk Forening har vi diskuteret nyhedsmediernes brug af begrebet de fremmede". Efter Ekstrabladet gennemførte en kampagne kaldt "de fremmede" i 1997, har brugen af dette udtryk bredt sig i nyhedsmedierne i forbindelse med dækning af stof om udlændinge/indvandrere/etniske mindretal i Danmark.

I Frederikshavn Multietniske Forening oplever vi det som stigmatiserende og sårende, at vi rutinemæssigt bliver omtalt af journalister i medierne som "de fremmede", selv i Danmarks Radio og Politiken. At personer, som bliver interviewet eller deltager i en debat, omtaler os som "de fremmede", må vi nok lære at leve med. Når det gælder redaktionel sprogbrug føler vi imidlertid at sagen stiller sig anderledes.

Den tillid som næres til journalistfaglig saglighed og neutralitet, gør at journalister i nyhedsmedierne har en speciel gennemslagskraft som skabere af sproglige konventioner i samfundet. Dette er en rolle og et ansvar som vi går ud fra at journalister og redaktioner i almindelighed er bevidste om.

For de fleste personer med indvandrerbaggrund opleves journalisters udbredte brug af betegnelsen "de fremmede", når de stiller spørgsmål eller formidler tilsyneladende neutral information, som et brud med det ansvar, der knytter sig til den journalistiske rolle.

Det må være en grundlæggende regel, at man i en journalistisk sammenhæng bruger betegnelser, som er så præcise, at der er nogenlunde enighed om hvad de indeholder, og som er så neutrale, at de kan godtages af alle parter i en sag og i udgangspunktet stiller alle parter lige.

Når det gælder gruppekategoriseringer, bør journalister som hovedregel bruge samme betegnelse som gruppens medlemmer bruger om sig selv eller i hvert fald betegnelser som medlemmerne af gruppen kan acceptere eller identificere sig med.

Når det gælder "de fremmede", er der efter vores opfattelse tale om en gruppekategorisering, som ikke har et betydningsmæssigt (entymologisk) eller konventionelt indhold, der er præcist nok til, at det er anvendeligt i en saglig debat. I modsætning til andre begreber såsom udlændinge, indvandrere, efterkommere, etniske mindretal og geografiske og nationale kategorier, er "de fremmede" et begreb som ikke er defineret af eller i brug hos Danmarks statistik eller i ordbøgerne.

Når udtrykket "de fremmede" overhovedet er taget i brug til at kategorisere udlændinge med ophold i Danmark som gruppe, hænger det altså ikke sammen med det beskrivende (deskriptive) kvaliteter. I stedet hænger det efter alt at dømme sammen med, at begrebet om "fremmedhed" indeholder en række konventionsbestemte medbetydninger, som definerer begrebet på en holdningsmæssig skala. I hvert fald er det sådan udtrykket "de fremmede" opfattes i Frederikshavn Multietniske Forening.

Oprindelig beskriver "fremmedhed" det eller de som man ikke er kendt med. I en traditionel afledet betydning, er en "fremmed" imidlertid en person som ikke er eller bør være en del af fællesskabet.

I en situation, hvor de allerfleste danske børn har mindst en klassekammerat med udenlandsk baggrund, og hvor mange danskere har kolleger eller venner som har udenlandsk baggrund, hvor danskere handler hos udlændinge og hvor udlændinge til stadighed optræder i medierne, er den oprindelige betydning af begrebet næppe det første læserne, seerne og lytterne kommer til at tænke på, når medierne taler om "de fremmede". Set fra indvandrermodstandernes side er problemet jo ikke, at de ikke kender os. Problemet er i stedet, at de mener at kende os så godt, at de er i stand til at sige, at de ikke ønsker vores tilstedeværelse.

