Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred

Velkommen til FLR-Dialogs radiolydarkiv
om LOKALE emner

FLR-Dialog er Frederikshavn Lokalradios program tirsdagsaftener, og indeholder især lokale/danske/globale integrations/ligestillings og flygtninge-emner samt ikke mindst fred, men Dialog på Frederikshavn Lokalradio er også en lokal (nordøst)vendsysselsk radio for foreninger, frivillige, græsrødder, indsamlinger, minoriteter, uddannelser, socialt udsatte og for demokrati, humanitet og velfærd i samfundet. Oversigten her på nettet er opdelt i emner øverst. Læs mere om FLR-Dialog i radio og på nettet her.

Vis år 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Alle 2009 2008


icon icon 2017
Hvad betyder forsvarsforliget for Frederikshavn og hvorfor egentlig dansk oprustning?.
Interview med Bjarne Laustsen om forsvarsforligets betydning for Frederikshavn og om  hvorfor dog Danmark nu skal gennem en kraftig militær oprustning. Herunder behandles bl.a.USA's historiske rolle siden slut70-ernes leverancer af stingermissiler via Bin Laden til de afghanske muhadjineres kamp mod Sovjet over invasion i Irak med  med dansk deltagelse og efterfølgende med borgerkrig og shiitiske  militsers undertrykkelse af sunnimindretallet i Irak, som så  fik hjælp fra tilstrømmende sunni militser, som udvikledes til ISIS . Og over NATOs fremrykning mod Ruslands grænser efter Sovjetunionens oplysning, som Rusland så stoppede ved udsigten til at miste flådebasen på Krim og med farlig spændingstilstand til følge, som nu også vanskeliggør samarbejde om løsning af  konflikterne i Syrien. ((sendt d. 14. februar 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 8. februar 2018 med Bjarne Laustsen, medlem af forsvarsudvalget for Socialdemokratiet valgt i Frederikshavnkredssen.

Den hyppige gæst på asylcentret, Frank Zenas om lukning af asylcentret i Frederikshavn og hvordan han ser det i et større perspektiv mui. S-forslaget .
Dialog har i anledning af at asylcentret for asylsøgere i Frederikshavn skal lukkes til maj 2018 og de 400 beboere herunder mange børnefamilier, inden da flyttes til andre centre, - hvis de ikke inden da har fået asyl eller er blevet udvist, - så nu ringet til Frank Zenas på Dybvad-kanten, fordi han og hustruen Ann har sin gang på asylcentret i Frederikshavn. Ud over asylcenterlukningens betydning for det frederikshavnske lokalsamfund, så bliver det til en længere samtale omkring hele den europæiske asylpolitik og flygtningenes tarv. Og det sker med udgangspunkt i en analyse af det nylige forslag fra den socialdemokratiske ledelse om at gå enegang og deportere flygtninge der af egen drift ankommer til Danmark til forventede sorteringslejre i flygtningenes nærområder. Hvorefter de anerkendte flygtninge så vil blive overladt til FNs flygtningeorganisation UNHCR at skabe en fremtid for i villige udviklingslande - lokket af at Danmark så vil målrette sin udviklingsbistand til de lande der vil huse lejre og genhuse og genbosætte de flygtninge som Danmark har deporteret. I stedet for deportationen, der skal demotivere flugt til Danmark, så vil Mette Frederiksens Sosialdemokrati, så i det omfang et politisk flertal mener at danskerne magter det, kunne modtage det dobbelte af de 500 FN-kvoteflygtninge som Danmark tidligere i en årrække har taget imod. Samtalen kommer dog ikke nærmere ind på årsager til flygtningenes henholdsvis indvandreres vandringer. OG specielt årsager til krigsflygtninge er et tabuemne i den danske flygtningepolitiske diskurs, og som må analyseres for at finde bæredygtige løsninger i den internationale politik som Danmark er en del af.   ((sendes i radio xxxxxxxxxxx februar 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 9. februar 2018 med Frank Zenas, Dybvad i Frederikshavn kommune.

FUF-repræsentantskabsmøde med bl.a. oplæg af  og debat med  KFU-formand  Anders Broholm fra kommunen. .
Hør Dialog-reportage fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråds (for indviede FUFs) repræsentantskabsmøde d. 8. februar 2018. Vi hører først den nytiltrådte formand for Kultur- og Fritidsudvalget (for de indspiste KFU) genvalgt Venstre-byrådsmedlem Anders Broholm, som fik en varm velkomst. Anders fremlægger store visioner, men der kommer ikke flere penge, da kommunen måtte skære i udgifterne de næste mange år og den private ejendomsret måtte  respekteres. Anders vil gerne samarbejde også om igen engang at se på de årelange knaster:  udligning af halregler og priser fra før kommunesammenlægningen og så 25-årsreglen for aktivitetstilskud. Den efterfølgende debat viste at der er mange forskellige interesser i spil og især omkring 25-årsgrænsen for tilskud pr aktivitetstime, hvor de fleste gerne vil have sundhedsudvalget til at støtte voksenidrætten for at fremme den fysiske folkesundhed som forebygger senere sygdom hvorved kommunekassen sparer mange penge. Men hvor FUF-ledelsen ved Henrik Carsen betonede, at det under ingen omstændigheder måtte tages penge fra børn og unge, hvor aktivitetstilskuddet til deres foreninger nu var nede på det meget  lave beløb af 50 ør pr aktivitetstime, som også måtte sættes  i vejret  - også for at give foreningerne råd til at lave forebygende pædagogisk og socialt arbejde, der kan rumme ikke mindst udsatte og nytilkomne børn og unge også mht. afpassede kontingentsatser.  Vi hører også FUF-formand Henrik Carlsens beretnng fra bestyrelsen. Man får en oversigt over de imponerende mange projekter FUF har været initiativtger til at sætte i søen og herunder hvordan FUF igennem  konferencer med store koryfæer indenfor ungdomsarbejdet i Damnmark prøver at ruste lokalområdet til at tackle de store udfordringer, som ungdomslivets udvikling og fristelser,  stiller ungdomsforeningerne overfor. Og igen fulgte en livlig diskussion og herunder fornam man blandt nogle af medlemsforeningern en bekymring for om enkelte store prestigeprojekter skulle løbe med hele den kommunale projektpulje. Mht til forenings-skolesamarbejdet var det gået i stå idet begge parter sad og ventede på at den anden part skulle komme. ((sendes i radio xxxxxxxxxxx februar 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse af Frederikshavn Ungdoms Fællesråds repræsentantskabsmøde den 8. februar 2018, hvor vi bl.a. hører Anders Broholm og Henrik Carlsen samt utallige andre fra medlemsforeningeerne.

Vær med til at lave event i dit eget format på Kulturnatten i den lille storby Frederikshavn d. 15. september i byjubilæumsåret 2018 .
Dialog drejer sig her om et tilbud til alle foreninger og i øvrigt folk der kan have mod på at lave noget på Kulturnatten i Frederikshavn midtby d. 15. september 2018. Da det er på en lørdag vil Kulturnatten begynde i god tid og åbner allerede kl. 13:00. Dialog er i den anledning inviteret op på rådhusets 2. sal for et interview med kommunens unge kulturkonsulent Marie Weirgang. Marie Weirgang fortæller her engageret om de muligheder for performance som Kulturnatten kan tilbyde foreningsengagerede og andre frivillige og engagerede frederikshavnerne at udfolde sig i. ((sendt d. 7. februar 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 1. februar 2018 med kulturkonsulent Marie Weirgang, frederikshavn kommune.

Dialog på besøg i Cafe Danish på biblioteket i Frederikshavn .
Dialog på Frederikshavn Lokalradio på besøg i Cafe Danish på biblioteket i Frederikshavn d. 1. februar 2018, hvor vi møder og snakker med en masse positive mennesker både Camille fra biblioteket, Abdulsalam Albayaty, Amira, Abdul Rahmann, Mihaela og Ann Brandstrup og kort med nogle hvor navnet glippede. Og vi møder mennesker såvel indfødte danskere, som fra Irak, Eritrea,  Afghanistan og Rumænien. Men hør selv nu. ((sendt d. 7. februar 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.FLR-Dialog)
Interview d. 1. februar 2018 i Cafe Danish med Camille fra biblioteket, Abdulsalam Albayaty, Amira, Abdul Rahmann, Mihaela og Ann Brandstrup

Hør frederikshavnske kurderes protestmarch mod Erdogans terrormbomning af hjemstavnen Afrin i Syrien.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her en reportage fra den protestmarch igennem Frederikshavns gader, som de frederikshavnske kurdere fra Afrin holdt d. 27. januar 2018 for at fortælle omverdenen om hvordan den tyrkiske regeringsleder Erdogan i øjeblikket terrorbomber deres familier og andre civile i deres kurdiske hjemstavn i Afrin i det nordvestlige Syrien.   Vi hører først de 150 overvejende kurdiske demonstrationsdeltagere råbe deres paroler vendt mod Erdogans bombning af civile og appeller til omverdenen go især USA om at komme til hjælp. Og kun afbrudt af uddeling af løbesedler med billeddokumentation på Erdogans krigsforbrydelser tilsendt direkte fra familierne i Afrin og forklaring på hvad den højlydte protestmarch drejer sig om samt den noget forskelligartede meningsudveksling det afstedkommer med forbipasserende på gaden lige fra den fremherskende forekommende dialog og til en til tider heftig diskussion. Her er valgt at bringe de par håndfulde meningsudvekslinger, som uddeling af 9 løbesedler med billede af barn der fiskes op af et bombekrater og af en større gruppe kvinder og børn som har søgt beskyttelse i en mørk og kold klippehule. Disse fotos er vedlagt internetudgaven af lydreportagen her og kan findes på arnehansen.net/dialog.
Dernæst hører vi talerne på Fisketorvet, som var Zainab Ali, Alissar Diab oprindeligt fra Libanon, Rasul Hassan Bilal, Zardasht Quadi, Riadh Aido, Osman Rashu og Arne Hansen.
Endelig er der efter demonstrationen et interview med en dreng fra Hobro, Kawar Bilal, som fortæller om, hvordan han har oplevet den sidste uge, hvor hans slægtninge i Afrin har været under bombning og om hvordan skolekammerater og lærere reagere når han fortæller dem om bombningen. (FLR-Dialog onsdag d. 7. februar 2018.)
Reportage med lydbilleder, taler samt interviews d. 27. februar 2018 i forbindelse med vores frederikshavnske kurderes protest mod Erdogans terrorbomning af slægtninge og landsmænd i Afri i Syrien arrangeret af Dansk/kurdisk Kultur og Venskabsforening Frederikshavn.

Hvorfor demonstrerede frederikshavnere af syrisk-kurdisk oprindelse i lørdags d. 27.01.2018 mod krigsforbryderen Erdogan og for deres familiers og hjemstavnen  Afrins overlevelse?.
Dialog bringer her et interview optaget allerede d. 24. januar med de  frederikshavnske medborgere af syrisk-kurdisk oprindelse Midiya Mustafa og Riadh Aido, som gerne vil fortælle andre frederikshavnere og danskere om, hvorfor de vil opfordre alle til at deltage i deres demonstration i Frederikshavn på lørdag d. 27. januar kl 11 fra De Frivilliges Hus, Danmarksgade.12. De interviewede kurdiske frederikshavnere fortæller, at protestmarchen mod Erdogans krigsforbrydelser med bombning af millionbyen Afrin fra luften med foreløbigt drab på over 90 civile både børn og voksne, hvoraf en del er de frederikshavnske kurderes familier..., . De interviewede kurdisk-frederikshavnske medborgere Midiya og Riadh fortæller i lydfil nr 2 herunder om de billeder, som de har modtaget fra deres familier i Afrin,  som er på flugt fra bomning fra Erdogans F-16-krigsfly og fra tyrkiske kanonstillinger fra bjergplatouer nogle kilometer inde i det kurdiske Afrin-område i Syrien. Midiya Mustafa og Riadh Aido er  fra ”Dansk/kurdisk Kultur og Venskabsforening Frederikshavn”, som arrangerede  demonstrationstoget fra De Frivilliges Hus Danmaksgade 12 lørdag d 27. januar. NB en reportage fra den nu vellykket afholdte protestmarch med deltagelse af mindst 150 frederikshavnere, dog for ca 95%s vedkommende af udenlandsk oprindelse, bringes i Dialog på onsdag d. 7. februar. (FLR-Dialog d. 25. og 31.januar 2018.)
Interviews d. 24. januar 2018 med Midiya Mustafa og Riadh Aido fra ”Dansk/kurdisk Kultur og Venskabsforening Frederikshavn”.

Nytårsinterview med borgmester Birgit Hansen, Frederikshavn kommune.
Nytårsinterview med Frederikshavn kommunes borgmester Birgit Hansen d. 10. januar 2018 til Dialog på Frederikshavn Lokalradio især om folkeskolen og de grønne aspekter, men også om psykiatri, handicap, integration samt om at skaffe indtægter til det hele. Og alt sammen på baggrund af, at den socialdemokratiske borgmester fik et fantastisk genvalg med et komfortabelt flertal på 18 socialdemokratiske byrådsmedlemmer af de i alt 29 byrødder. ((sendt d. 24(evt. 27.) januar 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.FLR-Dialog)
Interview d. 10. januar 2017 med Birgit Hansen, Frederikshavn kommunes genvalgte borgmester.

Henrik Carlsen om at opstarte Frederikshavn Lokalradio med 1980ernes teknologi .
Henrik Carlsen fortæller om dengang i 1980erne da han sammen med andre som nogle af de første fik en lokal kristelig græsrodsradio op at stå i Frederikshavnområdet, Frederikshavn Lokalradio, drevet af frivillige ildsjæle. Og så også hvordan det så senere gik op og efterhånden ned da større mediehuse kastede sig over lokalradiomarkedet da de opdagede at der var reklamepenge at tjene. Men vi hører også historier fra livet i Frederikshavn og om kendte og ukendte frederikshavnere. ((sendt d. xxx. januar 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.FLR-Dialog)
Interview d. 6. janauar 2018 med Henrik Carlsen, som var med i opstarten på den første Frederikshavn Lokalradio i marts 1984.

Fortællingen om Hans Hedtofts forlis ved Grønland i januar 1959   .
Hør her i Dialog dramaet om Hans Hedtofts forlis ved Grønland d. 30. januar 1959 på sin jomfrutur samt hvad der gik forud.men også det også forargelige efterspil, som også kan lede tanken hen til magtfuldkomne politikere i vore dage. Fortæller er Jesper Stormly Enevoldsen, museumsleder ved Narsaq Museum på Gønland. Jesper baserer sig på hidtidig tilgængelig viden. Optagelsen er fra et møde i Maritim Historisk Forening i Frederikshavn d. 8. januar 2018. Vi hører også den livlige regn af spørgsmål og debat bl.a med deltagelse af Leif  og andre tidligere værftarbejdere, som i sin tid havde bygget polarfartsskibet Hans Hedtoft på Frederikshavn værft. ((sendt d. xxx januar 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 8. januar 2017 af Jesper Stormly Enevoldsens fordrag og efterfølgende livlige debat, arrangeret af Maritim Historisk Forening i Frederikshavn i Metals lokaler.

Hør om  EUX-uddannelsesretningerne på EUC Nord i Frederikshavn   .
Dialog bringer her en reportage fra åbent hus om EUX-uddannelsesretningerne på EUC Nord i Frederikshavn d. 9. januar 2018. Vi hører her interviews med uddannelsesleder for byggeri og energi, murere, tømrere og elektrikere, Hans Ulrik Møller, EUX-elev Karl viggo Rahbech sam uddannelsesleder for EUX, Jan Mosbæk. ((sendt d. 17. januar 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 9. januar 2018 med uddannelsesleder Hans Ulrik Møller, EUX-elew Karl viggo Rahbech og Jan Mosbæk, uddannelsesleder for EUX, alle EUC-Nord.

Er der grund til at markere solidaritet med palæstinenserne på torsdag 18. januar? .
Dialog bringer her et interview med Peder Hvelplund om baggrunden for at han har taget initiativ til at markere  Solidaritet med det palæstinensiske folk på Springvandspladsen i Hjørring på torsdag d. 18. januar 2018 kl 16-17. Udover Peder Hvelplund så taler også en hjørringenser med palæstinensisk baggrund, Imad Abu Almeiza. I øvrigt skriver Peer Hvalplund: ” Enhedslisten Hjørring: Solidaritet med det palæstinensiske folk USA's præsident Trumps beslutning om at anerkende Jerusalem som den Israelske stats hovedstad, har sat den i forvejen skrøbelige fredsproces helt i stå. Det er i klar strid med FNs beslutninger og er ødelæggende for mulighederne for en fredelig to-statsløsning. Der er behov for at vi overalt, både internationalt, nationalt og lokalt viser vores modstand mod den tåbelige beslutning og vores støtte til det helt legitime krav om et frit og demokratisk Palæstina…. -          Muligheden for at skabe en fredelig udvikling i Mellemøsten betinges af at der skabes mulighed for  en palæstinensisk stat side om side med Israel. Der skal være mulighed for en fredelig sameksistens med sikre grænser. Derfor har FN adskillige gange erklæret de israelske annekteringer og bosættelser ulovlige. Det internationale samfund må bakke op om FN og støtte oprettelsen af en levedygtig palæstinensisk stat. Trumps beslutning om entydig at lægge den mulighed i graven kan få katastrofale følger for hele regionen…..” (FLR-Dialog d. 17. januar 2018)
Interview d. d. 11. januar 2018 med hjørringenseren Peder Hvelplund, EL-folketingskandidat.

Hvorfor ”Nationalt stormøde for flygtningevenner” i Aarhus d 20. januar? .
Dialog  har interviewet Lars Henrik Carlskov fra  Aarhus for mangfoldighed om hvad der gemmer sig bag Facebookopslaget ”Nationalt stormøde for flygtningevenner” som afholdes d. 20 januar og hvor hele Jylland er inviteret med inkl. vendelboerne. (Interviewet bringes i Dialog på Frederikshavn Lokalradio d. 17. januar 2018)
Interviewet her Lars Henrik Carlskov fra  Aarhus for mangfoldighed foregik d 14. januar 2018 .

Idrætssamvirkets Tommy Thomsen fortæller om løsninger på  idrættens udfordringer i Frederikshavn kommune  .
Den nye formand for Idrætssamvirket i Frederikshavn kommune, Tommy Thomsen, fortæller her til Dialog på Frederikshavn Lokalradio om sit arbejde som formand og om idrætslivets udfordringer i løbet af det kommende år. Det drejer sig bl.a. om endelig at få afskaffet den nu 10-årige favorisering af sportshallerne og dermed brugerne i den gamle Frederikshavn kommune , der kun betaler en tredjedel af hvad hallerne i Sæby og Skagen må betale. Det kan løses samtidigt med et andet problem Tommy mener trænger sig på: At foreninger med mange medlemmer over 25 år kun får tilskud i forhold til den procentdel af medlemmerne der er under 25 år. Da dette giver et mindre gennemsnitligt tilskud pr medlem, mener Tommy, at det kan gå ud over det tilskudsbeløb der kan blive til rådighed til gavn for foreningens unge medlemmer. Derfor arbejder Tommy for at få fjernet den nuværende 25-årsgrænse for tilskud fra den kommunalt financierede folkeoplysningspulje. Endelig blev strategier for at fastholde de unges interesse for at dyrke idræt og især holdsport også berørt Interviewet d. 30. december 2017 med Tommy Thomsen, som ny formand for Idrætssamvirket, blev optaget d. 30. december 2017, og bringes snart i radioen Dialog på Frederiksahvn Lokalradio . ((sendt d. 10. januar 2018  på radioen Dialog på Frederikshavn Lokalradio.FLR-Dialog)


Om Benedikte Kühles engagement i Abildgaardkirkens udviklingsarbejde.
I Dialog på Frederikshavn Lokalradio skal vi nu høre ildsjælen  i ulandsarbejde, Benedicte Kuhle,  fortælle om Abildgård Kirkes ulandsarbejde igennem Danmission og hvor krumtappen har været de penge der er kommet ind igennem frivilliges organisering af det årlige Abildgårdsmarked. (FLR-Dialog d. 10. januar 2018)
Interview d. d. 19. september 2017 med Benedikte Kühle stadig aktiv i Danmission

Henrik Carlsen fortæller om Frederikshavn Ungdoms Fællesråd .
Hør her på Dialog på Frederikshavn Lokalradio et stort nytårsinterview med Henrik Carlsen om Frederikshavn Ungdoms Fællesråd, som Henrik er formand for. Optagelsen skete d. 30. december 2017.
Henrik fortæller om FUF’s indsats i det forløbne år og især om initiativ til og medvirken i planlægningen af større projekter bl.a. på havnen i Sæby. FUF arbejder sammen med Idrætssamvirket og kommunen på at få løst det efterhånden 10-årige problem med forskelsbehandling af hallerne i de 3 gamle kommuner.
Men under interviewet får vi også en drøftelse af nogles ønske om foreningsstøtte til medlemmer over 25 år, som dog får tommelen nedad, hvis det vil betyde mindre tilskud til børne- og ungdomsaktiviteter og dermed især vil ramme de mest udsatte og mindstbemidlede frederikshavnere. I stedet kunne sundhedsudvalget give forebyggende tilskud til idrætsudøvelse for de over 25-årige.
I det hele taget lægger Henrik Carlsen vægt på at Frederikshavn Ungdoms Fællesråd ikke mindst er til og får sin berettigelse for den sociale indsat inklusive integrationsområdet.  FUF kører således nu et nyt samarbejdsprojekt "Broen til Skolen" med ungdomsskolen, som forhåbentligt kan sprede sig til andre skoler. Her nævner Henrik også de snart mangeårige planer om at bygge et multicenter med plads til alle inklusive kommunens sundhedscenter. Og han glæder sig på FUF’s vegne til at samarbejde med det nye Kultur og fritidsudvalg med Andres Broholm som formand. (Sendes i Dialog på Frederikshavn Lokalradio onsdag d. 3. januar 2018)
Interview d. 30. december 2017 Med Henrik Carlsen formand for FUF, Frederikshavn Ungdoms Fællesråd.

Fra julefest i Venligboerne Frederikshavn .
Venligboerne i Frederikshavn havde besøg af julemanden til årets julefest d. 7. december 2017, som samlede godt 120 mennesker i foreningens lokaler på Hangaardsvej. Ja julemanden var ingen ringere end vores lokale entertainer Kjeld Rye tak for det. - Husk at sætte risengrød op på loftet, for jeg elsker risengrød med sukker, kanel og en stor klat smør i midten, sagde julemanden, da han vandrede ind i det store lokale, hvor især de mange børn glædede sig. Julemanden havde pakker med til alle børn, og de fik instrukser om, at de skal være søde ved hinanden hele julen. (FLR-Dialog d. 19. december 2017)
Indtaling d. 7. december 2017 af reportage fra julefest i Venligboerne.

Abdulsalam Al-Bayati:Hvem vil hjælpe mig til at blive bedre til dansk .
Vi får nu oplæst et tekstindslag fra Facebooksiden Venligboerne Frederikshavn af den irakiskfødste journalist Abdulsalam Al-Bayati, som Dialog gerne videregiver i den slet skjulte hensigt senre at det senere skal blive til gavn for Dialogs lyttere: ”HJÆLP Jeg søger en person der vil hjælpe mig med at blive bedre til at tale og skrive dansk. Vi kan mødes enten i dit eller i mit hjem, men Hyggestuen i Venligboernes genbrug,eller i biblioteket kan også være en mulighed. Jeg er journalist fra Irak jeg ønsker så hurtigt som muligt at lære dansk, så jeg kan finde et arbejde. HÅBER der er en der vil hjælpe mig 4 timer eller 2 timer om ugen for at lære det danske sprog. Jeg vil glæde, hvis nogen har fri tid til at hjælpe mig.” (FLR-Dialog d. 19. december 2017)
Oplæsning d. 18. december 2017 af Abdul Al-Bayati's bøn om hjælp til at læse dansk

Hirtshalsfiskeren møder ægyptiske fiskere på Nilen .
Fra Hav til Fjord var titlen på en ægyptisk-dansk film, som Abdulsalam foreslog vi kørte til Mylund Keramik og så d. 1. december, hvor den blev vist. På baggrund af filmen kommer her nogle mindre interviews med nogle af personerne der har været involveret i tilblivelse af filmen, som fortæller historien om Hirshalsfiskeren Peter Jacobis oplevelser af mødet med flodfiskerne på Nilen, som han kommer til at føle en vis samhørighed med på tværs af kulturer og mangel på fælles talesprog. Så vi begynder med at lade Peter Jacobi fortælle. Dernæst David Mar som har været med til at producere filmen i selskabet Media Art Connections. Og så hans mor keramikeren Anna K. Johannsdottir , Mylund Keramik syd for Brønderslev og som lagde lokaler til. Og endelig bringer Dialog Abdulsalam Al-Bayatis korte interview med den ægyptiske filmkunstner- og producent Ehab Dakroury, som altså foregår på arabisk. (FLR-Dialog d. 19. december 2017)
Optagelse d. 1. december 2017 i Mylund Keramiks værksted.

Hør arkivar Erik S. Christensen læse op af bogen ”Ud ad Søndergade - før og nu..." .
”Ud ad Søndergade - før og nu. Historier bag navnet” bind 1 og 2. det er en ny bog fra ærkefrederikshavner-makkerparret arkivar Erik S. Christensen og Peter Bandholm. Dialog på Frederiksahvn Lokalradio var med og vi hører her Erik læse op fra et kapitel med overskriften ”De langhårde”. Det foregik d. 7. december 2017 på Frederikshavn Bibliotek (FLR-Dialog d. 12. december 2017)
Optagelse d. 7. december 2017 ved reception for bogen ”Ud ad Søndergade - før og nu. Historier bag navnet”

The Danish Pugwash chairmann, Jon Avery read up his letter about the danger of an atomic winter to Danish palamentariasn. .
The Pugwash-chairmann i Denmark , John Scales Avery here read up his letter about the danger of the nuclearweapen and the atomic winter, sent to some Danish parlamemtarians and the government the 25th of October 2017. (FLR-Dialog d. 12th december 2017)
Recording of John Scales Avery's read up 7th december of his letter to danish parlamentarians and government.

Hør kommunaldirektør Mikael Jensch, Frederikshavn .
Interview med Frederikshavns kommunaldirektør Mikael Jensch på valgaftenen d. 21. november 2017 i anledning af Jenschs 25 årsjubilæum i kommunens tjeneste. (FLR-Dialog d. 5. december 2017)
Interview med Frederikshavns kommunaldirektør Mikael Jensch d. 21. november 2017

Kom med til Venligboernes julefest d. 7. december .
Poul Nielsen inviterer til Venligboerne Frederikshavns julefest torsdag d. 7. december 2017, mens Abdulsalam interviewer (FLR-Dialog d. 5. december 2017)
interview d. 1, decembar 2017 med Poul Nieseln, Understed

Partiernes stemmer på valgaftenen i Frederikshavn kommune.
Dialog på Frederikshavn Lokalradios reportage på valgaftenen d. 21. november 2017 i Arena Nord, hvor samtlige 10 partier, der stillede op til byrådsvalget i Frederikshavn kommune, var til stede, og hvor det i løbet af aftenen lykkedes Dialog, at få interviewet repræsentanter fra alle partier. Og rækkefølgen var ca. følgende: Ny Borgerlige ved Birthe Rugholm, Den første af de 4 socialdemokrater, viste det sig, Bjarne Kvist, Ole Jonsson Alternativet, Jens Martin Fjordbak Konservative, Allan Salih Liberal Alliance, Birgit Hansen Socialdemokratiet, Jytte Høyrup Venstre, Christina Lykke Socialistisk Folkeparti, Almina Nikontovic Socialdemokratiet, Jørgen Tousgaard Socialdemokratiet, Ida Skov Enhedslisten de Rød-grønne, og endelig Flemming Rasmussen Dansk Folkeparti. (FLR-Dialog d. 28. november 2017)
interview d. 21. november 2017 Birthe Rugholm D, Bjarne Kvist A, Ole Jonsson Å, Jens Martin Fjordbak C, Allan Salih I, Birgit Hansen A, Jytte Høyrup V, Christina Lykke F, Almina Nikontovic A, Jørgen Tousgaard A, Ida Skov Ø, og Flemming Rasmussen O.

D. 22. november, så vælger 25 landsbyer repræsentanter til distriksudvaget .
Hør forkvinden for (land)distriksudvalget i Frederikshavn kommune, Mette Hardam, fortælle om udvalgets arbejdejdsområder og betydning - og ikke mindst om det valg af nye distriktsråd som sker ude i de 25 landsbyer der er med i distriktsudvalget på onsdag d. 25. november fra kl 19. Dialogs (FLR-Dialog d. 21. november 2017)
interview d. 19. november 2017 med Mette Hardam, forkvinde for Distriksuddvalget i Frederikshavn kommune.

Hvorfor Integrationsrådsmedlem Norma Flores vil stemme til byråds- og regionsrådsvalg d. 21. november.
Interesserede kan her høre Norma Flores, medlem af integrationsrådet i Frederikshavn, give sit besyv med omkring integrationen og vigtigheden af at vi alle hjælper hiananden med det i samabejde med kommunen som man selv kan være nødt til at tage initiativ overfor og bl.a. kan bruge Norma i integrationsrådet hertil og evt selv stille op til integrationsrådet, hvor der også skal være valg til. Norma opfordrer stærkt alle som har ret til at stemme til byråds- og regionsvalget på næste tirsdag d. d. 21 november om at bruge deres stemme for at fremme integrationen af nytilkomnes behov og ønsker i kommunens politik. (FLR-Dialog d. 7. november 2017)
Interview d. 12. november 2017 med integrationsrådsmedlem og pædagog Norma flores, frederikshavn.

Samer Almoli har været i DAnmark i 3 år og vil stemme til byråds- og regionsrådsvalget d 21. nov. .
På besøg hos hos den syriske flygtningefamilie Samer Almoli og Allisar Merza, hvor Samer med 3 års ophold i Danmark så kan og også vil stemme til byrådsvalg og regionsrådsvalg d. 21. nov. Der bliver også snakket om partierne i det politiske spektrum venstre-højre Dobbeltinterviewet foregik d. 11. november 2017. (FLR-Dialog d. 14. november 2017)
Interview d. 11. november 2017 med ægteparret Samer Almoli og Alissar Merza, Frederikshavn.

Alternativets byrådskandidat Mark Jewkes om integrationspolitik .
Vi skal nu høre byrådskandidat Mark Jewkes fortælle om den integrationspolitik som hans parti Alternativet vil gå til valg på i Frederikshavn kommune. Det foregik d.10 november 2017 og er det andet blandt de partier som det her på falderebet i forbifarten er lykkedes Dialog på Frederikshavn Lokalradio at opnå kontakt med efter at det har vist sig at integrationsrådet ikke ved dette valg har taget initiativ til et vælgermøde om integration, som særlig henvender sig til de nytilkomne frederikshavnere med flygtningebaggrund. (FLR-Dialog d. 14. november 2017)
Interview d. 10. november 2017 med lærer Mark Jewkes byrådskandidat for Alternativet i Frederikshavn.

Interview med Ida Skov omkring flygtningebørns danskundervisning .
Interview med byrådsmedlem for Enhedslisten Ida Skov omkring flygtningebørns danskundervisning, da en lærer på skolevælgermødet d. 31. oktober rejste kritik af den måde inklusionsøvelsen kørte på efter nedlæggelsen af verdensklasserne, som spareøvelse (FLR-Dialog d. 14. november 2017)
Interview d. 7. november 2017 med Ida Skov, byrådsmedlem og -kandidat for Enhedslisten De rød-Grønne.

Ungevælgermøddet: Hør elevernes spørgsmål og vurder byrådskandidaternes svar.
Med Dialog på Frederikshavn Lokalradio til ungevælgermøde med Frederikshavn kommunes 8-10-klasser i Arene Nord d. 10. november 2017 8-10-klassernes spørgsmål drejede sig bl.a. om uvidende vikarer, integration af flygtninge, miljøvurdering af skibsophugningsfirma på havnen, hvad vil politikeren gør ved skolen, hvorfor politikerne ikke svarer på emails, umulige bustider, skagboernes egenbetaling af transport, renovering af husgerningslokale på sæbygårdskolen, feriehotel på Grenen, skolelukninger i næste byrådsperiode, hvordan vil partier skabe tryghed i nattelivet. Klassekvotienter. Bangsbostrand skole, mødested for unge, politikernes forventninger til de unge, politikerlede, , Nok glemt nogle spørgsmål, hvilke?

Og hvor alle partier mødte med følgende kandidater til at svare på elevernes spørgsmål:
Anders Brandt Sørensen Socialdemokratiet liste A
Thomas S. Jensen Konservative liste C
Birthe Rugholm Ny Borgerlige liste D
Christina Lykke SF Liste F
Allan Salih Liberal Alliance Liste I
Elisabeth Sørensen Kristendemokraterne stiller ikke op i Frh
Malene Sørensen Dansk Folkeparti stiller ikke op i Frh
Anders Broholm Venstre liste V
Ida Skov Enhedslisten liste Ø
Mark Jewkes Alternativet liste Å


Og se til sidst hvordan elevernes stemmer fordelte sig på partierne efter at de havde hørt kandidatens svar på deres spørgsmål? (FLR-Dialog d. 14. november 2017)
Optagelse d. 10. november 2017 af ungevælgermødet i Arena Nord i Frederikshavn med omkring 1000 deltagere.

Interview om psykiatrien med regionsrådskandidat Lene Linnemann SF .
Vi skal nu høre et interview med socialpædagog Lene Linnemann som sidder i Regionsrådet i Nordjylland for SF og som deltog i Bedre Psykiatris lyttemøde d. 25. september 2017. (FLR-Dialog d. 14. november 2017)
Interview med regionsrådskandidat Lene Linnemann SF d. 25. oktober 2017 efter lyttemødet.

Til vælgermøde på Frederikshavn bibliotek d. 7. november 2017 med alle partier der stiller op.
Kandidaterne nævnes i samme rækkefølge som de står i på vedlagte fotos på Dialog på Frederikshavn Lokalradios netside www.arnehansen.net/dialog: Fra venstre af har vi Birgit Hansen, Socialdemokratiet liste A, Peter E Nielsen Konservative liste C, Henning Lyk og efter pausen Betty Steglich-Pedersen liste D, Christina Lykke Eriksen Socialistisk Folkeparti liste F, Claus Hjulmand Liberal Alliance liste I, Henning Feldtmose Kristendemokraterne liste K, Flemming Rasmussen og Carsten Sørensen Dansk Folkeparti liste O, Jytte Højrup og Asger Mortensen Venstre liste V, Ida Skov Enhedslisten Dee Rødgrønne liste Ø, Ole Jonsson og Mark Jewkes Alternativet liste Å, (FLR-Dialog d. 14. november 2017)
Optagelse d. 7. november 2017 af partirepræsentanternes oplæg med efterfølgende debat.

Hør hvorfor Almina Nikontovic vil i byrådet. .
Hør her frederikshavnske Almina Nikontovic med bosniske rødder som flygtninge fra borgerkrigen i eksJoguslavien, fortælle til P1 hvorfor hun vil i byrådet i Frederikshavn. (FLR-Dialog d. 14. november 2017)
P1morgen-interview d. 13. november 2017 med Almina Nikontovic som byrådskandidat for Socialdemokrtiet i Frederikshavn kommune.

Til debat om folkeskolernes situation og udvikling i Frederikshavn kommune.
Vi skal nu høre om folkeskolernes situation og udvikling, som blev kritisk og engageret debatteret på Danmarks Lærerforenings velbesøgte vælgermøde i Frederikshavn d. 31. oktober 2017. Dialog på Frederikshavn Lokalradio optog mødet med deltagelse af samtlige partier der stiller op til kommunalvalget d. 21. november. Mødet blev ledet af formanden for lærerkreds Nord, Lars Busk Hansen, og paneldeltagerne var jf. foto på www.arnehansen.net/dialog Ida Skov Enhedslisten, Christina Lykke Socialistisk Folkeparti, Ellen Tegllund Liberal Alliance, Peter E. Nielsen Konservative, Anders Brandt, Socialdemokratiet, Anders Broholm Venstre, Mark Jewkes Alternativet, Lars Oldager Dansk Folkeparti. Debatten kom meget til at dreje sig om spareøvelserne rullende skolestart og bæredygtigt skoleområde, skolereformens topstyrede lokale implementering med stive læringsplaner og unyttige kurser, samt skolelevers mistrivsel, inklusionsøvelsen og herunder forringelsen af vilkårene for sent ankomne ved nedlæggelse af verdensklassen, jævning af Bangsbostrand skole mm. (FLR-Dialog d. 7. november 2017)
Optagelse d. 31. oktober 2017 af partirepræsentanternes oplæg med efterfølgende debat.

Dialog i Strikke-hæklecafe Frederikshavn.
Kom med Dialog på Frederikshavn Lokalradio i strikkeklubben Strikke-hæklecafe Frederikshavn sammen med radioveteranen Dorte Pedersen som fortæller om og interviewer over strikkepindene. Interviewet i strikkeklubben foregik d. 26. oktober 2017 og Dortes besøger også et par dage senere Susanne i butikken Strikkecafeen i Frederikshavn. (FLR-Dialog d. 7. november 2017)
Dorte Pedersen interviewer d. 26. oktober deltagerne i klubben Strikke-Hæklecafe Frederikshavn

Vælgermøde om fritidspolitikken i Frederikshavn kommune.
Hvordan vil de politiske partier og deres kandidater tilgodese fritidslivet de næste 4 år? Det var Frederikshavn Ungdoms Fællesråds og Idrætssamvirkets overordnede spørgsmål, som vi hører de nye og de siddende partiers bud på under valgmødet d. 26. oktober 2017 i Maskinhallen i Frederikshavn med hen ved 30 deltagere og som bringes her. Det blev evt. fjernelsen af reglen om 25 årsovergrænsen for foreningstilskud fra kommunen som der gik mest tid med. Men også kritik af den kommunale administrations måde at forvalte aftalerne på overfor foreningerne og halbrugerne og besvær med at komme i kontakt med de ansvarlige politikere fyldte meget. Partiernes repræsentanter var Klaus Hjulmand Liberal Alliance liste I, Mark Jewkes Alternativet Å, Jytte Høyrup Venstre liste V, Henrik Brodersen Nye Borgerlige liste D, Poul-Erik Andersen Enhedslisten De Rød-grønne liste Ø, Peter e. Nielsen Konservative liste C, Lars Oldager DF liste O, og endelige Claus Nedermark Socialdemokratiet liste A (FLR-Dialog d. 31. oktober 2017)
Optagelse d. 26. oktober 2017 af partirepræsentanternes oplæg med efterfølgende debat.

Lyttemøde om at få bedre psykiatri i Nordjylland.
Hør Dialogs optagelser fra lyttemøde om psykiatri d. 25. oktober 2017. Det var Bedre Psykiatri der sammen med fire faglige organisationer inviterede alle de lokale kandidater til regions- og byråd i Nordjylland og interesserede. Lisbeth Larsen fra Bedre Psykiatri byder velkommen og med Jørgen Pyndt som ordstyrer, hører vi så først pårørende berette om deres og brugeres oplevelser af psykiatrienn, og i næste indslag hører vi så repræsentanter fra de faglige organisationer Dansk Sygeplejeråd ved Jytte Vester, Henrik Flyvbjerg, Socialpædagogisk Landsforbund, FOAs Kristian Gaardsøe og Allan Busk 3F-Aalborg, dele erfaringer og oplevelser med den nordjyske psykiatri og kommer med forslag til løsninger. Herefter fik de mange brugere og ansatte blandt tilhørere lejlighed til at tilføje deres egne erfaringer med systemet og vi hørte politikeres kommentarer hertil. knap 40 kandidater fra hele det politiske spektrum havde meldt deres ankomst. (FLR-Dialog d. 31. oktober 2017)
Optagelser d 25. oktober 2017 med oplæg af Lisbeth Larsen, Ellen Pagter, Henrik Flyvbjerg, Jytte Vester, Kristian Gaardsøe, Allan Busk og en snes kommentarer fra de fremmødte deltagere.

