Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Tabuemner i valgkampen: Thulebasens og danske politikeres luskede rolle i Bushs stjernekrigsprojekt til militær verdenskontrol? (4. februar 2005)

(Interesserede kan gå direkte til aflytning af Ulla Røder-interview ved klikke på den orange bjælke nederst på denne side)

Modtageren af "The Right Livelihood Award 2001" (også kaldet "den lille Nobelfredspris"), Ulla Røder fra Kvinder for Fred fortæller om hvordan hun i samarbejde med andre har fundet ud af at regeringerne i både England og Danmark har ladet USA tyvstarte installeringen af milsatcom-overvågnings- og styresystemet i stjernekrigssystemet jf. USA "Longe Range-plan". Altså ført deres befolkninger og måske oppositionspartier bag lyset.

Ulla har sat sig grundigt ind i beslutningsprocessen vedr. opgraderingen af Fylingdales i England og nu har hun opdaget, at der til Thule-basen har været søgt om ingeniører til Milsatcom, den centrale del af opbygningen af stjernekrigsprojektet, (der efter at det 1. trin med missilskjoldet skal gøre USA usårligt for raketangreb), vil kunne blive det perfekte risikofri - og dermed hensynsløse - jord- og rumbaserede angrebsvåben med global rækkevidde til beherskelse af verden.

Derfor mener Ulla Røder, at danske vælgere bør have viden om vist alle folkepartiernes svigt ved at give hvad der reelt viser sig at være en betingelsesløs overgivelse af Thule-basen til Bush forgodtbefindende.

Ulla Røder konstaterer at når hun i anden sammenhæng (f. eks "nedrustningen" af et krigsfly så det ikke kunne slå ihjel i Irak, noget hun følte sig forpligtet af den internationale rets "Nürnberg-principper" ) aldrig har kunnet få hverken aviser, folkene bag filmen "Ullas vrede" eller TV til at videregive hendes oplysninger om Danmarks rolle i stjernekrigsprojektet. Også de ansvarlige grønlændere blev lige pludselig tavse vel købt af Bush for ussel mammon. Men hvad så med den samlede danske tavshed - især efter at beslutningen om at give amerikanerne lov var taget. Og derfor var det vist kun Villy Søvndal , som trodsede de skiftende danske regeringers henholdende svar: At så længe amerikanerne ikke havde spurgt om brug af Thule til "missilforsvar" så skulle Danmark ikke forholde sig til et hypotetisk spørgsmål. Ulla Røder kritiserer den ultrakorte skindebat der så pludselig blev lavet som demokratisk figenblad for at overlade Danmarks globale til amerikanerne.

Ulla Røder omtaler sin og Grete Møllers (Kvinder for Freds) korrespondance med en sikkerhedschef i det danske udenrigsministerium og hun er glad for at udenrigsministeriet har svaret.

Vi gengiver her Kvinder for Freds svar til Udenrigsministerietskrevet af Grete møllers og Ulla Røder: (nederst henvises til tidligere korrespondance og dokumenter)

Til Udenrigsministeriet

31. januar 2005

Sikkerhedspolitisk kontor

Att. Jesper Vahr

Kære Jesper Vahr

Vi har den 28. januar 2005 modtaget dit svar til Arne Hansen angående beslutningen om opgraderingen af Thule-radaren. I den anledning vil vi fremsætte nogle kommentarer og rejser hermed nogle ganske aktuelle spørgsmål, som vi beder ministeren svare på.

Beslutningsgrundlaget var ikke i orden.

