Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Om FN's konvention imod tortur fortalt af Tue Magnussen fra Inge Genefkes og Bent Sørensens ATSF-fond der støtter arbejdet for at bekæmpe tortur. Dialog på Frederikshavn Lokalradio optog Tue Magnussen i Fredsministerium.dk's Fredstelt på Folkemødet d 14. juni 2014. Tues foredrag efterfølges af debat om tortur og torturbekæmpelse. (sendt i FLR-DIALOG d. 9. december 2014, hvor Tues indlæg især er aktuelt at offentliggøre efter at regeriungen har droppet inkorporering i dansk lov)
Bemærk også Tue Magnussens 2 skriftlige kommentarer hertil - længere nede på denne side.

Klik HER for lyd:
[pix] FB Optagelse d. 14. juni 2014 af Tue Magnusens foredrag om FN konventionen imod tortur. (39:12)Klik HER for billede: [pix] FB Tue Magnussen taler om FNs konvention imod tortur

Man kan læse mere om Inge Genefkes og Bent Sørensens ATSF-fond der støtter arbejdet for at bekæmpe tortur, og som Tue Magnussen der tilknyttet, på HER


Her bringes en ny opdateret kommentar som Tue Magnussen har sendt d. 9. dec 2014 til formidling i anledning af FNs menneskerettighedsdag d. 10 december som også er 30-årsdagen for vedtagelen af konventionen imod tortur:

Regeringen sviger groft menneskerettighederne

Af Tue Magnussen

10. december er både FNs menneskerettighedsdag og den dato hvor FN for 30 år siden vedtog FN's konvention mod tortur, hvor den danske regering naturligt indgik i glædeskoret.

Den nuværende danske regering skuffer gang på gang i sin udenrigs- og udviklingspolitik. Senest har regeringen i al stilhed afvist at inkorporere bl.a. FN's konvention mod tortur, Børnekonventionen og Kvindekonventionen i dansk lov. Det går stik imod regeringsgrundlaget, underkender to udvalgsbetænkninger fra hhv. 2001 og 2014 og sender et yderst dårligt signal internationalt, som vil skade bl.a arbejdet mod tortur både i Danmark og - endnu værre - globalt.

Beslutningen er en hån mod mere end 40 års dansk pionerarbejde mod tortur og rehabilitering af torturofre, som har givet Danmark stor respekt. Udmeldingen om at Danmark ikke vil inkorporere bl.a. anti-torturkonventionen i dansk lov er en beslutning, som skader Danmarks internationale ry som foregangsland i arbejdet mod tortur.

FN's konvention mod Tortur (vedtaget 10. december 1984 - for netop 30 år siden) er banebrydende blandt de internationale menneskeretskonventioner: globalt og vigtig i dansk sammenhæng fx omkring asyl- og udvisningssager samt overdragelse af fanger under væbnede konflikter forpligter enhver stat til gøre tortur kriminelt og undersøge enhver mistanke om tortur mhp. retsforfølgning samt pligten til at behandle torturofre. Forbuddet mod tortur er en af de få menneskerettigheder som er absolut og gælder såvel i fred som i krig og væbnede konflikter. Beslutningen om ikke at inkorporere FNs konvention mod tortur er endnu mere uforståelig i betragtning af det forhold at da Fogh-regeringen for 10 år siden gik imod en anbefaling fra inkorporeringsudvalget valgte Enhedslisten, SF , de Radikale sammen med Socialdemokraterne at stille et fælles beslutningsforslag om inkorporering

Tidligere har indsatsen mod tortur haft topprioritet i den danske udenrigspolitik. Noget skiftende regeringer gerne har skiltet med: senest udenrigsminister Martin Lidegaards lancering af "En Verden uden Tortur", der - paradoksalt - netop skal fremme, og få inkorporeret FN's konvention mod tortur. Børnekonventionen er også vigtig bl.a. for asylbørnene. Bedsteforældre for Asyl har det seneste halve år indsamlet imponerende mange underskrifter for en inkorporere Børnekonventionen. Kvindekonventionen indeholder et klart forbud mod prostitution og forpligter de lande, der ratificeret konventionen til at arbejde aktivt mod prostitution.