Brug for 30 frederikshavnere mere til at samle ind til flygtninge i nød i nærområderne .
Dialog har snakket med Else Schaltz som er ny lokal koordinator for Dansk Flygtningehjælps husstandsindsamling til verdens flygtninge i nød, som i år foregår søndag den 5. november, og hvortil der stadig er brug for 30 friske frederikshavnere som indsamlere. (FLR-Dialog d. 24. oktober 2017)
Interviewet med den nye distrikskoordinator i den gamle Frederikshavn kommune, Else Schaltz, skete d. 23. oktober 2017

Reportage fra "Hele Verden i Frederikshavn Kommune"- Anden del.
Dialog bringer her 2. del af optagelser fra Integrationsrådets og integrationsafdelingens multikulturelle fest ”Hele Verden i Frederikshavn” d. 30. september 2017. Her kommer en række korte lydindslag fra Værkstedet. Vi hører først Roulan Shiko og andre teenagerdrenge af syrisk kurdisk oprindelse, som vi traf inden åbningen. Dernæst hører vi Gospel-kor Workshop ved Strandby Metodistkirke ved Carsten, Carsten og Mark Louis, præst. Så besøger vi Bibliotekets børnebord med børnebibliotekarerne Iben og Henriette. Så får event-dirigenten Stenar Glamann ordet for at evaluere arrangementet meget positivt. Og Sozan, Aran m.fl. syrisk-kurdiske frederikshavnere vil da også komme igen til næste år. Endelig hører vi Zibar Zido formand for Dansk/Kurdisk kultur og venskabsforening i Frederikshavn. (FLR-Dialog d. 24. oktober 2017)
Interviews d. 30. september 2017 med bl.a Roulan Shiko, Gospel-kor Workshop ved Strandby Metodistkirke ved Carsten, Carsten og Mark Louis, Iben og Henriette, Stenar Glamann, Sozan, Aran og lZibar Zido m.fl.

Alternativets regionskandidatmed trafikekspertise om Limfjordsforbindelser.
Hør Alternativets regionsrådskandidat i Nordjylland, Per Alstrups mening om limfjordsforbindelser. (FLR-Dialog d. 24. oktober 2017)
Interviewet med Per Alstrup, planlægger i Aalborg Universitets administration, blev optaget d. 23. oktober 2017.

Berit Byg kandiderer til Dansk Sygeplejeråds kredsbestyrelse i kreds Nord .
Sygeplejerske Berit Byg fortæller her hvorfor hun stiller op til et fagligt tillidshverv som medlem af kredsbestyrelsen i kreds nord i sin fagforening Dansk Sygeplejeråd. Interviewet med Berit Byg, som tidligere har været partipolitisk aktiv, foregik d. 23. oktober 2017. (FLR-Dialog d. 24. oktober 2017)
Interview 23. oktober 2017 med Berit Byg, som er sygeplejerske og kandidat til kredsbestyrelsen i Dansk Sygeplejeråds kreds Nord.

Reportage fra "Hele Verden i Frederikshavn Kommune"- del 1. .
Dialog på Frederikshavn Lokalradio var til den multikulturelle fest "Hele verden i Frederikshavn kommune" i det multikulturelle Frederikshavn, som en glad socialdemokratisk borgmester Birgit Hansen udtrykte, det da hun åbnede festen.
Derefter hører vi Stenar Glamann gelinde lede den mangfoldige farverige stemningsfulde fest befordret af Walet Xashs kurdiske musik og eritreanske Yemane Berhanes spil samt ikke mindst aalborgensiske mavedansere. (FLR-Dialog d. 17. oktober 2017)
Optagelser d. 30. september 2017 med bl.a Stenar Glamann, Birgit Hansen, Walet Xash og Yemane Berhane.

Til vælgermøde på Frederikshavn Biblioteks Demnokratifestival.
Dialog til vælgermøde med alle spidskandidater til byrådsvalget i Frederikshavn kommune som foregår den d. 21. november. Vælgermødet foregik på baggrund af oplæg af og løbende inddragelse af lokale ildsjæle, bl.a. Chresten Sloth Christensen fra Ligeværd Vendsyssel og Vivian Skjold Henriksen Ungdomsskolen samt Inge Carle gymnasiet og erhvervsfolkene Rene Zeeberg Turisthus Nord og Carl Erik Slynge, Trigon. Spidskandidaterne til byrådsvalget var fra venstre mød højre Ida skov Enhedslisten, Ole Jonsson Alternativet, Christina Lykke SF/Socialistisk Folkeparti, Birgit Hansen Socialdemokratiet, Flemming Rasmussen Dansk Folkeparti, Jytte Høyrup Venstre, Peter Nielsen Konservative og Claus Hjulmand Liberal Alliance. Det var alt sammen styret af Clements Kjærsgaard, og skete d. 26. september som del af bibliotekets demokratifestival. (FLR-Dialog d. 10. oktober 2017)
Optagelse d. 26. september 2017 af vælgermøde hvor vi især hører Chresten Sloth Christensen, Vivian Henriksen, Inge Carle, Rene Zeeberg, Carl Erik slynge og byrådskandidaterne Ida Skov, Ole Jonsson. Christina Lykke, Birgit Hansen, Flemming Rasmussen, Jytte Høyrup, Peter Nielsen og Claus Hjulmand.

Paul Rode Andersen anmelder "Hold vinduet åbent" et heftet om Rusland og USA/NATO .
Dialog bringer her Paul Rode Andersens anmeldelse af RIKO, Rådet for International Konfliktløsnings publikation "Hold Vinduet åbent - En antologi om tilstandene i relationerne mellem Rusland og Vesten".
I sin anmeldelse tager gymnasielærer i samfundsfag, Paul Rode Andersen udgangspunkt i hovedartiklen Hold Vinduet Åbant af phd i historie Emil Lisborg. Efterfølgende interviewes Paul Rode Andersen omkring NATO-medlemmet Danmarks Ruslandspolitik. (FLR-Dialog d. 10. oktober 2017)
Interview d. 2. oktober 2017 med cand mag i samfundsfag Paul Rode Andersen, Frederikshavn.

Fremtid i Forening – opfølgningskonference om fritid og foreningsliv .
Kom med Dialog på Frederikshavn Lokalradio til den opfølgende konference om fritid og foreningsliv afholdt d. 22. september 2017. Efter velkomst hører vi her følgende: A)Morten R Larsen fra Fondraisers om at skaffe midler til frivilligt foreningsarbejde B) Kristian Pilgaard fra DGI om skolesamarbejde lederudvikling og DGI's foreningsudviklingsstøtte tilbud C) Helle & Rune Dam Dyhr om hvordan foreninger sammen gør hinanden bedre med fælles kompetencer D) Søren Østergård, CUR, om Ungdomskulturer hvordan tilpasses tidens krav for en "Fremtid i Forening" E) Elsebeth Wiwe fra Fritidsforvaltning om kommende tiltag F)Vivian Henriksen og Christian Nonboe Mikkelsenn fra Ungdomsskolen om samarbejdet med Skolen og de forskellige foreninger og paraply organisationer G) Steen Jensen, FUF, Folkeoplysningsudvalgets formand runder aftenen af. Bemærk at man på Dialogs hjemmeside arnehansen.net/dialog for hver af talerne kan åbne en powerpoint og se de lysbilleder, som talerne referer til undervejs (FLR-Dialog d. 3. oktober 2017)
Optagelser af taler af Morten R Larsen , Kristian Pilgaard, Helle & Rune Dam Dyhr, Søren Østergård, Elsebeth Wiwe, Vivian Henriksen og Christian Nonboe Mikkelsenn

Hør om bogen "Byrådet" og hvordan den kan bruges under valgkampen.
Hør Anders Broholm, samfundsfagslærer, forfatter og kommunalpolitiker fortælle om hans og kollegaen Anders Brandt Sørensens lærebog ”Byrådet – magt og politik i baghaven”; samt debattere bogens begreber og dens anvendelse af både elever og alle de borgere som har mulighed for at stemme til kommunal- og regionsvalg d 21. november. (FLR-Dialog d. 26. september 2017)
Interview d. 20. september 2017 med Anders Broholm, samfundsfagslærer, forfatter og kommunalpolitiker.

Hør optag fra landdistriktkonferencen Nordlandet 2017 .
Med Dialog på Frederikshavn Lokalradio til landdistriktkonferencen: Nordlandet 2017 – sammen skaber vi liv på landet. Vi hører følgende oplæg: Landdistrikterne i Frederikshavn Kommune – udfordringer og muligheder V/ Mikael Jentsch, kommunaldirektør i Frederikshavns Kommune.

Når udviklingen kommer nede fra V/ Nils Phillips, formand for det borgerdrevne aktieselskab Röstånga Utvecklings A/B. Om udvikling af landsbyen Röstånga i Sverige på baggrund af borgernes vedholdende indsats - på dansk.
Og så om inspirerende initiativer fra landsby-ildsjælene Marianne og Ole fra Halvrimmen om genåbning af købmandsbutik,
Jakob fra Vallekilde om landsbykommunikation og Jesper og Nebo om opstart af Lørslev Cafe og Kulturhus.
Dernæst om Mulighedernes Land V/ Designer og iværksætter Søren Vester, ildsjæl som flyttede fra djævleøen til Thise på Mors.

Og så endelig den Politiske debat med Søren Wormslev som ordstyrer og med deltagelse af Lars Oldager Dansk Folkeparti (O), Birgit Hansen Socialdemokratiet (A), Claus Hjulmand Liberal Alliance (I), Jytte Høyrup Venstre (V), Kirsten Husted Socialistisk Folkeparti (F), Ole Jonsson Alternativet (Å) og Peter E Nielsen Konservative (C) samt Betty Steglich-Petersen Ny Borgerlige (D)
Forkvinden for landdistriktsudvalget Mette Hardam takker for et godt møde og glædede sig forventningsfuldt til det videre arbejde med landsbyudviklingen i Frederikshavn kommune.

(FLR-Dialog d. 26. september 2017)
Optagelser d. 20. september 2017 fra landdistrikkonferencen Nordland 2017 på Hørby Efterskole af landbyildsjælenes bedrifter og politikernes debat.

Nok er Nok-kampagnens demonstration foran Frederikshavn Rådhus.
Dialog bringer her en reportage fra Nok er Nok-kampagnens demonstration foran Frederikshavn Rådhus onsdag d. 13. september 2017 som er støttet af 3 fagforeninger som organiserer langt den største del af de ansatte i Frederikshavn kommune. Først talte Louise Kryger Nielsen fra FOA, dernæst repræsentant fra SL, Socialpædgogernes landforbund samt endelig Finn Jenne 3F. Desuden interview med borgmester Birgit Hansen Socialdemokratiet, partifællerne Irene Hjortshøj og Bahram Deghan samt byrådsmedlem Carsten Sørensen fra Dansk Folkeparti og Ole Jonsson fra Alternativet. Undervejs høres sange og ”Nok er Nok”-talekor. (FLR-Dialog d. 19. september 2017)
Optagelser af taler af Louise Kryger Nielsen, FOA, ? fra SL og Finn Jenne 3F, Samt interviews med Birgit Hansen, Irene Hjortshøj og Bahram Deghan SD, Carsten Sørensen DF og Ole Jonsson Alternativet samt Louise Kryger Nielsen fra FOA. partifællerne Irene Hjortshøj og Bahram Deghan samt byrådsmedlem Carsten Sørensen fra Dansk Folkeparti og Ole Jonsson fra Alternativet.

SINDs Anne Margrethe Jørgensens råd til pårørende til sindslidende.
Hør Annemargrethe Jørgensen medlem af Sinds pårørendeudvalg give gode råd til pårørende til sindslidende. (FLR-Dialog d. 12. september 2017)
Optagelsen med SINDs Annemargrethe er fra Sinds møde i Frederikshavn d. 6. september 2017, som er en del af En af os-kampagnen.

Om "Aalborg Academy of Science” og ”International Union of Arabic Academics".
Hør i Dialog om besøg i siloen hos uddannelsesinstitutionen ”Aalborg Academy of Science” og en ny forening ”International Union of Arabic Academics” som lederen Talal Al-Nadawy og sønnen Zaid fortalte om d. 4.september 2017 på Silovej 8, 2 i Frederikshavn (FLR-Dialog d. 12. september 2017)
Interviews d. 4.september 2017 med Zaid og Talal Al-Nadawy, som bor på Silovej 8, 2 i Frederikshavn.

Trap Frederikshavn kommune anmeldes af Paul Rode Andersen .
Dialog på Frederikshavn Lokalradio tilbyder her at høre lektor emeritus og tidligere byrådsmedlem Paul Rode Andersen anmelde den nys udkomne egnsbeskrivelse Trap Frederikshavn kommune. Paul fortæller også hvordan bogen kan bruges lokalt i undervisningen samt i den forestående kommunale valgkamp. Men hør selv optagelsen med Paul Rode Andersen, som foregik den 3. september 2017. (FLR-Dialog d. 29. august 2017)
Optagelse og interview d. 3. septembder 2017 med lektor emeritus og tidligere byrådsmedlem Paul Rode Andersen, frederikshavn.

Hør den irakiskfødte journalist, Abdulsalam Al-Bayati fortælle.
Hør den irakiske journalist, Abdulsalam Al-Bayati, som blev nødt til at flygte til Danmark, her fortælle om sit liv som journalist i Irak, travlhed med at lære dansk både på sprogskolen og VUC og sine fremtidsplaner om at blive journalist i Danmark, som Abdulsalam kom til efter at måtte flygte fra Irak. (FLR-Dialog d. 29. august 2017)
Interview d. 24. august 2017 med Abdulsalam Al-Bayati, der har fået asyl i Danmark og nu bor i Frederikshavn.

Regionsrådsmedlem Per Larsen (C) om responstider, Kvaliteti tolkning og omkring lægemanglen .
Hør interview med det mangeårige regionsrådmedlem Per Larsen Det Konservative Folkeparti. Det skal samtidigt ses som startskuddet for en oplysningskampagne om hvad regionen er og hvilke opgaver som regionen har overfor borgerne i Nordjyllands Region og til belysning heraf vil også andre partiers kandidater få lejlighed til at fortælle om hvilke regionale udfordringer de ser og hvordan de vil løse dem. I indslaget her får Per Larsen lejlighed til at uddybe og debattere emnerne ambulanceresponstider, tolkning og lægemanglen, som han har været i medierne med for nyligt. (FLR-Dialog d. 29. august 2017)
Optagelse d. 23. august 2017 med Per Larsen, Regionsrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti.

Til åbning af Billedkunstneren Agnete Brittasius 50-års jubilæumsudstilling i Bangsbo Botaniske Have.
Dialog bringer her optagelse fra åbningen af billedkunstneren Agnete Brittasius 50-års jubilæumsudstilling i Bangsbo Botaniske Have d. 19. august 2017. Vi hører først velkomst ved Preben Reinholdt formand for Bangsbo botaniske Have, så åbnede borgmester Birgit Hansen den store udstilling med langt over hundrede skulpturer placeret rundt omkring i haven, og som kan ses i haven indtil d 10. september. Til sidst takkede Agnete Brittasius de mange fremmødte for deres interesse. (FLR-Dialog d. 22. august 2017)
Optagelse d. 19. august 2017 af åbning af udstillingen med velkomst af Preben Reinholdt, åbning af borgmester Birgit Hansen samt Agnetes takketale.

Mindesmærke over Havnearbejderne og deres historie .
Dialog bringer her indslag om Havnearbejdernes historie forud for indvielse af en skulptur af den klassiske sækkebærende havnearbejder, som er udført af Jens Galschøit og som sker d. 26. august 2017 på Mindet nr 6 på Aarhus havn. I den forbindelse fortæller arkivleder Erik S. Christensen på Bangsbo museum om havnens og havnearbejdernes historie i Frederikshavn. Interviewene med musiker Morten overlade og den tidligere havnearbejder Palle ”Hovedløs” Jørgensen om indvielsen i Aarhus blev optaget d. 15. juni på Folkemødet på Bornholm og interviewet med Erik S. Christensen d. 17. august 2017 (FLR-Dialog d. 22. august 2017)
Optagelse d. 15. juni 2017 med Morten Overlade og Palle ”Hovedløs” Jørgensen samt interview d. 17. august med arkivleder Erik Sigmund Christensen, Bangsbo Museum, Frederikshavn.

Agnete Brittasius udstiller i Bangsbo Botaniske Have fra d. 19. august til 10. september .
Vi hører Agnetes sommerbrev læst op, hvoraf fremgår at den kendte billedkunstner på Raaholt vej bruger sit 50-årsjubilæm som produktiv billedkunstner til at give alle interesserede lejlighed til at nyde sine kunstværker. Udstillingen åbner den 19. sepåtember kl 13 i Bangsbo Botaniske Have med deltagelse af bl.a borgmestere Birgit Hansen, og udstilllingen kan nydes indtil d 10 september 2017 fortæller Agnete Brittasius i sommerbrevet. (FLR-Dialog d.15. august 2017)
Oplæsning d. 14. august 2017 af den frederikshavnske billedkunstner Agnete Brittasius sommerbrev om udstilling i Bangsbo Botanisk Have.

Hvad kan vi lære af Norge og Sverige for at få bedre fremmedsprogstolkning i Danmark?.
Vi hører først Dialog på Frederikshavn Lokalradios lyninterview med det nordjyske regionsrådsmedlem Per Larsen, som optakt til optagelsen af translatørforeningens debatmøde herom. Her holder erfarne eksperter fra henholdvis den nordske og svenske tolkningsadministration oplæg. Mødet var d. 16. juni 2017 i Institut for Menneskerettigheders telt på Folkemødet.
Vi indleder med Translatørforeningens begrundelse for mødet: I Danmark er der ingen faglige krav til de tolke, der arbejder i den offentlige sektor. Kun ca. 300 af de 6-7.000 tolke, der arbejder for det offentlige, har en uddannelse i sprog og tolkning. Størstedelen af fremmedsprogstolkningen varetages dermed af ufaglærte tolke, hvilket giver problemer med inkompetent tolkning, er til skade for borgernes patient- og retssikkerhed, og som medfører unødigt besvær, frustrationer og ressourcespild for offentligt ansatte. I Norge og Sverige har man for år tilbage besluttet at sikre et minimum af kvalitet i tolkningen ved at indføre en certificeringsordning for tolke, der arbejder i det offentlige. Translatørforeningen har inviteret Leonardo Doria de Souza fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet i Norge og Razvan State fra Stockholms Läns Landsting i Sverige til en debat med danske politikere med det formål, at Danmark kan lade sig inspirere af vores nordiske naboer, når det kommer til at sikre kvaliteten af tolkningen i den offentlige sektor. (FLR-Dialog d. 25. juli 2017)
Interview d. 16. juni 2017 med det nordjyske regionsrådsmedlem Per Larsen og optagelse af debatmødet med oplæg af Leonardo Doria de Souza fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet i Norge og Razvan State fra Stockholms Läns Landsting i Sverige og så deltager Regionsrådsmedlemmerne Randi Mondorf for Venstre og Per Larsen for Konservtive i dialog, samt Carina Graversen, Translatørforeningen og repræsentant for Dommerforeingen og som mødeleder journalist Ronja Pilgaard fra bladet Kommunen.

Hør om og se et troværdigt og effektivt dansk-afghansk udviklingssamarbejde.
En frederikshavner med afghanske rødder, Sayed Olawi, fortæller herom om et nyere udviklingsprojekt baseret på brugt dansk udstyr som genbruges i Afghanistan. Projektet er et samarbejde mellem Frederikshavn Multietniske Forening i Danmark, den frivillige græsrodsorgnisation OLAWI, Organization for Local Assistance Welbeing Improvement, i Herat i Afghanistan samt Genbrug til Syd i Danmark, som på Udenrigsministeriets vegne står for finansiering af containertransport af relevant genbrugsudstyr såsom computere og skolemøbler, hospitals- og handicapudstyr samt ting til miljøforbedring. Sayed referer under interviewet til sin billeddokumentation i en powerpoint, som man finder øverst på Facebooksiden "Frederikshavn Multietniske Forening" og som man med fordel kan åbne inden man hører Sayed fortælle om det, som man så selv kan se. (FLR-Dialog d. 18. juli 2017)
Interview d. 22. juni 2017 med Sayed Olawi, Frederikshavn Multietniske Forening om hans rejse til Afghanistan for at udlevere sammen med OLAWIi 2017.

Om at behandle OCD med kognitiv terapi.
Hør OCD-eksperten psykolog Malene Klint Bohni, fortælle om OCD, en psykiatrisk lidelse der er kendetegnet ved tvangstanker og tvangshandlinger. Interviewet foregik d. 16. juni 2017 i OCD-foreningens telt på Folkemødet på Bornholm. Marlene øser gavmildt af sine mangfoldige erfaringer fra sit eget virke i både det offentlige og nu som privatpraktiserende som svar på spørgsmål hele vejen fundt om OCD-problematikken. Vi hører også aktive i OCD-foreningen, medlem af bestyrelsen Edith christensen og redaktør af OCD Nyt, Stig Andersen. Et gennemgående træk hos alle 3 er den stærke påpegning af manglen på kompetente behandlere i Region Nord der bruger metoden kognitiv terapi. Problematikken omkring brugen af kognitiv terapi blev også berørt i det sidste indslag her, som er en optagelse af OCD-foreningens forudgåendde debatmøde mellem politikere og fagpersoner om behandlingsmulighederne for OCD. Heri deltog Charlotte Fischer, Formand, Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg. Malene Klindt Bohni, og Psykolog. Nicolai Skovsmose, Formand, OCD-Foreningen – også med tilkendegivelser fra publikum i OCD-foreningens telt i Allinge. (FLR-Dialog d. 11. juli 2017)
Interview d. 16. juni 2017 med Malene Klint Bohni, OCD-eksport samt Edith christensen og Stig Andersen, OCD-foreningen og optagelse af debatmøde med Charlotte Fischer , Danske Regioner, Malene Klint Boni og Nicolai Skovsmose i panelet.

Marchen i Frederikshavn for et mere menneskeligt Danmark.
Hør talerne fra Marchen i Frederikshavn for et mere menneskeligt Danmark på FN’s flygtningedag d. 20. juni 2017, som var Frank Zenas, Flemming Hardy Olsen, en afghansk politibetjent som blev oversat af Omid Rahmati til engelsk samt en afghansk kvinde Zakia Rezahi som blev oversat til engelsk af en kvinde fra asylcentret i Hjørring. Desuden kort interview med Flemming Hardy Olsen forinden marchens afgang fra asylcentret til Fisketorvet. De afghanske talere er begge aylsøgere, som er blevet afvist af det danske asylbehandlingssystem. (FLR-Dialog d. 4. juli juni 2017)
Optagelse d. 20. juni 2017 af taler af Frank Zenas, Dybvad, Flemming Hardy Olsen, Skagen, afghansk politibetjent, Zakia Rezahi, begge bor pt Asylcentret Knivholtvej 22B .

om skånsomt Jomfruhummerfiskeri og forurenende havbrug
Dialog er denne gang gået til søs med skipper Knud Andersen fra havmiljø- og meget mere organisationen Levende Hav. Det skete d. 17. juni 2017 i Allinge havn under Folkemødet på Bornholm Bemærk at Anton kommer til Skagen i weekenden d. 24-25. juni med møde lørdag i den svenske sømandskirke og udstilling ved auktionshallen, som Knud selv fortæller om i udsendelsen. (FLR-Dialog d. 13. juni 2017)
Interview d. 17. juni 2017 med fiskefisker Knud Andersen fra "Levende Hav" ombord på "Anton".

”Den lille Røde Festival” d. 24. juni i Vildmosen.
Her kan man høre om ”Den lille Røde Festival” d. 24. juni som Jan og Gitte fortæller om og som begynder fra kl. 12 og finder sted på Vildmoseporten, Biersted Mosevej 227, 9440 Aabybro. Optagelsen skete d. 6. juni 2017 og her får først Jan ordet. (FLR-Dialog d. 13. juni 2017)
Interview d. 6. juni 2017 med Jan og Gitte Eriksen, Kaas fra Arbejderens Venner i Nordjylland.

Hvad skal vi med EU?
EU? Det er emnet for denne optagelse af et debatmøde med deltagelse af Holger K. Nielsen, SF og Søren Søndergaard Enhedslisten og hvor der var ivrig deltagelse fra de fremmøddte i debatten, som under ledelse af journalist Hans Christensen, kom vidt omkring - også med påpegning af nødvendigheden af en politisk demokratisk ledelse af en globaliseret verden. (FLR-Dialog d. 30. maj 2017)
Optagelse d. 22. maj 2017 af 18. juni 2016 af Holger K. Nielsen, SF og Søren Søndergaard Enhedslisten og mange lokale debatdeltagere.

Om dobbeltmoralen i aktuel dansk udenrigspolitik!
Det er er lektor i samfundsfag Paul Rode Andersen, der sammenligner Danmarks vidt forskellige reaktioner overfor henholdsvis Kinas og Ruslands overtrædelser af internationale love. Interviewet foregik d. 10. maj 2017 efter et læserbrev d. 7. maj hvor Poul Rode Andersen bl.a skriver: "...Regeringens imødekommende holdning over for Kina og dets besættelse af Tibet står i kontrast til sanktionspolitikken over for Rusland som følge af besættelsen af Krim...." I øvrigt uddybes ensidigheden i Folketingets overvældende NATO-flertals fremstilling af forholdet til Rusland og de danske mainstreammediers ukritiske viderebringelse og således medvirkende til en cementering af et unuanceret fjendebillede af vor russisske nabo. (FLR-Dialog d. 30. maj 2017)
Interview d. 10. maj 2017 med cand mag i samfundsfag Paul Rode Andersen, tidl. Frederikshavn gymnasium og HF.

Prisuddelingsfest i Frederikshavn kommune d. 20. april 2017
Først hører vi fra formand Anders Broholms forprang med de nominerede i sundhedsudvalgets regi. Dernæst åbner borgmester Birgit Hansen det store sceneshow med uddeling i rækkefølge af hhv. frivillighedsprisen, godt gået priser en masse, 3 integrationspriser, Ung leder pris, flere Godt gået sportspriser, sundhedspris, byrådets hæderspris, - årets kulturtalent, - årets individuelle præstation, - årets holdidrætspræstation, - årets leder. (FLR-Dialog d. 23. maj 2017)
Optagelse d. 20. april 2017 fra prisuddelingsfesten i Frederikshavn kommune.

Til åbning af maleriudstilling i Koktvedparken i Frederikshavn
Dialog bringer her en optagelse og et kort interview fra åbningen af Inge Nielsen og Rita Levorsens maleriudstilling på gangene i Koktvedparken, en døgninstitution for psykisk og fysisk hancicappede i Frederikshavn kommune. Vi hører først leder af Koktvedparken, Anni Pandi, byder velkommen og fortæller kort om institutionen med bidrag fra beboere. Bagefter viste Anni Pandi rundt, mens billedkunstnerne Inge Nielsen og Rita Levorsen skiftedes til at fortælle om deres udstillede malerier. Til sidst giver Anni Pandi et rids af Koktvedparkens historiske baggrund. Malerierne vil være udstillet i Koktvedparken 3 måneder frem. (FLR-Dialog d. 16. maj 2017)
Optagelser d. 4. maj 2017 af Anni Pandi, leder Koktvedparken i frederikshavn og de lokale billedkunstnere Inge Nielsen og Rita Levorsen

Til 1. maj på Knivholt i Frederikshavn anno 2017
Til 1. maj på Knivholt i Frederikshavn anno 2017. Efter faneindmarch til Oskar Hansens ”Danmark for Folket” og så 7 taler af henholdsvis Poul Erik Andersen, folketingskandidat for Enhedslisten De Rød-Grønne, - Christina Lykke Eriksen, Socialistisk Folkeparti, SF, - Birgit Stenbak Hansen, borgmester og socialdemokrat, Tina Kjellberg, regionsrådsmedlem for Socialdemokraterne, - Henning Overgaard, forbundssekretær for 3F, Fagligt fællesforbund, - Jens Nielsen, forbundssekretær FOA, Fag og Arbejde, - og Bjarne Laustsen folketingsmedlem for Socialdemokratiet. Cai Møller LO Vendsyssel var som sædvanligt konferencier (FLR-Dialog d. 8. maj 2017)
Optagelser d. 1. maj 2017 af talerne Poul Erik Andersen, EL, Christina Lykke SF, Birgit Hansen SD, Tina Kjelbereg, Henning Overgaard 3F, Jens Nielsen FOA, Bjrne Laustsen MF for SD.

Spejdere fra Peder Wesselgruppen i Frederikshavn hos Venligboerne
Dialog møder her spejdere fra Peder Wesselgruppen i Frederikshavn hos Venligboerne Frederikshavn d. 2. maj 2017. vi hører først Lava og andre børn i venligboernes lokale fortælle om hvordan det var at lege med spejderne. Og bagefter fortæller spejderleder Ulla Hariet og Tobias om mødet mellem spejderne og venligbo-børnene. (FLR-Dialog d. 8. maj 2017)
Interviews og Optagelser d. 2. maj 2017 af Lava, Peder Wesselgruppen, spejderleder Ulla Hariet og spejderen Tobias.

Kan landsbyråd integreres i den kommunale administration på borgernes egne præmisser, som sønderborgmodellen gør ?
Dialog handler i aften om demokratisk landsbyudvikling. Vi hører først byrådsmedlem og formand for landdistriktsudvalget i Sønderborg kommune, Anders K. Brandt , EL, fortælle om sønderborgmodellen med lokalt demokrati og samskabelse. Det sker organisatorisk set på basis af landsbyernes valgte "landsbyforum" og at borgerne har flertal i landdistriktsudvalget. Derefter tager Poul Rask fra Energibyen over og vil fortælle om udvikling på landet gennem energiomlægning. Vi høres også debatten med mange indlæg fra borgere og politikere i Frederikshavn kommune. Mødet blev afholdt d. 20. april 2017 og præsenteres her med arrangøren, Enhedslisten’s, egne ord:
- om muligheder for udvikling i landdistrikter. Kan landsbyråd integreres i den kommunale administration på borgernes egne præmisser ? Med udgangspunkt i erfaringer fra Sønderborg og Porto Alegre i Brasilien, vil Anders K. Brandt give et bud på hvordan vi kommer i gang. Anders K. Brandt er Byrådsmedlem for Enhedslisten og formand for Landdistriktsudvalget i Sønderborg kommune. (FLR-Dialog d. 2. maj 2017)
Optagelser d. 20. april 2017 af Sønderborgs EL-byrådsmedlem og formand for landdistrktsudvalget, Anders K. Brandts lysbilledforedrag om demokratisk landsbyudvikling gennem Sønderborgmodellen.

Skibsforlis omkring Vendsyssels kyst siden 1200-tallet
Dialog bringer her marinarkæolog Jan Hammer Larsens enestående foredrag om skibsforlis omkring Vendsyssels kyst siden 1200-tallet. Optagelsen skete den 2. april 2017 til Danmarks lokalhistoriske Forenings årsmøde i Frederikshavn. Jan Hammer Larsen er museumsinspektør og marinarkæolog ved Nordjyllands Kystmuseum. Den serie billeder, som Jan Larsen bruger i forbindelse med foredraget kan findes på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside http://www.arnehansen.net/dialog ved her at søge på ”skibsforlis”. Det vil være en fordel at bladre i disse billeder samtidigt med at man hører Jan Larsens foredrag. (FLR-Dialog d. 25. april 2017)
Optagelser d. 2. april 2017 af museumsinspektør og marinarkæolog Jan Hammer Larsens foredrag om skibsforlis omkring Vendsyssels kyster.

Fiskeriets industrialisering og dens betydning lokalt og nationalt.
Dialog har den fornøjelse her at kunne bringe et enestående lysbilledforedrag om fiskeriets industrialisering og dens betydning lokalt og nationalt. Det er arkivleder på Nordjyllands Kystmuseum, Erik Sigmund Christensen, som øser af sin store viden. Optagelsen skete den 31. marts 2017 til Danmarks lokalhistoriske Forenings årsmøde i Frederikshavn og hvor Erik Christensen strukturerede sit foredrag ud fra følgende 5 nødvendige faktorer for at fiskeriets udvikling: Markedet, kapitalen, politiken, arbejdskraften og teknologien. Dog begynder vi geologisk 8 millioner år forinden. Allerede nu må det stærkt anbefales at åbne den powerpointfil der ligger sammen med lydfilen her og så klikke med her og se de billeder, som Erik referer til under foredraget. (FLR-Dialog d. 18. april 2017)
Optagelser d. 31. marts 2017 af arkivleder ved Nordjyllands Kystmuseum, Erik Sigmund Christensens foredrag om fiskeriets industrialisering.

Taler til "Marchen for et mere menneskeligt Danmark" i Frederikshavn.
Dialog var til sted da "March for et mere menneskeligt Danmark" tog sin begyndelse ude foran asylcentret på Knivholtvej i Frederikshavn lørdag formiddag d 8. april 2017. Marchen for menneskelighed var igangsat af Frank Zenas – som vi igen hører tale herfor ved ankomsten til Fisketorvet i Frederikshavns centrum og med marchens godt 200 deltagere og gågadens forbipasserende som tilhørere. Der blev også uddelt et par hundrede pjeser med facts om flygtninge og flygtningepolitik til forbipassernde, hvoradf 9 af 10 tog imod.Der var samtidige marcher i mange andre byer i Danmark. (FLR-Dialog d. 11. april 2017)
Optagelser d. 8. april 2017 af lærer Frank Zenas og andres taler til de godt 200 deltagere i marchen for et mere menneskeligt Danmark som foregik på fisketorvet i Frederikshavn.

Om bipolære lidelser fortalt af hhv. en behandler og en patient.
Hør i Dialog på Frederikshavn Lokalradio om bipolære lidelser fortalt af henholdsvis en behandler Dorthe Klemmensen sammen med Dorte Lyager som en meget åbenhjertig patient. Det skete på møde arrangeret af af Depressionsforeningen på World Bipolar Day. Og under ledelse af Lise Juel Lauritsen fra Depressionsforeningen. (FLR-Dialog d. 4. april 2017)
Optagelse d. 30 marts 2017 på Frederikshavn bibliotek af foredrag af hhv. behandler Dorthe Klemmensen og patient Dorte Lyager omkring bipolære lidelser.

Dialog med integrationsrådet i Frederikshavn.
Dialog bringer her et interview med integrationsrådet i Frederikshavn kommune, som nok er bedst kendt som arrangør af " Hele Verden i Frederikshavn" hvert efterår. Vi hører først om integrationsrådet som sådan og dets rolle og arbejde for især de nye flygtninge og deres integration i lokalsamfundet, samt hvordan og efter hvilke kriterier man kan blive udpeget til integrationsrådet, som skal have flertal af etniske minoriteter. Dialogens 2. del kom for en stor del til at handle om, hvor store mulighederne var for at flygtningene, evt. med kommunal hjælp, kan skaffe sig det ustøttede arbejde , som de nedsatte integrationsydelser og 225-timers-loftet jo skulle give incitament til ifølge regeringen. Desuden om integrationsrådet synlighed og åbenhed over for de flygtninge og etniske minoritets-frederikshavnere, som integrationsrådet med sin høringsret - og forslagsmulighed, skal repræsentere og være talerør for overfor kommunens administrative og politiske ledelse, som netop et bindeled.
(FLR-Dialog d. 21. marts 2017)
Interview d. 17. marts 2017 med Bahram Deghan formand for integrationsrådet og Norma Flores Nielsen, medlem af integrationsrådet og Rådet for Etniske Minoriteter samt Anders F. Andersen fra integrations- og projektafdelingen, som repræsentant i integrationsrådet på vegne af den kommunale forvaltning.

Afviste Afghanske asylsøgerbørn beretter.
Dialog har interviewet 3 afghanske børn, der sammen med deres familier for nylig har fået afslag på deres asylansøgninger efter en ventetid på godt et år. I den periode er det lykkedes de 12-14-årige børn at lære at udtrykke sig forståeligt på dansk samt bruger ventetiden på bl.a. at spille fodbold hos FFI.
(FLR-Dialog d. 21. marts 2017)
Interviewet d. 14. marts 2017 med de udvisningstruede afghanske børn, som bor på asylcentret i Frederikshavn, foregik i Venligboerne Frederikshavn i samarbejde med Abdulsalam Al-Bayati, journalist fra Irak.

Asylmodtager søger fuldtidsjob, alternativt mindst 225 timer.
Dialog bringer her et interview med en frederikshavner som efter de 3 års integration på en næsten halveret kontanthjælp, den såkaldte integrationsydelse, nu jagter ustøttet arbejde - og i det mindste i 225 timer om året for at undgå, at hans familie på 6 bliver økonomisk straffet. Og det alt imedens han nu har ventet i 2 år på sundhedsministeriets meritvurdering af uddannelsen fra hjemlandet. Shadi, som allerede har søgt over 50 stillinger, spørger om der er nogen der i første omgang har et job på minimum de 80 timer , som han aktuelt skal have arbejdet inden oktober 2017, altså i år?
(FLR-Dialog d. 21. marts 2017)
Interview d. 15. marts 2017 med den arbejdssøgende og uddannelsessøgende syriske flygtning Shadi Totanji, Frederikshavn.

Et hollandsk indvandrerperspektiv på Frederikshavn i Danmark.
Det lykkes Dialog at overtale en familiesammenført hollænder med blot 3 måneders danskundervisning til at give et interview som et forsøg og, som hvem der vil, godt kan forstå og leve med i.
(FLR-Dialog d. 14. marts 2017)
Interview torsdag d. 2. februar 2017 i Venligboerne Frederikshavn med Edwin Man, familiesammenført frederikshavner med hollandsk baggrund.

Til generalforsamling i Venligboerne Frederikshavn.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her de væsentligste dele af Venligbo Frederikshavns årlige generalforsamling som foregik torsdag den 2. marts i Caféen Hangaardsvej 5, 2. sal. Dialog har valgt at prioritere hensyn til de nytilkomne flygtninges integration i det frederikshavnske lokalsamfund og i særdeleshed kendskab til generalsorsamlingen som det danske foreningslivs krumtap over hensyn til lyttertal , altså væsentligheden af indlæringen af relevant reel brugbar folkeoplysning for nye flygtninge og især venligboer, over underholdningsværdien. Derfor bringer Dialog her en optagelse af alle en generalforsamlings væsentlige elementer og vil gøre opmærksom på, at man kan genhøre optagelsen på Dialogs hjemmeside www.arnehansen.net/dialog (og søg her på generalforsamling) gentagne gange indtil man har forstået hvad der blev sagt. Til understøttelse af forståelsen af hvad der sker undervejs så kan man også her på Dialogs hjemmeside straks finde dagsordenen for generalforsamlingen. Lærere er velkomne til at genbruge. I den fyldige reportagen her er dog bortredigeret støj, pauser og tomgang uden nyt.
(FLR-Dialog d. 7. marts 2017)
Reportage d. 2. marts 2017 af generalforsamlingen i Venligboerne Frederikshavn med bl.a. formanden Pou Nielsens beretning på vegne af bestyrelsen, gennemgang af regnskabet og ledelse af valg til bestyrelsen.

Invitation fra Dansk/Kurdisk kultur og venskabsforening i Frederikshavn kommune.
Vi skal nu høre kurdere fortælle om deres oprettelse af den Dansk/Kurdisk kultur og venskabsforening i Frederikshavn kommune og om deres invitation til velkomstfest allerede lørdag d. 4. marts kl 18 på Knivholtvej 20. - Vi får også en kort opdatering om den usikre situation med tyrkisk bomberegn over deres hjemegn Efrin i Syrien tæt ved den nu skarpt bevogtede tyrkiske grænse, som er blevet hermetisk lukket med en mur. Vi hører om den stort anlagte Newrozfest d. 21. marts som kurderne aktuelt søger lokaler til, hvem der sidder i bestyrelsen for Dansk/Kurdisk kultur og venskabsforening og får oplæst hele formålsparagraffen til beroligelse af evt. lokale skeptikere. Endelig hører vi om hvilke udfordringer de seneste besparelser på integrationsudgifterne med næsten halverede ydelser gir for flygtningene i deres kamp for at blive integreret - ofte på et arbejdsmarked, hvor der ikke øjnes det ustøttede job der kan skaffe flygtninge den selvforsørgelse og uafhængighed af kommunen som de ønsker.
(FLR-Dialog d. 28. februar 2017)
DobbeltInterview d. 25. februar 2017 med Zardasht Qadi og Wadha Xelil om Dansk/Kurdisk kultur og venskabsforenings oprettelse, aktiviteter og baggreund samt om flygtninges materialele vilkår i Frederikshavn kommune.