Beslutningsgrundlaget for opgraderingen har været enten fortiet eller fordrejet for såvel de danske politikere som for den danske befolkning. Hele processen, der gik forud for selve debatten i folketinget havde mange punkter, som var kritisable. Den tid regeringen afsatte til en offentlig debat var meget kort, og den farvestrålende folder, som regeringen valgte at sende ud som offentlig information udkom så tilpas sent, at de færreste ville have mulighed for at replicere på en fyldestgørende måde. Derfor udeblev de skriftlige indsigelser da også. Dette var dog ikke et udtryk for, at der ikke var en masse indsigelser, der kunne have været medtaget i beslutningsprocessen, blot et udtryk for at denne beslutning skulle tvinges igennem på kortest mulig tid med så få spørgsmål og så lidt debat som overhovedet muligt. I meget lang tid inden USA's anmodning endelig kom, havde regeringen besvaret alle henvendelser med et standardsvar: "at man ikke ville tage stilling til denne opgradering, før der forelå en anmodning herom fra USA". Da denne anmodning så endelig blev officiel, skulle det lige pludselig gå så hurtigt, at man ikke havde tid til at informere befolkningen ordentligt endsige tage en ordentlig debat på et veloplyst grundlag.

Folderen, som regeringen udsendte, lignede til forveksling den engelske udgave, der dannede grundlag for beslutningen af opgraderingen af radaren i England, Fylingdales Radaren. En beslutningsproces, der blev kritiseret af the Defence Committee, som skrev i deres rapport den 29. Januar 2003: "The Committee deplore the manner in which the public debate on the issue of the upgrade of facilities at RAF Fylingdales has been handled by the Ministry of Defence". Den danske regering henviste til briternes godkendelse af opgraderingen af Fylingdales Radaren, som en begrundelse for, at danskerne og grønlænderne skulle følge trop. Fylingdales har haft en MILSATCOM installation opført siden 2001. Denne installation var heller ikke nævnt med eet ord i rapporten, der blev sendt ud til offentlig høring. Ej heller var den vist på tegninger eller billeder, der medfulgte den officielle rapport til politikerne.

Et stort flertal i folketinget stemte for en opgradering af radaren, men folketingsdebatten virkede mere vildledende end oplysende. Dette først og fremmest fordi man undlod at fortælle såvel politikerne som befolkningen, hvilke systemer, der reelt er blevet installeret på Thule-basen. Systemer, som efter en opgradering af selve radaren, muliggør et missilangrebs-system - noget helt andet end det missilforsvar, der blev beskrevet i Ministeriets oplysningsmateriale.

Hvornår har Folketinget godkendt MILSATCOM installationen?

Det fremgik også af debatten, at såfremt der skulle ske en senere udvidelse af Thuleradaren til det populært kaldet amerikanske Stjernekrigsprojekt, som USA opbygger, ville Regeringen og Grønlands hjemmestyre tage dette op, når der forelå en ny forespørgsel fra USA herom. En hel ny forhandling med deraf følgende offentlig debat og beslutning i folketinget ville i så fald blive påkrævet. Det er derfor nødvendigt at få svar på, hvornår og med hvilken vedtagelse, at folketinget godkendte MILSATCOM installationen, som er en hjørnesten i USA's såkaldte Stjernekrigsprojekt? Dette bliver beskrevet meget detaljeret i USSPACECOM's Long Range Plan.

Imidlertid, hvis denne installation allerede være blevet installeret af USA inden tilladelsen til opgraderingen af selve radaren blev givet, kan dette næppe være sket uden forsvarsministeriets vidende! Det ville være til stor hjælp at få svar på, om regeringen nogen sinde har fået en anmodning fra USA om tilladelse til installationen af MILSATCOM, eller om man forventer en efterbevilling af tilladelse til denne installation? Det kan være regeringen blot håber på, at ingen ville lægge mærke til en sådan oprusting med MILSATCOM, hvis det ikke lige var, fordi fredsbevægelsen altså holder et vågent øje med situationen på dette område.

Det er også af allerstørste bekymring at vide, at MILSATCOM findes på THULEBASEN. Formentlig har den eksisteret nogen tid, da man allerede i december 2004 søgte teknikere til denne installations vedligeholdelse. Vil regeringen redegøre for, hvorfor MILSATCOM ikke figurerede i de redegørelser, der er sendt ud til offentlig høring? Hvornår får den danske befolkning oplyst, at denne MILSATCOM er en direkte del af NATO's atomvåbensystem, idet de britiske atombevæbnede Trident ubåde får deres kommandoer via MILSATCOM, også til affyring af missiler. Såvel NATO, England som USA har helt klart officielt har givet udtryk for, at ville bruge atomvåben først mod 'slyngelstater', hvis deres vitale interesser eller deres tropper er truede.