En inkorporering af konventionerne er vigtig for at styrke deres betydning i dansk retspraksis. Blandt de internationale menneskeretskonventioner er det kun Den Europæiske Menneskeretskonvention ,der i dag er inkorporeret og praktisk taget også den eneste internationale konvention, der indgår i dansk retspraksis.

Regeringens svig mod menneskerettighederne og sit eget regeringsgrundlag blev forsøgt lavet i al stilhed. Nu gælder det at bryde tavsheden. Vi - Anti-Tortur Støtte fonden -opfordrer de danske anti-torturcentre, Amnesty International, FN-forbundet, Institut for Menneskerettigheder, de politiske partier samt alle de danske humanitære menneskerets-organisationer til at gå sammen i en protest over sviget og en fælles opfordring om inkorporering af de internationale menneskeretskonventioner, herunder især FN's konvention mod Tortur. Vi håber at der snarest stilles beslutningsforslag i folketinget for at få inkorporeret bl.a. FN's konvention mod tortur i dansk lov.

Ovenstående kommentar er skrevet sammen med Inge Genefke og Bent Sørensen, Anti-Tortur Støtte Fonden.


Her er så også lige den første opdatering d. 22. november af dansk menneskerettighedspolitik siden interviewet i juni 2014
tilføjelse af en pressemeddelelse fra ATSF-fonden d. 22.november 2014: Justitsministeriet har bekræftet, at regeringen ikke vil inkorporere internationale menneske-rettighedskonventioner i dansk ret, herunder FNs konvention mod tortur. ATSF - Anti Tortur Support Foundation - opfordrer til fælles protest mod justitsministerens chokerende afgørelse.

- Vi opfordrer de danske anti-torturcentre, Amnesty International, FN-forbundet, de politiske partier samt alle de danske humanitære menneskerets-organisationer til at protestere og gå sammen i en fælles opfordring til Folketinget om inkorporering af de internationale menneske-retskonventioner, herunder især FNs konvention mod Tortur (CAT), siger cand. mag., konsulent Tue Magnussen, der i mere end 15 år har arbejdet som talsmand og advocacy-koordinator for Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre(RCT) og Anti-Torture Support Foundation (ATSF).

- Beslutningen er en skandale og en hån mod mere end 40 års arbejde mod tortur, siger læge Inge Genefke, om regeringens beslutning. Hun startede for 40 år siden anti-torturcentrene: Rehabilite-ringscentret for Torturofre RCT (Dignity) og det Internationale Rehabiliteringsråd for torturofre, IRCT.

- Det er en udmelding, som skader Danmarks rolle og internationale ry som foregangsland i arbejdet mod tortur. Ved at undlade at gøre FNs konvention mod tortur til dansk lov sender regeringen et dårligt internationalt signal, der er til stor skade for Danmark som foregangsland, siger professor, dr. med. Bent Sørensen, mangeårigt medlem af FN's komite mod tortur og Europarådets komité til forebyggelse af tortur(CPT).

- Tidligere har indsatsen mod tortur haft topprioritet i den danske udenrigspolitik, senest med udenrigsminister Martin Lidegaards lancering af "En Verden uden Tortur", der - paradoksalt - netop skal fremme, og få inkorporeret FNs konvention mod tortur, understreger Bent Sørensen.

Regeringens beslutning går klart imod to sagkyndige udvalgs betænkninger (fra hhv 2001 og september 2014) med anbefaling af at inkorporere bl.a. FNs konvention mod Tortur(vedtaget 1984) i dansk lov og høringssvar fra en række organisationer.

FNs konvention mod Tortur (vedtaget 1984) er banebrydende blandt de internationale menneske-retskonventioner: globalt og vigtig i dansk sammenhæng fx omkring asyl- og udvisningssager samt overdragelse af fanger under væbnede konflikter (forbuddet mod refoulement) og forpligter enhver stat til gøre tortur kriminelt og undersøge enhver mistanke om tortur m.h.p. retsforfølgning samt pligten til at behandle torturofre.

Yderligere oplysninger:.

ATSF (Inge Genefke/Bent Sørensen) tlf. 45 80 10 20 eller Tue Magnussen mobil 23 35 10 80 eller mail: tuemagnussen@gmail.com

- og desuden www.sosmodracisme.dk m. flere


Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.

Yderligere links til information modtages gerne ligesom evt. rettelserog tilføjelser til post@arnehansen.net