Frivillige frederikshavnere indsamler genbrug til afghanere med mest brug for det.
På Dialog skal vi nu høre Sayed Olawi fortælle om det samarbejde mellem Frederikshavn Multietniske Forening og de frivillige i civilsamfundsorganisationen/NGOen OLAWI i Herat i Afghanistan, som Sayed er ildsjælen i og som hustruen Zahra og børnene også er engageret i. Med udgangspunkt i lysbillederne fortæller Sayed om formålet med hjælpearbejdet, og hvorfor han rejser til Herat i Afghanistan for at hjælpe til med uddeling af genbrugsudstyr til skoler, børneinstitutioner, hospitaler, handicappede, kommunen og fængsler m.m. Og hvad der har gjort det til en succes. Mødet var arrangeret af Frederikshavn Multietniske Forening, som står for projektet, der er støttet af Genbrug til Syd.
(FLR-Dialog d. 21. februar 2017)
Optagelse d. 11. februar 2017 af Sayed Olawis foredrag om samarbejdet med NGOen OLAWI på basis af lysbilleder fra afleveringsbesøgene i Herat i Afghanistan, som afføder mange spørgsmål fra tilhørerne.

Debat med udgangspunkt i Danmarkskanonen.
Her i Dialog på Frederikshavn Lokalradio skal vi nu høre en debat om Danmarkskanonen med dens 10 topscore-værdier: Frisind, Kønsligestilling, Velfærdssamfundet, Tillid, Det danske sprog, Foreningsliv og frivillighed, Hygge, Den kristne kulturarv, Frihed og Lighed for loven Kan vi overhovedet bruge Danmarkskanonen til noget i Frederikshavn Kommune? Sådan spørger Frederikshavn Bibliotek i invitationen til mødet som afholdtes den 6. februar 2017. Vi hører her et panel og publikum debattere Haarders nye Danmarkskanon. Aftenens ordstyrer er journalist Clement Kjersgaard og panelet består af: Birgit Hansen - borgmester i Frederikshavn Kommune, Marianne Jelved - tidligere kulturminister og medlem af Folketinget, og de øvrige frederikshavnere Christine Lunde - direktør for MARCOD, Jacob Risgaard - marketingsdirektør og medejer hos coolshop.dk, Flemming Thingbak - direktør for foreningen Aalborg City og formand for idrætsforeningen Skjold i Sæby og Gert Nygaard - Skolechef for Distrikt Nord i Frederikshavn kommune. Vi skal nu høre Bibliotekschef Anette Ravnholt byde velkommen.
(FLR-Dialog d. 14. februar 2017)
Optagelse d. 6. februar 2017 af debat med deltagelse af panel og publikum. Panelet var Birgit Hansen, Marianne Jelved, Christine Lunde, Jacob Risgaard, Flemming Thingbak og ordstyrer Clement Kjersgaard.

Frederikshavnsk genbrugshjælp til udviklingsarbejde i Herat i Afghanistan.
På lørdag d. 11. februar vil Sayed Olawi gerne fortælle alle interesserede mennesker i lokalområdet om frederikshavnsk genbrugshjælp til udviklingsarbejde i Herat i Afghanistan. Og Sayed vil på mødet dokumentere hjælpearbejdet med fremvisning af et powerpoint show med fotos og video optaget hos samarbejdspartneren Olawi i Herat i Afghanistan. Dialog Frederikshavn Lokalradio havde derfor besøgt Sayed og Zahra d. 3. februar 2017 for at høre lidt nærmere om hjælpeprojektet og måske skabe nysgerrighed og baggrund for at møde op på lørdag i Skolegade 8 kl. 10 og få mulighed for også at gå i dialog?
(FLR-Dialog d. 7. februar 2017)
Interview d. 3. februar 2017 med Sayed Olawi, genopbygningsaktivist og fmd for Frederikshavn Multietniske Forening.

Styrk Skolen - bliv klædt på til at fremme børns læring og udvikling gennem deres styrker.
Det er overskriften på lærer, skolepsykolog og phd i styrkebaseret læring i folkeskolen, Mette Marie Ledertougs seminar d. 9. marts i Frederikshavn, og som Mette løftede lidt af sløret om indholdet i over for Dialog på Frederikshavn Lokalradio. Mere om seminaret der er baggrunden for interviewet - med arrangørens ord: "At realisere vores styrker er kongevejen til optimal udvikling og præstation. Det viser evidensbaseret forskning. Vi bliver gladere, mere tilfredse, får positiv energi, er mere engagerede, laver bedre præstationer og når vores mål mere effektivt, når vi er bevidste om vores styrker. En af Danmarks førende eksperter i styrkebaseret læring, Mette Marie Ledertoug, vil på dette seminar give dig viden om, hvor- dan du kan anvende styrkebaserede redskaber til at fremme børns læring og udvikling. Du får indblik i dansk og international forskning indenfor positiv psykologi og styrker og introduceres til, hvordan du kan kortlægge, udforske og anvende styrker i læreprocesser. Du kan se frem til et engagerende seminar, hvor du gennem øvelser afprøver hands-on redskaber, du kan anvende direkte i praksis. "
(FLR-Dialog d. 24. januar 2017)
Interview d. 28. januar 2017 med Mette Marie Ledertoug,lærer, skolepsykolog og ph.d. indenfor styrkebaseret læring i folkeskolen.

Frederikshavnske fotos af Scandinavian Star?
"Kære gode radio.Scandinavian Stars Danske Støtteforening efterlyser fotos eller videoklip, fra den 30 marts til den 6 april 1990 Hvor Scandinavian Star lå i Frederikshavn, samt bileder fra DANO Linjens kaj i Frederikshavn samt kontor, ligeledes fra 1989-1990. Ville i være søde at efterlyse, så vil det gøre os meget glade. Hilsner Mike Axdal, Overlevende og pårørende." Det var udgangspunktet for Mike Axdals korte gennemgang af sagen som han ser den, centralt placeret.
(FLR-Dialog d. 24. januar 2017)
Interview d. 12. januar 2017 med Mike Axdal, Overlevende og pårørende fra Scandinavian Star-(mord)branden.

Debat om Danmark skal støtte en bindende FN-resolution om atomvåbennedrustning + ah om atommissilskjoldets janusansigt.
Debat om Danmark skal tilslutte sig en bindende FN-resolution om atomvåbennedrustning, som foregik under samrådet i udenrigsudvalget på initiativ af Christian Juhl EL. Desuden en efterfølgende kommentar om specielt det skaldte atommissilskjoldets mulige funktioner.
(FLR-Dialog d. 24. januar 2017)
Optagelse fra Folketingets udenrigsudvalg via folketinget.dk + kommentar hertil af Arne Hansen om specielt atommissilskjoldets janusansigt.

Til åbent hus på Frederikshavn Gymnasium og HFkursus.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio inviterer med til åbent hus på Frederikshavn Gymnasium og HFkursus afholdt d. 10. januar 2017. Vi hører først rektor Inge Carle' byde velkommen og gymnasiets kor, Kammerpigerne, ved Birgit Munch. Herefter tager fagligheden over med præsentationen af gymnasiets opbygning med den nye struktur og nye valgmuligher. Og der bliver fremvist eksempler på undervisning i fagene tysk, bioteknologi og dansk. Men fagene er blot et lille udpluk blandt valgmulighedern. Og desværre får vi ike her den mere grundige gennemgang af HF-strukturen. Men undervisningen er ca. ens.
(FLR-Dialog d. 17. januar 2017)
Optagelse d. 10. januar 2017 på Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus af bl.a Inge Carle', Birgit Munck og Kammerpigerne, Steffen Christensen, Bente Bömler, Rune Harbo og Inge Lise Jensen.

icon icon 2016
Hør lokale Niels Chr. Trab om at være alkoholiker og komme fri.
Hør lokale Niels Chr. Trab fortælle, som erfaren tidligere alkoholiker, om hvad han har oplevet og hvad der er det er, der holder en fast og hvad der skulle til for at stoppe som alkoholiker efter mange forgæves forsøg. Optagelsen er d. 29. oktober 2016.
(FLR-Dialog d. 27. december 2016)
Optagelse d. 29. oktober af foredrag af 2016 Niels Chr. Trab, Østervraa, på Danmarks Afholdsforenings årsmøde på Frederikshavn Sømandshjem.

Om FFI's succes med at invitere flygtningebørn til at spille fodbold.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio interviewer her Steen Jensen og Jens Tang Olesen fra FFI, Frederikshavn Forenede Idrætsforeninger, som fortæller om FFI's succes med at invitere flygtningebørn fra især asylcentret til at spille fodbold og træne i FFI. Dobbelt-interviewet foregik d. 24. november 2016 og vi hører her først Steen Jensen, der udover at være bestyrelsesmedlem i FFI også er formand for Folkeoplysningsudvalget.
(FLR-Dialog d. 27. december 2016)
Dobbletinterview d. 24. november 2016 med Steen Jensen og Jens Tang Olesen bestyrelsesmedlemmer i FFI.

Til lancering af 1. bind af Trap Danmarks 6. udgave om Frederikshavn, Læsø og Hjørring kommuner.
Og som foregik hos PixlArt i Østervrå d. 9. november 2016. Efter præsentationen af Traps 6 udgave som også har en digital udgave så man på interessante historiske og kulturelle lokaliteter kan gå på Trap med sin mobil og læse om stedet hvor man netop er, så bliver bind 1 anmeldt af repræsentanter fra de 3 kommuner der er med i det nys udkomne bind, som også kan være en glimrende julegaveide til borgere i Frederikshavn, Læsø og Hjørring kommuner m. fl..
(FLR-Dialog d. 20. december 2016)
Optagelse d. 9. november 2016 med Krak-redaktørerne og bl.a. de 3 lokale anmeldere skagboen og medlem af byrådet i Frederikshavn, Bjarne Kvist

" Det litterære Frederikshavn - byens forfattere og fortællinger igennem 200 år" af Erik S. Christensen og Lars Christian Mikaelsen.
"Det litterære Frederikshavn" ja du læste rigtigt. Det er nemlig titlen på en splinterny bog, " Det litterære Frederikshavn - byens forfattere og fortællinger igennem 200 år" skrevet af de 2 frederikshavnere historikeren og arkivleder Erik S. Christensen og litteraturhistoriker og uddannelsesleder Lars Christian Mikaelsen, som giver en mundsmag på hidtil ukendte historier og anekdoter, som deres bog indeholder.
(FLR-Dialog d. 13. december 2016)
Optagelser d. 6. december 2016 fra receptionen d. 6. decemder 2016 på Frederikshavn Bibliotek, med bibliotekar Pernille Lisborg samt forfatterne Erik S. Christensen og Lars Christian Mikaelsen.

Reportage fra Frederikshavn Ungebyråds møde d. 23. november 2016.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio rapporterer her fra Frederikshavn Ungebyråds møde d. 23. november 2016. Først hører vi i plenum om hvem de fremmødte medlemmer af Ungebyrådet er og deres motiver for at gå ind i Ungebyrådet. Det sker med Irene som mødeleder. Dernæst hører vi et uddrag af den diskussion i 2 grupper der skal munde ud i en fælles formulering af spørgsmål til byrådet på baggrund ungebyrådets tidligere besøg på asylcentret i Frederikshavn, som man kan finde referat fra på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog. Så er der igen plenum med fremlæg af gruppernes konklusioner på spørgsmålene fra Ungebyrådet til byrådet samme aften, som alle kredser om emnet integration af især de yngre af beboerne på aylcentret. Og så et Dialog-interview med 4 medlemmer af ungebyrådet bl.a. om proceduren for deres udvælgelse. Endelig bringer Dialog på Frederikshavn Lokalradio en lydkopi af Frederikshavn Lokalradios livetransmission af det første punkt på det ordinære byrådsmøde samme aften, som netop er behandling af Ungebyrådets spørgsmål til byrådet.
(FLR-Dialog d. 6. december 2016)
Optagelser d. 23. november 2016 af bl.a. ungebyrådsmedlemmerne Karoline Karlsson Privatskolen, Sacha Andersen Hørby-Dybvad skole, Mads Stenbakken Hotspot, Thea Holm Larsen Frh. gymnasium og HF, Kasper Smedegaard Sandager Nielsen, Frh. Gym., Maia Møller Nordstjerneskolen, Gry Lili Jensen Sæbygaardskolen, Jimmy Jørgensen FUF + Handelsskolen, Nikolaj Bang Høfler Bangsbostrand Sk. + Frh. Ungdomsskole, Christian Thomsen Bangsbostrand sk. og Freja Nørgaard Bruun Frydenstrandskolen. Samt byrådsmedlemmerne Christina Lykke, Birgit Hansen, Anders Brogaard, Flemming Rasmussen, Kristina Lilly Frandsen og udviklingskonsulent Irene og afdelingsleder Marianne Lessel fra kommunen.

Foreningsfællesskab - områdespor C på Foreningskonferencen i frederikshavn.
Tre workshops sætter fra hvert sit perspektiv fokus på, hvilken betydning fælspektiv fokus på, hvilken betydning fællesskaberne har for samfundet, og hvad der skal til, for at kommende generatio- ner fortsat engagerer sig i foreningslivet. 1. foranDring i forening Her gives svar på, hvordan man fortsat holder en erfaren forening ung og aktiv. Oplægsholder er Torben Steenstrup, part- ner og stifter af konsulenthuset Foreningsudviklerne, har 10 års erfaring i foreningsudvikling både professionelt og frivilligt. 2. unges fæLLesskaber - meLLem TrygHeD og sPænDingLektor Maria Bruselius Jensen, CeFU - Center for Ungdomsforskning, stiller skarpt på unges forventninger og ople velser af fritidsfællesskaber med en helt ny undersøgelse af unges syn på fælles-skaber, gennemført for DUF som en del af initiativet "Fremtid i Forening?" 3. giDer De unge foreningsLiveT? Professor Bjarne Ibsen, Center for Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, giver indblik i betydningen af foreningernes aktiviteter for medlem- mernes engagement i foreninger og sam- fund. Oplægget bygger på en undersøg- else gennemført for DUF som en del af initiativet "Fremtid i Forening?".
(FLR-Dialog d. 6. december 2016)
Optagelser d. 12. november 2016 af Torben Steenstrup, Maria Bruselius Jensen, Bjarne Ibsen

Aktivitetsudvikling - Spor B og 4. reportage fra Forenings- og fritidskonferencen.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her sin 4. reportage fra Forenings- og fritidskonferencens Spor B: Aktivitetsudvikling 1. Gadeidræt - De unges nye Legeplads: Rene Melvad Jørgensen, Projektleder gadeidræt, DGI, fortæller om udvikling af gade-rummet og unges aktiviteter. Og Betty Pedersen fra Friluftsrådet om grønne, grå og blå støttepunkter for friluftslivet. 2. foreningerne og skolereformen: Ejnar Bo Pedersen, sekretariatschef i Ungdomsskoleforeningen UNG og Søren Møller, formand DGI, vil med udgangs-punkt i konkrete eksempler sættes lys på foreningers muligheder for faglig bidrag til en mere varieret skoledag med Ungdomsskolen, som professionel medspiller. 3. fra facebook til klub: Thomas Bach, næstformand, DIF, fortæller med udgangspunkt i Frederikshavn MTB (Mountainbike-klubben), historien om udviklingen fra aktivitetsfællesskab til foreningsfællesskab, med sociale medier som forum. (dog kun den første del)
(FLR-Dialog d. 6. december 2016)
Optagelser d. 12. november 2016 af Rene Melvad Jørgensen, Betty Pedersen, Ejnar Bo Pedersen, Søren Møller, Thomas Bach.


Forenings- og Fritidskonference, Foreningslivet frem imod 2025, 2. fælles del.

Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her 2. del af det fælles program for heldagskonferencen "Forenings- og Fritidskonference, Foreningslivet frem imod 2025, - udfordringer og muligheder - drømme og virkelighed", som FUF med støtte fra Idrætssamvirket, Frederikshavn kommune Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger samt Dansk Idrætsforbund gennemførte d. 12. november 2016. Vi hører først formanden for DGI, Søren Møllers oplæg "Hvor er foreningerne på vej hen?". Dernæst fortæller fotografen Tao Lytzen om iværksættelsen af foreningsprojektet "PixlArt" med basis i Østervrå. Det tredje indlæg er ved foddboldtræner og forenings-ildsjæl Morten Bruun, som under overskriften "Målrettet mangel på målrettethed" fortæller om sin epokegørende udvikling af en træningsmetode, der meget bedre er i stand til at holde på fodboldspillerne i teenagealderen igennem spilleglæde. Endelig afslutter formanden for de grønne pigespejdere, Christina Palmstrøm, dagen med et flot tableau "Den bedste udgave af foreningsfremtiden". Rent praktisk så er der lagt link til de lysbilleder, som Søren Møller og Morten Bruun understøttede deres foredrag med på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside, www.arnehansen.net/dialog/ sammen med lydfilerne til fri adgang for alle. Det skal nævnes at Dialog allerede har brugt 1. delen af fritidskonferencens fælles, og at der senere følger lydoptagelser fra områdesporene B aktivitetsudvikling og C. Foreningsfællesskab.
(FLR-Dialog d. 29. november 2016)
Optagelser d. 12. november 2016 af fmd for DGI, Søren Møller, fotografen Tao Lytzen, PitzlArt, foddboldtræner og forenings-ildsjæl Morten Bruun, samt landsformand for de grønne pigespejdere Christina Palmstrøm, Frederikshavn

Til minde om nyligt afdøde Per Naldal genudsender Dialog et interview med Per Naldal.
Til minde om nyligt afdøde Per Naldal genudsender Dialog på Frederikshavn Lokalradio her et interview med Per Naldal fra d. 7. juli 2014 med Per om det da foranstående folkedanserlandsstævne i Frederikshavn. - Jeg vil lade interviewet med Per Naldal tale for sig selv og blot tilføje at Per var en god kammerat og samarbejdspartner. Per Naldal var en afholdt lærer på Privatskolen og ikke mindst for dansktimerne, hvor eleverne nød godt af Pers indfølingsevne og udsyn. Per var fra begyndelsen med i opstarten på Frederikshavn Flygtningevenner i 1987, blev formand og var med i det kommunale "Rådgivende udvalg vedr. flygtninge". Og I mange år var Edly og Per Naldal med til at arrangere juletræ i Maskinhallen med deltagelse af flere hundrede flygtninge på tværs af religionerne. Senere blev Naldals engageret i hjælp til de rumænske børnehjem og den vellidte Per Naldal havde i en del år den lokale rekord ved indsamling til verdens flygtninge. Ja og som det fremgår af interviewet om folkedanserstævnet, så tog Per glad sin tørn hvor han var. Æret være hans minde. Arne Hansen. I interviewet kommer Per Naldal også rundt omkring folkedansens og -musikkens traditioner og udviklinger og får skildret folkedansen som den oplevelse den er.
(FLR-Dialog d. 29. november 2016)
Mindeord om Per Naldal d. 26. november 2016 og genudsendelse af Interview d. 7. juli 2014 med Per Naldal fra PR-gruppen om såvel folkedanse- og folkemusikstævnet, traditioner og udviklinger i folkedansen og -musikken.

Fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråds Forenings- og Fritidskonference om udfordringer frem mod 2025.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her 1. fælles del af Frederikshavn Ungdoms Fællesråds m.fl. fritids- og foreningskonference d. 12. november 2016 med oplæg fra bl.a borgmester Birgit Hansen, de 3 byrådsmedlemmer Christina Lykke Eriksen (F), formand for børne- og ungdomsudvalget, Mogens Brag (V) formand for kultur og Fritidsudvalget, Anders Brandt Sørensen,(A) formand for Plan og Miljøudvalget, samt skatteminister Karsten Lauritzen, som alle fik stillet spørgsmål og forelagt statements fra de langt over 100 veloplagte konferencedeltagere.
(FLR-Dialog d. 22. november 2016)
Optagelser d. 12. november 2016 af borgmester Birgit Hansen(A), byrådsmedlemmerne Christina Lykke Eriksen (F), Mogens Brag (V),Anders Brandt Sørensen,(A), samt skatteminister Karsten Lauritzen.

Hør om Ulf Harbos banebrydende arbejde med at få rettet op på kommuners ulovlige administration på det sociale område.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio blev inviteret til optagelse af foredrag af kommunalbestyrelsesmedlem i Norddjurs kommune, Ulf Harbo, valgt for Enhedslisten, som her fortæller om hans banebrydende arbejde med at få rettet op på sin egen, Norddjurs, og andre kommuners ulovlige administration på socialområdet.
(FLR-Dialog d. 15. november 2016)
Optagelse d. 2. november 2016 af foredrag af Ulf Harbo, kommunalbestyrelsesmedlem i Norddjurs, hos Enhedslisten i Frederikshavn om hans erfaringer fra sinindsats for socialt udsatte.baebrydende indsats

Indsamlere i Frederikshavn om at samle ind til nødstedte krigsflygtninge i nærområderne.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her interviews med nogle af de seje indsamleres oplevelser efter at de havde trodset storm, slud og kulde under turen ude at stemme dørklokker i Frederikshavn i søndags d. 6. november 2016 . Interviews foregik efter at indsamlerne var kommet tilbage fra Dansk Flygtningehjælps landsindsamling og i Danske Bank havde fået optalt hvor meget de hver især havde fået indsamlet. Danske Bank havde nemlig været så venlig at stille personale til rådighed til at tømme bøsserne. Og endelig fortælles om indsamlingen hovedresultater
(FLR-Dialog d. 8. november 2016)
Interviews d. 6. november 2016 m.ed Sozan og Sidra Eibesh, Lila Alias, Dorte Kruse Vestergaaard, Marietta Hauge, Jørgen Chr. Jensen, Mina og Zahra Olawi, Mohammad Daneshjou, Midiya Mustafa og Aran Nassan. Og indsamlingen hovedresultater oplæses af Arn h.

Om Forenings- og Fritidskonferencen "Frem mod 2025" d. 12. november i Frederikshavn.
Hør i Dialog Om den stort anlagte forenings- og Fritidskonference "Frem mod 2025" som afholdes lørdag d. 12. november kl 9:30-21:30 i Maskinhallen, Skolegade 8 i Frederikshavn- og som kræver hurtig ´ tilmelding, som skal ske via programmet hvortil der er link fra denne side.
(FLR-Dialog d. 1. november 2016)
Interview d. 31. oktober 2016 med Henrik Carlsen, formand for Frederikshavn Ungdoms Fællesråd.

Frederikshavn gymnasiums frivilligambassadør vil skaffe elever til at samle ind til flygtninge i nærområderne d. 6. november.
Dialog bringer her en samtale med gymnasieelev Emma som er nyudnævnt frivilligambassadør på Frederikshavn Gymnasium og HF, hvor vi også hører om hendes første store opgave, at skaffe elever til at samle ind til Dansk Flygtningehjælps arbejde i for nødlidende flygtninge i krigenes nærområder.
(FLR-Dialog d. 1. november 2016)
Interview d. 31. oktober 2016 med Emma Klæstrup, frivilligambassadør på Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus

Om Dansk Flygtningehjælps arbejde i Irak og om at være indsamler hertil i Frederikshavn.
I Dialog skal vi nu høre Mie Oehlenschläger fortælle fra sit ophold i Irak om Dansk Flygtningehjælps arbejde med bl.a at organisere og lede store flygtningelejre for både syriske og irakiske flygtninge, og som der er hårdt brug. Dernæst lytter vi til den garvede indsamler Jørgen Christian Jensen, Frederikshavn, som her gerne giver sine motiver og erfaringsbaserede råd videre til nyere indsamlere. Afslutningsvis fortæller den mangeårig trofaste frederikshavnske indsamler, Ellen Rasch, hvad det er der motiverer hende til at fortsætte. Og Ellen går gerne sammen med en af de flygtninge der glædeligvis har meldt sig en del af og som dog stadig føler sig usikre i det nye sprog, men gerne vil øve sig i det danske. Men facit her få dage inden indsamlingen på søndag er altså, at der stadig er brug for at mange flere her i Frederikshavn og andre steder melder sig som indsamlere for at det kan lykkes at komme ud og banke på hos alle de mennesker som vil have penge liggende parat til at blive samlet ind til gavn for de flygtninge, der stadig må opholde sig i kæmpestore lejre i nærområderrne. Pengegaver som udover at være med til flygtningenes overlevelse også med etablering af børnenes skolegang og støtte til oprettelse af småvirksomheder skal bevare krigsflygtninges håb om en fremtid i fred. Man melder sig på flygtning.dk eller møder bare op på søndag på udleringsstedet, som i Frederikshavn er De Frivilliges Hus, Danmarksgade 12, der er åbent fra kl 9,30.
(FLR-Dialog d. 1. november 2016)
Interview med Mie Oehlensläger er optaget d. 28. oktober 2016, og med Ellen Rasch d. 30. og med Jørgen Chr. Jensen d. 31. oktober.

Midiya og Aran fortæller hvorfor de vil samle ind til flygtninge i nærområderne d. 6. november.
Dialog bringer her interviews med en flygtningefamilie fra Syrien som her vil fortæller, hvorfor de vil samle ind for Dansk Flygtningehjælp d. 6. november til de flygtninge som nu i heldigste fald er nået i midlertidig sikkerhed i nærområderne. Interviewet med Midiya og hendes 13-årige datter Aran blev optaget til dialog på Frederikshavn Lokalradio d. 23. oktober 2016.
(FLR-Dialog d. 25. oktober 2016)
Interview d. 23. oktober 2016 med Midiya Mustafa og hendes 13-årige datter Aran, som med familien måtte flygte fra Syrien.

Reportage fra "Hele verden i Frederikshavn kommune".
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her reportage fra eventen "Hele verden i Frederikshavn kommune" afholdt d. 8. oktober 2016. Vi hører først borgmester Birgit Hansen byde velkommen. Dernæst introducerer dagens facilitator Stenar Glamann så sangeren Yemane Berhane fra Eritrea samt sang til eretriansk dansemusik , som sammen med andre videoklip kan nydes på Dialogs netside. Så hører vi kurdisk musik med syngende og kædedansende syrisk-kurdere, som breder sig med deltagelse fra salen. Dernæst latinamerikanske rytmer og sang. Vi får også nepalesisk musik, sang og dans at høre, samt sange af John Mbwelela Mutombo fra Congo, småinterviews om genbrugshjælpeprojekt til Afghanistan og indsamling til flygtninge i nærområderne søndag d. 6. november i forsøg på at hverve indsamlere hertil, som dog overdøves af en bid mere kurdisk musik og dans. Så takker Stenar Glamann for en dejlig dag. Til sidst hører vi så kurdiske Midiya Mustafa og indfødte Poul Nielsen fra Venligboerne Frederikshavn, udtrykke deres glæde over en vellykket dag, hvilket også gælder tovholderen Anders Andersen fra projekt og integrationsafdelingen, som også svarer på spørgsmål om det arrangerende integrationsråds rolle.
(FLR-Dialog d. 25. oktober 2016)
Optagelser og interviews d. 8. oktober 2016 under mangfoldighedseventen "Hele verden i Frederikshavn kommune" afholdt i Maskonhallen

Hør beretninger fra flygtningelejre i Afrika fortalt af Sara Schlüter, Dansk Flygtninghjælp.
Dansk Flygtningehjælps udsendte, Sara Schlüter, beretter herom sine oplevelser fra besøg i lande hvor Dansk Flygtningehjælp arbejder med at hjælpe flygtninge fra verdens krigsområder - her især om interviews med flygtninge fra Sydsudan, Eritrea og Somalia. Derudover hører vi generelt om Dansk flygtningehjælps arbejde for nødstedte flygtninge i krigs- og "nærområder" verden over, hvor det i øjeblikket især drejer sig om hjælp til syriske flygtninge og internt fordrevne. Men Sara Schlüter sætter også fokus på hvad der grundlæggende må gøres for at forebygge flere nye krigsflygtninge og håber på FN's nyudnævnte generalsekretær Guterres. Endelig betoner Sara Schlüter betydningen af at mange lokalt støtter hjælpearbejdet ved at melde sig på www.flygtning.dk til at samle ind på søndag d. 6. november.
(FLR-Dialog d. 18. oktober 2016)
Interview d. 6. oktober 2016 med Sara Schlüter, Dansk Flygtningehjælp, lige hjemkommet fra flygtningelejre i Afrika.

Hør om Depressionsforeningen - nu også i Frederikshavn.
Vi skal nu høre om en ny forening i Frederikshavn kommune, Depressionsforeningen. Det er Ole Jonsson som på Frivillig Fredag d. 30. september 2016 fortæller til Dialog på Frederikshavn Lokalradio om Depressionsforeningen og dens forskellige tilbud til borgerne. Find yderligere oplysninger på Dialogs hjemmeside herunder.
(FLR-Dialog d. 11. oktober 2016)
Interview d. 30. september 2016 med Ole Jonsson, Frederikshavn

Den landskendte underviser i dansk på arabisk fortæller om sin flugt fra Syrien.
Khaled Ksibe , flygtning fra Syrien, fortæller om tiden før krigen, flugt fra som soldati Assads hær, at skulle slå meningsløst ihjel eller selv blive dræbt, - om asyl i Danmark - og om at blive opfinder af videobaseret undervisning i dansk for begyndere på arabisk, som Khaled lige har vundet den europæiske sprogpris for.
(FLR-Dialog d. 11. oktober 2016)
Optaget d. 6. september 2016 på Dansk Flygtningehjælps møde som start på kampagnen for at skaffe indsamlere til husstandsindsamlingen i hele Danmark søndag d. 6 november 2016

Til Frivillig Fredag på Frivillighedscentret i Frederikshavn .
(FLR-Dialog d. 4. oktober 2016)
Optagelser d. 30. september 2016 af formand Ingeborg Thusgaard, daglig leder Marianne Skadborg, Jørgen Christensen Hjerteforeningen, Lillian Andreasen Natteravnene, næstformand Chresten Sloth Christensen, Skagen samt Irene Lerche Barnets Blå Hus

Om Integrationsrådets kulturarrangement Hele Verden i Frederikshavn lørdag d. 8. oktober kl 10-15 i Maskinhallen.
Dialog har spurgt på oplysning om Integrationsrådets kulturarrangement Hele Verden i Frederikshavn lørdag d. 8. oktober 2016. OG her fortæller så integrationschef i Frederikshavn Anders Andersen velvilligt om programmet samt om integrationsarbejdet i det hele taget i Frederikshavn Kommune.
(FLR-Dialog d. 27. september 2016)
Interview d. 26. september 2016 med Anders Andersen,integrationschef i Frederikshavn kommune.

Om at skaffe indsamlere til Røde Kors på søndag .d 2. oktober.
Røde Kors-Indsmlingsleder i Frederikshavn, Camille Thomsen, opfordrer her til at melde sig som indsamler for Røde Kors på søndag .d 2. oktober Interviewet var d. 26. oktober 2016
(FLR-Dialog d. 27. september 2016)
Interview med Camilla Thomsen, indsamlingsleder for Røde Kors i Frederikshavn.

Fritidsmesse i Arena Nord i Frederikshavn.
Vi hører her forkvinden for Idrætssamvirket i Frederikshavn kommune, Else Schaltz, åbne fritidsmessen med oversigt over de optrædende, som Dialog i de følgende indslag bringer enkelte småoptag af . Desuden småinterviews med deltagere og udstillere. Arrangører var Idrætssamvirket i Frederikshavn kommune og Frederikshavn Ungdoms fællesråd.
(FLR-Dialog d. 20. september 2016)
Optagelser af lydklip og interviews d. 4. september 2016 med Else Schaltz, Idrætssamvirket, Jytte Høyrup om bridge, Frimærkesamler(filatelist) og formand John Ritter, de latinamerikanske zumbakvinder Lisella og Susan, Anders fra Mountainbikerne, spejderleder Dorte Westermark, Peder Wessel gruppen, Chr.Holmgaard Frederikshavn Dartclub og endelig ElseSchaltz om dagen.

Kulturmødet på Mors oplevet med biblioteksformidlers vinkel.
Dialog bringer nu en biblioteksformidlers oplevelse af at deltage i kulturmødet på Mors i dagene 26-28 august 2016. Det er et interview med Vita Andersen formidler på Aalborg bibliotekerne, som rapporterer bl.a som arrangør af 2 biblioteks workshops, hvor der blev rejst nogle problematikker som det også kommer til at handle om her.
(FLR-Dialog d. 20. september 2016)
Interview d. 14. september 2016 med Vita Andersen formidler på Aalborg-bibliotekerne

Dialogmøde om fremtidens frivillige sociale arbejde med udgangspunkt i "samskabelse".
Hvordan går det egentlig med det frivillige arbejde? Hvad er mulighederne i opbygningen af et frivilligcenter? Og hvordan har de frivillige det med arbejdet?
Formand for Sundhedsudvalget, Anders Broholm, vil tale om, hvordan Frederikshavn Kommune udvikler det frivillige sociale arbejde. Og udviklingskonsulent Dannie Larsen fra FRISE, der er en landsdækkende medlemsorganisation for 80 lokale frivilligcentre og selvhjælpsorganiseringer, holder oplæg om mulighederne ved opbygning af frivilligcentre som kan fremme samskabelse.
(FLR-Dialog d. 13. september 2016)
Optagelse d. 1. september 2016 af oplæg af Anders Broholm, Marianne Skadborg, Dannie Larsen og med susanne Thaarup som møde- ogdebatstyrer.

Billedkunstnere fortæller til Dialog om de billeder de udstiller på Frederikshavn Bibliotek frem til d. 28. september.
(FLR-Dialog d. 6. september 2016)
Interviews d. 26. august 2016 med billedkunstnerne Susanne Zimmer, Rita Levorsen og Inge Nielsen om deres udstillingsbilleder på Frederikshavn bibliotgek, der byder velkommen ved Pernille Lisborg.

Om Fritidsmesserne søndag d. 4. september i Arena Nord, Sæby -fritidscenter og Skagen Kultur & Fritidscenter fra kl 10-16.
(FLR-Dialog d. 30. august 2016)
Interview d. 27. august 2016 med Else Schaltz, formand for Idrætssamvirket i Frederikshavn.

Hør billedkunstner Inge Nielsen fortælle om sin og 3 andres udstilling på Frederikshavn bibliotek.
Vi hører om Inge Nielsens, Rita Levorsens, Inge-Lise Terps og Susannes maleriudstilling på Frederikshavn Bibliotek. Udstillingen åbnes d. 26. august kl 16 med en reception hvor interesserede er velkomne. Man har dog chancen for at se udstillingen en måned frem indtil d. 28. september. Se evt. efter pressemeddelelse i Lokalavisen og som servicemeddelelse i Radio Vendsyssel FM.
(FLR-Dialog d. 23. august 2016 (dog første 1/3 d. 21. juni 2016))
Interview d. 19. august 2016 med billedkunstner Inge Nielsen, Stenhøj ved Frederikshavn.

Hør fra åbningen af Barnets Blå Hus - et støttecenter for udsatte børn i Frederikshavn.
Vi mødes med sang og musik og børns beretninger samt taler af generalsekretæren fra Blå Kors, lederen Irene Lerches visioner for Barnet Blå Hus og Frederikshavns borgmesters og Børne og ungdomsudvalgsforkvindes hjertelige velkomst. Barnets Blå hus i Frederikshavn er beliggende ved Bangsbo Frejas klubhus på Vrangbækvej 155, som også lagde rum til det fine indvielsesarrangement.
(FLR-Dialog d. 23. august 2016)
Optagelse d. 16. august 2016. fra indvielsen af Barnets Blå Hus i Frederikshavn med Birgit Hansen, Anna, Christina Lykke, Christian Bjerre, Irene, Irene og Aksel, samt husets leder Irene Lerche.

Kommunerne vil gerne aktivere en masse frivillige. Men hvordan får man folk til det?
Hjemmeværnet og beredskaberne er båret af frivillige, som stolte og glade møder frem. Er det uniformen eller udstyret, der gør forskellen? Hvad driver de frivillige? Hvad kan kommunerne lære af hjemmeværnets og beredskabernes erfaringer? Vores to gæster fremsætter en række påstande, som vi diskuterer og sætter til afstemning.
(FLR-Dialog d. 19. juli 2016)
Optagelse d. 18. juni 2016 i Tankegangs telt af oplæg af Bjarne Laustsen, MF og kommiteret for Hjemmeværnet, Borgmester Erik Boel Nielsen, varde og mødeleder Stenar Glamann, Tankegang og herpå debat.

Total Protest Camp på museum.
Dialog var til åbning af Nordjyllands Kystmuseums udstilling på Sæby Museum d. 30. juni 2016. Vi hører først museumsinspektør Jens Thiedemann byde velkommen, så fortæller Anne-Marie Kristensen om den lokale kamp mod skifergasudvinding med Total Protest Camp som base, og vi hører sangene dder er blevet sunget 428 gange samt et på farvelsange til Total. Og så placerer Tarjei Haaland fra Greenpeace historien om Total Protest Camp-bevægelsens kamp for det lokale miljø ind i det globale miljø og klimaperspektiv
(FLR-Dialog d. 12.juli 2016)
Optagelse d. 30. juni 2016 hvor vi hører museumsinspektør Jens Thiedemann, Anne-Marie Kristensen fra Total Protest camp, Tarjei Haaland fra Greenpeace.

Diskussion af ntegrationspolitikken i Frederikshavn kommune.
Dialog bringer her Frederikshavn Lokalradios lydoptagelse af Frederikshavn Byråds behandling af forslag til en opdateret integrationspolitk, som var punkt 11 på byrådsmødet d. 29. juni 2016, - og hvor debatten især centrerede sig om 3 forsinkede ændringsforslag fra Dansk Folkeparti.
(FLR-Dialog d. 5. juli. 2016)
Optagelse d. 29. juni 2016 af Debatten i Frederikshavn Byråd om integrationspolitikken.

Hør Zahra og Sayed fortælle om deres engagement i Genbrug til Syd-udviklingsprojekt i Afghanistan.
Det er et samarbejde mellem Frederikshavn Multietniske Forening og sydpartneren Olawi i Herat i Afghanistan med økonomisk støtte til forsendelse igennem DMS-Udviklingsarbejde Genbrug til Syd for statlige penge fra Danida.
(FLR-Dialog d. 28. juni 2016)
Interview d. 26. juni 2016 med Zahra og Sayed Jamaluddin Olawi, Frederikshavn.

Samtale med leder af det kommende Barnets Blå Hus i Frederikshavn, Irene Lerche.
(FLR-Dialog d. 31. maj 2016)
Interview d. 30. maj 2016 med Irene Lerche, leder af Barnets blå Hus i Frederikshavn.

Frivilligmarked på Frederikshavn Gymnasium og HF.
Vi hører først gymnasiets frivilligkoordinator Per Høbergs velkomst, dernæst kan lytterne høre Pernille Poulsen fra projektfrivillig.dk fortælle om hvad det drejer sig om og endelig om guleroden , det meritgivende frivillighedsbevis.. Så slippes eleverne løs i 2 afdelinger og undervejs hører vi fra både de frivillige fra natteravnene, venligboerne og De frivilliges Hus, samt selvfølgelig fra gymnasieeleverne - idet omfang det lykkedes i den korte tid der var - 20 minutter til hvert af de 2 hold.
(FLR-Dialog d. 24. maj 2016)
Optagelser og interviews d. 28. april 2016 med frivillige fra natteravnene bl.a Lilian, Ulla fra Bofællesskaberne, der søger besøgsvenner, venligboerne Erik og Midiya og De frivilliges Hus ved Marianne Skadborg, samt selvfølgelig fra gymnasieeleverne. Det blev mest med bl. Sofia, Mille og My, som vi dog først traf om aftenen i Venligboerne.