Hele grundlaget for denne afstemning foregik i et stort underskud af reel information til befolkningen. Ved nærlæsning af USSPACECOM "The Long Range Plan" omhandler dette til sin tid et fuldt udbygget system til kommando, kontrol, kommunikation, computere, overvågning og rekognisering. (C4ISR - Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance), hvori MILSATCOM figurerer.

Globalt kontrolsystem brugt i Irak.
Sagt helt firkantet: Dette her handler ikke om et forsvarssystem overhovedet, men et system, der skal overtage global kontrol, med USA's øverst befalende (CINC), som den der sidder med nøglen til hele kontrollen. Dette store komplekse angrebs og forsvars system skal ikke alene bruges til forsvar af USA, men i høj grad til at holde tropper og materiel i gang i krige, hvor end disse kommer til at foregå - mod alle lande eller oprørere som truer eller blot ser ud til engang at kunne blive en trussel mod den vestlige verdens "civilisation". Det skal bruges til såvel kontrol med anti-satellit-systemer, og til at målrette og affyre atomvåben og alskens nye typer af konventionelle våben, der har været under kraftig udvikling og modernisering de seneste år.

Ingen blandt hverken de grønlandske politikere eller de danske politikere stillede spørgsmålstegn ved, hvorfor alt NATO materiel bliver udstyret med såkaldt 'New Electronic Warfare Equipment'. Dette gælder alt fra atomvåbensystemer til styring af den enkelte soldat ude i felten. For nylig pralede man ligefrem med, at danske F16 fly var de første i Europa, der havde fået dette udstyr i orden. F16 og senere Joint Strike Fighteren vil blive de førende fly for de kommende små atombomber - der er under fuld udvikling og produktion i såvel USA som England. Dette New Electronic Warfare Equipment blev afprøvet i Iraq og styret fra bl.a. Thule basen.

Er Danmark forpligtet til at huse atomvåben i krise - eller krigssituationer?
Et gammelt spørgsmål, som stadig er ubesvaret af ministeren trænger sig på igen i denne forbindelse, nemlig om Danmark er forpligtet til at huse atomvåben i krise- eller krigssituationer, som jo er en del af NATO's bestemmelser? Da Danmark jo nu er blevet en krigsførende nation er dette spørgsmål højaktuelt

Danmark havde en helt klar holdning til at have atomvåben på dansk grund. I denne elektroniske tidsalder er spørgsmålet: Hvem har kontrol over affyring af atomvåben missiler. Denne kontrol besidder alene USA. Den konstellation af rumbaserede installationer, der er under opbygning og vil blive videre udbygget de næste 10-15 år , er styret via MILSATCOM, og vil afskære alle andre adgang til rummet efter for godt befindende. En stor del af installationerne vil være i kraft i år 2006 efter planen, når opgraderingen af radarerne er færdige. I år 2016 vil USA have hele kontrollen, og kan videreføre de næste punkter på deres langtidsplan uden at behøve at spørge nogen om lov først. Til den tid vil ingen kunne modsætte sig at samarbejde på alle fronter uden at risikere at blive beskyldt for at være en trussel mod USA's vitale interesser. De burde give regeringen grund til visse overvejelser, før man haster en beslutning igennem om at give USA grønt lys for et sådant projekt.