Når begrebet om "de fremmede" bruges af nyhedsmedierne (og andre), opfattes det, som om der siges "de uønskede", og det tror vi faktisk gælder både dem, der tilhører etniske mindretal og dem der tilhører flertallet af etniske danskere - både dem som er fjendtligt indstillet til etniske minoriteter og dem som ikke er. "De fremmede" indeholder en implicit bedømmelse af etniske minoriteter på en holdningsmæssig skala, og uanset hvor bevidste medierne har eller ikke har været omkring det, bliver udtrykket i hvert fald opfattet sådan af de fleste. Det gælder i hvert fald alle som etniske minoriteter og mange danskere som Frederikshavn Multietniske Forening kender til. Derfor er "de fremmede" ikke en velegnet betegnelse for personer med udenlandsk baggrund, hvis medierne ønsker at lægge op til en ligeværdig informationsformidling og debat om spørgsmål, som vedrører etniske minoriteter i Danmark og ønsker en dialog hvor også personer med minoritetsbaggrund føler sig velkommen til at deltage og behandlet med respekt.

Når arbejdsgivere og fagforeninger omtales i pressen eller deltager i en debat, bliver de ikke omtalt som "kapitalisterne" eller "pamperne", heller ikke selv om man ønsker at rette et kritisk søgelys mod forhold de er medansvarlige for. Journalisten viser dem respekt ved at bruge de betegnelser, som de selv bruger og ønsker brugt om sig selv.

Frederikshavn Multietnisk Forening foreslår derfor at danske journalister og nyhedsmedier hurtigst mulig tager initiativ til et bedre navn på os end "de fremmede", enten ved at finde et ny betegnelse eller at gå tilbage til de begreber som var gældende før 1997. Mange af disse er nøjagtig lige så mundrette som "de fremmede". Dette gælder f.eks. udlændinge og indvandrere. Selv om disse begreber f.eks. ikke afspejler det faktum at en stor del af de etniske mindretal faktisk er født og opvokset i Danmark eller er danske statsborgere, så er de trods alt langt at foretrække. Betegnelsen, etniske mindretal, der afspejler, at der findes fastboende, endog danske statsborgere, med udenlandsk oprindelse, må også gerne bruges. Ja er faktisk det navn som vi selv bruger, jf. navnene på de 2 paraplyorganisationer POEM, "Paraplyorganisationen for Etniske Mindretal", og IND-sam, "De etniske Mindretals Sammenslutning". I de journalistiske verden er der måske brug for korte og letopfattelige udtryk. Det accepterer vi, men vær så venlig at spare os for "de fremmede", kald os hellere nydanskere.

Med venlig hilsen fra Bestyrelsen for Frederikshavn Multietniske Forening.

-----------------------

De er kommet følgende svar på Frederikshavn Multietniske Forenings brev til redaktioner om "de fremmede" (af ca. 63 mulige, dog er mange af disse del-redaktioner, som kan være dækket ind af deres overordnede)
(Se evt straks en konkluderende opsamling på svarene på  http://www.arnehansen.net/000715media.htm )

TV3
Tak for Jeres brev af den 31.01.2000. Jeg har indskærpet over for medarbejderne her på Dagens Nyheder på TV3, at de skal undgå at bruge udtrykket "de fremmede", som i øvrigt altid har haft en negativ klang i min bevidsthed. Netop som I så fint argumenterer i Jeres brev. Jeg kan dog ikke huske, at vi har brugt udtrykket, men det er vel også underordnet. Hovedsagen er, at jeg er enig med Jer i, at det er usagligt og har en kløft-skabende virkning, så tak for henvendelsen.

Med venlig hilsen
Nyhedschef Mads WedderkoppTV2/Nyhederne
TV2/NYHEDERNE, 2. februar

Kære Arne.

Tak for brev om anvendelsen af betegnelsen "de fremmede" om mennesker med udenlandsk baggrund

Jeg er af den opfattelse, at betegnelsen i en række tilfælde er dårlig og ikke bør benyttes.

Den kan f.eks. ikke anvendes til kollektiv beskrivelse af den samlede gruppe af flygtninge, indvandrere, asylansøgere, familiesammenførte osv. Man er efter min mening f.eks. ikke "fremmed", hvis man er velintegreret i og velfungerende på det danske samfunds almene præmisser eller hvis man f.eks. er 3. generationsindvandrer.

Der kan være situationer, hvor betegnelsen "de fremmede" kan hævdes at være dækkende - og her tænker jeg især på den psykologiske og ikke-tekniske oplevelse af det danske samfunds forandring til multietnisk samfund i disse årtier.

Det kan således være dækkende, at udtale sætningen "da de fremmede begyndte at komme til Danmark" - eller "når fremmede kommer hertil".

