Anmeldelser af Majken Jul Sørensens bog "På barrikaderne for Fred - inspirerende historier om ikkevold" - samt interviews med forfatteren.

 


Majken Sørensens bog ”På barrikaderne for Fred – inspirerende historier om ikkevold” er udgivet på forlaget . Irene Publishing, 2012, ISBN-nr. 9781 2910 9922 5.

Bogen købes i Danmark hos Aldrig Mere Krig på http://aldrigmerekrig.dk/kontor/index.htm   for 210 kr. inkl. porto (med omtale på http://aldrigmerekrig.dk/komntar/barrikade.htm )

 

Anmeldelser:

Pr 2. august 2013 foreligger nu følgende anmeldelse af gymnasie- og universitetslærer og lærebogsforfatter Gorm Gunnarsen:

 

Ubevæbnet samfundsforandring

Majken Jul Sørensen: På barrikaderne for fred - inspirerende historier om ikkevold, Irene Publishing, 2012, 302 ss. [pris i Danmark 210 kr inkl. porto]

Majken Jul Sørensen har skrevet en vigtig bog om erfaringer i og metoder til at undgå krig. I en tid, hvor forskning i krigsførelse finansieres mere generøst, er det jo ekstra vigtigt at fastholde, at militær tænkning indsnævrer det politiske repertoire. Og Sørensens bog fremviser mange historier, der peger på, at konflikter kan skærpes og civile aktører kan skabe dynamisk forandring, uden at krigens virkemidler bringes i spil.

Voldens betydning som selve civilisationens grundlag er ikke til at komme uden om i et gymnasium, hvor en overflod af undervisningsbøger bruger Machiavelli og Hobbes som (de?) centrale tænkere bag henholdsvis renæssancen og oplysningstidens tænkning om forholdet mellem stat og samfund. Krigen er også hos Hegel og med ham eksempelvis også NATOs generalsekretær Anders Fogh Rasmussen selve grundlaget for samfundets ”sammenhængskraft”.

Voldelig overmagt er en besnærende helstøbt indgang til at forstå historie og samfund. Den skaber en dogmatisk tilgang, som kan gøre det svært at forstå betydningen af en offentlighed - et civilsamfund - som blander sig i politik. Hvis man som lærer ønsker at udfordre elever med tendens til forenklet hobbesiansk tænkning, så er Sørensens bog et solidt afsæt.

Sørensen forstår, at voldsmagt skaber en indordning under overmagten, men for hende er det bruddet med denne indordning, der rummer begyndelsen til muligheden for ikke-voldelig modstand, og at der med et sådant brud skabes en kamp om legitimitet. Bogen er bygget op med afsæt i historiske eksempler på ikke-voldelige kampformer, der har skabt afgørende politisk dynamik. Et grundeksempel er den Indiske Nationalkongres’ organisering af Saltmarchen i 1930, der med sin konsekvente ikke-voldelige trods skabte et holdningsskred både blandt kolonisatorer og koloniserede og gjorde de næste to årtier udvikling mod Indiens selvstændighed uafvendelig. Et andet eksempel er den afgørende opbyggende rolle, som argentinske kvinders kamp for at kende deres forsvundne slægtninges skæbne kom til at spille for åben modstand mod diktaturet, der blev bragt til fald i midten af 1980erne. Også ikke-voldelige religiøse lederes afværgelse af voldeskalation i det multikulturelle Nigeria og de ubevæbnede internationale bodyguards rolle i standsningen af folkemordet på Guatamalas indianske befolkning er fine eksempler, der undergraver idéen om krig som løsning.

De talrige historiske eksempler på opbygningen af ikke-voldelig modstand vil for de fleste lærere egne sig bedst som en invitation til etablere individuelle, par- eller gruppevise undersøgelser af disse cases. Og bare rolig, der er nok til at beskæftige en hel klasse – også med de fremherskende klassestørrelser.

Bogen beskæftiger sig som en naturlig følge af den centrale rolle som bevægelsers legitimitet – set som forskellig fra – lovlighed - også indgående med mediernes indlejring af krigens ideologi i dækningen af voldshandlinger. Mediernes dækning skal naturligvis være alsidig, førend en åben, ikke-voldelig bevægelse skal kunne vinde sympatien ved at gøre magthaverne til grin.