Hvilke danske firmaer producerer elektronik til USA`s Stjernekrigsprojekt?
Vil Ministeren også venligst redegøre for, hvilke firmaer, der er givet statstilskud til for igangsættelse af forskning og produktion af elektroniske dele til USA's Stjernekrigsprojekt? Hvor stor en rolle økonomisk spiller disse firmaers eksport for Danmarks samlede export? Det kan godt være at Danmarks erhvervsliv har valgt at holde sig tæt op ad USA, da dette rumkrigsprogram er en ko, der kan malkes de næste 80 år. Men hvad med befolkningen, der skal finansiere dette med sociale nedskæringer til følge. Hvad forventede og forventer regeringen, at en opgradering af Thuleradaren vil betyde i indtjening til det danske samfund og i særdeleshed til det grønlandske samfund? Måske kunne regeringen allerede nu fremlægge nogle tal eller statistikker for, hvorledes situationen har udviklet sig i så henseende siden beslutningen blev taget. Det kan godt være at man vil prøve at henvise til at grønlænderene selv skal have deres ret til at bestemme i dette spørgsmål, men også grønlænderne må i så fald have ret til at vurdere dette spørgsmål ud fra de fulde informationer, der burde være givet inden beslutningen blev taget. I øvrigt er dette et spørgsmål af international betydning, da dette system er en global trussel mod verdensfreden. Det vil føre til øget oprustning, og mod terrorister har det ingen funktion i virkeligheden, med mindre USA vil sønderbombe det ene land efter det andet under påskud af formodede terrorister i landet.

Hvad foregår der på Thulebasen?
Vi vil anmode Udenrigsministeren om nogle helt klare svar på, hvad det er der foregår på Thulebasen i øjeblikket. Såfremt man skulle nå til samme opfattelse, at der rent faktisk er installeret dele til USA`s Stjernekrigsprojekt under dække af en tilladelse til opgradering af materiel til et missilforsvarssystem, vil vi anmode den danske regering om omgående at træffe foranstaltninger til, at USA kommer med en fuld redegørelse herfor. Enhver opgradering i Thule og andre steder bør ske under streng iagttagelse af de gældende demokratiske danske principper for vedtagelse af sådanne beslutninger. Dette synes ikke at have været tilfældet i denne sag. En vedtagelse om opgraderingen af Thuleradaren til et Missilforsvar, der er opnået ved afgivelse af forkerte oplysninger eller med tilbageholdelse af vigtige detaljer for helhedsforståelsen, og derfor er godkendt under andre forudsætninger, bør erklæres for ugyldig. Derfor henstiller vi til regeringen, at en redegørelse overfor politikerne, såvel som en debat i folketinget herom rejses omgående med krav om at alle installationer til udbygning af USA's Long Range Plan, herunder MILSATCOM installationen bliver fjernet, så længe der ikke ligger en folkelig og parlamentarisk beslutning til grund for dette udstyrs indsættelse på basen.

En sag for Den internationale domstol i Haag.
Grunden til at installationen bør fjernes helt er, at funktionen af denne installation er i strid med gældende international lov. Ifølge 'The Nuclear Posture Review' er der lige prioritet med hensyn til brug af offensive våben som defensive våben i infrastrukturen af de nye strategiske kapaciteter. USA har i dette dokument indrømmet, at de har indsat offensive atomvåben. Dette er en indrømmelse mod deres egne interesser ifølge professor i international ret Frances Boyle, som har udtalt, at dette kan sende USA's regering direkte til den internationale domstol i Haag. Dette vil også gælde den danske regering, såfremt det bliver konstateret, at regeringen har været med til at dække over disse ulovlige planer om offensivt brug af atomvåben. Brug af og trussel med atomvåben er og bliver ulovligt i henhold til gældende international lov.

Det er på høje tide, at den danske regering forholder sig til dette, og kommer med nogle helt klare meldinger om i hvilken udstrækning Danmark er USA behjælpelig med opbygningen af Thulebasen til en atomvåbenbase.

Endelig må regeringen også gerne komme med en redegørelse for sin stilling til placering af våben i rummet, da dette spørgsmål i samme forbindelse er højaktuelt?

Med venlig hilsen
Kvinder for Fred
Grete Møller og Ulla Røder

NB. Links til referencer www.arnehansen.net/050201kff-milsatcompathule.htm

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 3.februar 2005 med fredsaktivisten Ulla Røder, som grundlagde stjernefredslejren ved Thules engelske pendant Fylingdales.(62:50)