Børnene i Venligboerne Frederikshavn får her lov til at komme til orde hos Dialog på Frederikshavn Lokalradio.
(FLR-Dialog d. 24. maj 2016)
Interviews d. 28. april 2016 i Venligboernes Cafe med Laura 11, Aria 11, Juliane 8, Aran 6, Zithra 9, Thezica 8, Alan 8, Ahmed 8 med flere . (Giv gerne besked om forkert stavning og udtale,tak)

.Reportage fra demonstrationen mod velfærdsforringelser på rådhuspladsen i Frederikshavn d. 12. maj 2016.
Under parolen "JA til tryghed - NEJ til besparelser på velfærden"
(FLR-Dialog d. 17. maj 2016)
Optagelser d. 12. maj af taler af Cai Møller, LO-Vendsyssel, skolebestyrelsesformand Jan B. Sørensen , Socialpædagog og fællestillidsrepræsentant for Frederikshavn kommune Kathja Ryom, samt borgmester Birgit Hansen, samt små interviews med Cai Møller, klovnen Ib og Danni Mikkelsen, der spillede.

Hvorfor vil både fagforeningerne Lo-Vendsyssel og FTF også med opbakning fra brugere af offentlige ydelser demonstrere på torsdag d. 12. maj kl. 17 på Rådhuspladsen?
Det vil Cai Møller formand for LO-Vendsyssel fortælle til Dialog på Frederikshavn Lokalradio. Men først her et citat fra den udsendte pressemeddelelse, og som for interesserede kan læses i sin helhed på Dialogs hjemmeside. "LO Vendsyssel og FTF siger JA og NEJ. Under parolen "JA til tryghed - NEJ til besparelser på velfærden" deltager LO Vendsyssel og de lokale FTF'ere i den landsdækkende aktion den 12. maj arrangeret af den upolitiske græsrodsbevægelse Velfærdsalliancen.dk og tilsluttede foreninger og organisationer. Regeringens såkaldte omprioriteringsbidrag vil - hvis det bliver indført - nedskære det offentlige forbrug med milliarder af kroner. Borgerne risikerer således voldsomme serviceforringelser af den borgernære velfærd på områder som daginstitutioner, skoler og ældreplejen."
(FLR-Dialog d. 10. maj 2016)
Interview d. 9. maj 2016 med formanden for LO-Vendsyssel Cai Møller også på vegne af FTF og Velfærdsalliancen.

1. maj-reportage fra Knivholt i Frederikshavn i 2016.
Vi hører sangen og så følger talerne Kirsten E Madsen, sektorformand i HK-Nordjylland, så Søren Heisel forbundssekretær 3F, dernæst Bjarne Laustsen, lokal folketingsmedlem for Socialdemokraterne, så Christina Lykke byrådsmedlem for SF, dernæst Dennis Kristensen forbundsformand for FOA og endelig Peder Hveplund folketingsmedlem for Enhedslisten.
(FLR-Dialog d. 10. maj 2016)
Optagelse d. 1. maj 2016 af talerne på Knivholt, med mulighed for selv at vælge hvem man vil høre.

Hør om invitationen for alle lokale borgere til åbent hus på Asylcentret på Knivholtvej 22 i Frederikshavn lørdag d. 30. april i tidsrummet fra kl 13-16.
Det er netværksmedarbejder Janni Sudergaard som d. 14. april fortalte.
(FLR-Dialog d. 26. april 2016)
Interview d. 14. april 2016 med netværksmedarbejder Janni Sudergaard, Asylcentret 22 i Frederikshavn, men drevetaf Vesthimmerlands kommune.

Skal højskolerne have lov til fortsat at bidrage til integrationen?
Det er emnet i snakken med den nye vendelbo i Folketinget, som vil stille ændringsforslag så højskolerne kan få til at bevare muligheden for at deltage i integrationen af nye flygtninge.
(FLR-Dialog d. 26. april 2016)
Interview d. 25. april 2016 med Vendelbo og folketingsmedlem Peder Hvelplund, Enhedslisten.

Til stiftende generalforsamling i Frivillighedscentret i Frederikshavn kommune d. 18. april 2016 med valg af bestyrelse og brugerråd.
(FLR-Dialog d. 26. april 2016)
Optagelse d. 18. april 2016 fra De friviliges Hus, Danmarksgade 12, 9900 Frederikshavn.

Hør oplysning til frederikshavnerne om hvad Projekt Frivillig kan tilbyde?
Først hører vi om hvilke muligheder projekt frivillig kan tilbyde foreningerne som hjælp til at skaffe unge på ungdomsuddannelserne som frivillige. Spcielt hører vi om det forestående frivillighedsmarked på Frederikshavn Gymnasium og HF på torsdag d. 28. april, som er designet specielt til at foreningerne kan markedsføre de frivilligjobs de kan tilbyde gymnasium- og HFeleverne. Derfor henvender Pernille sig også specielt her til de unge der. Og vi hører også om ordningen med at mindst 20 timers gennemført frivilligarbejde for en forening kan tilbyde uddannelsen en ekstra merit. Derfor henvender Pernille sig også specielt her til disse unge.
I indslag nr 2 fra møde d. 30. marts fortæller Pernille hvordan man som forening kommer igang på Projektfrivillig.dk.
Og i 3. og sidste del hører vi foreningsildsjæle fremlægge gruppernes svar og være i god dialog på tværs.
(FLR-Dialog d. 19. april 2016)
Interview d. 12. april 216 og optag af møde d. 30. marts i De frivilliges Hus i Frederikshavn med Pernille Poulsen, Projekt frivillig-koordinator, De frivilliges Hus, Aalborg

Hvad kan den nye bosætningskonsulent tilbyde de virksomheder i Frederikshavn kommune, som bruger udenlandsk arbejdskraft og til deres familier, som gerne vil prøve at bo i Danmark?
(FLR-Dialog d. 12. april 2016)
Interview med den nye bosætningskonsulent Almina Nikontovic d. 1. april 2016.

Om storytelling på Facebook om det gode liv i vores landsbyer.
Det er Lars Granat Jensen fra kommunikationsvirksomheden Conxion, som efter sin opsummering af hvordan det er gået for de deltagende landsbyer med at løse opgaven at oprette Facebooksider, så giver den store forestilling om "storytelling". Vi hører om, hvordan man kan markedsføre en landsby, - om god kommunikation på Facebook og herunder om at lave egne nyhedskriterier, - og så gode PR-eksempler fra erhvervslivet og endelig vurdering af og inspiration til Facebooksiderne om landsbyerne i Vendsyssel tilknyttet LAGNord.
(FLR-Dialog d. 22. marts 2016)
Optagelse d. 21. marts 2016 af powerpoint-støttet foredrag af Lars Granat Jensen fra IT-firmaet KONXION, i LagNord-regi og som foregik i Østervrå Kulturhus.

Tyske flygtninge i Frederikshavn 1945-49.
Hør lokalhistoriker fortælle om, da der var 12.000 tyske flygtninge i Frederikshavn i slutningen af 2. verdenskrig, mens Danmark stadig var besat af Hitlers nazi-regime, og i 4 år efter befrielsen frem til 1949.
(FLR-Dialog d. 22. marts 2016)
Interview d. 17. marts 2016 med Erik Christensen, lokalhistoriker og arkivleder på Nordjysk kystmuseum.

Om Frederikshavn kommunes integrationspris.
Dialog på besøg hos den nye integrationsrådsformand Bahram Deghan i anledning af at integrationsrådet i Frederikshavn opfordrer alle til at indstille kandidater som de synes fortjener en integrationspris. Bemærk at deadline for indstillinger er d 20. marts.
(FLR-Dialog d. 15. marts 2016)
Interview d. 13. marts 2016 med Bahram Deghan som ny formand for integrationsrådet i Frederikshavn.

Portrætkunst på børglumkloster.
(FLR-Dialog d. 15.marts 2016)
Interview med kunstmaler Mikael Melbye d. 14. marts 2016 om hans udstilling på Børglumkloster.

Hør Dialog, der tager lytterne med til de frederikshavnske syrisk-kurderes protestdemonstration imod det tyrkiske Erdogan-regimes bombardementer af deres hjemstavns landsbyer i Syrien med dødsfald af civile til følge.
(FLR-Dialog d. 8. marts 2016)
Optagelser d. 5. marts 2016 af kudernes råbekor med slagord igennem gågade og af talerne på fisketorvet Zardasht Qadi Wadha og Aran samt den indfødte dansker Arne Hansen.

Syriske kurdere arrangerer demonstration i Frederikshavn lørdag d. 5. mats 2016 i protest imod den tyrkiske regerings bombardementer af deres hjemstavns landsbyer i Syrien med dødsfald af civile tilfølge.
Først høres kurdernes servicemeddelelse om demonstrationens forløb og så interview om protestens baggrund.
(FLR-Dialog d. 1 .marts 2016)
Optagelser d. 28. februar 2016 af servicemeddelelse tid og sted for demonstrationen igennem strøget i Frederikshavn samt interview med Zardasht Qadi om baggrunden herfor.

Hør her formanden for Bedre Psykiatri Vendsyssel fortælle hvorfor Bedre Psykiatri har arrangeret et møde med 2 psykiatriske sygeplejersker til at fortælle om at leve med angst og depression.
(FLR-Dialog d. 1. marts 2016)
Interview d. 29. februar 2016 med Ellen Pagter, formand for Bedre Psykiatri, Vendsyssel.

Hør mennesket, pædagogen og politikeren Marianne Jelved i sit es som fortæller fra sit lange liv.
Marianne lægger ud med de indtryk hun fik i sin barndom og var med til at forme hendes personlighed - ofte fortalt i anekdotisk form.

(FLR-Dialog d. 9. februar 2016)
Optagelse d. 5. februar 2016 af tidl. kulturminister mm Marianne Jelved i Retfærdigheden i sæby.

Hør hvordan Støjbergs svinekødsforbudshistorie endte i mediemøllen. Det sker ved en snak med Aalborg-byrådsmedlemmet Anja Lundtoft som sørgede for at sandheden om integrationsministerens historiefortælling om forbud mod svinekød på madpakker kom frem i offentligheden takket være, at både vandrehistorien og dens manglende sandhedsværdi kunne dokumenteres.
(FLR-Dialog d. 19. januar 2016)
Interview d. 18. januar 2016 med Anja Lundtoft, byrådsmedlemme fra Aalborg som hørte Støjberg fortælle historien på møde i Frederikshavn d. 8. januar jf dialog d. 12. januar 2016,

Dialog til møde med Inger Støjberg om flygtningepolitik.
Det foregik i forbindelse med Frederikshavn Venstrevælgerforenings nytårskur d. 8. januar 2016. Mødet var offentligt hvilket nok også affødte den efterfølgende debat.

(FLR-Dialog d. 12. januar 2016)
Optagelse d. 8. januar 2016 af oplæg af integrationsminister Inger Støjberg i Maskinhallen i Frederikshavn.

Hør forfatteren forhenværende skraldemand Henning Sørensen , Grenå, fortælle kort men levende om forfatteren og journalisten Harald Bergstedts turbulente liv. OG som man kan høre Henning Sørensen fortælle mere om på Brønderslev Bibliotek på lørdag d. 16. januar kl 14.
(FLR-Dialog d. 12. januar 2016)
Fortalt d. 9. januar 2016 af foredragsholder og læserbrevsskribent Henning Sørensen, Grenå.

icon icon 2015
Integration i Frederikshavn anno 2015. Dialog interviewer her leder af projekt- og integrationsafdelingen i Frederikshavn kommune om, hvordan mann planlægger arbejdet med integration af de nye flygtninge med opholdstilladelse, der i den seneste tid er ankommet til vores kommune.
(FLR-Dialog d. 22. december 2015)
Interview d. 15. december 2015 med Anders Andersen leder af projekt- og integrationsafdelingen.

Dialog bringer her en snak med en ung engageret og internationalt orienteret indfødt frederikshavner, som nu leder en kvindegruppe på asylcentret i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 15. december 2015)
Interview d. 13. december 2015 med Elisabeth Steuer, frivillig i Asylcentret i Frederikshavn.

Klimamarch i Hjørring d. 29. november 2015
Det er en del af den verdensomspændende klimamobilisering for at lægge pres på vore egne og verdens politikere for at få forhandlet en klimamæssigt og socialt bæredygtig klimaaftale på plads på COP21 i Paris. Vi begynder på Sankt Nicolaj Plads og går til Springvandspladsen, hvor vi hører 4 taler herunder af selveste Moder Jord. Desuden fællessange akkompagneret af Mangfoldighedsbandet fra Hjørring Musikskole,og til sidst fotograferes alle deltagere i klimademonstrationen omkring et grønt hjerte, som sammen med tilsvarende fotos fra klodens øvrige demonstrationer for Moder jord lægges på internettet.

(FLR-Dialog d. 8. december 2015)
Optagelse i Hjørring d. 29. november 2015 af taler af folketingsmedlem Torsten Gejl Alternativet, Scharlotte Hartmann Pedersen, Klimaforening Hjørring, Moder Jord ved skuespiller og medlem af Hjørring byråd for SF Samt Jørgen Jørgensen fra Danmarks Naturfredningsforening i Hjørring.

"Forvirret ? -så kom " Sådan lyder invitationen til det sidste møde om EU-retsforbeholdet inden folkeafstemningen herom på torsdag d. 3. december 2015. Hør afstemningsteksten udlagt af henholdsvis 2 Nej'er og et ja og et Ja, men - med god hjælp fra Stener Glamann,Tankegangen, som nysgerrig indspørger.
(FLR-Dialog d. 1. december 2015)
Optaget i Maskinhallen i Fredeerikshavn d. 29. november 2015 af folketingsmedlem Bjarne Lausten, Socialdemokraterne, folketingsmedlem Torsten Gejl Alternativet, folketingsmedlem Stine Brix Enhedslisten samt tidl. MEPer Lis Jensen Folkebevægelsen.

" HVAD ER EU'S RETSPOLITIK " Som del af oplysningen om hvad folkesfstemningen d. 3. december handler om, så bringer Dialog på Frederikshavn Lokalradio her først en sjælden vare, en nuanceret introduktion til emnet af Turid Danielsen fra DEO. Dernæst besvarer ja-sigersken Marianne Jelved de Radikale og nej-sigersken Stine Brix fra Enhedslisten spørgsmål fra deltagerne i mødet som udover skolens elever var interesserede vendelboer.
(FLR-Dialog d. 24. november 2015)
optagelse fra Hørby Efterskole d. 16. november 2015 med Turid Danielsen fra DEO, samt MFerne Marianne Jelved Radikale og Stine Brix, Enhedslisten samt de mange spørgere.

Hør her Bente Jæger, en engageret københavnerfotograf, fortælle om sine positive oplevelser fra kontakt med sin syriske flygtningeven, som har gjort hende klogere på hvordan dagliglivet var i det multireligiøse Syrien før borgerkrigen og som nu arbejder på en fotobog om Morteza en afghansk uledsaget flygtningedreng.
(FLR-Dialog d. 24. november 2015)
Interview d. 21. november 2016 med venligboen Bente Jæger under besøg hos Mohamad og Omada for at overvære deres fremførelse af det musikprojekt, som de med mange andre deltager i.

Vi skal nu lytte til resultatet af et SSP-musikprojekt i Frederikshavn, hvortil både de lokale venligboer og Bente Jæger var inviteret til at opleve . Det løb af stabelen d 21. november 2015. Vi hører her først socialrådgiver Jane Arvidson indlede med at fortælle om musikprojektet.
(FLR-Dialog d. 24. november 2015)
Optagelse d. 21. november 2016 af et SSPmusikprojekt som brødrene Mohamad og Omada er med i og havde inviteret til.

Dialog bringer her en reportage om Dansk Flygtningehjælps husstandsindsamling til flygtninge ude i de meget belastede nærområder til de krige der skaber flygtningene og som Danmark også har bidraget til. Først kommer lidt statistisk om indsamlingsresultater i Dialog på Frederikshavn Lokalradios dækningsområde og dernæst fortæller det syrisk-kurdiske ægtepar Zardasht Qadi og Wadha Xelil om deres oplevelser ude på indsamlingsruten som relativt nye flygtninge i Frederikshavn kommune. Og vi kommer også vej af mediedækningen af den multikulturelle kulturdag. Kurderne vil gerne betragtes som livgeværdige og synlige, modersmål og gæstelærere.
(FLR-Dialog d. 10. november 2015)
Dobbeltinterview d. 9. november 2015 med kurdiske flygtninge fra Syrien, Wadha Xelil og Zardasht Qadi, om at samle ind og være kurdere.

Hør om en kurdisk-syrisk flygtningefamilies oplevelser af netop afholdte multikulturelle event "Hele verden i Frederikshavn Kommune" lørdag d. 31. oktober i Maskinhallen, i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 2. november 2015)
Interview d. 2. november 2015 21. oktober 2015 med Midiya, Majid, Aran og Alan

Hør om den kommende multikulturelle event "Hele verden i Frederikshavn Kommune" lørdag d. 31. oktober i Maskinhallen, Skolegade 8 i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 27. oktober 2015)
Interview d. 21. oktober 2015 med integrationsrådsmedlem Melissa Petersen, som sammem med Azam Stavadd er initiativtagere.

Hør bosnisk-danskeren Semso Hodric fortælle til Dialog på Frederikshavn lokalradio. hvorfor han år efter år melder sig til at samle ind til Dansk Flygtningehjælps arbejde for flygtningene i verdens brændpunkter.
(FLR-Dialog d. 27. oktober 2015)
Interview d. 26. oktober 2015 med bosnisk-frederikshavneren Semso Hodric her forud for Dansk Flygtninghjælps årlige husstandsindsamling søndag d. 8. november 2015 over hele Danmark.

Så står det på kurdisk folkedans og historie i Dialog. Det er optaget d. 17. oktober 2015 i Frederikshavn med deltagelse af de dansende kurdiske teenagere Aran og Maria og deres syriskkurdiske lærere Zardasht og Wadha, som fortæller om dansens funktion med dens kulturelle og historiske oprindelse. Samtidigt får vi en lektion om kurderne i den aktuelle konflikt og hvordan kurderne og deres fraktioner er blevet indblandet i den.
(FLR-Dialog d. 20. oktober 2015)
Interview d. 17. oktober 2015 med de syriske kurdere Zardasht, Wadha og Aran. Teenagerne Arans og Marias kurdiske folkedans kan ses på den medfølgende video.

Hør her Dialogs optagelse af Dansk Flygtningehjælps Irak-landekoordinator, Sørens, powerpointstøttede foredrag om Dansk Flygtningehjælps arbejde for flygtninge i NordIrak. Der strømmer flygtninge til det selvstyrede kurdiske område fra både Iraks sunniområder og fra Syriens kurdiske områder som alle er på flugt fra Islamisk Stat i de 2 lande.
(FLR-Dialog d. 20. oktober 2015)
Optagelse d. 8. september 2015 fra Dansk Flygtningehjælps kampagnestartsmøde i Aalborg for indsamlingen til flygtninge i verdens brændpunkter især til syrerne og irakerne og sydsudanesere i nærområderne.

På besøg hos Venligboerne Frederikshavn hvor Dialog interviewer 4 unge mennesker med flygtningebaggrund, som fortæller om deres oplevelse af venligboerne og hvilke ønsker de ideelt har til bl.a faste og større flerrumslokaler inde i midtbyen som kan danne rammer om alle de mange forskelligartede aktiviteter de ønsker mulighed for.
(FLR-Dialog d. 13. oktober 2015)
Interviews d. 8. oktober 2015 med 2 syrere Mohammad og Wadha og fra Congo Zakina og Mazaka

Til Frivillig Fredag i Frivillighedshuset, Danmarksgade 12 i Frederikshavn 2. del hvor vi hører om Alzheimerforeningens arbejde og om et kommunalt projekt der henvender sig til folkover 65 der er blevet enlige. Og så hører vi afslutningen med sang og musik.
(FLR-Dialog d. 29. september 2015)
Interviews d. 25. september 2015 med Tove Jensen, Anette Bjerregaard og Chralotte Tjørnevig og en optagelse af Syngepigerne fra Tårs.

Til Frivillig Fredag i Frivillighedshuset, Danmarksgade 12 i Frederikshavn 1. del med repræsentanter fra huset bl.a Marianne Skadborg om personalismen samt glade givere fra kommunen og brugere.
- Samt interviews med repræsentanter fra Kvindekrisecentret og SOS Børnebyerne.

(FLR-Dialog d. 29. september 2015)
Optagelser d. 25. september 2015 af Tove Holtegaard, Grethe Kristensen, Anders Broholm, Bøgh, Marianne Skadborg og Jørgen Christensen, samt interviews med Lisbeth Nielsen og Jørgen Steengaard.

Dialog bringer her flere indslag fra foreningesdagen i Frederikshavn d. 12. september i gågaden om teater, ishockey, skydning og svæveflyvning.
(FLR-Dialog d. 22. september 2015)
Interviews på foreningsdagen d. 12. september 2015 med foreningerne Frederikshavn Amatørscene, Eventyr på Knivholt Frh. Ishockeyklub , Frh. Skyttekreds og Nordjysk svæveflyverklub

På Foreningernes dag d. 12. september 2015 besøgte Dialog Natteravnene i Frederikshavn, som fejrer 15 års jubilæum, hvor vi snakker med forkvinden for Natteravnene i Frederikshavn-sæby samt landsformanden. Flere indslag fra Foreningsdagen følger.
(FLR-Dialog d. 15. september 2015)
Interviews med d. 12. september med Lillian Andreasen forkvinde for Natteravnene i Frederikshavn-sæby2015 og med og landsformanden Dan Taxbøl.

Dialog bringer her en begejstret beretning om den historisk store, 55.000 deltageres velkomstmanifestation d. 12. september 2015 på Christiansborg Slotsplads til de nye flygtninge i og på vej til Danmark - tilføjet et vendelbo-perspektiv. Det er Leif Bork Hansen som havde sendt det flotte program til Dialog som giver et stemningsbillede og referat af demonstrationen , som var en blandt mange andre danske og europæiske Refugee Welcome"-demonstrationer.
(FLR-Dialog d. 15. september 2015)
Interview d. 13. september 2015 med Leif Bork Hansen, aktiv i Bedsteforældre for Asyl og selv taler på Refugee Welcome-manifestationen.

Om Foreningernes dag i Frederikshavn d. 12. september 2015 . Vi hører først Alif Kracht fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråd, UF og dernæst Dan Kobberup fra handelsstandsforeningen Frederik fortælle om baggrund for og indhold i Foreningernes Dag i gågaden kl 10-14 lørdag d. 12. september 2015.
(FLR-Dialog d. 25. august 2015)
Interviews med hhv Alif Kracht FUF og Dan Kobberup fra handelsstandsforeningen Frederik.

Reportage fra ideaftenen "Hele verden i Frederikshavn" d. 19. august 2015 med nedsættelse af arbejdsgrupper for at skabe en multikulturdag d. 31. oktober. Først hører vi oplæg af Azam Stavad Melissa Pedersen og Stenar Glamann. Og dernæst efter mødet så fortæller initiativtagerne Azam Stavad og Melissa Pedersen om hvordan mødet så gik og om nogle af de ideer som kom frem og som der blev dannet grupper omkring.
(FLR-Dialog d. 25. august 2015)
Optagelse og interview d. 19. august 2015 med bl.a. Azam stavad, Melisa Pedersen og Stener Glamann

Dialog interviewer ildsjælen Mette Blauenfeldt som fortæller om efteruddannelsestilbud til kommunernes socialrådgivere om integration af flygtninge samt om hvad der gøres og kan gøres for de 30-45% af nye flygtninge som er blevet traumatiserede.
(FLR-Dialog d. 18. august 2015)
Interviewet er optaget d. 11. juni 2015 med Mette Blauenfeldt, leder af Center for Udsatte Flygtninge hos Dansk Flygtningehjælp,som traf under Folkemødet på Bornholm.

Venligboerne Frederikshavns opstartmøde og de ideer til aktiviteter som blev fremført på mødet der havde samlet hele 46 mennesker fra Frederikshavn kommune.
(FLR-Dialog d. 28. juli 2015)
Interview d. 27. juli 2015 med Patricia Thomsem, initiativtager til Venligboerne Frederikshavn

Vi skal høre om Total Protest Campens markering af at det på torsdag d. 30. juli 2015 er et år siden at skifergaslejren blev etableret.
(FLR-Dialog d. 8. juli 2015)
Interview d. 27. juli 2015 med Aage Olsen fast beboer og talsmand for Total Protest Campen imod skifergasudvinding med Frackingmetoden.

På lørdag d. 25. juli kl. 14 mødes Venligboerne Frederikshavn på Biblioteket for at diskutere hvilke initiativer, der skal sættes i søen.
(FLR-Dialog d. 21. juli 2015)
Servicemeddelelse fra Camilla Patricia Høeg, Venligboerne Frederikshavn indlæst af Arne Hansen d. 21. juli 2015.

Hør Foredrag om de mange mystiske omstændigheder omkring branden på Scandinavian Star og dens opklaring, som del af mindearrangementet på 25-årsdagen.
Mindearrangementet samlede overlevende, de efterladte og pårørende samt hjælpepersonel og det officielle Frederikshavn for at mindes og ære de 158 mennesker, der mistede livet ved den tragiske brand på Scandinavian Star, tilsyneladende påsat, natten mellem den 6. og 7. april 1990, da færgen var på vej fra Oslo til Frederikshavn.

(FLR-Dialog d. 21. juli 2015)
Optagelse d. 7. april 2015 af forededrag af en overlevende fra Scandinavian Star, Mike Axdal fra Scandinavian Stars Danske støtteforening.

Hør reportage fra velbesøgy Mangfoldighedsevent i Hjørring arrangeret af det spontant opståede netværk "Hjørring for Mangfoldighed - med taler, sang og musik og Venligboernes bod.
(FLR-Dialog d. 14. juli 2015)
Optagelse d. 6. juli 2015 i Hjørring med Peder Hvelplund, Helmuth Zickert, Atala Rashed, Jørgen Bing, Mohammad El-Sayed, Merete Bonde Pilgaard, Ulla Henningsen og fællessange.

Præsentation af den nyåbnede Restaurant "Spanish Andalusia" i Danmarksgade 37 H, Frederikshavn drevet af rumænskfødte Anka.
(FLR-Dialog d. 14. juli 2015)
Interview med medhjælperen frederikshavneren Aletta Olsen d. 7. juli 2015.

Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her på valgkampens faldereb interviews med alle de tilstedeværende lokale folketingskandidater tilstede på Frederikshavn Biblioteks Valgcafe tirsdag d. 16. juni 2015, som stedfortræder for de udeblevne frederikshavnske vælgere.
(FLR-Dialog d. 17. juni 2015)
De interviewede kandidater d. 16. juni 2015 var nævnt i interviewrækkefølge Poul-Erik Andersen fra Enhedslisten, Mogens Brag fra Venstre, Kasper Bagnkop fra de Radikale, Bjarne Laustsen fra Socialdemokraterne og endelig Paul Rode Andersen fra Socialistisk Folkeparti/SF. Alle opstillingsberettigede partier havde været inviteret.

Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her en snak om kvindetræet i Sæby her i 100-året for kvindernes valgret. Det er Nina Olsen, formanden for Saltlandet, Sæbys historiske forening, som den 8. juni 2015 fortæller bl.a. om saltudvinding på kattegatskysten.
(FLR-Dialog d. 9. juni 2015)
Interview d. 7. juni 2015 med Nina Olsen, formanden for Saltlandet, Sæbys historiske forening

Dialog på Frederikshavn Lokalradio er blevet inviteret til Enhedslistens åbning af sin valgcafe d 4. juni 2015, hvorfra Dialog bringer interview med den lokale folketingskandidat i Frederikshavnkredsen Poul-Erik Andersen, Aalbæk som taler politik frisk fra leveren om alt lige fra støtte til udkanten til at spare milliarderne til indkøb af kampfly.
(FLR-Dialog d. 9. juni 2015)
Intervgiew d. 4. juni 2015 med den lokale folketingskandidat i Frederikshavnkredsen Poul-Erik Andersen, Aalbæk. <

Reportage fra støttedemonstrationen foran byrådssalen i Frederikshavn til støtte for SF's forslag til byrådet om at udtrykke bekymring for miljøet ved efterforsknings og udvnindingsboring og afbrænding af skifergas.Samt optagelser af spørgsmål til byrådet og byrådets debat om skifergas.
(FLR-Dialog d. 2. juni 2015)
Optagelse den 27. maj 2015 fra demo samt byrådsmødet i Frederikshavn. Bl.a med bidrag af Erik Steen fra Total Protest Camp, Anne Sophie Gøllnitz fra Greenpeace, Thorkild Kjeldsen fra Danmarks Naturfredningsforening, Musik af Ole Hvarre og Ole Bach, digt af Marc Real, interview med Bente Holm Villadsen + i byrådssalen Birthe Fuentes, Annemarie Pedersen , forslagsstiller Søren Viste SF, Icda Skov EL, borgmester Birgit Hansen, Palle Quist S, Lars Møller V, Helle Madsen V, Jørgen Tousgaard S, Frode ThuleJensen V

Hør dialogen imellem de 2 lokale folketingskandidater i Frederikshavnkredsen - især med udgangspunkt i lokale behov.
(FLR-Dialog d. 2. juni 2015)
Dobbeltinterview med Mogens Brag, Venstre og Paul Rode Andersen, SF/Socialistisk Folkeparti.

Dansk Folkepartis medieordfører kommenterer her det meget kritiserede bekendtgørelsesudkast om ny ordning for ikkekommercielle lokalradioer, som Kulturstyrelsen har sendt til høring. Morten Marinus kommenterer også Frederikshavn Lokalradios 15 siders høringssvar, som får ros og som der også er link til fra Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside.
(FLR-Dialog d. 2. juni 2015)
Interview d. 26. maj 2015 (inden valget) med Morten Marinus, medieordfører for DF, men som til valget opstiller i Aalborg Øst i Nordjyllands storkreds.

Om at lykkes at leve med at have diagnosen skizofreni. 25-årige Dennis fortæller om sit udviklingsforløb siden han begyndt at høre stemmer i 8. klasse. Dennis gæsteoptræder som ambassadør for "en af os"-kampagnen for oplysning om psykisk sårbarhed og psykiske sygdomme - og her formidlet af pårørendeforeningen Bedre psykiatri ved Ellen Pagter sammen med Sind og gennem psykologilærer Sonja Skovby.Bagefter stiller psykologielelverne spørgsmål til de En af os-ambasssadørerne der havde haft hhv. angst, depression, selvmordtanker og så anoreksi, og de hører Ellen Pagter fortælle eleverne om at være forælder til en ung med skitzofreni. Endelig interviewes Ellen Pagter om det psykiatriske beandlingssystems udfordringer her i Nordjylland med mangel på psykiatere og årsager hertil.
(FLR-Dialog d. 26. maj 2015)
Optagelser og interview d. 16. april 2015 på Frederikshavn gymnasium og HF med Dennis Jensen i dialog med elever fra psykologiholdene og Ellen Pagter fra Bedre Psykiatri.

Mon sendersamvirket Vendsyssel FM med FMCR, SLR og Frederikshavn Lokalradio får lov at overleve næste nytår? Hør her hvad regeringspartiet Socialdemokraternes medieordfører har at sige til den kritik af Kulturstyrelsens udkast til bekendtgørelse for ikkekommercielle lokalradioer, som især har lydt fra de frivillige ildsjæle der driver de små græsrodsradioer i Danmarks udkantsområder.
(FLR-Dialog d. 19. maj 2015)
Interviewet med folketingsmedlem Troels Ravn, medieordfører for regeringspartiet Socialdemokraterne blev optaget d. 18. maj 2015 med Arne Hansen fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio som interviewer.

Interview med lederen for asylcentret i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 12. maj 2015)
Interview d. 16. april 2015 med centerlder Ann stouby, Asylcentret i Frederikshavn

Prøve med annstoubyFreden.
(FLR-Dialog d. 11.september 2015)
150416 anstouby prøvem .

om Jens Galschiøts udstilling "Skriget - Skammen og Kvinderne", som kan opleves på Frederikshavn Kunstmuseum frem til d. 13. juni 2015.
(FLR-Dialog d. 12. maj 2015)
Optagelse af og Interview d. 25. april 2015 med kunstneren Jens Galschiøt under ferniseringen af hans udstilling.

Glæde over en enkelt medieordførers positive reaktion og tilsagn om at ville arbejde for, at Folketingets medieudvalg genovervejer sin tidligere tilslutning til at overføre regler for lokal-TV til ikke-kommercielle lokalradioer, som altså desværre var sket uden at udvalget havde fået forelagt en reel viden om de alvorlige konsekvenser for udkantsområdernes lokalradiodækning.
(FLR-Dialog d. 12. maj 2015)
Indslag indtalt d. 12. maj af formanden for Frederikshavn Lokalradio, Arne Hansen

Vi skal gi en mor til moderløse børn på mors dag d. 10. maj foreslår Linda Steengaard fra SOS Børnebyernes gruppe i Frederikshavn, som søger frivillige til sin husstandsindsamling.
(FLR-Dialog d. 5. maj 2015)
Interview d. 3. maj 2015 med Linda Steengaard fra SOS børnebyernes lokalgruppe i Frederikshavn om hvorfor der er brug for børnebyerne og penge til deres arbejde.

Dialog bringer her private lydoptagelser af de spørgsmål vedr. skifergasboringsproblemtikken, som blev stillet til borgmester Birgit Hansen i Frederikshavn byrådsmødes spørgetid onsdag d. 29. april 2015.
(FLR-Dialog d. 5. maj 2015)
Optagelsder d. 29. april 2015 af spørgsmål fra hhv Hans Jørgen Nygaard fra Radikale, Aage Olsen fast beboer i Total Protest Camp, Annemarie Christensen nabo til Total samt Birte Fuentes

Frederikshavn Lokalradio og øvrige ikke-kommercielle græsrodsradioer i Sendersamvirket Vandsyssel må lukke til nytår, hvis ingen overfor politikerne protesterer imod Kulturministeriets nye udkast til bekendtgørelse, som ellers vil slagte alle de små græsrodsradioer i udkantområderne.
(FLR-Dialog d. 5. maj 2015)
Redegørelse af Arne Hansen d. 5. maj 2015 for hvordan det gik med kulturministerens tilsagn om Interview for at redegøre for hvad nyordningen vil komme til at betyde for små udkantslokalradioer.

Hør her fra Frederikshavn kommunes møde med de frivillige om det samarbejde som kommunen har lagt op til med sin nyformulerede frivillighedspolitik. Vi hører fremlæggene fra de emnegrupper af frivillige, der var dannet omkring emneordene fællesskab, relationer, samskabelse , synlighed og klare rammer.
(FLR-Dialog d. 28. april 2015)
Optagelse d. 13. april 2015 fra det kommunalt indkaldte møde mellem repræsentatner for frivillige og fra kommunen.

Dialog på Frederikshavn Lokalradio rapporterer her fra da den frederikshavnske familie Warnakula åbnede deres hjem på Otto Sverdrupsvej for Kunsten to go lørdag d. 14. marts 2015.
(FLR-Dialog d. 21. april 2015)
Optagelse fra d. 14. marts 2015 af Reportagen falder i 2 afdelinger, først en kort velkomst efter alle kunstens og singalesiske regler ved Felix Warnakula og datteren Sakaya, borgmester Birgit Hansen, og naboen og gode bekendte Paul Rode Andersen samt Kunstens leder Gitte Ørskov. Dernæst hører vi så museumsleder på Kunsten i Aalborg, Gitte Ørskovs vidende og spændende fortælling om selve kunstværkerne med deres fortolkningsmuligheder som beskuerne også blev betroet. Og i sammenhæng hermed fik vi ikke mindst en både kyndig og underholdende indføring i kunstnernes placering i deres historiske samtid og til tider med en hilsen til i dag.

Dialog bringer her oplysninger om asylcentret på Knivholtvej 22 i Frederikshavn med dets alsidige tilbud til borgerne i Frederikshavn kommune om at blive frivillige for beboerne i centret, hvortil man kan tilbyde nogle fine fysiske faciliteter at være det i.
(FLR-Dialog d. 14. april 2015)
Interview d. 26. marts 2015 med frivilligkoordinator Henrik Bo Rasmussen. som gerne modtager opkald fra interesserede på sin mobil 51142033.

icon icon 2014
Hør Evert Taubes Calle Schewen flot sunget igen en gang af lærerne på Frederikshavn Gymnasium og HF ved skoleårets start i 2014. En smuk tradition som forhåbentligt vil overleve mange flere pensioneringer,gymnasieereformer og rektorskift som udtryk for den uformelle strukturs seje kulturelle livskraft på gymnasiet.
(FLR-Dialog d. 14. april 2015)
Optagelse fra d. 15. august 2014 under velkomstfrokosten til et nyt skoleår med rektor Inge carle, som hermed ønskes til lykke med sine 60 år fra en tidligere studievejlederkollega - og med tak til alle gamle kolleger personaler.

Nyt fra Total Protest Camp og fællessange ved porten til Totals boreplads d. 2. april 2015 - og med sidste nyt d. 6. april.
(FLR-Dialog d. 7. april 2015)
Interview hhv. d. 2. og 6. april 2015 med Aage Olsen permanent beboer i skifergaslejren Skævevej 100 Dybvad tæt ved Totals borehul på Ovnstrupvej hvor der er optaget fællessang.

Hør om den 75 stande store Hørby Bazar på palmesøndag d. 29. kl 11-15 på Hørby Ungdomsskole, Snedkergaardsvej 11. Overskuddet fra salg af stande og egne indsamlinger og egen cafe vil blive delt imellem Hørby Legeplads og Hørby Musikfestival.
(FLR-Dialog d. 24. marts 2015)
Interview d. 19. marts 2015 med hørbynitten Hanne Jakobsen, en af de 3 initiativtagere.

Hør her manden bag Greenpeaces Skifergasrapport redegøre for sin dokumentation og diskutere hvilke konsekvenser vi bør drage heraf her i Danmark med hensyn til den forestående prøveboring mellem Dybvad og Brønden i Vendsyssel.
(FLR-Dialog d. 31. marts 2015)
Interview d. 23. marts 2015 med Tarjei Haaland, forfatter til Greenpeace-Danmarks skifergasrapport "Fornuft eller Fracking?".

I Dialog fortæller Ellen Pagter, formand for pårørendeforeningen Bedre psykiatri i Vendsyssel, om foreningens mangefacetterede virke i samarbejde med Sind, samt om deres møde onsdag d. 18. marts kl 16-20 i De frivilliges hus i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 17. marts 2015)
Interview d. 16. marts 2015 med Formand for Bedre Psykiatri Ellen Pagter, der er pensioneret lærer, Skagen.

Hør her om Iværksætteriet, som d. 13. marts besøger handelsskoleeleverne i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 10. marts 2015)
Interview d. 9. marts 2015 med den 22-årige men allerede erfarne iværksætter Casper Blom.

Dialog bringer her Røde Kors-generalsekretær Anders Ladekarls foromtale af Røde Kors' Folkemøde for alle de der gerne vil gøre en integrationsindsats. Mødet i Aalborg er onsdag d 4. marts.
(FLR-Dialog d. 3. marts 2015)
Interview d. 26. februar 2014 med Røde Kors-generalsekretær Anders Ladekarl

Dialog bringer her en reportage fra folkehøring om forskelsbehandling og diskrimination, som er en forberedelse til Danmarks eksamen hos FN i menneskerettigheder. Folkehøringen foregik d. 18. februar 2015 i Aalborg på initiativ af Institut for Menneskerettigheder og Udenrigsministeriet i hvis navn der skal laves en sammenskrivning af hvad der kommer op på de 4 høringer med hvert sit tema.Desuden 3 efterfølgende småinterviews med deltagere.
(FLR-Dialog d. 24. februar 2015)
Optagelse d. 18. februar 2015 af Folkehøring i Aalborg om forskelsbehandling og diskrimination med oplægsholderne Signe Højsteen på handicapområdet, Tarek Ziad Hussein mht etniske minoriteter, samt endelig Inge Henningsen vedr. kønsmæssig ligestilling. Hvorefter de 37 deltagere tog over med deres mangfoldige diskriminationsopllevelser.Og bagefter interviews med hhv Jane Onegi Maxsensio om etnisk diskrimination i jobsøgning, Marie Louise Gammelgaard om ungekvinders oplevelse af kønsdiskrimination på arbejdsmarkedet og endelig med Christoffer Basse om folkehøringen.