Min pointe er, at det første møde med mennesker af anden etnisk oprindelse ER en oplevelse af mødet med noget "fremmed". Også på en charterrejse. Men der er ikke - efter min opfattelse - noget nedsættende eller afstandstagende i dette. Det er en ren konstatering af den menneskelige oplevelse.

Jeg håber, mit svar er tilfredsstillende. Vi, der repræsenterer det "offentlige sprog" skal være omhyggelige med på den ene side ikke at bære fordomme frem via en automat-retorik - og på den anden side heller ikke blive så skrækslagent politisk korrekte, at vi ikke kan sige tingene som folk siger dem mest - når det i øvrigt er dækkende.

Bedste hilsner
Jens GaardboEkstra Bladet
Kære Arne Hansen,


Tak for brev og materiale.
Det er min opfattelse, at vi ikke i Ekstra Bladet bruger glosen 'de fremmede' deklasserende. Hvis jeg slog mig ned i Pakistan eller Tyrkiet, ville jeg ikke blive fornærmet over, at mine børn og jeg blev kaldt 'de fremmede'. For det ville vi jo objektivt være.

De gange, hvor det falder naturligt at skrive '2. generations indvandrere', flygtninge, iranere etc., gør vi det. Men 'de fremmede' er den eneste mundrette fællesbetegnelse for både flygtninge og indvandrere. 'Udlændinge' kan undertiden bruges, men det omfatter f.eks. også turister, så det afgrænser mindre præcist, hvem vi vil karakterisere. Og hvis en iraner har fået dansk statsborgerskab er han næppe 'udlænding'.

Jeg tror, I selv er opmærksom på problemet - nemlig det danske sprogs fattigdom på synonymer. Ellers havde I nok selv haft et godt forslag. Kommer I på et sådant, hører jeg gerne om det. Men I må ikke forlange, at vi konsekvent skal skrive 'etniske minoriteter'. Det er umuligt at få plads til i en overskrift.

Måske skulle I i stedet overbevise Jer selv om, at der IKKE er noget nedsættende i at blive betegnet som 'fremmed' - når man faktisk er det. Karikaturen på politisk korrekt sprogbrug kender vi fra USA, hvor det anses for upassende at kalde folk 'negre' eller sorte. De er nu blevet 'african americans' - uanset, om de har været amerikanere i 8 generationer og aldrig været nær Afrika. Det er for latterligt at rende den vej, ikke sandt?

Venlig hilsen
Bent FalbertØstjyllands Radio, DR, Århus
Jeg er enig i, at "indvandrere og flygtninge" generelt er bedre begreber end "fremmede". Da vi ikke er justitsministeriets lovkontor og ikke Århus Universitets samfundsvidenskabelige institut vil vi ikke altid tage hensyn til om begreberne er præcist definerede, men støtte os på vores sproglige "fornemmelse". Og min fornemmelse siger mig f.eks. at udtrykket "personer med udenlandsk baggrund" er lidt for sociologisk.

Vi vil gerne være opmærksomme på om vores ordvalg virker "fremmedgørende" over for indvandrere. Jeg vil have dine betragtninger med mig, når vi her på redaktionen diskuterer vores sprogbrug i forbindelse med flygtninge og indvandrere. Men noget egentligt initiativ kan jeg ikke love.

Ivar HesselagerDet ny NOTAT
Tak for dit brev af 31.01. 2000 vedr. brugen af udtrykket »de fremmede«. Til din orientering skal jeg oplyse, at det ny NOTAT aldrig har brugt begrebet »de fremmede« og heller ikke påtænker at gøre det for fremtiden.

Mange venlige hilsener og held og lykke i Jeres bestræbelser.
Kurt Lund, RedaktørSamspil
Med tak for din henvendelse vil jeg sige at alt andet lige kalder vi "de fremmede" for etiske mindretal (se fx. forsiden eller kolofonen). Men der kan være steder i bladet, der for at understrege en holdning eller mening vi bliver nød til at bruge ordene: "de fremmede" (hvis der er tale om den måde gruppen bliver betragtet på af majoriteten) indvandrer/flygtninge (for at præcisere hvem det er man taler om fx i modsætning til EU-statsborgere) eller udlændinge (fx i forhold til gruppens opfattelse af sin situation i Danmark).