Denne anmelder kan godt se svagheder ved eksempelvis Sørensens vurdering af betydningen af massakren i Sharpeville i 1960, hvor Sørensen fokuserer på overgrebets betydning for den stigende sydafrikanske og internationale modstand mod apartheid, mens massakrens afskrækkende effekt på civilbefolkningens modstandsvilje nok underbetones. Til gengæld giver dette forhold jo en fin anledning til at problematisere den væbnede modstands betydning for nedbrydningen og genrejsningen af viljen til modstand i Sydafrika i årtierne efter Sharpeville.

De afsluttende mere teoretiske kapitler om ikke-vold og fredskultur opridser en meget gymnasie-egnet problematisering af forestillingen om krigens eviggyldige rolle i de menneskelige samfund. Sproget er klart og levende i disse afsnit og egner sig fint til at afbalancere dogmatiske forestillinger om militærets betydning for den moderne stat og give kommende verdensborgere forestillinger om, hvordan de selv kan gribe fat i samfundsforandringen uden brug af vold.

Bogen har ikke kun et solidt stikordsregister, der gøre det muligt at ”tømme” bogens behandling af et bestemt tema meget effektivt, den rummer også velanbragte henvisninger og en fin litteraturliste og er dermed også egnet til at vise eleverne, hvorledes en videnskabelig tekst bør skrues sammen.

Gorm Anker Gunnarsen, ph.d., lektor ved Christianshavns Gymnasium

 

Pr 27.01.2014 foreligger en anmeldelse fra Bogvægten http://www.bogvaegten.dk/1-2492-paa-barrikaderne-for-fred.html

Majken Jul Sørensen

På barrikaderne for fred – Inspirerende historier om ikkevold

302 sider

Irene Publishing i samarbejde med foreningen Aldrig Mere Krig

Udgivet: 2012

 

Denne udmærkede og nødvendige bog definerer begrebet ikkevold, gengiver historiske erfaringer og præsenterer muligheder for fremtiden.

 

Det første bonusmateriale er oplysningen om, at ikkevold er den mest effektive metode til at opnå forandringer. Måske er det på tide at sadle om og tage imod de værktøjer, som præsenteres i bogen?

 

Volden er inddelt i tre typer: Direkte vold, strukturel vold, kulturel vold, hvor den sidste type – at nogle mennesker er mere værd end andre – er baggrund for de to andre voldstyper. Bogen indledes med en beskrivelse af ikkevold og eksempler på vellykkede ikkevolde aktioner i forskellige dele af verden:

 

Indien

Når man taler ikkevold er Ghandi ofte det første navn, der dukker op, og bogen rummer da også en beskrivelse af Ghandis Indien, om boykot af saltloven, af valghandlinger og af importvarer. Med dette boykot beviste inderne, at de havde magt og befriede sig selv fra ideen om, at de var briternes lydige undersåtter og dermed også fra den kulturelle vold, de var udsat for. Vejen til Indien af E. M. Forster omhandler netop det politiske miljø i Indien før Ghandi.

 

Serbien

Slobodan Milosevic var også offer for ikkevold. Organsationsationen Otpor begyndte som studenterorganisation og fik med kreative og provokerende demonstrationsformer skudt Milosevics styre i sænk. Otpor var så velorganiserede, at de kunne påvise valgfusk, og de havde på forhånd udarbejdet planer for protester. De organiserede en demonstration med en halv million mennesker i Beograd mod det officielle valgresultat, og havde før demonstrationen indgået aftaler med andre organisationer og politiet, så disse ikke skød på demonstranterne. Milosevic måtte herefter acceptere sit nederlag.

 

Brasilien

I den anden ende af verden arbejder Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) med fredelige midler for de landløse jordarbejderes adgang til jord. For at blive medlem af organisationen skal man deltage i en jordbesættelse. Det er en ikkevoldelig aktion af stor symbolsk og pædagogisk værdi, fordi det kræver, at jordarbejderen påtager sig ansvaret for sin handling. Tidligere erhvervede MST kun uproduktivt land, men nu går organisationen også efter land der producerer til eksport med en forventning om, at et land først og fremmest skal sørge for sine egne.

 

Medierne

Et andet kapitel handler om medierne og om enøjet formidling som den der fokuserer på

dæmonisering af fjenden. En lignende kritik findes i Nagieb Khajas Historien der ikke bliver fortalt.

På barrikaderne for fred lister krav til fredsjournalistik såsom baggrundsinformation, plads til alle stemmer, afsløring af løgne:

 

… argumenter om pigeskoler, opbygning af demokratiske institutioner og respekt for menneskerettigheder klinger bedre end hævnlyst og olietørst

 

 

Indeholdt er også den vigtige diskussion om intervention: Hvem skal gribe ind, hvornår? En problematik der ligeledes vendes i Kofi Annans selvbiografi I krig og fred.