Hør kulturministeren fortælle om støtte til realissering af unges ideer -samt kulturminsterens svar på FLR-Dialogs opridsning af bekymrede små ikke-kommercielle lokalradioers, der er meget usikre om de vil få en en fremtid efter medieforliget?
(FLR-Dialog d. 10. februar 2015)
Interview d. 5. februar 2014 med kulturminister Marianne Jelved, der som radikal genopstiller i Hjørringkredsen i Nordjyllands storkreds.

Hør om og deltag gerne i folkehøringer om menneskerettigheder i februar 2015 forud for at Danmark skal til FN-eksamen i menneskerettigheder i 2016. Konkret foregår det i hhv Aalborg d. 18. februar om diskrimination, i Aarhus d. 19. om overvågning og sikkerhed, i Odense d. 20.om beskyttelse af udsatte grupper og i København d. 24. februar om menneskerettigheder i forvaltningen.
(FLR-Dialog d. 10. februar 2015)
Interview d. 9. februar 2014 med Christoffer Badse, Institut for Menneskerettigheder som samarbejder med Udenrigsministeriet som er hovedansvarlig for Folkehøringsresultatet.

Hør Jytte Abildstrøm, der med smittende humor og gode historier - ikke mindst fra hendes liv som pioner i økologiske hverdagsløsninger, vil komme omkring emner som: lokal opfindsomhed, muldtoiletter og vedvarende energi. Desuden hører vi 2 lokale grønne helte og det nye parti Alternativets nordjyske spidskandidat samt københavneren der blev vendelbo.
(FLR-Dialog d. 13. januar 2015)
Optagelse d. 7. januar 2015 af Jytte Abildstrøm, Mette Tolstrup Sørensen, Mettes Økologiske Grønsager, Lars Mygind, alternativ behandler, Alternativets nordjyske spidskandidat Torsten Gejl, og Anne-Marie Kristensen, værtinde for Total Protest Campen mod skifergas.

Skifergas: På besøg i Total Protest Campen ved Dybvad. Først fortæller Total-naboen Anne-Marie. Ude ved Totals bevogtede boreområde hører vi protestsangene. Og endelig fortæller Aage, som er fastboende om at bo i lejren og dens struktur, dens formål med både lokale og globale miljø- og klimabegrundelser samt det hidtidige virke samt tanker om fremtiden fast besluttet på at blive så længe det er nødvendigt for at få stoppet skifergasboringen med brug af fraktureringsteknologi.
(FLR-Dialog d. 6. januar 2015)
Reportage fra den 4. januar 2015 med Anne-Marie Kristensen og Aage Olsen fra Total Protest Campen, Skævevej 100, 9352 Dybvad.

Julehjælp i Frederikshavn kommune i 2014.
(FLR-Dialog d. 9. december 2014)
Interview d. 15. ecember 2014 med hhv Ingelise , Frelsens Hær og Erik Christensen Dansk Folkehjælp.

debatmøde om offentligt ansattes ytringsfrihed contra tavshedspligt, og offentlighed i forvaltningen contra hemmelighedskræmmeri med Kirsten Normann Andersen formand for FOA i Aarhus og nyslået folketingskandidat for SF.
(FLR-Dialog d. 18. november 2014)
Optagelse d 10. november 2014 af oplæg af Kirsten Normann Andersen pba erfaringer som formand for FOA i Aarhus og med efterfølgende indlæg af engagerede debatdeltagere.

Til julestemning i kælderen under Mariehuset ved Sæby Kirke hos Kirkecafeens kvinder, som binder kranse til fordel for Nepals fattige børns fortsatte opvækst i hjemmet og sikring af deres skolegang, så de ikke ender som gadebørn. Adventskransene og andre julerier sælges til fordel for Nepas fattigste børn på lørdag d. 22. november fra kl. 10 i Mariehuset.
(FLR-Dialog d. 18. november 2014)
Reportage d. 4. november 2014 fra kælderen under Mariehuset i Sæby samt interview med Nete om brugen af salgsindtægterne på kransene til støtte for Nepals fattigste børn for at redde dem fra gaden..

Tak for og omtale af husstandsindsamlingen og dens resultater til fordel for Dansk Flygtningehjælps arbejde for 2 millioner af verdens nu over 50 millioner flygtningeverdens flygtninge. Her især i gl. Frederikshavn kommune.
(FLR-Dialog d. 11. november 2014)
Indtaling d. 10. november 2014 af hvorledes Dansk flygtningehjælps indsamlingskoordinator i Frederikshavn oplevede husstandsindsamlingens forløb

Hvorfor skal vi støtte Dansk Flygtningehjælps husstandsindsamling over hele Danmark søndag d. 9. november som indsamler og for de flestes vedkommende som glade givere?
(FLR-Dialog d. 28. oktober 2014)
Interview d. 27. oktober 2014 med medkoordinator Anne Marie Winther

Skolen i 200 år. Vi skal nu høre arkivaren på Bangsbo arkiv fortælle om skolevæsenets historiske udvikling i Danmark med særlig vægt på hvad der sker lokal i Frederikshavn kommune og hvordan det kan forklares med de uddannelsesbehov som erhvervslivet får efterhånden. Erik viser også gamle billeder af mange lokale svundne skoler.
(FLR-Dialog d. 14. oktober 2014)
Optagelse d 6. oktober 2014 af arkivar Erik Sigmund Christensens foredrag i anledning af 200-året for skoleloven af 1814 som lægger grundstenen til at sigte mod at alle børn får uddannelse.

Hør her om situationen og behovet for hjælp til befolkningen i Den Centralafrikanske Republik samt hvad lederen af Dansk Flygtningehjælps landsindsamling d. 9. november kan fortælle om danskernes faktuelle viden omkring flygtninge i verden - samt endvidere give indsamlingspraktiske oplysninger bl.a om hvordan man kan melde sig som indsamler.
(FLR-Dialog d. 14. oktober 2014)
Optagelse d. 9. september 2014 af beretning fra Dansk Flygtningehjælps indsatsleder i CAR, Line Brylle, om Dansk Flygtningehjælps hjælpearbejde for de mange interne flygtninge fra borgerkrigen samt landskoordinator Jens Engedal om husstandsindsamlingen d. 9. november.

Hør her arkivaren ved Bangsbo Museum/kystmuseet fortælle om nederlaget i krigen i 1864, tilbagetogets helte og evakueringen over Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 7. oktober 2014)
Optagelse d. 2. oktober 2014 af Erik S. Christensens foredrag i Slægt- og lokalhistorisk Forening i Frederikshavn

Røde Kors-generalsekretæren fortæller om tilbud om Stena-minicruise til de som vil samle ind på søndag d. 5. oktober, Og hvor man her på interviewdagen stadig mangler 74 af 100 indsamlere i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 30. september 2014)
Interview d. 29. september 2014 med Anders Ladekarl, RK-generalsekretær, som fortæller om brug for penge mod Ebol.

Om at være forældre til psykisk sårbare børn. Vi er til pårørendeforeningen "Bedre psykiatri"s møde "Er dit barn psykisk syg?". Mødet henvender sig især til pårørende med henblik på oprettelse af netværksgrupper for disse i Frederikshavn. Alle 3 oplægsholdere deler åbenhjertigt deres erfaringer som forældre til psykisk sårbare børn med det formål at få andre i lignende situationer til at komme ud af busken og til os alle for at fremme forståelsen for de psykisk syge og deres pårørende.
(FLR-Dialog d. 23. september 2014)
Optagelse d. 15. september 2014 af oplæg af hhv. Ellen Pagter fra Bedre psykiatris lokalaafdeling, netværksleder og PTSD-foredragsholder Gitte Vejby og af "En af os-kampagne"-ambassadør, Carina Johansen.

Hør om Skolepolitik i Frederikshavn. Det er Danmarks Lærerforenings kreds nord, som mandag den 18. august inviterede til møde i Frederikshavn for at give mulighed for en direkte dialog imellem lærerne og byrådspolitikerne i Frederikshavn kommune.
(FLR-Dialog d. 26. august 2014)
optagelsen af Lærerkreds Nords dialogmøde mellem folkeskolelærerne og byrådspolitikere i Frederikshavn kommune d. 18. august 2014.

Life-Boats. Hør billedkunstneren Marit Benthe Norheim fortælle om sit sejlende kunst- og udstillingsprojekt i et interview i Nordjyllandsteltet mens det blev pakket ned på Folkemødets faldereb d. 15. juni 2014.
(FLR-Dialog d. 15. juli 2014)
Interview d. 15. juni 2014 med billedkunstneren Marit Benthe Norheim, som bor i Vendsyssel

Hør om Folkedans og folkemusik i Frederikshavn i dagene mandag d. 14 til lørdag d. 19. juli 2014. Vi kommer også rundt omkring folkedansens og -musikkens traditioner og udviklinger og får skildret folkedansen som den oplevelse den er.
(FLR-Dialog d. 8. juli 2014)
Interview d. 7. juli med Per Naldal fra PR-gruppen om såvel folkedanse- og folkemusikstævnet og tilbuddene til vendelboerne m.fl.

Invitation til åbent hus på 75årsdagen til især Dialogs radiolyttere og læsere af mails om flygtninge og fred.
(FLR-Dialog d. 8. juli 2014)
Arne Hansen har d. 7. juli 2014 indtalt invitation til Sønderjyllands Alle 35, Fr.havn d. 23. juli kl 10-13 eller fra kl. 14 til ved 17-18-tiden.

Skifergas. Hør Dialogs optagelser fra demonstrationen d. 25. juni 2014 for at Frederikshavn byråd skal nægte at give sin tilladelse til prøveboring efter skifergas vest for Dybvad.
(FLR-Dialog d. 1. juli 2014)
Reportage fra skifergsademoen d. 25. juni 2014 med Eigil Torp Olesen, Danmarks Naturfredningsforening, Paul Rode Andersen, tidl. SF-byrådsmedlem i Frederikshavn Peter Larsen, Vendsyssel Energi- og Miljøforening, Tarjei Haaland, Greenpeace, Per Clausen, Enhedslisten, Bjørn Stauning, Frederikssund Klimaforening Og ind imellem Musikindslag af Ole Hvarre og Ole Torp Og afsluttende interview med Bent Pedersen S-byrådsmedlem i Frederikshavn.

Om Fredstelt, Folkemøde og møder om kampfly og især skifergas i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 24. juni 2014)
På Bornholm d 15. juni 2014 fortæller Dorte Lykke Holm om sine oplevelser på Folkemødet 2014.

Skifergas-Servicemeddelelse: Indkaldelse til demonstration d. 25. juni 2014 kl 17 ved byrådssalen, Rådhus Alle 100 for at Frederikshavn byråd skal sige nej til at tillade prøveboring efter Skifergas d. 25. juni, hvor det er på dagsordenen.
(FLR-Dialog d. 17. juni 2014)
Servicemeddelelse indtalt d 17. juni 2014 af ah

Hør reportage fra idemøde for den åbne skole tirsdag d. 3. juni på Nordstjerneskolen i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 10. juni 2014)
Bl.a. følgende havde ordet udover mødeleder Stenar Glamann: Christina Lykke Eriksen, Lars Lundgren,Gert G. Nygaard, Peter Jessen, Henrik Carlsen, Lene Bro, Per Hesthaven, Kasper Bagnkop og Jette Overmark samt debatglimt fra gruppearbejdet.

EU og demokrati? Hvad en modtager af Ebbe Reichs demokratistafet tænker i dagene imellem valget til Europaparlamentet og Grundlovsdagen.
(FLR-Dialog d. 4. juni 2014)
Interview d. 31. maj 2014 med Niels Hausgaard, som i 2005 modtog Ebbe Kløvedal Reichs Demokratistafet, som hvert år uddeles på grundlovsdagen d. 5. juni.

Forud for Europaparlamentsvalget d. 25. maj 2014 bringer Dialog her vælgermødet på Frederikshavn Gymnasium og HF.
(FLR-Dialog d. 13. maj 2014)
Optagelse d. 7. maj 2014 af EP-kandidaterne Teis Volstrup fra SF (F), Sissel Kvist fra Radikale (B), Ulla Tørnæs fra Venstre (V), Martin K. Madsen fra Liberal Alliance (I) og sidst men ikke mindst Ole Nors Nielsen fra Folkebevægelsen (N). Ordstyrere er samfundsfagseleverne Laura Vilsgaard og Amalie Marie Grønning samt indleder Ole Christian Madsen fra Center for frivilligt Socialt Arbejde og her også pva. Europe Direct.

Danmarks statsministers 1. maj-tale i Metalhuset i Frederikshavn d. 1. maj 2014 om formiddagen.
(FLR-Dialog d. 6. maj 2014)
Optagelse d. 1. maj 2014 af Helle Thorning Schmidts 1. maj-tale .

Første Maj på Knivholt i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 6. maj 2014)
Optagelse d. 1. maj 2014 af Teis Volstrup SF's kandidat til EUparlamentet, Birgit Hansen S-borgmester, Morten Dalbarg 3F, folketingskandidat Peder Hvelplund EL, folketingsmedlem Bjarne Laustsen S

Hør om "Lydkanten", om hvordan Frederikshavnske Kulturalliancen og Det musiske Hus har inviteret nogle af Danmarks bedste sangskrivere til at sætte gang i det nordjyske musikliv på en unikt måde.
(FLR-Dialog d. 29. april 2014)
Optagelse d. 28. april 2014 af Jens Ole Amstrups, Emil Sørensens og Kasper Bondes fortælling.

Europaparlamentsvalget d 25. maj 2014: Til vælgermøde i Hjørring arr. af Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO).
(FLR-Dialog d. 29. april 2014)
Optagelse d. 24. april 2014 af MEP-kandidaterne Morten Mølbak A, Sebastian Korsbakke Jensen B, Morten Thiesen C, Teis Volstrup F, Martin Kusk Madsen I, Jørgen Grøn N,Rikke Karlson O og Aleksandere Aagaard V

Europaparlamentskandidat vil stioppe skifergasudvinding i EU-landene.
(FLR-Dialog d. 15. april 2014)
Interview om eftermiddagen d. 10. april 2014 på Fisketorvet i Frederikshavn med Teis Volstrup kandidat for SF til europaparlamentsvalget d. 25. maj 2014.

Skifergasudvinding på godt og ondt. mui. om kommunal tilladelse til prøveboring ved Dybvad i Frederikshavn kommune?
(FLR-Dialog d. 15. april 2014)
Optagelse d. 10. april 2014 i Sæby af borgermødet om skifergasudvinding i Frederikshavn kommune med Anders Brandt Sørensen, Stenar Glamkan, Marianne Marcher Juhl, Søren Frederiksen, Chr. Roslev og de mange spørgende og kommenterende borgere.

Skifergas: Frederikshavn kommune inviterer til borgermøde om tilladelse til prøveboring efter skifergas torsdag d. 10. april 2014 kl 19 i Manegen, Rådhusvej 2 i Sæby. Pressemeddelelse.
(FLR-Dialog d. 8. april 2014)
Oplæsning af pressemeddelelse fra Frederikshavn kommune d. 8. april 2014 med indledning og linkhenvisninger.

Om muligheder for samarbejde mellem det frivillige foreningsliv og folkeskolen som ligger i den nye folkeskolelovs afsnit om understøttende undervisning og åbning overfor lokalsamfundet.
(FLR-Dialog d. 1. april 2014)
Optagelser d. 25. marts 2014 fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråds møde med indlæg af Birgitte Jensen og Henrik Carlsen, FUF, oplæg af DUF'sAnne Hansen og uddannelseschef Vibeke Post Madsen, Frederikshavn samt gruppefremlæg.

Hvad laver 16 Journalistspirer i Frederikshavn?
(FLR-Dialog d. 18. marts februar 2014)
Interview d. 13. marts 2014 med Diana Hofer journaliststuderende på Danmarks Medie og Journalisthøjskole i Aarhus.

Til workshops for frivilligt socialt arbejde i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 11. marts februar 2014)
Optagelse d. 4. marts 2014 med oplæg af sundhedsudvalgsfmd Anders Broholm og planlægger Haukur S. Thorsteinsson som igangsatte workshops om hhv det "det gode ved det frivillige sociale arbejde", "det dårlige der oplevedes" og "fremtidens-"

Hør mangesidig reportage fra brobygnings og uddannelssevejlednings-eventen "Drivkraft 14" i Frederikshavn kommune for 8-klasseelever og elever fra alle ungdomsuddannelser på initiativ af uddannelseskonsulent Niels Chr. Andersen.
(FLR-Dialog d. 22. januar 2014)
Optagelse d. 16. januar 2014 i Arena Nord af 6 korte interviews med hhv uddannelseskonsulent Niels Chr. Andersen, 8. kl-elev Anders Castle, HTx-lærer Anders Nørgaard, HHx-elev Malthe Weesgaard, salgschef Lasse Bjørnager fra Strandby Net og endelig driveren Anita Husth Fassov, lærer i Jerup skole, samt glimt fra Jens Ole Amstrups peptalks.

icon icon 2013
Til møde hos Enhedslisten i Frederikshavn om finanslov og byrådsarbejde med deres nordjyske folketingsmedlem og finanslovsforhandler.
(FLR-Dialog d. 8. januar 2014)
Optagelse d. 9. december 2013 af oplæg af og debat med Stine Brix MF for Enghedslisten de rød-Grønne i Maskinhallen i Frederikshavn.

Reportage fra Julemarked på Knivholt Hovedgård ved Frederikshavn, som over weekenden havde 10-12.000 besøgende bla. en del søndenfjords fra.
(FLR-Dialog d. 17. december 2013)
Interview d 15. december 2013 med Jørgen Tomesen, Rumænineshjælpen, tovholderen Olav Madsen, Knivholt samt Anette Jørgensen bl.a udstiller om Sognefogedgården

Pulsskolen tilbyder frederikshavnske skolebørn en uges sportsoplevelser i uge 27.
(FLR-Dialog d. 10. december 2013)
Interview d 5. december 2013 med Mattis Courth, Pulsskolen

Foredrag om "Menneskelig nedbrydning" - især med focus på den nedbrydende virkning af mange års ophold i skiftende og isolerede asyllejre i Danmark og f.eks. nu igen i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 3. december 2013)
Optagelse d. 23. november 2013 af den erfarne børne- og ungdomspsykiater Bente Rich med efterfølgende debat arr. af Et Anstændigt Danmark, SOS mod Racisme og Bedsteforældre for Asyl.

Fra "Stemmer på kanten"-kampagnen til exit pool i værestedet Skrubben i Frederikshavn og debat om årsager til dens udfald der igen affødte nye ideer.
(FLR-Dialog d. 26. november 2013)
Optagelse d. 19. novembeer 2013 med brugerne af værestedet Skrubben.

Kommunalvalg 19. november: Syge på strøget i Frederikshavn fortæller om deres syn på den behandling de føler sig udsat for af Frederikshavn kommune.
(FLR-Dialog d. 17. november 2013)
Interviews d. 14. november 2013 med Carsten Müntzberger og Inger Frølner, som fortæller om egne og andres relevante sygehistorier.

Kommunalvalg 19. november: Vi snakker med Tine fra Stemmer på Kanten-kampagnen om hvordan vi kan få mange flere mere end den sædvanlige tredjedel af de udsatte til stemmeboksene til byråds- og regionsrådsvalg på tirsdag d. 19. november?
(FLR-Dialog d. 17. november 2013)
Interview d. 16. november 2013 med Tine Toft Jørgenssen fra kampagnen "Stemmer på Kanten" (af 2)

Kommunalvalg 19. november: Optagelse af formiddags nikantede vælgermøde på Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus.
(FLR-Dialog d. 17. november 2013)
Optagelse d 14. november 2013 med kandidaterne Birgit Hansen Socialdemokraterne (A), Lars Møller Venstre(V), Mathias Pedersen Konservative(C), Poul Sørensen Dansk Folkeparti(O), Peter Laigaard Liberal Alliance(I), Christina Lykke Eriksen Socialistisk Folkeparti/SF(F), Kasper Nordkap liste H Skagen Frederikshavn sæby(H), Kasper Bagnkop Radikale(B), Frank Zenas Forenede Demokrater(J), Aage Olsen Enhedslisten(Ø).

Kommunalvalg 19. november: klip fra afslutningen og interviews efter det politiske cafevælgermøde med de etniske minoriteters mange kager. Samt annoncering af integrationsrådets vælgermøde mandag d. 18. november kl 19 i Danmarksgade 12.
(FLR-Dialog d. 12. november 2013)
7 min. optagelse d. 10. november med byrådskandidterne Mohammad Daneshjou og Bahram Deghan og bl.a deltagerne Almina Nikontovic, Safet Bralic med Cai Møller som ordstyrer. Så Interviews med kandidaterne og deltageren Timur Shah.

Regionsrådsvalg 19. november: Interview med forhåndenværende fremmødte regionrådskandidaterkandidtertil valgtræf i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 12. november 2013)
Interviews d. 6. november 2013 i Frederikshavn med regionsrådskandidaterne Lene Linneman (Aalborg) SF, Mathias Caland (Frederikshavn) SF samt Anders Hind (Aalborg) SF

Hør børn og granvoksne fortæle om deres oplevelser som indsamlere i Frederikshavn for Dansk Flygtningehjælps arbejde for flytningninge i verdens brændpunkter.Og endelig får vi det gode indsamlingsresultatet.
(FLR-Dialog d. 12. november 2013)
Interviews d. 10. november med 9-årige Isabel og forældrene Azam og Christian Stavad, Ida Skov, Jørgen Jensen samt 7-årige Lærke og Anne Marie Thusgaard.

Kommunalvalg 19. november: Til vælgermøde om folkeskolen i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 12. november 2013)
Optagelser d. 4. novembere 2013 af valgcebat med paneldeltagerne Peter Laigaard L, Thousgaard A, Christina Lykke F, Frank Zenas liste J, Kasper Bagnkop B, Anders Broholm V, Carsten Sørensen O og Ida Skov Ø

Kommunalvalg 19. november: Til vælgermøde om ældrepolitik hos ældresagen.
(FLR-Dialog d. 12. november 2013)
Optagelser d. 7. novembere 2013 af valgdebat med paneldeltagerne Peter Laigaard L, Jørgen Thousgaard A, John Christensen V, Aino Linkhorst F, Frank Zenas liste J, Poul Erik Andersen Ø, Anders Broholm V, Carsten Sørensen O og Ida Skov Ø, Lis Iversen liste H

Kommunalvalg 19. november: Politisk cafe for frederikshavnere med udenlandsk baggrund især på søndag d. 10. november kl 14. i Miljøcentret på Fasanvej 1, sidevej til Rådhus Alle lige sydvest for Rådhuset.
(FLR-Dialog d. 5. november 2013)
Interviews d. 4. november 2013 med 2 frederikshavnske byrådskandidater med udenlandsk baggrund, Mohammad Daneshou, der opstiller for SF og Bahram Deghan for S

Byrådskandiater ringede indsamlere til at samle ind til Dansk Flygtningehjælps arbejde for verdens flygtninge søndag d. 10. november. I år går de indsamlede penge især til syriske, congolesiske, sydsudanske og burmesiske flygtninge. Der er stadig brug for flere indsamlere.
(FLR-Dialog d. 22. oktober 2013)
Interviews d. 27. oktober 2013 med de engagerede ringere Lisbeth Erlandsen V, Mohammad Daneshou F, Steen Jensen A samt Christian Stavad og Kasper Bagnkop begge B og som alle håber på at blive valgt til byrådet i Frederikshavn d. 19. november.

Til velbesøgt debatmøde om fremtidens foreningsliv i Frederikshavn kommune med udgangspunkt i ny fritidsfacilitetsanalyse - sammenholdt med samfundsudviklingen på området, som munder ud i vælgermøde.
(FLR-Dialog d. 29. oktober 2013)
Optagelse d. 23. oktober2013 af oplæg af Henrik Carlsen, Jacob Dalsgaard, Jens Høyer-Kruse og så Peter Laigaard (L), Bjarne Quist (A), Mogens Brag (V), Christina Lykke Eriksen (F), Jens Porsborg (C), Kasper Bagnkop (B) og Carsten Sørensen (O).

Hvad er mon nyskabelsen WikiVendsyssel, som skal drives af alle historie- og samfundsinteresserede vendelboer?
(FLR-Dialog d. 15. oktober 2013)
Interview d. 7. oktober 2013 med arkivar Jesper Helbo, Historisk Arkiv, Hjørring.

Byrådskandidater ringer til deres bekendte eller borgere og spørger dem om at melde sig til at gå ud og samle penge til Verdens flygtnngekvinder d. 8. november. (Genudsendelse fra 27. oktober 2009).
(FLR-Dialog d. 22. oktober 2013 som er Genudsendelse fra 27. oktober 2009)
Interview fra d. 25. okober 2009 med nogle af de deltagende byrådskandidater i Frederikshavn: Kommune Pia Carlsen, Lars Møller, Marianne Etherridge og Steen Jensen. (genudsendelse)

Hør her med hvilken begrundelse den førte byrådskandidat i Frederikshavn meldte sig til Dansk Flygtningehjælps "Kandidat ringer indsamlere"-arrangement søndag d. 27. oktober kl 11-13?
(FLR-Dialog d. 15. oktober 2013)
Interview d. 10. oktober 2013 med Kasper Bagnkop, spidskandidat for RAdikale Venstre i Frederikshavn.

Kandidater ringer indsamlere: Dansk flygtningehjælps husstandsindsamling over hele Danmark finder i år sted søndag d. 10. november. De koordinatorer i Frederikshavn kommune, som står for indsamlingen til Dansk Flygtningehjælps arbejde for flygtninge i verdens brændpunkter - ikke mindst Syrien, - har nu inviteret alle byråds- og regionsrådskandidater til at mødes søndag d. 27. oktober på AOFs sprogskole i Lodsgade i Frederikshavn. Her vil partierne kunne kappes om at ringe flest lokale indsamlere ind i løbet af 2 timer.
(FLR-Dialog d. 8. oktober 2013)
Annonceret d. 7. oktober 2013 af indsamlingskoordinator i Frederikshavn distrikt, Arne Hansen.

En økonomisk vismand med rødder i Frederikshavn fortæller om sit syn på den aktuelle økonomiske situation i Danmark, som del af verdensøkonomien.
(FLR-Dialog d. 8. oktober 2013)
Interview d 5. oktober på Frederikshavn gymnasium og HF med Torben M. Andersen, økonomiprofessor, kommissionsformnd og tidl. vismand , Aarhus Universitet.

Om det ny "De frivilliges hus" i Danmarksgade 12 i Frederikshavn fortalt af kassereren, som har været med siden opstarten i Boensgade.
(FLR-Dialog d. 1. oktober 2013)
Interview d 27. september 2013 med Gurli Nielsen, Frivilligrådet i Frederikshavn.

Hør Christian Juhl tidl. formand for 3F i Silkeborg og nu arbejdsmarkedsordfører for Enhedslisten i dialog med frederikshavnerne om arbejdsmarkedspolitik og samfundsøkonomi.Arr. EL.
(FLR-Dialog d. 24. september 2013)
Optagelse d. 16. september 2013 af Christian Juhls oplæg om arbejdsmarkedspolitik og dialog med frederikshavnere herom.

Hør om dansene de 5 rytmer optaget på SFOFs Livølejr.
(FLR-Dialog d. 27. august 2013)
Interview d. 2. august 2013 på SFOFs Livølejr med Isabel, som lærte os at danse de 5 rytmer.
(FLR-Dialog d. 2. juli 2013)
Dialog starter torsdag morgen d. 13. juni 2013 i pressecentret, så prøves Folketingsquiz, - morgenduelige i partierne V, Ø og O om forventninger til Folkemødet. Så eks. eksempel på gadeevent med Amnestys Claus Juhl om folkeret under krig. - Fra søndag d 17. juni: Klip fra afslutningsceremonien, korte interviews med bornholmske partiengagerede fra SF og DF, (samt bornholsk frivillig) om hvordan det så gik . Og samme gælder regionsrådssmedlemmerne Bente Bang og Lene Linnemann, Region Nord om deres udbytte af turen til Bornholm.

Vi skal nu høre om klimakonsekvenserne af den menneskeskabte opvarmning af jordens atmosfære, og hvordan nordjyderne vil lære at leve med det nye vejr. Det er 8 optagelser fra region Nordjyllands konference, Tilbage fra Fremskridtet - viden og debat om klima, energi og Nordjyllands udvikling . Her på nettet er det muligt at vælge mellem de 5 oplæg af universitetsforskere om deres håndfaste visioner for Nordjylland i 2050 på hvert sit fagområde, workshoppen og den afsluttende politiske debat.
(FLR-Dialog d. 25. juni 2013)
Optagelse d. 19. juni 2013 i Aalborg af Jesper Theilgaard, Poul Alberg Østergaard, Brian Vad Mathiasen, Kim Witchen, Birgitte Hofmann, Jørgen Olesen, Ole B. Sørensen, Lene Kjeldsen, Ulla Astmann og Finn Kjærsdam.

Om "Stafet for Livet" i Frederikshavn, som holdes på Knivholt Hovedgård den 15.-16. juni 2013.
(FLR-Dialog d. 4. juni 2013)
Interview d. 31. maj 2013 med Birgitte Nielsen, åbningstaler for Stafet for Livet.

Til eventyrdag på Knivholt. Vi bliver vist hen til borgmesteren i Nottingham, vi undslipper fra en en skummel gammel kone med en sværm af unger og oplever Rødder og Vingers gøglerier - og bagrunden.
(FLR-Dialog d. 28. maj 2013)
Reportage d. 26. maj 2013 hvor vi bl.a hører Alif Kracht, Eventyr på Knivholt, Anetta, Frederikshavn Amatørscene, Jakob Thomsen og en masse andre gøglere fra Rødder og Vinger.

Til inspirationsmøde om nye muligheder for at opstarte tilpasset idræt (handicapidræt) som et ekstra aktiv for idrætsforeninger.
(FLR-Dialog d. 14. maj 2013)
Optagelse d. 16. maj 20 13 af idrætskoordinator Søren Vestergaard Pedersen, handicappolitisk konsulent Nynne Fabricius, samt Bibi Lindegren og psykolog Kit Lisbeth Jensen, og med en engageret debat.

Sundhedsminister Astrid Krags lovforslag om praksissektoren, som angiveligt skulle øge effektiviteten og ligheden i sundhedsvæsenet, debatteres med et medlem af Regionsrådet i Nordjylland - ikke mindst på baggrund af at forslaget er blevet mødt med skarp kritik fra de privatpraktiserende lægers interesseorganisation, PLO.
(FLR-Dialog d. 14. maj 2013)
Interview d. 13. maj 2013 med Lene Linnemann, fmd for SF's regionsrådsgruppe og forretningsudvalgsmedlem i Nordjyllands regionsråd.

Til 1, maj på norsk. Reportage fra Youngstorvet i Oslo med partiledertaler og fotos og videos fra det kilometerlange optog med en mangfoldighed af faner og bannere fra alle mulige organisationer og folkelige bevægelser.
(FLR-Dialog d. 7. maj 2013)
Optagelser d. 1. maj 2013 af taler af Bjønar Moxnes fra partiet Rødt, - Audun Lysbakken fra Socialistisk Venstreparti, og Arbeiderpartileder og statsminister Jens Stoltenberg.

Til lærernes velkomst ved statsminister og KL-spidsers ankomst til DR-møde i Herning - samt endnu en lærers oplevelser og analyse af situationen på dagen hvor lærerlockouten går ind i sin fjerde uge.
(FLR-Dialog d. 23. april 2013)
Interviews hhv d. 18. april med lærer Mette Vogelius og d. 22. april 2013 med lærer Gunner Poulsen.

Her kommer optagelser fra Danske regioners generalforsamling i Herning d 18. april 2013.Efter velkomsten høres DR-formand Bent Hansens beretning, et par enkelte klip fra debatten herom, samt svar herpå. Og endelig en paneldebat med deltagelse af de væsentligste aktører i det danske sundhedssystem, hvor især arbejdsdelingen og det nødvendige samarbejde mellem regioner og kommuner ikke mindst om de særligt specialiserede områder fyldte, sammen med det udtalte behov for at løfte psykiatrien og endelig var der den aktuelle konflikt om de krav som det offentlige måtte stille til de praktiserende læger, som de private virksomheder de var og som arbejdede på det offentliges regning.
(FLR-Dialog d. 23. april 2013)
Optagelser d. 18. april 2013 af bl.a Bent Hansen, Astrid Kragh, partiers sundhedspolitiske ordførere, fmd Dansk Sygeplejeråd, fmd Danske Læger og praktiserende læger, KL's Erik Fabrin og med Niels Krause Kjær som ordstyrer.

Hør Danmarks Naturfredsning-Frederikshavns arrangementstilbud her i foråret 2013 tilføjet et portræt af foreningen og dens arbejde.
(FLR-Dialog d. 9. april 2013)
Interview d. 15. april 2013 med Eigil Torp Olesen, formand for DN-Frederikshavn-Læsø.

icon icon 2012
I anledning af formandsskiftet i Danmarks Afholdsforening samt valget af ny ung kvinde i bestyrelsen på generalforsamlingen i 2012 på Frederikshavn Sømandshjem.
(FLR-Dialog d. 26. marts 2013)
Interview d. 2. juni 2012 med hhv nye formand for Danmarks Afholdsforening Thorsten Nørgaard og den afgående Henning Sørensen, samt nyvalgte bestyrelsesmedlem Anna Simone Degn.

Tilbud om straks at deltage i et gratis hjertestartkursus - til alle borgere i Frederikshavn kommune.
(FLR-Dialog d. 19. marts 2013)
Interview d. 14. marts 2013 med sygeplejerske Jyta Popik fra Projekt hjertestart i Frederikshavn kommune.

CD'en "Jøwt" bliver også jøwt for vendelbo-trobauduren Allan Olsen.
(FLR-Dialog d. 19. marts 2013)
Interview d. 14. marts 2013 med Ole Wittrup CD-baren i Frederikshavn.

Påskeudstilling: Indbydelse til fernisering lørdag d. 23. marts kl 13, hvor ambassadesekretær Margaret Otteby fra Uganda ambassade vil åbne galleriet "Glocal Art" på Thorup Hedevej 3, 9330 Dronninglund. Den første afrikanske udstiller er Joseph Ntensibe fra Uganda. Desuden vil kunstmaleren Nini Lodahl Gjessing og grafikeren Gorm Spaabæk bidrage med værker. (klik for åbningstider mv).
(FLR-Dialog d. 12. marts 2013)
Interview d. 13. marts 2013 med Frede Hansen, Dronninglund.

Til indvielse af Nordstjerneskolen i Frederikshavn med deltagelse af undervisningsminister Christine Antorini, skolekor, formand for børne- og ungdomsudvalget Paul Rode Andersen, skolebestyrelsesformand Jan og med skoleleder Lene Burchardt Jensen som ordstyrer. Og det hele starter her med borgmester Lars Møllers velkomst.
(FLR-Dialog d. 112. marts 2013)
Optagelse d. 12. marts 2013 på Nordstjerneskolen i Frederikshavn.

Debatmøde om regeringens forslag til skolereform med undervisningsminister Christine Antorini på 10-klassecentret på Hånbækskolen i Frederikshavn d. 11. marts 2013 med byrådsmedlem Birgit Hansen som mødeleder.
(FLR-Dialog d. 12. marts 2013)
Optagelse d. 11. marts 2013 af Nordstjerneskolens indvielse.

Lyd- og billedreportage fra demonstration mod Skifergasboring foran Frederikshavn Rådhus d. 27. februar 2013 og med krav til byrådet i Frederikshavn om i det mindste at få lavet en ordentlig undersøgelse af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) forud for en prøveboring efter skifergas vest for Dybvad?
(FLR-Dialog d. 26. februar 2013)
Optagelse d. 27. februar 2013 af taler af Eigil Torp Olesen Dks. Naturfredningsforening, Per Clausen Enhedslisten, og Tanie Nyboe Skifergas Nej Tak, desuden er Vendsyssel Energi- og Miljøforening også medarrangør. Musik og sange af Ole Hvarre og Ole Bach.

Hvad er en borger i Frederikshavn kommune og talsmand for bevægelsen "Skifergas - Nej tak Nordjylland" så bekymret for, at de vil møde frem ved byrådssalen d.27. februar 2013 kl 17,30 og bede om at få lavet en ordentlig undersøgelse af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) forud for en prøveboring efter skifergas vest for Dybvad?
(FLR-Dialog d. 26. februar 2013)
Interview d. 22. februar 2013 med ThomaS Rosenberg , talsmand for Skifergas-nejtak Nordjylland.

Kurdisk flygtning fra Syrien fortæller om massakren på kurdere i 2004 på stadion i byen Qamishli ved grænsen til Tyrkiet samt om en tidligere indebrænding i 1962 af kurdiske børn i en nabo by.
(FLR-Dialog d. 26. februar 2012)
Interview d. 2. februar 2013 med Interview d. 2. februar 2013 med Kurdisk asylmodtager fra Syrien og nu frederikshavner uddannet i historie.

Om konfliktløsning og håndtering af børn med særlige behov. Især børn med diagnoser som AST (AutismeSpektrumTilstande) og ADHD.
(FLR-Dialog d. 19. februar 2013)
Optagelse d. 12. februat 2013 af foredrag af lærer Jesper Kammer fra konsulentfirmaet SPraadgivning, samt den efterfølgende debat. Og med Else Schaltz fra Idrætssamvirket i Fredeikshavn som mødeleder.

Hør om dokumentarfilmen "Mit Afghanistan - livet i den forbudte zone" i Helmand oplevet af afghanere, som d. 31. januar kl 17 bliver vist i 12 byer - herunder på Frederikshavn og Skagen Biblioteker. Filmforevisningen efterfølges af et debatarrangement med udviklingsminister Chr. Friis Bach, Carsten Jensen, Nagieb Khaja og kaptajn Mads Silberg.
(FLR-Dialog d. 29. januar 2012)
Interview den 28. januar 2013 med den afghansk-danske journalist Nagieb Khaja om hans film.

Støttekoncert for fattige børn i Danmark på fredag d. 11. januar kl 20-23 i Maskinhallen, Skolegade 8, i Frederikshavn med lokal musik af Mathias Madsen, Firetruck og Trine Dusine med band.
(FLR-Dialog d. 8. januar 2013)
Interview d. 5. januar 2012 med Lærke Thrysoe Nielsen og Clara Karnøe Knudsen, fra SFU i Frederikshavn.

Om hvordan Frederikshavns og Aalborgs brugte skoleinventar og hjælpemidler til handikappede kommer afghanske skolelever og krigsinvalider til gavn.
(FLR-Dialog d. 4. december 2012)
Interview d. 24. november 2012 med Zahra og Farid Olawi, hvor de bl.a. fortæller om deres uddeling af de indsamlede ting til skoler og handicapinstitutioner med størst behov, hvilket de også foto-dokumenterer på www.arnehansen.net/dialog.

Hør oplæg og debat i Frederikshavn om SKIFERGAS på A-Ø-partiernes møde med op mod 300 deltagere.
(FLR-Dialog d. 27. november 2012)
Optagelse d. 22. november 2012 af statsgeolog Peter Britze, GEUS, Bjarne Laustsen MF for S, Per Clausen MF for EL, Eigil Torp Olesen, Danmarks Naturfredningsforening og desuden med Jette Brønnum, Frederikshavn kommune - og Peter Helmer Steen, Nordsøfonden i panelet under mødets livlige debatdel.

Om A-til-Ø-samvirkets opklaringsmøde om Skifergas i Frederiksahvn d. 22. november 2012 pkl 19 på gymnasiet.
(FLR-Dialog d. 20. november 2012)
Interview d. 19. november 2012 med A-Ø-partiernes pressetalskvinde June Menne.

Hvordan gik så indsamlingen til Dansk Flygtningehjælps arbejde for flygtninge i verdens brændpunter?
(FLR-Dialog d. 13. november 2012)
Interviews d. 11. november 2012 med byrådsmedlem Birgit Hansen, SFO-leder Helle Pedersen, tilflytter Helge W. Andersen samt unge Julie og moster Rikke Jensen.