Jeg kan også sige at gruppen "andengenerationsindvandrere" bliver for det meste betragtet som de unge. Men de kan også få betegnelsen efterkommere.

Jeg ved ikke om dette svar er tilfredsstillende for dig, men det er det bedste svar jeg kan komme med.

Med mange venlige hilsner
Amin Alavi (for det meste kalder jeg mig selv for udlænding eller flygtning, men nu vil jeg kalde mig selv for redaktør)Socialisten
Til Frederikshavn Multietniske Forening v. Arne Hansen

Vedr. brug af udtrykket »de fremmede«.
Socialisten Weekend bruger aldrig udtrykket »de fremmede« om personer med udenlandsk baggrund i Danmark.

Det er vores holdning, at udtrykket er med til at opretholde en permanent afstandtagen til disse mennesker, og at alene distancen i udtrykket virker integrationshæmmende og diskriminerende.

Med venlig hilsen
Martin Lindblom, Socialisten WeekendLokalradioerne i Brønderslev
Tak for jeres brev om brug af udtrykket "de fremmede".

Vi kan oplyse jer om, at udtrykket ikke bruges i vores nyhedsudsendelser eller magasin-programmer.

Vi bruger nok mest udtrykket "indvandrere" og herunder også "andengenerationsindvandrere".

I forbindelse med politistoffet bruges ofte udtrykket "sydlandsk udseende" - for at identificere rigtigt.

I øvrigt mener vi, at intet er helt sort og intet helt hvidt - Alle er mennesker - på godt og ondt - uanset om de er indvandrere eller "indfødte danskere".

I øvrigt kan vi oplyse om, at vi sammen med Brønderslev Kommune arbejder med planer om at lave en kort ugentlig udsendelse for de kurdiske indvandrere. En udsendelse med kommunal information.

Med venlig hilsen
Erik AmstrupDR Bornholm
Vi anvender ikke begrebet "de fremmede".

Mvh DR Bornholm
f. redaktionschef Erik Nielsen
MinnaDR Syd
Tak for brevet af 31.1. 2000.

Vi tager altid et konkret udgangspunkt. Når det er vigtigt at fortælle, om mennesker kommer fra Vietnam, Pakistan eller Vorbasse gør vi det.

Når det er vigtigt, om mennesker er fra Danmark eller andetsteds fra, gør vi det.

Jeg forstår jeres henvendelse sådan, at I spørger, om vi vil holde op med at bruge "de fremmede". Det vil vi ikke love, da "de fremmede" kan være en lige så rigtig betegnelse som tilflytter. Og for mange i Frederikshavn er f.eks. sønderjyder jo tilflyttere.

Men jeg vil love, at jeres brev har været med til at skærpe min sans for variation og for ikke at overdosere generaliseringer og fællesbetegnelser, som placerer os i to lejre her i landet.

mvh Tharben Hansen, chef for DR SydWeekendavisen
Kære Arne Hansen, Frederikshavn Multietniske Forening har sendt mig en skrivelse om brugen af betegnelse "de fremmede".

Jeg går ud fra, at det drejer sig om en rundskrivelse til mange medier og ikke et brev særligt beregnet på os.

Det er nemlig ikke vores normale praksis at bruge denne betegnelse, undtagen når vi citerer mennesker, der bruger den, eller naturligvis på debatsiderne, hvor ansvaret for den enkelte tekst påhviler skribenten og ikke den ansvarshavende chefredaktør.

Selv bruger jeg aldrig betegnelsen "de fremmede"; jeg synes, den er dum, tendentiøs og indholdsløs.

I øvrigt mener jeg, at sprogrenseri generelt er spild af tid; det har ikke hjulpet de åndssvage spor at få navneforandring til psykisk udviklingshæmmede, og når kvinder i dag klarer sig adskilligt bedre end før, er det ikke fordi man har givet dem en ny betegnelse, men fordi man har indset, at der var konkrete former for undertrykkelse, som kunne afskaffes. Det samme gælder de etniske mindretal; deres problem er ikke, hvad de kaldes, men hvordan de bliver behandlet på arbejdsmarkedet og i skolen.