 

Yderligere er der en fremstilling af nødhjælpsarbejdets problemer: Hvordan sikrer man, at nødhjælpen når de trængende. Hvilken betydning har det, når nødhjælpsorganisationen benytter væbnede vagter til at vogte over leverancerne?

 

Desuden er der beskrivelser af voldstrekanten: ABC – Attitude/Assumption, Behaviour, Contradiction, af kvinder i fredsarbejde såsom Las Madres de Plaza Mayor, af ubevæbnede bodyguards, og der er en opskrift på civil ulydighed og henvisning til forfatteren Gene Sharp, der kan supplere med 198 forskellige ikkevoldelige aktionsformer.

 

Birte Strandby

 

 

---- 

Lektørudtalelse modtaget 27-02-2013 12:23:

 

Hermed lektørudtalelse:-)

 

Jul Sørensen, Majken
På barrikaderne for fred : inspirerende historier om ikkevold (2012) - BOG

Anvendelse/målgruppe/niveau
Til inspiration for fredsaktivister, med diskussioner om begrebet ikkevold og om konflikthåndtering, der kan være af interesse for opgaveskrivere

Beskrivelse
Majken Jul Sørensen, der er fredsforsker og fredsaktivist, vil synliggøre, at der findes alternativer til selv at anvende vold, hvis man vil bekæmpe andres vold. Hun giver mange eksempler på, hvordan ikkevold er blevet brugt som metode både historisk og aktuelt, fra indernes kamp mod det britiske kolonistyre, til ikkevoldsmodstand mod nazismen i Danmark under 2. verdenskrig og til jordarbejdernes kamp i Brasilien i dag. Hun undersøger specielt hvordan religion og medier kan spille en rolle i fredsarbejde, med bl.a. interessante overvejelser om fredsjournalistik contra krigsjournalistik, og hun ser også på de specielle muligheder, kvinder har i fredsarbejdet. I sidste del af bogen er der mere metodiske overvejelser om, hvad begrebet ikkevold dækker, og om hvordan det er muligt at påvirke konflikter. Det er en veldisponeret og velskrevet fremstilling, der undervejs har omfattende henvisninger til international fredsforskningslitteratur

Sammenligning
Konflikt og kontakt : om at forstå og håndtere konflikter, 2012 er en god introduktion til konflikthåndtering, mens Aage Staffe Ikke vold civil ulydelighed, 2009 er en mere usystematisk behandling af emnet

Samlet konklusion
En velskrevet og veldokumenteret fremstilling, der kommer godt rundt om begrebet ikkevold som metode, med mange historiske og aktuelle eksempler

Lektør: Søren Brunbech 

Venlig hilsen

Vita Andersen, (bibliotekar Hovedbiblioteket Aalborg)

 

Læs gerne her flere anmeldelser:

På barrikaderne for fred
- inspirerende historier om ikkevold


Majken Jul Sørensen er fredsforsker og fredsaktivist, og har samlet gode historier fra hele kloden om fredelig konfliktløsning under krig og væbnet konflikt. Her er svar på det evige spørgsmål til fredsaktivister, om hvilke andre muligheder end bomber, der findes. Bogen kommer ikke med teoretiske påfund, men med detaljeret historie om fredelige løsninger, og hvordan de blev udført og fungerede – i virkeligheden.

http://aldrigmerekrig.dk/komntar/_gifs/majkens_bog.jpgVerdenshistorie fortælles ofte i glimt fra krig til krig. Denne fagbog ser på de glemte historier, hvor krigen ikke kom, og konflikter blev løst med fredelige midler. Volden er aldrig uundgåelig, men et valg - måske kun valgt på grund af uvidenhed om de ikkevoldelige alternativer. Selv midt i et krigshelvede er der altid mennesker, som arbejder for fred uden selv at ty til vold. Gennem solidaritet og samarbejde skaber de lokale fredssamfund, og trodser brutalitet og undertrykkelse. ”På barrikaderne for fred” giver disse modige mennesker en stemme, og viser at en anden verden er mulig.