Om Baptistpræsten i Sindals organiserering af husstandsindsamlingen.
(FLR-Dialog d. 13. november 2012)
Interview d. 12. november 2012 med baptistpræst i Frederikshavn og Sindal, Anne-Marie Winther.

Hør gerne et par af de mange seje ildsjæle, som hvert år troligt stiller op til at samle penge ind til dansk Flygtningehjælps arbejde for flygtninge i verdens brændpunkter, fortælle om hvorfor de bliver ved.
(FLR-Dialog d. 6. november 2012)
Interview d. 1. november 2012 med byrådsmedlem og borgmesterkandidat Birgit Hansen, Sæby og SFO-leder Annette Pedersen, Frederikshavn.

Aktuel reportage fra Dansk Flygtningehjælps arbejde for nødstedte syriske krigsflygtninge i Libanon, samt om arbejdet inde i Syrien og i en del afrikanske lande af de ialt 35 lande, hvis flygtninge vi sjældent hører om f.eks. i Den Centralafrikanske republik. Det er relevant oplysning forud for Dansk Flygtningehjælps landsomfattende husstandsindsamling til krigsflygtninge i verdens brændpunkter søndag d. 11. november 2012 og som man kan læse om og tilmelde sig på flygtning.dk.
(FLR-Dialog d. 30. oktober 2012)
Interview d. 26. oktober 2012 med Dansk Flygtningehjælps Pressekoordinator, Iben de Neergaard, nyligt hjemkommet fra ophold blandt syriske flygtninge i Libanon.

Hør gerne gymnasieeleven med flygtningebaggrund, som igen i år veil samle ind i Frederikshavn for Dansk Flygtningehjælps landsindsamling i sin by Frederikshavn og som foregår søndag d. 11. november.
(FLR-Dialog d. 23. oktober 2012)
Interview d. 22. oktober 2012 med afghanskfødte Fariha Olawi, som fortæller hvad der motiverer hende til at samle ind til verdens flygtninge år efter år.

Hør om hvordan man i Frederikshavn kommune vil forhindre en del arbejdsløse i at miste deres forsørgelsesgrundlag som følge af afkortelsen af arbejdsløshedperioden fra 4 til 2 år til januar 2013.
(FLR-Dialog d. 16. oktober 2012)
Interviews d. 15. oktober 2012 med Søren Visti Jensen, medarbejder i 3Fs arbejdsløshedskasse og byrådsmedlem for SF i Frederikshavn samt Jørgen Helledie også 3F's arbejdsløshedskasse.

Hør her den nyvalgte forkvinde for Socialistisk Folkeparti holde sin tilrædelsestale.
(FLR-Dialog d. 25. september og 2. oktober 2012)
Optagelse d. 13. oktober 2012 af Annette Vilhelmsens tale umiddelbart efter valgresultatet som gav hende 2/3 af de deltagende SF-medlemmers stemmer.

Om Røde Kors indsamlings-event uden for Frederikshavn Rådhus onsdag d. 3. oktober og om selve indsamlingen.
(FLR-Dialog d. 25. september 2012)
Interview d. 1. oktober 2012 med Røde Kors-generalsekretær Anders Ladekarl.

Hør hvilken SF-formandskandidat 2 tillidsfolk i SF hver især støtter i urafstemningen blandt SF-medlemmerne. - Brevstemmmer skal afsendes senest d.8.10. Og elektronisk afstemning slutter d.12.10. kl.12.
(FLR-Dialog d. 25. september og 2. oktober 2012)
Interviews d. 1. oktober 2012 med byrådsmedlemmerne Thomas Krog, Brønderslev og Brian Pedersen, Frederikshavn.

Reportage fra Fontænehuset i Frederikshavns indvielse af sit nye krearum d. 10. september 2012.
(FLR-Dialog d. 18. september 2012)
Taler d. 10. september 2012 med optagelse af medlemsrepræsentant Benny Pedersen, lederen Anders Hind, formanden Birgit Hansen, socialudvalgsformand Peter Nielsen, dir. Ole Vejling som repræsentant for giveren, Spar Nord Fonden, samt interviews med hhv. medlem Katrine Kappel Laustsen og Leder Anders Hind.

Informations- og debatmøde om Skifergasboring i SkæveBrønden ved Dybvad?
(FLR-Dialog d. 11. september 2012)
Optagelse af oplægsholdere fra skifergasborekonsortiet og spørgsmål fra lokale og engagerede borgere bl.a. fra Vendsyssel Energi- og Miljøforening.

Hvilke aktuelle ønsker har frederikshavnerne til finanslovsforhandlingerne her før de går igang - indsamlet af Enhedslistemedlemmer i Frederikshavn?
(FLR-Dialog d. 4. september 2012)
Interview d. 3. september 2012 med Ida Skov, Frederikshavn, som er EL-kontaktperson for partiafdelingen i Frederikshavn.

En ansvarlig for højtideligholdelsen af den nye flagdag d. 5. september til ære for Danmarks soldater fortæller om hvordan soldaterdagen vil blive markeret på Christiansborg og ude på landets kaserner, - baggrunden for den nye flagdag, samt diskuterer værdien af en sådan dag ud fra forskellige vinkler.
(FLR-Dialog d. 4. september 2012)
Inteview d. 3. september 2012 med folketingsmedlem Bjarne Laustsen valgt i Frederikshavnkredsen for Socialdemokraterne.

Mandag d. 27. august, 5 dage før Red Barnets indsamling til afhjælpning af skadeligt børnearbejde i Bangla Desh på søndag d. 8. september mangler der i Frederikshavn stadig 80% af det nødvendige antal indsamlere fortæller den lokale indsamlingskoordinator.
(FLR-Dialog d. 28 august 2012)
Inteview d. 27. august 2012 med Mathias Pedersen, Red Barnets indsamlingskoordinator i Frederikshavn.

Noahs Ark - II: Fælleskirkelig Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag i Plantagen i Frederikshavn, som blev indledt med et Noah-tableau - afbrudt af korsang. Og undervejs indsamling til bådflygtninge.
(FLR-Dialog d. 21. august 2012)
Optagelse d. 28. maj 2012 af Noah IIs besætning, børne- og ungdomskor fra Abildgård og Bangsbostrand, præsterne Johs Kühle, Erik colding Thaysen, Lise Højholt, Viggo Ernst Thomsen, Anne Marie Winther, Bruce Steuer. Desuden Arne Hansen om somaliske og ethiopiske bådflygtninge til Yemen.

Hør historier om den tidligere så kendte smuglerkonge Thorkild Løndahl Therkildsen fortalt af en også lokal og fagligt meget kompetent tolder. som på fredag d. 22. juni udgiver en bog "Smuglerne til Polenog retur".
(FLR-Dialog d. 19. juni 2012)
Interviews d. 18. juni 2012 med den alsidige og kendte frederikshavnske forh. tolder Egon Nielsen, Sølund.

I anledning af Mølledag i Danmark på søndag d. 17. juni 2012 bringer Dialog her en reportage fra åbent hus i Vennebjerg Mølle d. 6. april 2012.
(FLR-Dialog d. 5. juni 2012)
Interviews d. 6. april 2012 med Svenning Christensen fra Vennebjerg Møllelaug og dernæst Gunnar Møller Sørensen formand for Vennebjerg Mølles Venner.

Den kendte formand for Danmarks Afholdsforening færtæller om årsmødet på Frederikshavn Sømandshjem i weekenden d 2-3. juni hvor han fratræder, samt om sit forfatterskab inkl. nyeste "Afholdsbevægelse i Norden".
(FLR-Dialog d. 29 maj 2012)
Interview d. 26. maj 2012 med forfatter, foredragsholder, læserbrevsskribent og forh. skraldemand Henning Sørensen, Grenå.

På Børglumkloster til åbningen af udstillingen Råbe Råberober med alle de vidunderlige og i sandhed mangfoldige kustymer kreaeret af Lars Andersen og båret igennem tiderne af skuespiller og komiker Anne Marie Helger og fotograferet af Thomas Cato. - Samtidigt fortæller scenograf Erik Peitersen om sin udstilling af genstande og rekvisitter fra julekalenderen "Ludvig og julemanden". Råbe Råberober kan ses hele sommeren og til og med efterrsferien (til 21.oktober), og "Dekorationer og rekvisitter fra Ludvig & Julemanden" frem til 9. december 2012.
(FLR-Dialog d. 22 maj 2012)
Optagelse d. 29. marts 2012 i Hestestalden på Børglumkloster af bl.a Anne Marie Helger, Lars Andersen, Thomas Cato, Peter Larsen og Erik Peitersen.

Pinsegudstjeneste for alle på 2. pinsedag d. 28. maj 2012 kl 10,10 i Plantagen i Frederikshavn (ligger på nordsiden af Nørregade mellem Skagensvej mod øst og Gl. Skagensvej mod vest og Fladstrand kirke mod nord.
(FLR-Dialog d. 22 maj 2012)
Interview d. 18. maj 2012 med baptistpræstAnne-Marie Winther fra arrangørgruppen bag den fælleskirkelige og utraditionalle gudstjeneste i det fri.

Fælles første maj arbejderbevaægelsens internationale kamp- og festdag 2012 på Knivholt i Frederikshavn med bidrag fra Enhedslisten, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, samt LO-lokalt som centralt.
(FLR-Dialog d. 8. maj 2012)
Optagelser med Stine Brix, medlem af Folketinget(MF) for EL, Bjarne Lausten MF for SD, Teis VolstrupFolketingskandiadat for SF, Lizette Knudsen næstforkvinde i LO og som mødeleder og udspørger Kai Møller formand for LO-Frederikshavn.

Alle er velkomne til Expatdinners for alle nyfrederikshavnere men også de gamle på Frederikshavn Bibliotek på torsdag d. 10. maj 2012 kl 18.
(FLR-Dialog d. 8. maj 2012)
Interview d. 2. maj 2012 med bibliotekar Lise Hadziantoniou, Frederikshavn bibliotek, som fortæller konkret om det spændende tilbud til alle frederikshavnere.

Reportage fra 1. maj-formiddagsmødet hos fagforeningen Metal i Sæby, hvor også SF var medarrangør.
(FLR-Dialog d. 8. maj 2012)
Vi hører de 1. maj-morgendueliges sange og taler af Teis Volstrup, lokal SF-folketingskandidat og Brian Pedersen formand for Metal-Sæby og SF-byrådsmedlem, som taler om fagbevægelsens betydning - både historisk og aktuelt.

NYHED: MULTIKULTUREL UNGDOM holder møde med Stiftende generalforsamling fredag d. 11. maj kl 16 i Maskinhallen, Skolegade 8, Frederikshavn (i Badstuen).
(FLR-Dialog d. 20. marts 2012)
Interview d. 27. april 2012 med HF-kursist Claude Shukuru Munyamanzi, medlem af integrationsrådet i Frederikshavn, som fortæller om initiativet.

Hvordan kører integrationsrådet i Frederikshavn kommune? - Hvad sker der af udadrettede aktiviteter og kommunikation herom? - Hvilke integrationstilbud er der etableret eller på vej? - Hvad gør integratinsrådet for at blive kendt og brugt blandt etniske minoriteter og især de nye flygtnigne, men også blandt Frederikshavn kommunes borgere i almindelighed, hvis indsats er nødvendig for en vellykket integration i lokalsamfundene? - Og bruger kommunen de statsafsatte penge og rigtigt? - Hvordan kommer interesserede i kontakt med integrationsrådet?
(FLR-Dialog d. 20. marts 2012)
Interview d. 19. marts 2012 med integrationsrådets pressegruppe: Liza Wilhelmsen, Cai Møller, Ruth Christensen, samt den 4 timers-ansatte socialrådgiver Helle Frank.

Første maj-møder i Frederikshavn: hhv. på Knivholt kl 12 og hos Metal i Sæby kl 9.
(FLR-Dialog d. 24. april 2012)
Servicemeddelelse om fælles 1. maj på Knivholt og interview d. 23. april 2012 med Mirian Højmark om SF og Metals morgenkaffe i Sæby.

Interview om kunstudstilling i Abildgårdkirken og på Råholtvej i Frederikshavn - med fotos derfra.
(FLR-Dialog d. 24. april 2012)
Interview d. 19. april 2012 med billedkunstner Agnete Brittasius, Frederikshavn.

Reportage fra Tour de Futures 2 første etaper fra Skagens Gren over Hjørring til Knivholt og Rådhuspladsen i Frederikshavn. Det er en Cykelkaravane for bæredygtig udvikling igangsataf Mellemfolkeligt Samveirke og som strkker sig over 27. etaper og når København d. 16. maj 2012, hvor Tour de Future-deltagerne vil fortælle statsministeren at danskerne bakker op at hun på EUs vegne skal presse verdenstopmødet i Rio til straks at handle herfor.
(FLR-Dialog d. 10. april 2012)
Interview og optagelser d. 12. april 2012 i Knivholt og på Rådhuspladsen i Frederikshavn med Mikkel Iversen, Ask og Elias, Erik Sørensen, Jens Holm-Pedersen, Anne Jakobsen, Christoffer, og Jan Køster

Hør den altfavnende forkvinde for Mellemfolkeligt SAmvirke/ActionAid fortælle om hvor vigtigt det er for verdens fremtid at vi alle inklusive vendelboerne er med til at mobilisere bred støtte til at Danmark som EU-formandsland kan tale med vægt overfor verdens statsledere i Juni på verdenstopmødet i Rio som opfølgning på det første epokegørende Rio-møde, hvor verdns ledere udstak mål for en bedre og mere bæredygtig fremtid for alle i løbet af denæste 20 år.
(FLR-Dialog d. 10. april 2012)
Interview d. 8. april 2012 med MS-forkvinde Trine Pertou Mach.

Hør om og meld dig til at deltage i Tour de Future-cykelturen for en bedre og mere bæredygtig fremtid for alle og på jorden.
Program for cykelturens opstart i Skagen onsdag d. 11. april i Skagen over Hjørring, Astrup og Knivholt og til Frederikshavn torsdag d. 12. april. jf. www.tourdefuture.dk.
(FLR-Dialog d. 20. marts 2012)
Interview d. 2. april 2012 med Morten Felding, som står for Tour de Future i Nordjylland.

Påskeudstillingen på Børglumkloster: Anne Marie Helgers "Råbe Råbe Rober", der er kreeret af Lars Andersen samt fotofantasier af Thomas Cato. Udstillingen kan besøges og beses i hele påsken fra fredag den 30/3 kl. 10 til 16.
(FLR-Dialog d. 27. marts 2012)
Interview d. 21. marts 2012 med (tragi)komiker Anne Marie Helger om udstillingen og en historie om påfugleroben, som også er omtalt i Helgers bog "Råbe Rober"på forlaget Biberkopf i 2012

Portrætsamtale med den anden socialdemokratiske kandidat til borgmesterposten til valget i 2013 i Frederikshavn og som afgøres ved en allerede udskrevet urafstemning, der slutter i april.
(FLR-Dialog d. 20. marts 2012)
Interview d. 22. marts 2012 med byrådsmedlem sygeplejerske Birgit Hansen fra Try i gl. Sæby kommune om sin opvækst og hvad hun vil arbejde på som borgmesterkandidat og borgmester.

Hvorfor skulle det være tåbeligt at ansætte vagter på sygehusses psykiatriske afdelinger spørgeer vi en fagkvinde og regionsrådsmedlem om?
(FLR-Dialog d. 20. marts 2012)
Interview d. 24. marts 2012 med Lene Linnemann som arbejdere indenfor socialpsykiatrien og er medlem af Region Nord forretningsudvalg valgt af SF.

Portrætsamtale med en potentiel socialdemokratisk kandidat til borgmesterposten til valget i 2013. I april måned vælgere socialdemokraterne deres kandidat gennem en urafstemning imellem Birthe Marie Pilgaard og Birget Hansen, Sæby.
(FLR-Dialog d. 20. marts 2012)
Interview d. 17. marts 2012 med byrådsmedlem Birthe Marie Pilgaard, Ålbæk, om sin opvækst, uddannelse, jobs og hvad hun vil satse på som borgmester.

Fontænehuset - det nye tilbud i øjenhøjde til psykisk sindslidende i Frederikshavn kommune, hvad går det ud på?
(FLR-Dialog d. 13. marts 2012)
Interview d. 6. marts 2012 med Kasper Graarup, leder i Fontænehuset i Frederikshavn, Skansegade 12C.

Hvordan gik så Folkekirkens Nødhjælps husstandsindsamling d. 4. marts 2012 - både lokalt i Dialogs vendsysselske dækningsområde og på landsplan?
(FLR-Dialog d. 6. marts 2012)
Interviews d. 4-5. marts 2012 med Pagh Rasmussen, Bangsbostrand- og Stig Lundbo, Abildgård sogn samt central indsamlingleder i FKN Ulrik Bjørn.

Hør Foredrag af en politisk økonom fra Aalborg Universitet om den økonomiske krises mange facetter- samt en debat heraf.
(FLR-Dialog d. 6. mazrts 2012)
Optagelse fra møde i Aalborg d. 8. februar 2012 med oplæg af Anders Lundkvist samt debat med deltagerne i Socialisternes Hus på offentligt møde arr. af EL.

Tantra - hvad er det og hvad nytter det - fortalt af en underviser og praktiserende i tantramassage.
(FLR-Dialog d. 6. marts 2012)
Interview d. 21. januar 2012 med Susanne Mikaella Veierbæk, Livsglædecentret.

Reportage fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråds repræsentantskabsmøde februar 2012.
(FLR-Dialog d. 14. februar 2012)
Optagelser d. 16. februar 2012 af Henrik Carlsen, Elin Hovedskov, Anette Duch m. fl. - samt debat.

Hør om Folkekirkens Nødhjælps husstandsindsamnling på søndag d. 4. marts 2012 - samt i hvilke sogne i sendersamvirket Vendsyssel FM's dækningsområde, der stadig mangler indsamlere.
(FLR-Dialog d. 28. februar 2012)
Interview d. 27. februar 2012 med indsamlingsleder Ulrik Bjørn

Hvorfor ønsker Folkebevægelsen mod EU nu folkeafstemning om Danmarks tilslutning til Euro-traktaten, spørger Dialog bevægelsens talsmand?
(FLR-Dialog d. 21. februar 2012)
Interview d. 16. februar 2012 med nordjyden Jørgen Grøn, talsmand for Folkebevægelsen mod EU.

GRATIS KONCERT med "The OTTO" på torsdag d. 16. februar kl 20 på EUC Nord, Hånbækvej 50 Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 14. februar 2012)
Interview d. 13. februar 2012 med lysteknikerstuderende Lasse Henriksen.

Knud Vilby fortæller om sin nye bog "UDSAT! optegnelser om liv og Nød, som spænder bredt om udsatte fra før til nu og fra lokalt til globalt.
(FLR-Dialog d. 7. februar 2012)
Interview d. 12. januar 2012 med formanden for Socialpolitisk Forening, mangeårig ulandsengageret og nu klimaaktivist mm. Knud Vilby.

Om Musikforeningen Frederikshavns satsning på live musik fra de glade 60ere i det gamle Ritz i Havnegade.
(FLR-Dialog d. 31. januar 2012)
Interview d. 30. januar 2012 med Mogens Borup.

Hør forfatteren til bogen "Vrede unge mænd" fra 2011, en bog der forsøger at trænge om bag mediernes dækning af "ghettoen" og dens unge beboere. + Desuden om Ny-Dansk Ungdomsråd - og ikke mindst om nyvalget hertil, hvortil alle seriøst interesserede opfordres til at melde sig som kandidater senest torsdag d. 2. februar 2012.
(FLR-Dialog d. 31. januar 2012)
Reportage fra debatmøde i Nordjyllands Internationale Forening d. 23. januar 2012 i Trekanten i Aalborg med foredrag af journalist Aydin Soei, samt Michael Johnson og Ahsan Bilal Ameen fra Ny-Dansk Ungdomsråd og interview med socialrådgiver Ifrah Abdi Ali, Nordjyllands Internationale Forening.

Reportage fra Rådet for Etniske Minoriteters nytårsmøde "For Medborgerskab - mod diskrimination"afholdt i Nordkraft i Aalborg - med bla. fremlæggelse af nylig undersøgelse af etniske minoriteteres medborgeerskab.
(FLR-Dialog d. 24. januar 2012)
Optagelser d. 12. januar 2012 af oplæf fra bl.a. Ayse Kosar, REM, - dir. Kyvsgaard, Sosial- og integrationsministeriet, - prof. Jørgen Goul Andersen Aalborg Un., - gademedarbejder Nuuradiin Hussein, - samt ideer og praktiske forslag fra deltagerne til debat i panelet.

Reportage fra Aalborg Fredsaktions demo- og fredelige fakkeltogsmarkering af 10-årsdagen for Danmarks beslutning d. 11. januar 2002 om at deltage i befrielen eller om man vil besættelsen af Afghanistan.
(FLR-Dialog d. 3. januar 2012)
Optagelser d. 11.januar 2012 af tale af Margrethe Koytu, Kunstnere for Fred, interviews af Rasmus Østergaard om hvorfor dagens demo og om at være fredsvagt i Palæstina, samt tale af Muhammed Aref om USAs Afghanistan-krig.

icon icon 2011
En sygehusdirektørs perspektiv på sundhedsvæsenet i Region Nord i anledning af at Frederikshavn Sygehus er blevet landets bedste blandt mindre sygehuse.
(FLR-Dialog d. 3. januar 2012)
Interview d. 20.december 2011 med Ingeborg Thusgaard, sygehusdirektør Sygehus Vendsyssel.

Reportage fra indvielsen af det nye varmtvandsbassin på Skagen Gigt- og Rygcenter d. 20. december 2011.
(FLR-Dialog d. 3. januar 2012)
Optagelse d. 20.december 2011 af indlæg af Ulla Astman, Ingeborg Thusgaard, Susanne Thirup, Carl Erik Slynge, Markus Anker Brasholt Søtensen, Moghens Eg, -samt interviews med Anne Marie Jensen, Vendsysslkredsen, Gigtforeningen og patienten/gæsten Flemming Green.

Hvordan gik så den nystartede frederikshavnske afdeling af Dansk Folkehjælps første uddeling af julehjælp d. 20. december 2011.
(FLR-Dialog d. 27. december 2011)
Interviews d. 20. december 2011 med formand for Dansk Folkehjælp i Frederikshavn, fhv borgmester Erik Sørensen.

Mad på Nordjysk: Om madkultur og afsætning af maden - fra en erhvervskonference om fødevarer - med prisuddeling.
(FLR-Dialog d. 13. december 2011)
Optagelse d. 4. november 2011 af foredrag af Judith Kyster, Madkulturen samt af Jens Neustrupo Simonsen, Aalborg.

En 10.klasseelev på Hørby Ungdomsskole præsenterer her i Frederikshavn Lokalradios Dialogprogram sin OSO-opgave i form af interviews med en skolekammerat, byens bager samt forstanderen.
(FLR-Dialog d. 13. december 2011)
Reportage fra d.5-8. december 2011 af Sofie Mathilde Bach Andersen med interviews med Sebastian Vestergaard salling, Helle Madsen og Mogens Vestergaaard.

Hyldest til Klaus Rifbjerg i anledning af den store danske forfatter og samfundsdebattørs 80-års fødselsdag på torsdag d. 15. december 2011.
(FLR-Dialog d. 13. december 2011)
Interviews d. 12. december 2011 med Rifbjergkenderen Peter Michael Lauritzen, dr. phil. og lærer på Frederikshavn gymnasium og HF i dansk, religion og idehistorie.

En økonom om den nyeste EURO-aftale, som er blevet til efter krav fra Tysklands Merkel og Frankrigs Zarkosy: - løser den så EURO-landenes økonomiske problemer? - og på en solidarisk og demokratisk måde?
(FLR-Dialog d. 13. december 2011)
Interviews d. 11. december 2011 med økonom Mogens Ove Madsen, Aalborg Universitet

Formanden for den nystartede frederikshavnske afdeling af Dansk Folkehjælp fortæller om motivet hertil og om opstarten.
(FLR-Dialog d. 6. december 2011)
Interviews d. 5. december 2011 med formand for Dansk Folkehjælp i Frederikshavn, fhv borgmester Erik Sørensen.

Formanden for Handicaprådet i Frederikshavn kommune fortæller om et område hvor Frederikshavn er en prisværdig foregangskommune.
(FLR-Dialog d. 6. december 2011)
Interviews d. 31. oktober 2011 med kurt Nielsen, fmd for handicaprådet og den lokale sammenslutning af handicaporganisationer.

Hør erfaren afrikafarer fortælle om udstilling af afrikansk malerkunst i Biblioteket i Sæby Rådhuspladsen 1 som kører på sidste uge.
(FLR-Dialog d. 29 november 2011)
Interviews d. 28. november 2011 med Frede Hansen, Dronninglund.

Invitation til støttekoncert for Danmarks fattige børnefamilier i Maskinhallen på lørdag d. 26. november fra kl 8- med Doktor Lyd, Unicorn Past Bazooka og Juliana Gomez fra Frederikshavn gymnasium.
(FLR-Dialog d. 22 november 2011)
Interviews d. 18. november 2011 med gymnasielev Melina fra SF-Ungdom i Frederikshavn.

Hør indsamlingskoordinatoren i Skagen fortælle om den fremgangsrige indsamling blandt skagboerne d. 13. november til flygtninge i verdens brændpunkter.
(FLR-Dialog d. 22 november 2011)
Interviews d. 21. november 2011 med Susanne Nielsen Koordinator for Dansk Flygtningehjælp i Skagen.

Reportage fra Dansk Flygtningehjælps indsamling i 'frederikshavn til flygtninge i verdens brændpunkter.
(FLR-Dialog d. 15. november 2011)
Intereviedws d. 13. november 2011 med Kasper, Malene, Kath, Heidi,Julie, Birthe, Ismihana, Anne-grethe, Jens Axel, Bjarne, Helle, Torben og Astrid.

Aalborg Teaters ekperimentalscene "Transformator"s Warm-up til Dansk Flygtningehjælps landsindsamling 2011.
(FLR-Dialog d. 8. november 2011)
Interview med skuespiller ved Transformator, Kasper Juel Berg d. 7. novemnber 2011

"EN AF OS" startskud på afstigmatiseringskampen for psykiske sygdomme igangsat af Region Nord som del af landskampagne.
(FLR-Dialog d. 8. november 2011)
Optagelser d. 3. november 2011 af Ulla Astman, teaterstykket "SPIND", foredrag af Hjerne-madsen om hjernen, samt interview med psykiatri-direktør Per Lund Sørensen.

Om Nordisk Filmfestival som afholdes d. 3-6. november i Frederikshavn og somi 2011 har temaet Hjem-Hjemve-Hjemløs.
(FLR-Dialog d. 1. november 2011)
Dobbeltinterview d. 31. oktober 2011 med Jens Ole Amstrup og Pernille Lisborg hhv. formand og næstformand i den arrangerende forening Nordisk Filmfestival.

Beretning fra Mogadishu i Somalia, epicentret for hungerskatastrofen på Afrikas Horn.
(FLR-Dialog d. 1. november 2011)
Situationsberetning fra chefen for Dansk Flygtningehjælps internationale afdeling, Ann Mary Olsen i sensommeren 2011

Fra Aalborg Integrationsråds konference "Medborger hele livet" - en integrationskonference - Og denne gang er det optagelser fra workshoppen Børn og unge - skole og uddannelse - om hhv. modersmålets betydning hele vejen, - folkeskolens formelle rammer, praksiserfaringer, inspiration til tanker i gang om unge og uddannelse, samt afrunding på hele konferencen.
(FLR-Dialog d. 1. november 2011)
Optagelser d. 16. juni 2011 af bl.a Ketty Bruun, Indira Karamehmedovic, Rene Arnold Knudsen, Helle Tobiassen, spørgere og Jørgen Pyndt.

En kendt og erfaren indsamler fortæller hvorfor han igen i år har meldt sig som indsamler for Dansk Flygtningehjælps landsindsamling til verdens flygtninge søndag d. 13. november. Og om hvordan man kan melde sig til at samle ind i Frederikshavn og resten af Danmark.
(FLR-Dialog d. 25. oktober 2011)
Interview d. 22. oktober 2011 med Bjarne Laustsen, Frederikshavnkredsens nyligt genvalgte folketingsmedlem .

Om Dansk Flygtningehjælps landsindsamling til verdens flygtninge søndag d. 13. november, hvor der i øjeblikket arbejdes med at hverve indsamlere så alle husstande kan få besøg og få mulighed for at give et beløb efter formåen til de mange ofre for krig og tørke.
(FLR-Dialog d. 18. oktober 2011)
Interview d. 13. oktober 2011 med Astrid Bjerg central indsamlingskoordinator i Dansk Flygtningehjælp.

Expat Dinner - eller med andre ord Midddag for nytilkomne fra udlandet - fra flygtninge til forretningsfolk - sammen med interesserede indfødte frederikshavnere torsdag d. 27. oktober kl 18 på Frederikshavn Bibliotek, Parallelvej 16.
(FLR-Dialog d. 11. oktober 2011)
Oplæsning af invitation til Frederikshavn Multietniske Forening fra biblioteket ved arrangementskoordinator Pernille Lisborg.

Hør om Skattejagt i Frederikshavn by i uge 39 som er kommet i stand gennem et samarbejde mellem Spar Nord og handelsstandsforeningen "Frederik". Interesserede kan også læse pressemeddelelsen her.
(FLR-Dialog d. 27. september 2011)
Interview d. 26. september 2011 med den glade (med)giver Ole VEjling, direktør for Spar Nord i Frederikshavn

Hør reportage fra de 2 skole-demonstrationer der var anmeldt onsdag aften d. 21. september før Frederikshavn byråds møde om nedskæringer.
(FLR-Dialog d. 27. september 2011)
Reportage d. 21. september 2011 med bl.a. skolebørnene fra Ravnshøj synge, borgmester Lars Møller, lærerformad Lars Busk Hansen og undervejs en lærersang.

Opfordring til "nabolæsning" af et afsnit af Victor Klemperers verdensberømte bog om nazitidens sprog på mandag d. 19. september 2011 til minde om dagen, hvor alle jøder skulle begynde at gå med den gule jødestjerne, som cementerede et af de alvorligste elementer i fremmedhadet, nemlig generaliseringen - og til eftertanke med hensyn til den sprogbrug vi hver især vælger i vores dagligdag.
(FLR-Dialog d. 20. september 2011)
Interview d. 17. september 2011 med kommunikationsrådgiver Knud Lindholm Lau, som har udgivet Victor Klemperers bog: "LTI, Det Tredje riges sprog".

Vælgermøde på Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus.
(FLR-Dialog d. 13. september 2011)
Optagelse d. 12. september 2011 af elevspørgsmål og politikersvar fra Bent Bøgstted DF(O), Jesper Konservative (C), Teis Volstrup SF (F) og Kasper fra Enhedslisten (Ø)

SF-VINKEL PÅ REGIONALT BUDGETFORLIG og regional sundhedspolitik.
(FLR-Dialog d. 6. september 2011)
Interview med Lene Linnemann, der fremhæver forbedringer indenfor psykiatrien og at SF fortsat vil arbejde for forbedringeer på medicinerområdet og generelt mht samarbejdet med kommunerne om modtagelse af de patienter der udskrives.

Udviklingsplanlægning i Nordjylland.
(FLR-Dialog d. 6. september 2011)
Interview med Henning Christensen, afdelingschef for regional udvikling i Region Nord, om bl.a et gymnasieprojekt (hvor for øvrigt Frederikshavn og Mariager Fjord blev vindere) og et borgertopmøde d. 10. september med et repræsentativt udsnit borgerne i Nordjylland, som begge er en del af den proces som skal føre til en ny fireårig udviklingsplan for Region Nordjylland. Desuden hører vi om og den videre proces i den regionale planlægning hvor et udkast til regionsplan vil komme til høring først i 2011.

Medborger hele livet, første del af integrationskonference afholdt af Aalborg integrationsråd.
(FLR-Dialog d. 23. august 2011)
Optagelser d. 16. juni 2011 af bl.a. prof. Jørgen Goul Andersens undersøgelse af medborgerskab og integrationskonsulent Manu Sareen om at skabe gode rammer herfor.

På besøg i Røde Kors sommerlejr i Klitten i Lyngså hos børnefamilierne, som får en sjælden ferieoplevelse.
(FLR-Dialog d. 5. juli 2011)
Interviews d. 18. juni 2011 med RK-leder Ruth Christensen, og deltagerne Jeanette Bilombele, Safar Mohammed , Patrick Onama og Kathrine Glinvad Nielsen Aalborg formand for Røde Kors Ungdom.

ENERGIRENOVERING AF BOLIGER - I FREDERIKSHAVN bl.a. med udgangspunkt i energisituationen i verden og så med fokus på perspektiverne i energibesparelse i boliger - især i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 28. juni 2011)
Optagelse d. 27. maj 20011 af Lars Møller, Martin Lidegaard, Mikael Jentch, Henrik Lund, Mette Stavad, PerHeiselberg og Jesper Nymark

Til indvielsen af Fontænehuset for psykisk sårbare i Skansegade i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 21. juni 2011)
Optagelse d. 2. maj 2011 af taler af fhv statsminister Poul Nyrup, og frederikshavnerne socialudvalgsformand Peter E. Nielsen, Rita Paaske, Sind, Knud Jakobsen? og sange af Tina Blicher Jørgensen.

På besøg hos det selvstyrende værested "Skrubben" i Frederikshavn på 5-års fødselsdagen.
(FLR-Dialog d. 14.juni 2011)
Interviews d. 9. maj 2011 med især "Skrubben"'s formand Alexander Öxle.

Høring om fremtidens gode integration i form af oplæg fra 2 paneler af politikere og integrationsarbejdere med udgangspunk i hhv. skolens og arbejdspladsernes betydning for integrationen - og herunder kom også de senere års politik på området til debat. Arrangør var Et Anstændigt DAnmarks nye Nordjyllandsgruppe.
(FLR-Dialog d. 7. juni 2011)
Optagelse d. 31. maj 2011 af integrationshøringens paneloplæg af først Marianne Jelved, folketingskandidat for De Radikale, - Jens Broen , Konservativt byrådsmedlem i Hjørring, - Peder Hvelplund, folketingskandidat for Enhedslisten - Morten A Petersen, folketingskandidat og byrådsmedlem i Hjørring for Dansk Folkeparti, - Ayse Kosar, Integrationsrådsmedlem i Aalborg og medlem af Rådet for etniske Minoriteter, - samt endelig René Arnold Knudsen, Skoleleder på Herningvejens Skole i Aalborg Øst og dernæst af Peter Duetoft, socialdemokratisk byrådsmedlem og formand for integrationsrådet i Hjørring, - Peter Laigaard, folketingskandidat og byrådsmedlem for Liberal Alliance i Frederikshavn, - Lisbeth Bech Poulsen, folketingskandidat for Socialistisk Folkeparti, - Manar Abou-Radi, Formand for Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening i Nordjylland, - og direktør Porsmose fra KYMI RENS i Aalborg .

Om uddannelsen til sexolog og parterapeut. Det er Yazmin Fox som har 20 års erfaring som vil introducere de uddannelser som hun nu selv står i spidsen for og samtidig give praktiske oplysninger om til evt interesserede i uddannelsen.
(FLR-Dialog d. 17. maj 2011)
Interview d. 9. maj 2011 med leder Sexologiskolen, Yazmin Fox, som også giver sin opfattelse af hvad god sex er og diskuterer dilemmaer her og i parforhold.

Alle nordjyder inviteres til høring om fremtidens integrationspolitik d. 31. maj kl 19-22 i Rådhuskælderen, Torvet 6, 9800 Hjørring.
(FLR-Dialog d. 17. maj 2011)
Servicemeddelelse for nordjysk gruppe af Et Anstændigt Danmark om møde med politikerne Marianne Jelved, Peter Duetoft, Peter Laigaard, Peder Hvelplund, Lisbeth Bech Poulsen og Vibeke Gamst og integrationsarbejderne: skoleleder Rene ARnold Knudsen, Aalborg Øst, direktør Porsborg Kymi-rens, Nuuradiin Salah Hussein og Ayse Kosar integrationsrådet i Aalborg samt Manar Abou-Radi Formand for Dan-Pal.

Danmarks besættelse 1939-1945 En montage fra Radio med optagelser fra både landsplan og intereviews med frederikshavnere.
(FLR-Dialog d. 17. maj 2011)
optagelser og interwievs af Svend Petersen og Erik S. Christensen produceret i 1990 og udsendt d. 5.05.90.

Hør om Danmarks største Knivtræf lørdag d. 14. maj 2011 på Knivholt Hovedgaard ved Frederikshavn - arrangeret af Vendsyssel Knivmagerlaug.
(FLR-Dialog d. 3. maj 2011)
Interview d. 5. maj 2011 med Frank Sørensen, Vendsyssel Knivmagerlaug og tidl. erhvervschef i Frederikshavn.

Hør eleverne på Frederikshavn Produktionsskole i Elling fortælle om deres indsamlingsprojekt Ung Aktion, som igennem Mellemfolkeligt SAmvirkes samarbejdspartnere i Kenya, skal støtte arbejdsløse kenyanske unge, kvinder og bør til at få en uddannelse og et arbejde - også til gavn for hele samfundsudviklingen i Kenya.
(FLR-Dialog d. 3. maj 2011)
Interview d. 2. maj 2011 med eleverne i indsamlingsprojekt Ung Aktion som søndg d. 8. maj kl 11-14 vil ud at deltage i Mellemfolkeligt Samvirkes indsamling og opfordrer flinke frederikshavnere til at gå med. Man skal blot tilmelde sig hos lærereren Lona på mobil 40139826.

Vendsyssel Friskole - Mosbjerg holder åbent hus torsdag d. 5. maj.
(FLR-Dialog d. 3. maj 2011)
Interview d. 2. maj 2011 med skoleleder Flemming Horsfeldt.

Hør om georgismens og grundskattens potentialer såvel fordelingsmæssigt som for den optimale økonomisering med jord som given og uerstattelig naturressource - også set i et globalt bæredygtigt perspektiv. Og har her potentialer til at blive det væsentligste bolværk imod nye boligbobler og finanskriser, - og til at være et grundlag i udkantområdernes redning.
(FLR-Dialog d. 26. april 2011)
Interview d. 25. april med Preben Pedersen, Aalborg og fra Henry George Foreningen i Danmark og tidl. rådmand i Aalborg for Det Radikale Venstre.

Hør om indsamling i Frederikshavn af brugt skolemateriel til skoler og handicappede i Afghanistan.
(FLR-Dialog d. 12. april 2011)
Interview d. 8. april 2011 med Zahra Olawi, som sammen med sin mand Sayed indsamler skolemøbler til elever, der nu må sidde på jorden.

Facebook-folk slår til igen og indkalder til demoen "Vi tager Danmark tilbage - afskaf VKO" på lørdag d. 2. april 2011.
(FLR-Dialog d. 29. marts 2011)
Interview d. 28. marts 2011 med en iniativtager Ulrik Mersø, som for øvrigt er opvokset i Frederikshavn.

Hvorfor mon "Århus mod krig og terror" inviterer til demo på onsdag d. 30. marts kl 16 på Rådhuspladsen for at stoppe dansk krigsdeltagelse i Libyen?
(FLR-Dialog d. 29. marts 2011)
Interview d. 28. marts 2011 med Carsten Andersen fra "Århus mod krig og terror", som indkalder til demonstrationen d. 30/3 kl 16 på Rådhuspladsen.

Til Genåbningaf Maskinhallen, Skolegade 8, i Frederikshavn, - med både et historisk tilbageblik og visioner for fremtiden.
(FLR-Dialog d. 22. marts 2011)
Optagelse d. 14. marts 2011 med Jacob Dalsgaard, arkivar Erik Christensen, Mogens Brag, Anders Løvig, Ole Amstrup.

Hør om hvordan det gik med eksperimentet med at kickstarte en indsamling til Folkekirkens Nødhjælp's arbejde i Frederikshavn Sogn d. 13. marts 2011?
(FLR-Dialog d. 15. marts 2011)
Interview d. 13. marts 2011 med Thomas Trab, Skagen, som påtog sig at organisere indsamlingen i de "hvide" pletter på sognekortet i Frederikshavn kommune.