Med venlig hilsen
Anne Knudsen
ansvarshavende chefredaktør
WeekendavisenNordjyske Stiftstidende, Skagen
Kære Arne Hansen og den øvrige forening

Jeg er områdechefredaktør på NORDJYSKE i Skagen og er helt enig med det, I skriver og mener. Når vi journalistisk i Skagen omtaler "de fremmede" anvender vi konsekvent ikke den betegnelse. Vi skriver en del om flygtningene her i kommunen og kalder dem vore nye medborgere, de nye skagboer og lignende.

Det er min personlige holdning, og den slår naturligvis igennem i det stof, vi skriver i Skagen.

Men hvis vi får et læserbrev, hvor skribenten anvender betegnelsen "de fremmede" lader vi det stå. Det er trods alt ikke i strid med injurielovgivningen, og vi må jo også forsvare folks ret til at ytre sig frit med hensyn til lovgivningen på området.

De bedste hilsner med ønsket om fortsat godt arbejde og øget dansk forståelse for vore nye medborgere.
Palle W. Nielsen

OmrådechefredaktørNORDJYSKE Stiftstidende, Direktionen
Kære Arne Hansen - Tak for Deres henvendelse til NORDJYSKE Stiftstidende.

Jeg er fuldstændig enig med Dem i, at betegnelsen "de fremmede" er særdeles uheldig, når pressen (og NORDJYSKE Stiftstidende) omtaler personer med udenlandsk baggrund.

Det er også sket i NORDJYSKE og på baggrund af Deres henvendelse har vi drøftet, hvorledes vi kan erstatte denne betegnelse med mere neutrale vendinger.

Samtidig har vi bedt avisens sprogredaktør Lars Borberg om i Nordjyskes interne sprog-avis at forholde sig til problematikken. Det vil ske i en kommende udgave af sprogavisen, der tilsendes alle journalister på avisen.

Jeg vil tillade mig at sende Dem et eksemplar, når nummeret, hvori omtalen vil være at finde, udkommer.

Med venlig hilsen
NORDJYSKE Stiftstidende
Flemming Hvidtfeldt
Chefredaktør
---
Nordjyske Stiftstidendes andet brev i sagen:
Sprogavisen Nordjylland, Nr. 101, 10.2.2000
- tænk at det stod i vores avis
redaktør Lars Borberg

(Tegning Claus Albrechtsen, EkstraBladet 1969)
Farvel til "de fremmede"
NORDJYSKE har sammen med en række andre medier modtaget et åbent brev fra Frederikshavn Multietniske Forening. Her opfordres landets journalister til at undlade at bruge betegnelsen "de fremmede" om vore indvandrere, udlændinge, etniske mindretal og nydanskere. Udtrykket "de fremmede" er blevet stadig hyppigere i medierne efter at Ekstrabladet i 1997 søsatte en kampagne med netop "De fremmede" som slagord. Det har smittet af på sprogbrugen i hele pressen, mener den Multietniske Forening.


Sprogavisen føler sig ikke ramt på NORDJYSKEs vegne, men finder henvendelsen rimelig. Det har i årevis været en problematisk gråzone mellem politisk korrekthed og simpel kommunikation at finde de "rigtige" ord. Virkeligheden er jo, at uanset hvad man vælger, lægger man en værdi i det - og samtidig er det umuligt at lade være, hvis man skal kunne afspejle den objektive virkelighed. Det åbne brev bærer overskriften "Er vi de uønskede?". Sådan tolker brevet "de fremmede", og de finder det "stigmatiserende og sårende", når udtrykket bruges som redaktionel sprogbrug. "Den tillid som næres til journalistfaglig saglighed og neutralitet, gør at journalister i nyhedsmedierne har en speciel gennemslagskraft som skabere af sproglige konventioner i samfundet. Dette er en rolle og et ansvar, som vi går ud fra at journalister og redaktioner i almindelighed er bevidste om. For de fleste med indvandrerbaggrund opleves journalisters udbredte brug af betegnelsen "de fremmede", når de stiller spørgsmål eller formidler tilsyneladende neutral information, som et brud med det ansvar, der knytter sig til den journalistiske rolle, hedder det bl.a. i brevet. NORDJYSKEs praksis er denne: Danske statsborgere er danskere. Kun i sammenhænge, hvor deres eventuelle udenlandske oprindelse spiller en væsentlig rolle for sammenhængen, er der grund til at tage det med. Asylsøgere, flygtninge og indvandrere, der ikke har opnået dansk statsborgerskab, behøver kun nævnes som sådanne, hvor det har en betydning for sammenhængen.