Den centrale indsamlingskoordinator i Folkekirkens Nødhjælp fortæller om hvad de penge indsamlede penge d. 13.marts vil blive brugt til og hvordan man nemmest tilmelder sig centralt på:
www.noedhjaelp.dk/sogneindsamling.
- Men det indsamledebeløb vil blive helt afhængig af hvormange indsamlere der vil melde sig.
(FLR-Dialog d. 8. marts 2011)
Interview d. 4. marts 2011 med indsamlingskoordinator Ulrik Bjørn, Folkekirkens Nødhjælp, samt lokale indsamlingsledere i sogne i Frederikshavn.

Møde mellem arbejdsløse og politiske partier i Folketinget d. 22. februar 2011.
(FLR-Dialog d. 8. februar 2011)
Interview d. 4. februar 2011 med Peder Bæk fra de arbejdsløses bevægelse "Behandl os ordentligt".

Ældresagens møde med Anette Vinter.
Grin af dig selv mv d. 3. februar kl 19 kræver tilmelding på tlf 98431608, 98433682 eller aeldresagen.frederikshavn@mail.dk. straks.
(FLR-Dialog d. 1. februar 2011)
Servicemeddelelse fra Ældresagens Ove Eriksen d. 1/2

Hør øjenvidneberetning om en skagendrengs krigsoplevelser på Grenen under de tyske nazisters besættelse 1940-45.
(FLR-Dialog d. 1. februar 2011)
Interview d. 22. januar 2011 med den 76-årige Thomas Welle, Frederikshavn.

Jægernes kommunale Fællesråd i Frederikshavn kommune får på sit årsmøde d. 27. januar kl 19 i Sæby Kulturhus på Rådhusvej i Sæby interessant nyt fra hovedbestyrelsesmedlem Leif Bach og kredsformand Per Henriksen.
(FLR-Dialog d. 25. januar 2011)
Interview d. 24. januar 2011 med JKF-formand Erik Schack, Sæby om årsmødet og en uddybning og hvad der aktuelt optager jægerne.

Besættelsestiden i Frederikshavn: Hør en 91-årig fortælle levende om sine oplevelser som ung pige - og om rejser i Nazityskland både før og under 2. verdenskrig 1940-45.
(FLR-Dialog d. 25. januar 2011)
Interview d. 22. januar 2011 med tidl. distancesvømmer og handicapsvømmelærer Helga Bagnkop.

icon icon 2010
Hør monologen "En dag i Helmand" skrevet af Carsten Jensen til Bornholms Teater.
(FLR-Dialog d. 18. januar 2011)
LydOptagelse d. 31. oktober 2010 i Frederikshavn af Ernesto Piga Carbones opførsel af Carsten Jensens monolog "En dag i Helmand".

Hør korte glimt af "tavse Stemmer"- en gruppe kvindelige muslimske musikere - samt om opstarten og erfaringerne.
(FLR-Dialog d. 4. januar 2011)
optagelser d. 10. november 2010 i Det musiske Hus i Frederikshavn af Mizgin, Simona Abdalla og Shoreh Sharad, - samt interview med Anette S. Bellaoui,

Hør om Alpha Diesels og MAN-Dielsel og Turbos historie frem til 2010 - inkl. skrønen om brødrene Fanden.
(FLR-Dialog d. 28. december 2010)
Optagelser d. 15. september 2010 fra møde på Frederikshavn Bibliotek med Christina Lunde, Susanne Grandt Jacobsen, Andreas Andreasen, Stefan Brovil og Henning Weber Carlsen.

Tilbud om kvindesvømning og rådgivning i Frederikshavn Multietniske Forening i foråret 2011.
(FLR-Dialog d. 21. december 2010)
Servicemeddelelse d. 21. decembeer 2010 for Frederikshavn Multietniske Forening indtalt af Arne Hansen.

Om Amnesty Youth-underskriftsindsamlingen frem til d. 16. december for at få løsladt samvittighedsfanger - her på Frederiksahvn Bibliotek.
(FLR-Dialog d. 14. december 2010)
Interview d. 9. december 2010 med gymnasieelev Maria Kursch fra Amnesty Youth-gruppen på Frederikshavn Gymnasium

Opstartsmøde i Frederikshavn for lokale deltagere i græsrodsnetværket "Behandl os ordentligt" torsdag d. 9. decemberr kl 18,30-20,30 i Dansk Metals mødesal Håndværkervej 2 i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 9. december 2010)
Interview d. 6. december 2010 med Peder Bæk fra foreningen "Behandl os Ordentligt" for arbejdsløs.

Julegaver: Køb smukke fotos og hjælp unge afrikanske kvinder i det fattige Burundi til et bedre liv.
(FLR-Dialog d. 7. december 2010)
Interview d. 5. december 2010 med fotograf og fredsforsker Jan Øberg, der nu har åbnet fotogalleri i Lund i Sverige.

Hør den lærerige Politiske duel mellem Frederikshavnkredsens 2 unge velkvalificerede og selvstændigt tænkende folketingskandidater fra SF og Venstre.
(FLR-Dialog d. 23. november 2010)
Optagelse d. 15. november 2010 af debatmøde med duelanterne Anders Broholm Venstre og Teis Volstrup SF og med red. Calle fra Nordjyske som ordstyrere.

Reportage under tømningen i Den Danske Bank af indsamlingsbøsserne til Dansk Flygtningehjælps arbejde for verdens nødstedte flygtninge.
(FLR-Dialog d. 9. november 2010)
Interview d. 14. november 2010 med indsamlerne Helle Pedersen, Bjarne Laustsen, Tobias, Anton og Anne MArie Pedersen samt Teis Volstrup og indsamlingsresultater i Frederikshavn kommune

Hvorfor en ung frederikshavner vil samle ind til verdens nødstedte flygtninge på søndag d. 14. november 2010?
(FLR-Dialog d. 9. november 2010)
Interview d. 8. november med Lærke Thrysøe Nielsen, formand for SFU i Frederikshavn.

Hvorfor vil en travl udearbejdende mor i en stor børnefamilie tage hele familien med ud og samle ind til verdens nødstedte flygtninge søndag d. 14. november fra kl 10-11.
(FLR-Dialog d. 9. november 2010)
Interview d. 8. november med etnologen og projektmedarbejder i AAlborg Øst, Ulla Hariet Jensen.

Politisk duel mellem Frederikshavnkredsens 2 unge folketingskandidater henholdsvis fra hhv SF og VEnstre på John Bull mandag d, 15. november kl 19. Teis Volstrup fra SF og Anders Broholm fra Venstre.
(FLR-Dialog d. 2. november 2010)
Servicemeddelelse indsendt af mødearangørerne ved Paul Rode Andersen, fmd for SF-Frederikshavn.

En mangeårig sej indsamler for Dansk Flygtningehjælps arbejde for verdens nødstedte flygtninge fortæller hvad der giver gnisten til igen engang at gribe indsamlingsdagen d. 14. november.
(FLR-Dialog d. 2. november 2010)
Interview d. 31. oktober med SFO-leder Helle Pedersen, Frederikshavn - for hvem det at samle ind giver glæde.

Om musikgruppe af unge muslimske kvinder - fortalt af lederen af Det Musiske Hus i Frederikshavn, som har skaffet frederikshavnerne fornøjelsen af at høre dem d. 10 november.
(FLR-Dialog d. 2. november 2010)
Interview d. 28. oktober 2010 af Kasper Bonde, leer af Det musiske Hus i Frederikshavn.

Kristendemokraternes landsformand fremlægger partiets politik og aktueelle stillingtagen.
(FLR-Dialog d. 2. november 2010)
Interview d. 21. september 2010 med Bjarne Hartung Kirkegaard, landformand for Kristendemokraterne.

Erfaren medarbejder hos Dansk Flygtningehjælp svarer på spørgsmål om årets husstandsindsamling til verdens nødstedte flygtninge.
Det forgår søndag d. 14. november 2010 fra kl 10 og hvortil alle opfordres til at melde sig som indsamler på www.flygtning.dk..
(FLR-Dialog d. 19. oktobere 2010)
Interview d. 18. oktober 2010 med nødhjælpsarbejder Christian Hansen, Dansk Flygtningehjælp.

Energibyen Frederikshavns konference d. 24. september 2010 - 2. og sidste del, om bl.a passivhuse, økonomien ved investering i energibesparende foranstaltninger ved nybyggeri og renovering, fortællinger fra verdens klimabrændpunkter, klimapartnerskabsaftale mellem DONG og Frederikshavn Havn.
(FLR-Dialog d. 19. oktober 2010)
Optagelser d. 24.september 2010 med arkitekt Olav Langenkamp, - proceskonsulent Morten Hajn, - ingeniør Karl-Erik Slynge, Trigon, Karl Bornhøft MF (SF), fotojournalist Rasmus Thirup.

"Det er sgu dejligt at ha båd..." Hør satirisk spot som PR for at skaffe indsamlere til Dansk Flygtningehjælps indsamling til verdens flygtninge i nød d. 14. november 2010.
(FLR-Dialog d. 19. oktobere 2010)
Radiospot indtalt oktober 2010 af Skuespilleren Martin Buch og hans satiriske figur 'Fritz' sætter ekstra fokus på årets landsindsamling.

Reportage fra "Unge tager Ansvar"'s protestmøde i Aalborg på Folketingets åbningsdag.
(FLR-Dialog d. 19. oktober 2010)
Optagelser d. 5. oktober 2010 med bl.a. Sofie Dalum DGS, Morten Ryum EEO, Søren Grøn 3F-ungdom og Lasse Olsen Studentersamfundet, Aalborg.

Til "Street games" fodbold i Hånbæk-kvarteret i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 12. oktober 2010)
Optagelse d. 9. oktober 2010 i Hånbæk af afslutningen ved game-leder Svend Lindahl DGI, interview med hhv. vinderholdet "Street Devils", samt blandt arr. ungdomskonsulent Vivian Henriksen og Svend Lindahl, DGI

Energibyen Frederikshavns konference d. 24. september 2010 - første del.
(FLR-Dialog d. 12. oktober 2010)
Optagelser d. 24.september 2010 med borgmester Lars Møller, Martin Lidegård Concito samt John Christensen fmd for Plan- og miljøudvalget i Frederikshavn

Er Aalborg Øst blegvet frikendt?
(FLR-Dialog d. 28. september 2010)
Gruppeinterview med Ifrah, Cevin og Esme som på vegne af Aalborg Integrationsråd deltog i debat om Aalborg øst efter at have overværet skuespillet Dansk Design på Aalborg Teaters eksperimentelle scene, Transformator.

Foredrag og debst om levevilkårene for palæstinenserne på den besatte Vestbred samt om hele Israel-Palæstina-konflikten.
(FLR-Dialog d. 28. september 2010)
Optagelse d. 23. september 2020 af Karen Henriksens foredrag med efterfølgende debat på møde, arrangeret af 3F, SF, EL og Frh Multietniske Forening.

Reportage fra Palæstinainitiativets gadeaktion på fisketorvet i Frederikshavn d. 13. september 2010 med sin papmachemodel af den palæstinensiske vestbred, perforeret af de israelsek bosættelser og deres befæstede adgangsveje.
(FLR-Dialog d. 21. september 2010)
Interview d. 13. september 2010 med Elin Søgaard og Karen Henriksen, Palæstinainitiativet og frederikshavneren Peter Mygind

Palæstinensernes hullede vestbred og Israels mur besøger Fisketorvet mandag d. 13. septemberkl 15 og Karen HEnriksen fortæller fra tur med 3F til vestbredden torsdag d. 23 kl 19 på Ørnevejen Skole.
(FLR-Dialog d. 7. september 2010)
Servicemeddelelse fra arrangører bl.a FMF og EL oplæst af ARne Hansen.

Hør om temperaturen på dansk politik i øjeblikket på møde i Sæby Kulturhus Manegen torsdag den 9 sept. kl. 19.00.
(FLR-Dialog d. 7. september 2010)
Annoncering af møde med den kendte politisk journalist Kaare R Schou

Frh 2.0 - nu ta'r vi arbejdshandskerne på - til det første skridt.
(FLR-Dialog d. 7. september 2010)
Optagelse d. 2. september 2010 omkring en ide-workshop med oplæg af bl.a Mikael Jentch, Ejvind Nielsen, JEns Ole Amstrup, norske jenter mm.

Stort behov for at "nogen" melder sig til at samle ind for REd Barnet på søndag d. 5. september 2010 - især i Nordjylland.
(FLR-Dialog d. 31. august 2010)
Interview d. 30. august 2010 med Red Barnets indsamlingskoordinator,Lone Buckhardt.

Invitation til frivillighedsmesse i Sæby lørdag d. 4. september 2010.
(FLR-Dialog d. 31. august 2010)
Interview d. 26. august 2010 med Ruth Christensen, medlem af Sæby Frivillighedsråd og Røde Kors flygtningetilbud.

Lektiecafe tilbud i Frederikshavn Kirkecenter, FCK, Barfredsvej 26 til alle og ikke mindst nye flygtninge og etniske minoriteter.
(FLR-Dialog d. 31. august 2010)
Interview d. 26. august 2010 med lektiecafeleder Mie Vinther, som er lærerstuderende på sidste år.

Arbejdskonflikten med blokade imod en byggearbejdsplads i Brønderslev, hvad drejer den sig om -lokalt, nationalt og internationalt?
(FLR-Dialog d. 24. august 2010)
Interview d. 21. august med Alex Pedersen, bygningsgruppeformand i Træ-industri-byg (TIB) i Nordjylland.

Høst- og Aktivitetsdage på Knivholt d. 21-22. august.
(FLR-Dialog d. 17. august 2010)
Interview d. 17. august med bestyrer Olav Madsen, som også fortæller om de øvrige spændende aktiviteter der foregårbestyrer på Knivholt Hovedgaard ved Frederikshavn.

Sport- og rådgivningstilbud fra Frederikshavn Multietniske Forening 2010-11.
(FLR-Dialog d. 17. august 2010)
Speak d. 17. augsut 2010 af Dialogs Arne Hansen

Samfundsfagslærer og vicerektor på Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus fortæller lidt om sig selv og meget om sine 3 fag og sin skole - få dage før sin 60-årsdag d. 5. august 2010.
(FLR-Dialog d. 3. august 2010)
Interview d. 31. juli 2010 med smfundsfags- histiorie- og erhvervsøkonomilærer Steffen Bruun Christensen, som senest også er blevet engageret vicerektor.

Frederikshavn havns historie - bærende for byens udvikling - fortalt af lokalfødt faghistoriker.
(FLR-Dialog d. 27. juli 2010)
Interview d. 8. juli 2010 med Erik S. Christensen arkivleder på Bangsbo Museum i Frederikshavn.

"Smagen af Nordjylland".
(FLR-Dialog d. 13. juli 2010)
Interview d. 10. juli 2010 med teknisk assistent Henriette Fabricius Poulsen, Frederikshavn.

Den danske flådes historie - set i et frederikshavnerperspektiv og med udgangspunkt i udstillingen g´herom i Krudttårnet.
(FLR-Dialog d. 13. juli 2010)
Interview d. 8. juli 2010 med arkivar Erik S. Christensen.

Hør om Karizma - et kulturelt samarbejds- og udviklingsprojekt mellem foreningsfrivillige og mere professionelle aktører på især det kulturelle område i Frederikshavn kommune.
(FLR-Dialog d. 6. juli 2010)
Optagelse d. 29. juni af oplægsholderne kulturchef Thomas Østergaard og Jens Ole Amstrup samt debatindlæg fra foreningsdeltagere i FUF-mødet med ordstyreren Henrik Carlsen fmd for FUF-Frederikshavn. Tordenskjoldsdagenes tilbud.

Hør forfattere der skriver historiske romaner fortælle om deres arbejde og ikke mindst om faldgruber.
(FLR-Dialog d. 25. maj 2010)
Optagelse d. 27. juni af forfatterne Dan Bo Andersen og Maria Helleberg samt introduktion ved bibliotekar Pernille Lisborg, Frederiksahvn. Et af Tordenskjoldsdagenes tilbud.

Daglig leder i De Frivilliges Hus i Frederikshavn fortæller om Undervisningsministeriets "Projekt frivillig" rettet imod eleverne i ungdomsuddannelserne - samt om andre nye frivilligprojekter der var sat igang.
(FLR-Dialog d. 8. juni 2010)
Interview d. 20. maj 2010 med Bo Windfeldt, De Frivilliges Hus, Boensgade 4 i Frederikshavn.

Interview med formanden for 3F i Frederikshavn om VKO-forliget om genopretningspakken d. 27.
(FLR-Dialog d. 25. maj 2010)
Interview d. 27. maj 2010 med Morten Dahlberg formand for 3F i Frederikshavn kommune.

Interview med frederikshavneren der er blevet internationalt anerkendt billedkunstner.
(FLR-Dialog d. 25. maj 2010)
Interview d. 21. maj 2010 med Agnete Britasius i anledning af 75-års fødselsdagen d. 27. maj.

Fødselsdagsinterview med CD-folketingsmanden der blev sindalboen og som nu blevet gruppeformand for Socialdemokraterne i Hjørring kommune.
(FLR-Dialog d. 25. maj 2010)
Interview d. 22. maj 2010 med byrådsmedlem og forfatter mm Peter Duetoft, Sindal.

Apartheidmuren i Aalborg d. 19. maj - brugt hid af Palæstinainitiativets karavane.
(FLR-Dialog d. 18. maj 2010)
Interview d. 17. maj 2010 med Alborg Fredsaktions talsperson Connie Trudslev.

Nu starter palæstinenserne på Vestbredden og i Gaza en boykot af de israelske bosætteres produkter, men som også kræver en international solidarisk boykotbevægelse for at lykkes.
(FLR-Dialog d. 18. maj 2010)
Interview d. 14. maj 2010 med fredsforsker og konfliktmediatorJørgen Johansen.

Begrundelse for at tilgodese civilsamfundets ikke-kommercielle lokale græsrodsradioer i medieforhandlingerne.
(FLR-Dialog d. 11. maj 2010)
Oplæsning ved Arne Hansen af appel d. 10. maj 2010 fra Frederikshavn Lokalradio til de politiske partiers medieforhandlere.

1. maj-tale af Enhedslistens mand på Knivholt i Frederikshavn. Her til telefonen.
(FLR-Dialog d. 4. maj 2010)
Interview d. 1. maj 2010 med Peter Hvelplund, folketingskandidat for Enhedslisten i Hjørringkredsen.

1. maj I sæby: Metal-Sæbys formand og SF-byrådsmedlem taler ud og om fremtiden - bl.a om konstitueringen - her i tlfinterview.
(FLR-Dialog d. 4. maj 2010)
Interview d. 2. maj 2010 med Brian Pedersen, Understed.

1. maj-tale af Frederikshavns forhv. socialdemokratiske borgmester - i form af interview.
(FLR-Dialog d. 4. maj 2010)
Interview d. 2. maj 2010 med Erik Sørensen på terrassen.

1. maj-tale af SFs nye folketingskandidat i Frederikshavnkredsen på SF-metal-mødet i Sæby, her som interview.
(FLR-Dialog d. 4. maj 2010)
Interview d. 2. maj 2010 med Teis unge Volstrup statskundskabsstuderende og SF-folketingskandidat i Frederikshavnskredsen

Om 1. maj 2010 i Sæby med Metalog SF-Frederikshavn-Skagen-Sæby.
(FLR-Dialog d. 20. april 2010)
Servicemeddelelse d. 26. april 2010 fra Metal Sæby og SF-Frederikshavn

SF-Frederikshavn diskuterer energipolitik med Folketingsmedlemmerne Anne Grethe Holmsgaard og Karl Borhøft.
(FLR-Dialog d. 27. april 2009)
Optagelse d. 12. april 2010 på Frederikshavn-SFs energipolitiske debatmøde med Sfs energipolitiske ordføerer Anne Grethe Holmsgaard som oplægsholder.

Gaayaas, ny asiatisk butik i Grønnegade 11, 9300 Sæby.
(FLR-Dialog d. 30. marts 2010)
Interview d. 16. marts 2010 med butiksindehaverne Gaayaas og Regi Elaiyarasa samt en passioneret kunde Thasan Sornalingam.

Danske tamilers folkeafstemning om genopretning af en uafhængig og suveræn stat i Sri Lanka: Valgbestyreren i Frederikshavn fortæller om hvordan valghandlingen foregik.
(FLR-Dialog d. 29. December 2009)
Interview d. 11. marts 2010 med SF-byråds- og integrationsrådsmedlem Jette Fabricius Toft, som gerne modtager mails med ønsker til det nye integrationsråds arbejde.

Danske tamilers folkeafstemning om genopretning af en uafhængig og suveræn stat i Sri Lanka: Gallup-instituttets vicedirektør og ansvarlig for organiseringen af afstemningen fortæller hvordan afstemingen kontrolleres.
(FLR-Dialog d. 16. marts 2009)
Interview d. 11. marts 2010 med Camilla Kann Fjeldsøe, underdirektør i Gallup, som siger god for afstemningen.

FUF-Fritidskonference for foreningslivet: Fremtiden i kommunen: de sandsynlige økonomiske og politiske rammer, som det frivillige ungdomsarbejde vil få at operere indenfor som afhængig af kommunal opmærksomhed.
(FLR-Dialog d. 23. februar 2010)
Optagelse fra d. 9. marts 2010 af oplæg af af fremtids- og kommunalforsker Roger Buch.

Fritidskonference for foreningslivet (workshop E): Foreningslivet og pengene.
(FLR-Dialog d. 23. februar 2010)
Optagelse fra d. 30. januar 2010 af oplæg af fritidschef Thomas Bach, Odense og fritids og kulturchef Thomas Østergaard, Frederikshavn samt debat.

Chin-Flygtningene fra Burma inviterer alle til kulturfest på lørdag d. 20. februar kl 13 i Sæby Kulturhus, Rådhuspladsen 2, 9300 Sæby til Chinfolkts nationaldag med bl.a. korte taler, traditionelle danse, musik og mad - helt gratis.
(FLR-Dialog d. 16. februar 2010)
Interview d. 13. februar 2010 med slagteriarbejder Michael VAnbawi som kom til Danmark som flygtning fra Chinstaten i Burma i 2005.

Fritidskonference for foreningslivet (workshop F): PR og medlemsudvikling.
(FLR-Dialog d. 16. februar 2010)
Optagelse fra d. 30. januar 2010 af oplæg ved Søren Gøtzsche Dansk Idrætsforbund og Kristoffer Gjerding fra Dansk Ungdoms Fællesråd - og efterfølgende debat.

Til reception på Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus ved Inge Carle's tiltrædelse som ny rektor.
(FLR-Dialog d. 16. februar 2010)
Optagelse fra d. 1. februar 2010 af indslag af Steffen Christensen, Kammerpigerne, Annette Jensen, Jens Jørgen Vinter, Anders Gjerding, Lise Sørensen og Inge Carle'.

Fritidskonference: FRA AMATØR TIL ELITE (workshop B).
(FLR-Dialog d. 2. februar 2010)
Optagelse fra d. 30. januar 2010 af Foredrag af Jacob Andersen, talentansvarlig i AaB-fodbold: Fra idealisme hele vejen mod professionalisme,

Fritidskonference: PROJEKTARBEJDE OG NYSKABENDE FORENINGSUDVIKLING (workshop C).
(FLR-Dialog d. 9. februar 2010)
Oplæg d. 30. januar 2010 ved Søren Gøtzsche DIF og Peter Otto Yde Thorsen DGI-Nordjylland og efterfølgende debat.

Fritidskonference: FORENINGSLIVETS SAMARBEJDE MED SKOLE OG SFO (workshop A).
(FLR-Dialog d. 9. februar 2010)
Oplæg d. 30. januar 2010 af Anette Schjødt Thorsen, skolefritidskonsulent i Rudersdal kommune og Kristoffer Gjerding politisk konsulent i DUF Dansk Ungdoms Fællesråd og efterfølgende debat.

Fritidskonference: Velkomst af den nye borgmester i Frederikshavn og den nye borgmester i Vesthimmerland holder oplæg om "Nutidens børn og unge i fritiden".
(FLR-Dialog d. 2. februar 2010)
Optagelse fra d. 30. januar 2010 af borgmeter Lars Møller Frederikshavn og Knud Kristensen Vesthimmerland.

Foredraget "Hellige krigere - er sameksistens mellem kristne og muslimer mulig?".
(FLR-Dialog d. 2. februar 2010)
Optagelse d. 28. januar 2010 i Abildgårdkirkens mødelokale af foredrag af Leif Munksgaard, med 25 års erfaring som missionærmissionær i den muslimske verden.

Fritidskonference med focus på en visionær fremtidsmodel for børn og unge i foreningslivet i Frederikshavn kommune - 2020.
(FLR-Dialog d. 5. januar 2010)
Interview d. 4. januar 2010 med Annette Duch styrelsesmedlem i FUF - Frederikshavn Ungdoms Fællesråd.

icon icon 2009
Ramis og Charlottes genforening: Festen - og en familiesammenførts tanker om de danske udlændingemyndigheder og Pia Kjærsgaard samt om en gnidningsløs integration med frederikshavnerne/danskerne.
(FLR-Dialog d. 22. decembar 2009)
Optagelse d. 10. oktober 2009 af fest med bl.a tale af Bjarne Laustsen - samt interview d. 7. december 2009 med libanesiskfødte Rami Safardi.

Hvorfor vil klokkerne i Abildgårdkirken i Frederikshavn ringe 350 klokkeslag for klimaet på søndag d. 13. dec. kl 14:55 - og endog holde en kort klimagudstjeneste med vidtspændende indslag fra salmesang af Ingemann til musikvideo af den tidlige Michael Jackson.
(FLR-Dialog d. 8. December 2009)
Interview d. 7. december 2009 med sognepræst Johs Kühle.

Konstitueringsforløbet i Frederikshavn kommune efter valget og dets konsekvenser?
(FLR-Dialog d. 1. december 2009)
Genvalgte byrådsmedlem Paul Rode Andersen SF svarer på kritiske spørgsmål og kommenterer hvad den seneste udvikling betyder for fremtiden.

Frelsens hærs julepakker.
(FLR-Dialog d. 24. november 2009)
Interview d. 23. november 2009 med Ingrid Østerø, korpsleder i Frederikshavn, om hvordan man kan give de nødvendige bidrag til at købe nok julepakker til de børn og voksne der trænger mest.

Om Dansk Flygtningehjælps indsamling til verdens flygtningekvinder d. 8. november i Frederikshavn og på landsplan.
(FLR-Dialog d. 17. november 2009)
Interview d. 16. november 2009 med Asrid Bjerg den centrale koordinator der organiserede "Kandidater ringer indsamlere" i Frederikshavn kommune med succes.

Velfærd - offentlig eller privat? Oplæg om den norske velfærdsbevægelse "For velfærdsstaten", som bragte centrum-venstreregeringen af Centerpartiet, Arbejderpartiet og Socialistisk Venstreparti(SV) til mangten - som inspiration i Danmark.
(FLR-Dialog d. 17. november 2009)
Optagelse d. 29. oktober 2009 af foredrag af Asbjørn Wahl, formand for "For Velfærdsstaten" og rådgiver i det norske Fagforbundet, som organiserer offentligt ansatte.

Glade indsamlere til Dansk Flygtningehjælps arbejde for verdens flygtningekvinder og deres familier d. 8. november 2009 på indsamlingsdagen.
(FLR-Dialog d. 10. november 2009)
Interview d. 8. november 2009 med Birtha Madsen, Gærum og Heidi Munk med børn, som havde samlet ind i Engparken.

Indsamlingsresultater for indsamlingen til verdens flygtningekvinder i Frederikshavn kommune d. 8. november 2009.
(FLR-Dialog d. 10. november 2009)
Fremlagt af Arne H koordinator i Gl Frederikshavn distrikt.

Kommunalvalg: Vælgermøde i Frederikshavn kommune med folkeskolen som tema arrangeret af DLFs kreds nord.
(FLR-Dialog d. 10. november 2009)
Optagelse af vælgermøde i Frederikshavnerhallen d. 29. oktober 2009 med Carsten Sørensen O, Peter Nielsen C, Michael Schelde B, Paul Rode Andersen F, Birthe Marie Pilgård A, Mogens Brag V.

Kommunalvalg: Vælgermøde i Frederikshavn kommune for de 14-17-årige som skal deltage i prøvevalg over internettet mandag-tirsdag d.16-17.november 2009.
(FLR-Dialog d. 10. november 2009)
Optagelse af vælgermøde i Maskinhallen d. 9. november 2009 med Michael Frederiksen som ordstyrer og med kandidaterne Anders Broholm V, Christina Lykke SF, Erik Sørensen SD, Jan Andersen Frederikshavnerlisten, Carsten Sørensen DF og Helle Sørensen Konservative.

Kommunalvalg: Om elevernes vælgermøde på Frederikshavn gymnasium og HF-kursus.
(FLR-Dialog d. 3. november 2009)
Optagelse af de sidste minutter af vælgermøde d. 2. nov. 09 og interviews om det med elverne Emil og Maria, samt byrådskandidaterne Erik og Jette

Kommunalvalg: Om resultatet af elevernes partivalg efter byrådsvælgermødet på Frederikshhavn gymnasium og HF-kursus d. 2. november 2009.
(FLR-Dialog d. 3. november 2009)
Interview d. 2. november 2009 med samfundsfagslærer Rasmus Gjerding.

Byrådskandidater ringer til deres venner og ber dem om at melde sig til atgå ud og samle penge til Verdens flygtnngekvinder d. 8. november.
(FLR-Dialog d. 27. oktober 2009)
Interview med nogle af de deltagende byrådskandidater i Frederikshavn Kommune Pia Carlsen, - Lars Møller, og Marianne Etherridge

Fra opstarten af en fredsstafet fra Frederikshavn, som del af Verdensmarchen for Fred og Ikke-vold.
(FLR-Dialog d. 27. oktober 2009)
Optagelse d. 24. oktober 2009 med tale af Jacqueline Basame, Bodil Hindsholm, ARne Hansen, sange og et digt af Benny Andersen ved Jette Toft mm.

Krigsflygtningens vidnesbyrd om borgerkrigen i Sydsudan -dens årsager og løsninger - samt vidnesbyrd om den nye frygtelige krig , der er startet af Lord Resistance Army fra Uganda.
(FLR-Dialog d. 20. oktober 2009)
Interview d. 19. oktober 2009 med John Leone, Frederikshavn efter besøg i hans fødeegn Western Equatoria States i Sydsudan.

Fredsstafet kommer gennem Frederikshavn lørdag d. 24. oktober, hvor stafetten tændes på rådhusetsparkeringsplads og så går turen gennem strøget med ophold på Fisketorevet og så tilbage. lørdag d. 24. oktober kl 10 fra Rådhusets P-plads ved Fasanvej.
(FLR-Dialog d. 20. oktober 2009)
SErvicemeddelelse fra Aldrig Mere Krig i Frederikshavn i samarbejde med Verdensmarchen for Fred og Ikke-vold.

Sportstilbud fra Frederikshavn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 20. oktober 2009)
Indtalt af ARne Hansen d. 20. oktober 2009.

Om "Åben Kunst"-udstillingen på Galleri Hesselholdt Hulsigvej 19, Hulsig ved Skagen d. 17-18 oktober fra kl 11-17. Og med reception fredag d. 14. oktober kl 17.
(FLR-Dialog d. 13. oktober 2009)
Interview d. 10. Oktober 2009 med Erna Iversen om sin ide med "Åben Kunst".

Budgetforliget for 2010 i Frederikshavn kommune mellem Socialdemokraterne, SF, konservative og Kommunelisten.
(FLR-Dialog d. 13. oktober 2009)
Interview d. 9. oktober med byrådsmedlem Paul Rode Andersen SF.
En aktuel PROGRAMOVERSIGT for
Frederikshavn Lokalradios program DIALOG for tirsdagsaftener kan fra samme tirsdag morgen ses her.
Interesserede kan abbonnere på en program-email hver tirsdag morgen for samme aftens Dialog. Tilmelding: post@arnehansen.net. eller tlf 30420818, 98425542.

Byrådskandidater ringer indsamlere til Dansk Flygtningehjælps indsamling til verdens flygtningekvinder søndag d. 8. november.
(FLR-Dialog d. 13. oktober 2009)
Information d. 13. oktober fra indsamlingskoordinator i Frederikshavn Arne Hansen.

Verdensmarchen for Fred og Ikke-vold kommer til Danmark med Fredsstafet fra Frederikshavn lørdag d. 24. oktober kl 10 fra Rådhusets P-plads ved Fasanvej.
(FLR-Dialog d. 13. oktober 2009)
Interview d. 12. oktober med Barbara Becher-Jostes fra danske del af Verdensmarchen for fred og Ikke-vold.

Kommunalvalg: Til vælgermøde hos Frederikshavn Handicapråd med SF, Socialdemokratiet, Kommunelisten, VEnstre, Konservative og Dansk Folkeparti.
(FLR-Dialog d. 6. oktober 2009)
Optagelse fra d. 3. oktober 2009 af Handicapråderts 6-kantede vælgermøde med af Lene Østner SF (F), Irene Hjortshøj(A), Steen Jørgensen, Kommunelisten, Kurt Nielsen (V), Peter E Nielsen (C), og Carsten Sørensen (O).

Om Dansk Flygtningehjælps arbejde for verdens flygtninge - fortalt af Asien-Europa-koordinatoren.
(FLR-Dialog d. 29. september 2009)
Interview d. 7. september med Shanna Jensen, DFH-koordinator.

Om Verdensmarch for Fred og Ikke-vold som startede d. 2. oktober og som foregår i Danmark som fredsstafet begyndende i Frederikshavn d.23/24-31 oktober.
(FLR-Dialog d. 29. september 2009)
Interview d. 5. oktober 2009 med Dorthe Ellekær fra Verdensmarch for Fred og Ikke-v0ld.

Sportstilbud fra Frederikshavn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 22. september 2009)
Indtalt af ARne Hansen d. 6. oktober 2009.

Besøg på Fredsudstilling i hjertet af Vendsyssel på Teklaborg 82 ved Sindal.
(FLR-Dialog d. 29. september 2009)
Optagelse d. 24. september 2009 hvor tidl. seminarielektor Knud Gammelgaard og Pia Gammelgaard fortæller om deres udstilling om international udvikling og fred.

Anmeldelse af den nye bog "Oplysning og Tolerence - Arv og aktualitet" af idehistoriker og debattør Rune Engelbreth Larsen. Ugivet af Århus Universitetsforlag i foråret 2009.
(FLR-Dialog d. 22. september 2009)
Interview d. 11. august 2009 med Dr. Phil Peter Michael Lauritzen, som anmelder "Oplysning og Tolerance - Arv og aktualitet".

Interview med fællestillidsmanden på skibsmotorfabrikken MAN Diesel i Frederikshavn om snakken med Villy Søvndal om alternative beskæftigelsesmuligheder for de fyrede.
(FLR-Dialog d. 31. august 2009)
Optagelse d. 1. september med fællestillidsmand John Olesen, MAN Diesel.

Demonstration i Aalborg imod tvangsudvisning af irakere.
(FLR-Dialog d. 8. september 2009)
Optagelser og interviews onsdag aften d. 2. September 2009 med taler af forfatteren Claire Kehlet, Per Clausen EL og Lasse Olesen Aalborg Kirkeasyl, samt interviews med Claire Kehlet, Felix Henriksen, SF/SFU-Aalborg, Per Clausen og Hans Hüttel fra Amnesty Aalborg.

SF-partiformanden i Frederikshavn for at lytte til virksomhedernes behov for være i stand til at beskæftige medarbejderne og holde oplæg i SF-Frederikshavn om de kommende valgkampe.
(FLR-Dialog d. 31. august 2009)
Optagelse d. 25. august 2009 af SF-formand Villy Søvndals peptalk til SFerne om politik og valgstrategi, dialogen som Karl Bornhøft fortsatte.

Kommunalvalg: Hvilke bud har SF på at redde beskæftigelse og kommunaløkonomi i Frederikshavn kommune?
(FLR-Dialog d. 31. august 2009)
Interview med nuv. SF-byrådsmedlem og metalformand Brian Pedersen, Sæby, som inviterede Villy Søvndal til at lytte til virksomhedernes behov for at bevare beskæftigelsen.

Hvorfor flage på halv d. 5. september? Herom fortæller en bidragsyder til annonce på torsdag i Politiken og INformation med opfordring til at flage på halv lørdag d. 5. september på Danmarks nye nationale flagdag til soldaternes ære, - som en protest mod den tiltagende danske militarisme og forråelse.
(FLR-Dialog d. 1. september 2009)
Interview d. 31. august 2009 med seminarielektor Finn Held.

Om Red Barnets indsamling til børns skolegang søndag d. 6. september.
(FLR-Dialog d. 25. august 2009)
Spot fra Red Barnet om at man kan melde sig som indsamler på www.redbarnet.dk

LADEPORTS-LEGENDEN - en en gennemgang af 26 års dansk asylpolitik - inspireret af Venstres flygtningepolitiske ordfører Karsten Lauritzens skræmmebillede af Socialdemokratiets asylpolitik i 1990erne som en åben ladeport for "fuldstændig uhæmmet indvandring".
(FLR-Dialog d. 25. august 2009)
Indslaget er færdigproduceret d. 24. august 2009 af Dialog-redaktionens flygtningepolitiske medarbejder (Arne Hansen.)

Hør om Verdensmarchen for Fred og Ikkevold, som for den danske dels vedkommende bliver en fredsstafet, som starter på FN-dagen d. 24. Oktober 2009 i Skagen og slutter i København - sammen med ankomst af den internationale del.
(FLR-Dialog d. 21. juli 2009)
Interview d. 17. juli 2009 med fredsaktivisten Juha Uski fra initiativtagerne til den danske del af Verdensfredsmarchen.

Forfatter med frederikshavnske rødder fortæller om sin bog "Den glemte Massakre", som nu er blevet udgivet i Indonesien, som også var skueplads for bogens fortælling om CIA's meritter.
(FLR-Dialog d. 14. juli 2009)
Interview d. 6. juli 2009 med forfatter Peer Holm Jørgensen, Frederikshavn, som selv oplevede den CIA-inspirerede massakre som ung sømand på landlov...

NORDISK SEJLADS I FREDERIKSHAVN: Til åbningen d. 2. juli 2009 og med på sejlskibenes kapsejladser på Kattegat syd for Frederikshavn d. 4. juli. i kattegat syd for Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 7. juli 2009)
Optagelser og interviews d. 2. juli 2009 med Knud Erik Hørby, Erik Sørensen og Ninna Skjoldager og d. 4. juli med Erik Christensen, Ib Larsen og Mattin Skallerud.

I Frederikshavn har byrådet besluttet at genudpege de etniske minoritetsrepræsentanter for endnu en 4 års periode.
(FLR-Dialog d. 30. juni 2009)
Optagelse fra byrådsmødet d. 24. juni 2009 - som Dialogredaktionen har sat i et kommunikativt-demokratisk perspektiv.

Nyslået HF-student med flygtningebaggrund fra Afghanistan fortæller om sin vej - og om sin families umulige situation i Iran på flugt fra livsfarlige Afghanistan.
(FLR-Dialog d. 30. juni 2009)
Interview d. 25. juni 2009 med Soheila Azimi, Frederikshavn.

Regeringens klimakommissions dialogmøde med frederikshavnske ildsjæle.
(FLR-Dialog d. 16. juni 2009)
Optagelser d. 8. juni 2009 fra klimakommissionens ideskabelses- og ideudviklingsmøde i Frederikshavn.

KLIMAKOMMISSIONENs formand oplever Energibyen Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 12. maj 2009)
Interview med klimakommissionsformand Katherine Richardson på dialogmødet d. 8. juni 2009.

Invitation til børn og voksne: "Møde nye venner på skovtur" fredag den 12. juni klokken 15,00 til 17,00.
(FLR-Dialog d. 2. juni 2009)
Praktisk om skovturen og fortællinger og billeder fra tidligere skovture med Pia og Else Marie, som også kan læses på www.fmef.dk.