Ordvalget bør afspejle sammenhængen. Det er ikke tabu at omtale folk som det de er. Det kan være nødvendigt i reportagen om et komplekst samfund. Men det er et rimeligt krav, at ordvalget er objektivt. Der er kræfter og strømninger nok i det samfund, vi eksisterer og opererer i, der trækker den anden vej. Det vidner vore debatsider så rigeligt om i forvejen.

Så rigeligt, at det er svært ikke at opleve det som en noget betinget ros, når en læser hylder NORDJYSKE som "den danskeste avis". Så lad os lige skærpe opmærksomheden en ekstra tand og få genmobiliseret det opmærksomme blik, hvis det måtte være faldet af på den. red.
---TV-STOP
Tak for jeres henvendelse.

Vi bar i vores udsendelser aldrig brugt udtrykket "de fremmede" og vi bakker op om jeres initiativ til, at personer med udenlandsk baggrund vil blive omtalt på anden måde end "de fremmede".

Med venlig hilsen
Jonas JakobsenANR Frederikshavn
Hvad angår spørgsmålet om brug af begrebet "de fremmede", må jeg sige, at vi aldrig benytter begrebet.

Man kan ikke sammenligne alle nyhedsmediers brug af begreber, da f.eks. radioens sprogbrug er vidt forskellig fra avisens. Journalister på aviser har i nyhedsanalyser og baggrundsartikler mulighed for at komme med egne holdninger, mens vi i radiomediet på grund af vore korte udsendelser og vores manglende mulighed for at uddybe, illustrere osv. har pligt til at være let forståelige, korte og neutrale. Begrebet "de fremmede" ser jeg ikke som et neutralt begreb, og det vil derfor aldrig forekomme i vores nyheder.

Med venlig hilsen
Pia Haugaard, Radio ANR FrederikshavnDR Radio Fyn
Kære Arne Hansen
Du har bedt om en tilbagemelding på vores brug af udtryk, når vi omtaler de såkaldte nydanskere.

Her på Radio Fyn bruger vi aldrig udtrykket "de fremmede". Vi bringer ofte historier, hvor vi omtaler folk af anden etnisk oprindelse end dansk. Og som du selv er inde på, så er det en i journalistisk sammenhæng noget tung betegnelse.

Udtryk som "2. generations indvandrere", dansker med tyrkisk baggrund" og den slags er mere i vores boldgade.

Og dertil kommer så hele diskussionen om, hvornår det er vigtigt for informationen at få at vide, om man er dansker, tyrker eller hvad det nu kan være.

Hvis en spritbilist har være involveret i en ulykke, ville vi aldrig omtale den pågældendes etniske herkomst. Den skal have en betydning for historien, f.eks. når to grupper af etniske mindretal er tørnet sammen i Odenses gader.

Her vurderer vi, at det er vigtigt for lytterens forståelse af konflikten, at vi fortæller, hvor de stridende parter kommer fra. Så med hensyn til "de fremmede", kan vi melde hus forbi.

Venlig hilsen
Hanne Sørud
Chef for Radio FynFyens Stiftstidende
På din foranledning vil jeg gerne svare på brevet af 31. januar 2000.

Vi forsøger at undgå at bruge udtrykket "de fremmede", idet vi næsten altid fortæller, hvor den pågældende person, vi nævner, er fra. Jeg vedlægger en af avisens sektioner med flere eksempler herpå.

Med venlig hilsen
Erik Tøttrup
chefredaktørDR TV-Aktualitetsafdelingen
Tak for Jeres åbne brev til redaktører og programledere om brugen af udtrykket "de fremmede".

Vi har en regel her på TV-Aviserne og magasinerne i TV-A's regi om, at vi ikke bruger udtrykket. Vi er fuldt ud klar over, at udtrykket signalerer distance til medborgere af anden etnisk herkomst, og det signal har vi ingen interesse i at sende i vore udsendelser.

Jeg vil naturligvis ikke afvise, at enkelt eller to en af vore reportere har brugt udtrykket. Det er jo en stor arbejdsplads med mange medarbejdere, og selvfølgelig ryger der en finke af panden. Anderledes kan det ikke være, når mange mennesker arbejder under pres mange timer i døgnet syv dage om ugen og ofte med direkte TV.

Jeg mener imidlertid, at det hører til de absolutte sjældenheder, og jeg kan kun komme på et enkelt tilfælde - der netop var en direkte omstilling.

Vi har ofte diskuteret terminologien omkring de etniske mindretal. Jeg må åbent erkende, at ingen af os har kunnet finde en 1øsning der både er dækkende, præcis og ikke lang og indviklet som f.eks. udtrykket "andengenerationsindvandrere". Vi er modtagelige for forslag.

Jeg har sendt Jeres brev videre til Deadlines redaktionschef. Jeg føler nu ikke, at Deadline er en af de redaktioner, der i et iøjnefaldende omfang har brugt udtrykket.

Med venlig hilsen
Søren Knudsen
Nyhedschef TV-AktualitetsafdelingenPolitiken
Vi har ingen nedskrevne regler på området, men bruger ikke selv udtrykket "de fremmede" i avisen, medmindre der er tale om læserbreve eller citater. Om personer af udenlandsk baggrund bruger vi først og fremmest betegnelsen "nydanskere" eller udtrykket "ikkedansk baggrund" i stedet for det mindre vellykkede "anden etnisk baggrund end dansk".

Med venlig Hilsen
Tøger SeidenfadenDR Nyheder
Kære Arne Hansen,

Tak for dit brev og din opfordring til at standse brugen af udtrykket " de fremmede".

Jeg er enig med dig i at udtrykket i den danske politiske debat er blevet meget værdiladet, og at vi derfor bør forsøge at undgå at bruge det i vores daglige nyhedsdækning.

Jeg har på baggrund af dit brev sendt en e-mail til alle medarbejdere i nyhedsområdet for at skærpe opmærksomheden omkring et mere præcist ordvalg, når vi omtaler folk med anden etnisk baggrund.

De venligste hilsener
Lisbeth Knudsen
Nyhedsdirektør
DR NyhederANR & TV Danmark Aalborg
Jeg mener ikke at vide af at vi bruger udtrykket "de fremmede" i andre sammenhænge end ved direkte citater.

Der findes ikke et decideret "hvad siger vi ikke" kodeks. Det er en løbende praksis, der diskuteres på redaktionen, og jeg vil gerne drøfte bruge af udtrykket med redaktionen, jvf. dog ovenstående, at jeg ikke er bekendt med at det skulle være blevet brugt.

mvh Lars Jespersen, redaktionschef ANR & TV Danmark AalborgBerlingske Tidende
Kære Arne Hansen, jeg ser ikke tidligere at have modtaget nogen skrivelse fra dig om dette spørgsmål, og jeg føler mig heller ikke så forpligtet over for din forening, at ordet "rykker" giver nogen mening i denne sammenhæng.

Som svar på dit spørgsmål kan jeg oplyse, at Berlingske Tidende bruger mange udtryk om indvandrere, flygtninge, asylsøgere, nye danskere, fremmede, og at det løbende diskuteres, om netop ordet "fremmede" har relevans i de sammenhænge, hvori det forekommer lejlighedsvis.

Med venlig hilsen
Peter WivelÅrhus Stiftstidende
Kære Arne Hansen & Co.

Vi bestræber os meget på, at de udtryk vi bruger om udlændinge, indvandrere eller flygtninge i Danmark ikke er nedværdigende. Vi synes selv vi har en ret skrap selvjustits på området.

Vi har ikke særlige regler for, hvad vi skriver, og med flere end 100 journalister og mange forskellige til at redigere kan vi ikke undgå, at ordet "fremmede" undertiden vil komme i avisen. Vi betragter det ikke som en ringeagtsytring eller på anden måde som diskriminerende.

Venlig hilsen / Hans PetersenBT
Tak for din henvendelse vedr. B.T.s brug af vendingen "de fremmede" - og undskyld det forsinkede svar.