EU-PARLAMENTSVALGET d. 7. juni 2009: Interview med en kandidat på SFs liste og desugen formand for Dansk-palæstinensik venskabsforening og brugt af Udenrigsministeriet som mellemøst-konsulent.
(FLR-Dialog d. 26. maj 2009)
Interview d. 29. maj 2009 med Fathi El-abed, kandidat til EU-parlamentsvalget d. 7. juni.

Invitation til børn og voksne: "Møde nye venner på skovtur" fredag den 5. juni klokken 15,00 til 17,00.
(FLR-Dialog d. 2. juni 2009)
Praktisk om skovturen og fortællinger og billeder fra tidligere skovture med Pia og Else Marie, som også kan læses på www.fmef.dk.

Besøgsven søges.
(FLR-Dialog d. 26. maj 2009)
Kort servicemeddelelse fra Frederikshavn Multietniske Forening.

Reportage fra Agnete Brittasius overdragelse af sin skulptur "Gruppens stærkeste led" til Bangsbo Botaniske Have.
(FLR-Dialog d. 12. maj 2009)
Optagelser og interviews d. 30. april 2009 med kunstner Agnete Brittasius og haveformand Egon Svendsen i BangsboBotaniske Have.

Invitation til børn og voksne: "Møde nye venner på skovtur" fredag den 22. maj klokken 15,00 til 17,00.
(FLR-Dialog d. 12. maj 2009)
Praktisk om skovturen og fortællinger og billeder fra tidligere skovture med Pia og Else Marie, som også kan læses på www.fmef.dk.

Klimakaravanen i Frederikshavn- 2-del : Engagerede lærere og elever fortæller og man hører klimakaravanens opsamling.
(FLR-Dialog d. 12. maj 2009)
Interviews d. 30. april 2009 med Medina fra Klimabussen og lærer Jette Fabricius Toft, Abildgårdskolen, lærer Torben Spanner, Abildgårdskolen, elev Jeppe, 7b, Fladstrand skole samt Klimakaravanens afslutningsseance med bl.a gode råd til elever og deres forældre.

Klimakaravanen i Frederikshavn - 3-del: Elever fra Fladstrand Skole fortæller om deres brev til Frederikshavn kommune med forslag om energibesparelser.
(FLR-Dialog d. 12. maj 2009)
Interviews d. 7. maj med eleverne Julie Melchior Skov og Terese Møller Thode 8.B, Fladstrand Skole

Invitation til børn og voksne: "Møde nye venner på skovtur" lørdag d. 16.maj kl fra klokken 10,30 til 13,00.
(FLR-Dialog d. 12. maj 2009)
Praktisk om skovturen og fortællinger og billeder fra tidligere skovture med Pia og Else Marie, som også kan læses på www.fmef.dk..

Reportage fra unge tamil-aalborgenseres demonstration for våbenhvile i Sri Lanka for at redde liv.
(FLR-Dialog d. 12. maj 2009)
Optagelse d. 1. maj 2009 af lydbilleder og taleer af Suganenthiran Markandu/Sharmilla Santhirasegaram, Arne Hansen samt Subash Santharalingam.

Invitation til børn og voksne: "Møde nye venner på skovtur" lørdag d. 9.maj mm.
(FLR-Dialog d. 5. maj 2009)
Oplæsning af meddelelse fra Pia og Else Marie om genoptagelse af skovturene i Bangsbo, som også kan læses på www.fmef.dk.

Klimakaravanen på Fladstrand Skole d. 30. april 2009.
(FLR-Dialog d. 5. maj 2009)
D. 30. april 2009 optagelser med Medina og elever,- og med Per med 9.a Abildgårdskolen - og interviews med elever fra 7b, Abildgårdskolen og Klavs og Per fra Klimabussen

Klimabussen på fladstrand Skole d. 30. april 2009.
(FLR-Dialog d. 28. april 2009)
Interview d. 23. april 2009 med Helena Aviaja Eley fra Skolernes Energiforum.

Første maj-talerne på Knivholt.
(FLR-Dialog d. 28. april 2009)
Talerli

Unge tamil-aalborggensere er ved at lave demonstration fredag d. 1. maj kl 10 fra Nørresundby for at redde tamilske krigsflygtninge i Sri Lanka.
(FLR-Dialog d. 28. april 2009)
Og kilden er Jeyanthan, som giver detaljerede oplysninger når de foreliggger.

Mellemfolkeligt Samvirkes generalsekretær fortæller om husstandsindsamlingen "Jord til Mor" søndag d. 3. maj i hele Danmark - "undtagen norden for lov og ret", som med alle andre så straks kan give via www.ms.dk.
(FLR-Dialog d. 28. april 2009)
Interview d. 27. april 2009 med Frans Mikael Jansen om MS og arbejdet for at støtte verdens fattige i deres kamp for indflydelse på samfundsudviklingen og deres egen fremtid.

Hør her talerne fra tamildanskeres demonstration for våbenhvile og redning af tamilske civile krigsflygtninge i København d. 14. April 2009, som samlede 4-5000 deltagere fra hele landet, men som blev bortvalgt af de public service-forpligtede TV-medier, som demonstrationsdeltagerne i øvrigt selv har betalt til over licens og skatter. Demo-arrangører var Tamilsk Ungdomsforening Thisaigal . og DSTF, Dansk Sammenslutning af Tamilske Foreninger.
(FLR-Dialog d. 21. april 2009)
Optagelse af taler af bl.a Mogens Lykketoft, SD, - sultestrejkende Sukuneanthiran Markandu, - tamilsk sang om verdens blinde øje, - Mogens Jensen SD, - Anton Benjamin, - Line Barfod Enhedslisten, - Tamilsk sang om håbet, - Khristny Sathyamoorthy Og Shamila(interview), - Steen Gade SF, - Anpu Thangavadivelu, - "Asian Sensation", - Srivani Ravikumar, - Maheswaran Ponnampalam DSTF, - Interviews med Sukuneanthiran Markandu og Maheswaran Ponnambalam. Desuden lydklip med demo-deltagernes fælles ytringer.

Om hvorfor tamildanskere fra de fjerneste afkroge af Danmark tager til København for at demonstrere for at råbe de danske politikere op for at bidrage til at verdenssamfundet vågner op og gør en seriøs indsats for at stoppe den Sri Lankanske regerings daglige drab på hundredevis af civile tamilske krigsflygtninge - et folkemord vi åbenbart ikke vil vide af - og som efterhånden bliver en gentagelse af Rwanda, hvis vi alle lader stå til.
(FLR-Dialog d. 14. april 2009)
Interview d. 13. april 2009 med tamil-frederikshavnerne Jeyanthini og Karuna Jeyaratnaganthan.

Statsborgerskab - et hårdt forhindringsløb - foredrag på Et anstændigt Danmarks stormøde i Vollsmose.
(FLR-Dialog d. 31. marts 2009)
Optagelse d. 28. marts 2009 af foredrag af sproglærer Anna Konstantelos Birke, Brøndby.

Mangfoldighed i Arbejdslivet - del 2: Tidl. MIA-prismodtagere debatterer ledelse af mangfoldighed i arbejdslivet. Og så selve uddelingen af MIA-prisen 2009.
(FLR-Dialog d. 17. marts 2009)
Optagelse d. 10. marts 2009 fra Institut for Menneskerettigheders uddeling af Mia-priser til McDonald, Creative Company og Kbh. kommunes Beskæftigelses- og integrationsafd.med JEns Gaardbo som konferencier, og bagefter interview med biskop Kjeld Holm og Susanne Nour IMR.

Natteravne uddeler hjerter. "Du er for nice - bare du ikke er stangstiv" står der på dem.
(FLR-Dialog d. 17. marts 2009)
Interview d. 13. marts 2009 med Klaus Blunck fra Natteravnene i Sæby

Situationen i Afghanistan og i Quetta i Pakistan fortalt af af tidligere afghansk flygtning fra Talebans mnassakrer på hazaraer.
(FLR-Dialog d. 3. marts 2009)
Interview d. 21. februar 2009 med Omid Ali Hosseini.

Hvor melder man sig i Frederikshavn kommune som indsamler for Folkekirkens Nødhjælp på søndag d. 1. marts?
(FLR-Dialog d. 24. februar 2009)
Interviews d. 21. februar 2009 med indsamlingslederne Pagh Rasmussen, Karen Christensen og Stig Lundbo mm.

Historien om Frederikshavn Bedding, som frivillig projekt i Maritim historisk Forenings regi med Ib Bjørn Poulsen som primusmotor.
(FLR-Dialog d. 17. februar 2009)
Interview d. 6. februar 2009 med arkivleder Erik Sigmund Christensen, Bangsbo Museum og Arkiv.

Aktivistmøde i Energibyen Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 17. februar 2009)
Optagelse fra opstartsmøde d. 27. Januar 2009 med bl.a Michael Kau, Kaj Christiansen og Jens Ole Amstrup.

Portræt af Ib Bjørn Poulsen som en SF-folketingspolitiker, der gjorde det godt - med tanke på de mennesker i arbejderklassen som han var rundet af.
(FLR-Dialog d. 10. februar 2009)
Interview d. 29. januar 2009 med tidligere SF-folketingsmedlem Aage Frandsen, Hinnerup.

SFs historie igennem 50 år fortalt af centralt placeret SFer indtil 2005.
(FLR-Dialog d. 10. februar 2009)
Interview d. 29. januar 2009 med tidligere SF-folketingsmedlem Aage Frandsen, Hinnerup.

Tilbud om sport, lektiehjælp, rådgivning mv fra Fr.havn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 10. februar 2009)
Oplæsning af servicemeddelelse fra Fr.havn Multietniske Forening ved Arne H.

Tilbud om sport, lektiehjælp, rådgivning mv fra Fr.havn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 10. februar 2009)
Oplæsning af servicemeddelelse fra Fr.havn Multietniske Forening ved Arne H. skole-hjemsamtale.

Nekrolog for frederikshavneren tidl. SF-folketings- og byrådsmedlem Ib Bjørn Poulsens minde.
(FLR-Dialog d. 3. februar 2009)
Tale d.30. januar 2009 af SF-byrådsmedlem Paul Rode Andersen, Frederikshavn.

Hør forfatteren til rapporten: "Danmark har ondt i modersmålet, en kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning".
(FLR-Dialog d. 13. januar 2009)
Interview d. 23. januar 2009 med forsker Lene Timm.

Den tidligere radikale partiformand fortæller om hvad hun har fortrudt og er skuffet over og gerne vil have oppositionen til at samarbejde om i en kommende regering.
(FLR-Dialog d. 13. januar 2009)
Interview d. 19. januar 2009 med Marianne Jelved, folketingsmedlem og uddannelsesordfører for Det radikale Venstre, valgt i Hjørringkredsen i Region Nordjylland.

Ålborg-Demonstration mod Israels angreb på Gaza.
(FLR-Dialog d. 20. januar 2009)
Optagelse lørdag d. 17. januar 2009 af talerne af Basem Malek for palæstinenserne i Aalborg og Connie Trudslev fra AAlborg Fredsaktion.

Hør en palæstinensisk flygtning fortælle om oplevelse af krigen i Gaza og dens baggrund - i forlængelse af demonstration i Hjørring for våbenhvile i Gaza.
(FLR-Dialog d. 13. januar 2009)
Optagelse af demonstration i Hjørring d. 8. januar 2009 med taler af Peter Hvelplund EL Hjørring, Poul Christensen, Horne og Bent Jørgensen begge SFere - samt interview med Haytham El-sayed, Lønstrup

Tilbud om sport, lektiehjælp, rådgivning mv fra Fr.havn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 13. januar 2009)
Oplæsning af servicemeddelelse fra Fr.havn Multietniske Forening af Arne H.

Rådet for Etniske Minoriteter i Danmark udtaler bl.a. "at fred kun opnås igennem dialog og forhandling. Alle parter må indsse, at flere bomber er vejen til død og ødelæggelse -ikke andet".
(FLR-Dialog d. 6. januar 2009)
Oplæsning d. 5. januar 2009 af klip af den norske udenrigsminister Støre samt hele REMs pressemeddelelse d. 5.01.09

icon icon 2008
Forsvarskommissionens arbejde fortalt af det socialdemokratiske medlem på møde i Frederikshavn og efterfulgt at kritisk debat af forsvarets funktionsmåde og ledelse fremført fra egne rækker.
(FLR-Dialog d. 16. december 2008)
Optagelse af oplæg af John Dyrby og Bjarne Laustsen på Socialdemokraternes møde d. 8. december, der blev efterfulgt aflivlig debat.

Hør bestyrelsesmedlem i Vendsysselgildet fortælle historier, digte og synge på sit modersmål vendelbo-dialekten.
(FLR-Dialog d. 9. december 2008)
Interview d. 8. decamber 2008 med pensioneret lærer og efterspurgt fortæller Kurt Welander, Sæby.

Frivillige fra Tidsnetværket i Bergsjøen i Gøteborg på besøg i Frederikshavn Multietniske Forening som var på besøg i Frederikshavn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 2. december 2008)
Interview d. 18. oktober 2008 med Ulla ansat i Tidsnetværket og 3 frivillige fra kirken og modtagegruppen i Bergsjøn tilknyttet tidsnetværket.

Foredrag af familiekonsulent Jamuna med efterfølgende debat om hvordan vi voksne kan støtte vore dobbeltkulturelle børn og unge til at få et godt voksenliv i det danske multikulturelle samfund.
(FLR-Dialog d. 25. november 2008)
Optagelse d. 22. november 2008 fra Fr.havn Multietniske Forenings møde arangeret af Pia Thomsen.

Sports- og lektiehjælpstilbud fra Frederikshavn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 25. november 2008)
Servicemeddelelse opdateret 24. november 2008 af ARne H.

Familiesammenhold og meningsfællesskab gør det til en rigtig positiv oplevelse at samle ind til flygtningebørn i verden.
(FLR-Dialog d. 11. november 2008)
Interview med familien Falks mor Gitte og Frederik på 6, Marcus på 12, Felix 8, Marie 16 efter indsamlingen til Dansk Flygtnignehjælp d. 9. november 2008.

om Dansk Flygtningehjælps arbejde blandt somaliske børnefamiliere, flygtet fra terrorkrigens somaliske slagskygge.
(FLR-Dialog d. 28. oktober 2008)
Interview d. 31. oktober 2008 Anders Knudsen, Dansk Flygtningehjælps koordinator for Somalia.

Behovet for hjælp til de 20 millioner sagesløse børn, d er er drevet på flugt. - samt omDanskernes møde med flygtningebørnenes tegninger.
(FLR-Dialog d. 28. oktober 2008)
Bl. a. interview d. 3.november 2008 med nødhjælpsarbejder Anni Lyngskær fra Dansk Flygtningehjælp.

Oversigt over de lokale indsamlingskoordinatorer i Frederikshavn kommune.
(FLR-Dialog d. 28. oktober 2008)
Orientering fra FLR-DIALOG d. 4. november 2008 om hvor man kan tilmelde sig som indsamler d. 9. november til verdens flygtnignebørn

Brev til udenrigsministeren om humanitær katastrofe i Sri Lanka for de tamilske krigsflygtninge, med krav om dansk indsats.
(FLR-Dialog d. 21. oktober 2008)
Oplæsning af brev dateret 14. oktober 2008 skrevet af Vadivel Jeyaratnaganthan og Arne Hansen på vegne af Fr.havn Multietniske Forening.

Hør om livet i Sandholmlejren fortalt af hyppig besøgende, som er initiativtager til Luk Lejren-aktionen og demonstration på lørdag d. 25. oktober kl 12 fra Allerød station til den Røde Kors-administrerede Sandholm-udvisningslejr.
(FLR-Dialog d. 21. oktober 2008)
Interview d. 19. oktober 2008 med Said Parvin mangeårig flygtningeven og aktiv i Asylnet og aktuelt initiativtager til Luk Lejren.

Meld dig gerne til Dansk Flygtningehjælp for at samle ind til verdens flygtningebørn søndag d. 9. november 2008.
(FLR-Dialog d. 7. oktober 2008)
Interview d. 9. oktober 2008 med Dansk Flygtningehjælps landskoordinator Jens Engedal

Den historiske baggrund for d. 25-årige borgerkrig i Sri Lanka, mellem det tamilske mindretalt og det singhalesiske flertal, som igen er blusset op og medført at 250.000 flygtninge nu står uden hjælp - bl.a pga at den danske regering har indefrosset penge som danske tamiler har indsamlet til deres hjælpeorganisation TRO's arbejde især i dette område.
(FLR-Dialog d. 7. oktober 2008)
Kommentar af Arne Hansen d. 13. oktober 2008 med baggrund som mangeårig flygtningeaktivist og besøg i Sri Lanka.

SPORTSTILBUD MV. FRA MULTIETNISKE FORENING.
(FLR-Dialog d. 7. oktober 2008)
Indtalt d. 6. oktober 2008.

Om Røde Kors indsamlng d. 5. oktober.
(FLR-Dialog d. 30. september 2008)
Pressemeddelelse fra Røde Kors d. 29.09.08 fra Mille Schütten

Om tamilers demo lørdag d. 4. okt. kl. 11 på Kongens Nytor i København for frigivelse af hjælpeorganisationen TROs indsamlede penge i Danmark til brug for akut hjælp til 250.000 flygtninge og for at råbe verden op.
(FLR-Dialog d. 30. september 2008)
Interview. 28. september 20O8 med Santhos Manokaran, kasserer i den dasnske afdeling af tamilernes hjælpeorganisation, TRO.

Om Røde Kors indsamlng d. 5. oktober.
(FLR-Dialog d. 30. september 2008)
Pressemeddelelse fra Røde Kors d. 29.09.08 fra Mille Schütten

Hvordan kan vi forældre støtte vores børn/unge til at få et godt voksenliv i den dobbeltkulturelle situation de vokser op i ? - Et møde med den erfarne og anerkendte familievejleder Jamuna fra København lørdag d. 27. September fra kl 12,30 på Hånbækskolen i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 9. september 2008)
Initiativtageren Pia Thomsen fortæller også om sine egne erfaringer og behovet for at kunne søge anonym familierådgivning.

AFSKED MED MAARUP KIRKE. Integrationsrådet i Frederiksahvn inviterer til energisparemøde d. 17. september kl 19 i demolokale på Fasanvej 1.
(FLR-Dialog d. 9. september 2008)
En Optagelse fra mindehøjtideligheden i Maarup kirke d. 31. August 2008.

Integrationsrådet i Frederiksahvn inviterer til energisparemøde d. 17. september kl 19 i demolokale på Fasanvej 1.
(FLR-Dialog d. 9. september 2008)
Oplæst pressemeddelelse fra Liza Wilhelmsen fmd for integratinsrådet.

Multietnsk kulturfest i Sæby lørdag d. 13. september.
(FLR-Dialog d. 2. september 2008)
Oplæst pressemeddelelse fra Ruth Christensen fra Røde Kors Flygtningeaktivitet i Sæby.

Red Barnet mangler mange indsamlere til på søndag d. 7. september kl 10, hvor pengene går til skolegang mv. for børn, der er ofre fra borgerkrigen i den fattigste afrikanske stat, Sierra Leone.
(FLR-Dialog d. 2. september 2008)
Interviews d. 1. september 2008 med lokal koordinator i Frederiksahvn Kain Jensen samt landskoordinator Eva Jakobsenichala Bendixen.

Sportstilbud, lektiehjælp og rådgivning hos Fr.havn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 2. september 2008)
Servicemeddelelse for Fr.havn Multietniske Forening

Integrationsrådet i Frederikshavn inviterer alle interesserede til møde d. 3. september om hvordan man sikrer sig i trafikken mv.
(FLR-Dialog d. 26. august 2008)
Interview d. 25. august 2008 med Liza Wilhelmsen, formad for integrationsrådet.

Om Burka-eksperimentet på Frederikshavn gymnasium i 2003, hvor 2 samfundsfagselever gik strøgtur iført burkaer. Hvorefter billederne af dem i 2008 bliver genbrugt af Nordjyske som illustration af den typiske påklædning for flygtninge - må man formode.
(FLR-Dialog d. 26. august 2008)
Interviews fra d. 7. februar 2003 af Jan Bjeldbak, Tea, Zandra og Anders Broberg, samt forord om den fejlagtige genbrug i 2008 af ARne H..

På skovtræf med Pia fredag d. 29. august fra kl 14.
(FLR-Dialog d. 26. august 2008)
Oplæsning af Pia Thomsens brev d. 25. august 2008 med invitation til skovtur

KUNST PÅ KNIVHOLT d. 17. august.
(FLR-Dialog d. 19. august 2008)
Interviws d. 17. august 2008 med Maryann Andreasen, Margit Ahlgren, Caroline - samt Svend Pedersen

PIA OM BANGSBOTRÆF PÅ FREDAG den 22. August fra kl 14.
(FLR-Dialog d. 19. august 2008)
Indlæst d. 18. august 2008 af ARne H.

Sportstilbud fra Frederikshavn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 19. august 2008)
Indlæst d. 18. august 2008 af ARne H.

Sportstilbud fra Frh Multietniske Forening og orientering om den husvilde lektiehjælp.
(FLR-Dialog d. 12. august 2008)
Servicemeddelelse fra Frh Multietniske Forening d. 11. august 2008.

Om gadefesten i Sønderjyllands Alles nordlige ende.
(FLR-Dialog d. 5. august 2008)
Interviews d. 3. august 2003 med gadefestdeltagerne Carsten, Bent, Erik, Peter, Marley, Mathias, Gerda og Jonas.

Hør Mwamba, et kor af forældreløse børn fra Uganda i Abildgårdkirken d. 6. august kl 15 på Fisketorvet og d. 7. juli kl 19,30 i Abildgårdkirken.
(FLR-Dialog d. 29. juli 2008)
Interview d. 25. juli 2008 med Hans Dammeyer , organist og kirkemusiker ved Abildgårdkirken i Frederikshavn.

Børn fra mange lande mødes til leg og oplevelser i Bangbos naturlegeplads - sammen med Pia og Elsemarie.
(FLR-Dialog d. 15. juli 2008)
Interviews med Jane, Joyce, Giwin, Kevin, Pia Thomsen, Fred, Else Marie m.fl.

Introduktion til genudsendelse af optagelse nr 2 d. 27.08.05 fra kursusrækken "Hvad er min ret og hvad er min pligt" ved Charlotte Humphreys medlem af Socialrådgiverforeningens integrationsgruppe, som blev afholdt i Frh. Multietniske Forenings nyanskaffede lokaler i Th Bergsgade 6, (men som FMF lige har mistet).
(FLR-Dialog d. 15. juli 2008)
Indtalt af Dialogs redaktør, Arne Hansen d. 13. juli 2008.

Introduktion til genudsendelse af optagelse af kursusrækken "Hvad er min ret og hvad er min pligt" ved Charlotte Humphreys medlem af Socialrådgiverforeningensintegrationsgruppe, som er fra efteråret 2005 og blev afholdt i Frh. Multietniske Forenings nye lokaler i Th Bergsgade 6, (men som FMF lige har mistet).
(FLR-Dialog d. 8. juli 2008)
Indtalt af Dialogs redaktør, Arne Hansen d. 7. juli 2008.

Frederikshavn Multietniske Forening beder byrådet om støtte til foreningslokaler, idet Frh Multietniske Forenings lokalebaserede integrationsaktiviteter ellers bliver husvilde fra d. 1. juli.
(FLR-Dialog d. 17. juni 2008)
Servicemeddelelse bragt for Frh. Multietniske Forening og indtalt d. 23. juni 2008 af Arne Hansen

Kompromis om modersmålsundervisningen i Frederikshavn Kommune og mere danskundervisning til flygtningebørn.
(FLR-Dialog d. 17. juni 2008)
Interview d. 15. juni 2008 med Paul Rode Andersen, formand for Børne- og ungdomsudvalget samt byrådsmedlem for SF i Frederikshavn kommune.

Gode råd til hvordan 1.generationsforældre i Danmark sammen med deres børn - påvirket af den danske kultur - klarer at integrere det bedste fra 2 kulturer med bevarelse af både selvrespetkten og familien.
(FLR-Dialog d. 17. juni 2008)
Interview d. 13. juni 2008 med den erfarne familierådgiver Jamuna Ramanthan, som i øvrigt er familiesammenført fra Sri Lanka - og besøger Fr.havn til efteråret.

Om at hjælpe nye flygtninge med at lære EDB og give lektiehjælp i Frh. Multietniske Forenings lokaler i Th Bergsgade 6 - og nu på vej til Nepal.
(FLR-Dialog d. 17. juni 2008)
Interview d. 13. juni 2008 med Patrick Dürke Christiansen, lektiehjælper i Frh. Multietniske Forening.

Fladstrands historie omkring Tordenskjolds tid i 1700-tallet i datidens Frederikshavn i anledning af Tordenskjoldsdagene d. 27-29. juni 2008.
(FLR-Dialog d. 10. juni 2008)
Optagelse d. 22. maj 2008 af arkivar Erik Christensens foredrag om Fladstrand i 1700-tallet med aktive deltagere i Tordenskjoldsdagene som tilhørere.

Invitation til generalforsamling i Frederikshavn Multietniske Generalforsamling torsdag d. 26. juni kl 19 i foreningslokalerne i Th Bergsgade 6.
(FLR-Dialog d. 10. juni 2008)
Indtalt d. 9. juni 2008 for Frh. multietniske Forening af Arne Hansen.

Åbning af Historiens dag på Bangsbo Fort med emnet "Krigens Børn" og med uddeling af præmier til børns tegninger af deres oplevelser med krig.
(FLR-Dialog d. 3. juni 2008)
Optagelse d. 1. juni 2008 af byrådsmedlem Jens Hedegaard, museumsinspektør Kirsten Boelsskifte begge Frederikshavn og kulturudvalgsformand Steen Jensen, Sæby.

Formanden for Frederikshavn slægts- og lokalhistorisk MuseumFrederikshavner fortæller om sine barndonsoplevelser under besættelsen.
(FLR-Dialog d. 3. juni 2008)
Optagelse d. 1. juni 2008 af foredrag af Hardy Jespersen, Frederikshavn.

Frederikshavner fortæller om sine oplevelser fra krigen i Bosnien, hvor byen var belejret i 8 måneder og om som frivillig lærer at lade de traumatiserede børn tegne deres oplevelser som terapi i flygtningelejren i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 3. juni 2008)
Optagelse d. 1. juni 2008 af foredrag af Muhamed Fajkovic, Frederikshavn.

Hvordan klarer man som mor med flygtningebaggrund at gå på teknisk gymnasium på en SU?
(FLR-Dialog d. 27. maj 2008)
Interview d. 23. maj 2008 med afghanske Maria Ahmadi, som fortæller, at hun også har brug for Frh. Multietniske Forenings lektiecafe i Th Bergsgade 6.

Om historiens dag d. 1. juni som handler om at opleve hvad det vil sige at være "Krigens Børn" i Frederikshavn og andre steder.
(FLR-Dialog d. 27. maj 2008)
Interview d. 22.05.08 med historiker Kirsten Boelskifte Bangsbo Museum om publikumstilbuddene og arbejdet med på samme tid at skabe en spændende event uden at give køb på den historiefaglige autensitet.

De tyske krigsflygtninge i Frederikshavn i 1944-49: Fortællingen om flugten til Danmark og hvordan de oplevede, at de fik stjålet deres barndom i den lukkede lejr.
(FLR-Dialog d. 27. maj 2008)
Interview d. 22. maj 2008 med arkivar Erik Christensen, Bangsbo Museum og Arkiv, om hvad de gamle tyske flygtninge har fortalt til ham under deres besøg.

Opvækst i Frederikshavn under den kolde krig og som sømand vidne til det CIA-inspirerede milliondrab på Indonesiens kommunister.
(FLR-Dialog d. 20. maj 2008)
Optagelse d. 17. januar 2008 af Peer Holm Jørgensens foredrag om sin bog "Den glemte Massakre" og debat her ud fra på Frh. Multietnisk Forenings møde i Th Bergsgade 6.

En frederikshavner født i 1931 fortæller om at vokse op under tysk besættelse i 1940-1945.
(FLR-Dialog d. 13. maj 2008)
Interview d. 9. maj 2008 med Ammy Hugger, Frederikshavn.

Åben atelier og have hos kunstneren Agnette Brittasiud d. 18. maj.
(FLR-Dialog d. 13. maj 2008)
Oplæsning af pressemeddelelse fra Kirsten Balling.

Tillidskvinder for de strejkende dagplejere og social- og sundhedshjælpere og assistenter fortæller om hverdagen og strejken og dens formål.
(FLR-Dialog d. 29. april 2008)
Interviews d. 1. maj 2008 med tillidskvinde Susan for dagplejerne og Cheanette tillidskvinde for plejeområde Syd.

1. maj på Knivholt -den frederikshavnske variant af arbejderbevægelsens internationale kamp- og festdag.
(FLR-Dialog d. 6. maj 2008)
Optagelse d. 1. maj 2008 af talerne Cai Møller, Liza Wiljelmsen, Anders Starberg, Lasse Puertas N Olsen, Pernille Vigsø Bagge og Bjarne Laustsen.

Besøg hos FOA-Frederikshavns strejkende da dagplejerne stod på og som sluttede med demonstration gennem strøget.
(FLR-Dialog d. 29. april 2008)
Optagelse d. 28. april fra FOA-møde i FFK-hallen med tale af formamand mona Pedersen og fra demonstrationen og til sidst interview med MP

Hør om Burundi, som er inde i en bemærkelsesværdig positiv fredelig udvikling, men som nu oplever en krise, der kræver civil humanitær hjælp fra udlandet, men som det er svært at skaffe lydhørhed for.
(FLR-Dialog d. 6. maj 2008)
Interview d. 2. maj 2008 med fredsforsker og konfliktmediator Jan Øberg, direktør for Transnational Foundation for Freds- og Fremtidsforskning.

Talskvinde for sygeplejerskerne på Frederikshavn Sygehus fortæller hvorfor sygeplejerskerne strejker.
(FLR-Dialog d. 29. april 2008)
Interviews d. 28. april med sygeplejerske Ida Larsen

Om 1. maj-fest på knivholt ved Frederikshavn om kommentarer fra formanden for LO-Frederikshavn til arbejdskampene.
(FLR-Dialog d. 29. april 2008)
Interviews d. 28. april med LO-formand Cai Møller Fr.havn

De bedste europæiske break-dansere kommer til Frederikshavn d. 3. maj.
(FLR-Dialog d. 29. april 2008)
Interviews d. 23. april med LarsLibak, Majas og Cecilie om Lars Event.projekt med brug hvad han lærte på Ambitionsfabrikken i Frederikshavn

En social og sundhedsassistent fortæller om sin hverdag og en sagsbehandler om brugergruppernes uløste problemer, SFs ældre- og socialordførerere giver deres bud på løsninger.
(FLR-Dialog d. 15. april 2008)
Optagelse d. 12. april 2008 fra workshop om socialpolitik på SFs landsmøde med deltagelse af bl.a. Astrid Krag og Özlem Cekic.

Hvordan bondebevægelsen COLUFIFA i Senegal bekæmper malaria og får støtte fra Vendsyssel Mod Malaria, som søger flere medlemmer til flere myggenet.
(FLR-Dialog d. 8. april 2008)
Optagelse fra d. 15. april 2008 af sygeplejerske Mariama Guldager og diætist Abdoulaye Balde foredrag med debat og kort interview med Mariama om sit afrikanske liv

Frederikshavn vil være Nordjyllands sundeste kommune ifølge forslaget til sundhedspolitik, der er til høring d. 9.04.08.
(FLR-Dialog d. 8. april 2008)
Interview d. 3. april 2008 med sundhedsplanlægger Uffe Borg, Frederikshavn sundheds-, social- og arbejdsmarkedsforvaltning.

Hvad laver man i foreningen Vendsyssel Mod Malaria - jf møde 15. april med samarbejdspartnere fra Afrika.
(FLR-Dialog d. 8. april 2008)
Interview d. 8. april 2008 med Anders Østerby fra Vendsyssel Mod malaria.

Tilbud til nyere flygtninge og andre om lektiehjælp, rådgivning, taekwondo, svømning oa.sport - fra Frederikshavn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 8. april 2008)
Indtalt af Arne H. d. 8. april 2008.

Magnetskoler og andre århusianske tiltag for en ligeværdig integration af børn med dansk som 2. sprog.
(FLR-Dialog d. 25. marts 2008)
Interview d. 28. marts 2008 med konsulent Jesper Holme fra Videnscentret for Integration i Århus.

Om det lokale frivilligråd i Frederikshavn - en del af den nye frivillig-struktur.
(FLR-Dialog d. 11. marts 2008)
Interview d. 6. marts med Bo Windfeldt leder af De frivilliges Hus forud for generalforsamlingen i Det lokale frivilligråd i Frederikshavn på onsdag d. 12. marts

Om fredsdemonstrationen i Aalborg lørdag d. 15. marts på gl. Torv i Aalborg.
(FLR-Dialog d. 11. marts 2008)
Interview d. 10. marts 2008 med journalist Connie Trudslev fra Aalborg Fredsaktion.

Om Danmarks overtrædelse af børnekonventionen ved behandlingen af flygtningesager og illustreret ved udvisningssagen imod militærnægteren Mirsad Zairi.
(FLR-Dialog d. 26. februar 2008)
Interview d. 10. marts 2008 med sognepræst Helle Myken, Mariager Fjord - medstifter af Alle Børns Rettigheder.

Enhedslistens til stadighed udskældte folketingssuppleant får taletid og skaber diskussionslyst i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 19. januar 2008)
Optagelse fra møde d. 27. februar 2008 med tale af Asmaa Abdol-Hamid og efterfølgende livlige debat.

AIDS-ekspert i Folkekirkens Nødhjælp fortæller om hvordan penge fra sogneindsamlingerne søndag d. 2. marts vil blive brugt til at forebygge AIDS.
(FLR-Dialog d. 26. februar 2008)
Interview d. 25. februar med Martin Rosenkilde, AIDS-ekspert i FKN, - som også oplyser om hvordan man kan tilmelde sig som indsamler..

Lokal indsamlingskoordinator fortæller om arbejdet med at skaffe nok indsamlere til Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling søndag d. 2. mats 2008.
(FLR-Dialog d. 26.februar 2008)
Interview d. 25. februar 2008 med Karen Christensen, indsamlingskoordinator i Aasted, Kvissel og Skærum sogne.

DF-folketingsmedelm fremlægger sine argumenter for at det er nødvendigt at forhindre at Asmaa Abdol Hamid kommer i Folketinget i sit tørklæde-dress.
(FLR-Dialog d. 26. februar 2008)
Interview d. 25. februar 2008 med folketingsmedlem Søren Espersen fra Dansk Folkeparti.

Tilbud til nyere flygtninge om lektiehjælp, rådgivning, taekwondo, svømning oa.sport - fra Frederikshavn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 26. februar 2008)
Indtalt af Arne H. d. 25. februar 2008.

Frederikshavn kommune udråbes til årets ungdomskommune af Danmarks Ungdoms Fællesråd.
(FLR-Dialog d. 19. februar 2008)
Optagelse fra d. 13. februar 2008 af bl.a Lis Rom Andersen børne- og kulturchef, Martin Justesen DUF-formand, Elin Hovedskov FUF, borgmester Erik Sørensen.

Kom og tal politik med Asmaa Abdol-Hamid i Frederikshavn d. 27. februar kl 19 i Skolegade 8.- Og hør hende straks her.
(FLR-Dialog d. 19. januar 2008)
Interview d. 15. februar 2008 med den omstridte/mobbede folketingskandidat for Enhedslisten, Asmaa Abdol-Hamid med palæstinensiske rødder.

Afrikansk integrationsdag i Fr.havn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 12. februar 2008)
Optagelse med Jeya, Erik, (alle oversat til fransk af Afonso), børnekor, unge synger og danser, John, Suzanne, Jackline, børnekor, Afonso, Paul, Elin, voksne synger og danser og spiller tromme, Mohammad, Muhamed, Cai, Liza, John, Arne.

Om Knivholt-udstilling på Frederikshavn Bibliotek.
(FLR-Dialog d. 12. februar 2008)
Optagelse fra fernisering d. 5. februar 2008 med taler af bibliotekar Grethe Hagensen, arkivar Rik Christensen og personalechef Svend Pedersen Martin

Frederikshavn Multietniske Forening inviterer alle gamle og nye danskere til Afrikansk integrationsdag Lørdag d. 9. februar kl. 11-16 i Skolegade 8, Fr.havn.
(FLR-Dialog d. 29. januar 2008)
Annoncering af Frederikshavn Multietniske Forening d. 29. januar 2008

En MS-udviklingsarbedjer med 11 år på bagen i Tanzania fortæller om sit spændende og meningsfyldte arbejde og videregiver sine erfaringer for hvad der kan fremme et positvit møde mellem mennesker med forskellig kulturel baggrund.
(FLR-Dialog d. 15. januar 2008)
Interview d. 28. januar 2008 med Birgit Sohn Chriatensen, som man også kan møde på den afrikanske dag i Frederikshavn d. 9. februar.

Sæby-borgerne diskuterer storkommunen Frederikshavns første svære år med deres byrådspolitikere fra Sæby.
(FLR-Dialog d. 22. januar 2008)
Optagelse af borgermøde d 11. januar 2008 indkaldt af Liste 2004 med byrådsmedlemmerne Birgit Hansen S, Mogens Brag V, Peter Nielsen K, Brian Pedersen SF og Hedegaard.

Om Frederikshavn valgt som årets ungdomskommune af Danmarks Ungdoms Fællesråd - måske også pga. modersmålsundervisning.
(FLR-Dialog d. 15. januar 2008)
Interview d. 12. januar 2008 med Paul Rode Andersen, formand for børne og ungdomsudvalget i Frederikshavn Kommune

En fortælling om det CIA-foranstaltede hemmelige folkemord på en million indonesiske kommunister i 1965.
(FLR-Dialog d. 8. januar 2008)
Interview d. 3. januar 2008 med den hjemvendte frederikshavner og kosmopolit Peer Holm Jørgensen, som oplevede kommunist jagten på tæt hold og også fortæller barndomsminder.

Nyt i Frh.Multietniske Forening: Foredrag af Peer Holm Jørgensen om CIA's hemmelige krige i Indonesien d. 17. januar kl 19 i Th Bergsgade 6 - og Afrikansk Dag d. 9/2.
(FLR-Dialog d. 18. december 2007)
Indtalt af Arne H 7.01.08.


DIALOG på FREDERIKSHAVN LOKALRADIO

FLR-Dialog er en del af Frederikshavn Lokalradio, FLR, som igen er med i sendersamvirket Vendsyssel FM - sammen med Sæby Lokalradio SLR og Frh Country Musik Radio FCMR. Læs også gerne HER denne grundigere introduktionstekst om Dialog som både radio og netradio.

Radioudsendelsen DIALOG kan høres tirsdage fra kl 18:00. I Frederikshavn på 106,6 MHz (fællesantenne: 94,9 MHz), Sæby: 97,4 MHz (fællesantenne: 91,5 MHz ), Skagen fællesantenne 88,2 MHz. Østervrå Antenneforening: 95,65 MHz. Og i øvrige dele af Vendsyssel på 103,5 MHz. Allerede fra tirsdag morgen kan alle indslag høres her på www.arnehansen.net/dialog/.

En aktuel PROGRAMOVERSIGT for Frederikshavn Lokalradios program DIALOG for tirsdagsaftener kan fra samme tirsdag morgen ses her. Interesserede kan abonnere på en program-email hver tirsdag morgen for samme aftens Dialog. Har du ideer og spørgsmål, så henvend dig via post@ArneHansen.net eller tlf 30420818.

Alle er velkomne til at afspille en mp3-lydfil direkte på din evt. smartphone eller kopiere(podcaste) til din Mp3-afspiller. Nu er det også muligt at streame Dialogs radioudsendelser og øvrige programmer på FLR og sendersamvirket Vendsyssel FM fra www.vendsysselfm.dk.

Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at like Facebooksiden og dele relevante indslag. Tak!

KLIK HER FOR ARKIV: LOKALE EMNER 2004-2007.
NB lydfiler fra 2001-2004 er i øjeblikket ikke tilgængelige pga harddiskkrash i nov. 2004, men vil blive lagt på når tid haves.