Det er desværre en fejlagtig opfattelse, at B.T. bruger vendingen "de fremmede" ved omtale af personer med udenlandsk baggrund. Vi har i hvert fald siden 1996 bevidst forsøgt at undgå dette udtryk i avisens spalter. I stedet anvender vi mere konkrete udtryk som udlændinge, indvandrere, flygtninge eller asylansøgere, hvis det har direkte relevans i forbindelse med artiklen - men i langt de fleste af vores artikler behandler vi udenlandske medborgere på lige fod med danske statsborgere uden brug af "etiketter".

Vi har på baggrund af henvendelsen gennemgået B.T. for de sidste to år, d.v.s. 1998, 1999 og jan.-feb. 2000, i alt næsten 800 aviser med tusindvis af artikler, og i disse 800 aviser optræder vendingen "de fremmede" kun i alt 40 gange, og det skyldes primært, at vendingen har været brugt af eksterne skribenter i klummer, kronikker eller læserindlæg.

Håber det svar er tilfredsstillende - held og lykke med undersøgelsen.

Med venlig hilsen
Bent Sørensen
redaktørAktuelt
Kære Arne Hansen,

Tak for jeres brev om pressens brug af udtrykket 'de fremmede' - jeg har været væk i nogle uger, derfor først svar nu.

Jeg opfattede faktisk brevet som en rundskrivelse, for det passer - så vidt jeg kan se - ikke på Aktuelt. Vi har diskuteret længe, hvilke ord vi selv skulle anvende i den standende strid om indvandrere og andengenerationsindvandrere. Vi har besluttet som generelt princip overhovedet ikke at omtale nogen som 'indvandrere' i nogen grad (anden, tredje eller syvogtyvende), hvis de aldrig selv er vandret nogen steder, al den stund vi ikke vil risikere at bruge forældres oprindelse som generel kulturel årsagsforklaring. Tvært imod vil vi gerne undgå at beskrive større eller mindre grupper af minoriteter som ét fedt.

Når vi skildrer den aktuelle ændring af udlændingelovgivning benytter vi om nødvendigt 'nydanskere', men ikke 'de fremmede'...

Mange venlige hilsener
Anders Jerichow
AktueltDagbladet Arbejderen
Tak for jeres henvendelse og undskyld vi ikke har svaret endnu. Vi bruger aldrig udtrykket "de fremmede" i vores avis. Er helt enige i jeres kritik omkring udtrykket.

Venlig hilsen Ulla Rasmussen, Dagbladet ArbejderenJyllandsposten
Tak for henvendelsen. Jeg bryder mig heller ikke om udtrykket "de fremmede" og vil gerne arbejde for, at det ikke bruges i vor avis. På den anden side kan vi heller ikke lide udtrykket "nydanskere". Det virker omklamrende og åh så politisk korrekt. Vi vil kalde folk det, de er - indvandrere og/eller flygtninge eller eksempelvis "tyrkisk dansker", jævnfør "dansk amerikaner".

Med venlig hilsen
Carsten JusteJydskeVestkysten
Jeg vil ikke love, at JydskeVestkysten ikke i fremtiden vil benytte udtrykket "de fremmede" om personer af udenlandsk herkomst. Medarbejderne på JydskeVestkysten har vide beføjelser til at benytte sproget og alle dets facetter. Men selvfølgelig indskærpes betydningen af ordet "de fremmede" over for medarbejderne.

Venlig hilsen
Jørgen Baungaard
redaktør, JydskeVestkystenRitzaus Bureau
Ritzaus Bureau bruger ikke udtrykket "de fremmede" om etniske mindretal i Danmark. En fremmed er jo et menneske, man ikke kender. Derfor er udtrykket nonsens i forbindelse med personer, man kender, og som har boet i Danmark i årevis. Nytilkomne vil vi normalt betegne som f.eks. indvandrere eller flygtninge. Undtagelser fra denne regel kan forekomme i forbindelse med citater, hvor andre personer bruger udtryk som "de fremmede". I sådanne tilfælde vil hensynet til korrekt citering veje tungt.

Med venlig hilsen
Uffe Riis Sørensen,
chefredaktør

Se også. en senere opsamling på http://www.arnehansen.net/000715media.htm skrevet til MedieWatch

http://www.arnehansen.net/« « «