- En usædvanligt vellykket folkeoplysende bog, der klart viser at ikkevolden er mere effektiv som positiv forandringsmetode end krig, interventioner og anden vold. En ikkevoldens og fredens ABC for danskere - både dem der tror på krigene vi deltager i, og dem der ikke rejser sig mod dem. Punkterer undervejs på en saglig måde en række myter, der desværre stadig florerer i medier og politik. Denne bog er et ikkevoldeligt våben af kundskab, klogskab og kilderigdom, støttende sig på en usædvanlig bred akademisk kundskab. ”På barrikaderne for fred” bør blive en bestseller, da den taler til alle og åbner for dialog. Anbefales på det varmeste!
Jan Øberg, leder af Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning

- Værket er en sand guldgrube af fortællinger om modige og effektive kampagner for ligeværd - uden brug af trusler og vold. Majken Jul Sørensen er fredsforsker og fredsaktivist. Hendes bog om ikkevoldelige muligheder i denne verden er nøgtern, kritisk og fagligt solid. Jeg anbefaler ”På barrikaderne for fred” til alle, som teoretisk og praktisk er optaget af, hvordan man kan bryde voldens onde spiral hen mod en mere menneskelig fremtid. Læs bogen og bliv klogere - ikkevold har nyttet, nytter stadig og kan vise resultater, som kun få kender til.
Else Hammerich, seniorrådgiver for Center for Konfliktløsning

- En vigtig bog om ikkevold som vejen til en fredelig fremtid og en retfærdig verden. Indeholder mange gode eksempler på modet til at stå op overfor magthavere til trods for stor personlig risiko. ”På barrikaderne for fred” viser, at vejen til en bedre verden ikke går gennem mere vold, men derimod kan opnås ved at såkaldt almindelige mennesker står sammen for at synliggøre overgreb, moralsk forfald, udnyttelse og undertrykkelse. Bogen understreger alles ansvar for ikke passivt at se til, men på hver vor måde og med hver vores evner og midler at arbejde for en mere retfærdig verden.
Professor Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet

 Kilde: http://aldrigmerekrig.dk/komntar/barrikade.htm

 

 

 

Hør også gerne 4 interviews med forfatteren til ”På barrikaderne for fred – inspirerende historier om ikkevold” hvor Majken Jul Sørensen fortæller ud fra sin bog:

Det første interview med fredsforsker Majken Jul Sørensen om hendes bog "På barrikaderne for fred - inspirerende historier om ikkevold" HER - hvor Majken fortæller om hvad ikkevold er og fremdrager for os danskere hidtil ukendte eksempler på succesfulde ikkevoldsaktioner.

- og interview nr 2 ud fra På Barrikaderne for Fred: Hvorfor er ikkevold mere effektivt end vold? Interview d. 28. januar 2013 med fredsforsker og -aktivist Majken Jul Sørensen HER

- OG interview nr 3 ud fra På Barrikaderne for Fred: Hvem kan bruge ikkevold? Alle, men her især om hvordan lærere, kvinder, religiøse ledere og journalister kan gøre brug af ikkevold HER

 

Og endelig det 4. interview ud fra På Barrikaderne for Fred: Fredskultur - hvad er det, - og hvordan kommer vi fra en voldskultur og frem til at vi alle lever i en fredskultur? Hvad er det vi skal lære, og lære at bruge, undervejs? Vi møder bl.a. begreberne direkte-, strukturel- og kulturel vold, afsløring af sociale konstruktioner, fredsundervisning og -forskning. Vi må turde drømme og gå foran med det gode eksempel: http://www.arnehansen.net/dialog/fred/130211MajkenJS4Fredskultur64.htm

 


Majken Sørensens bog ”På barrikaderne for Fred – inspirerende historier om ikkevold” er udgivet på forlaget . Irene Publishing, 2012, ISBN-nr. 9781 2910 9922 5.

Bogen købes i Danmark hos Aldrigmerekrig.dk for 210 kr. inkl. porto. Evt kan man søge titlen på nettet
evt. via http://urlen.dk/SG - eller  via Pricerunner
 

 

Bogen udkom i december 2012 på forlaget Irene Publishing og ISBN-nr. 9781 2910 9922 5 og altså skrevet af fredsforskeren Majken Jul Sørensen.

 

Arne Hansen (facebook:Arne Nielsen Hansen), post@arnehansen.net , mobil 30420818

 

---------------

Man kan også høre forfatteren Majken Jul Sørtensen i Fredsteltet på Folkemødet i 2012 her:

Intelligente ikkevoldsaktionsformer som protester, strejker og civil ulydighed er bedre våben til at vælte en diktator eller bekæmpe en besættelsesmagt med, end guerillakrig og bomber, viser fredsforskeren.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/130614-4MajkenJSHumor-i-aktioner64.htm

 

og her: Humor i politisk aktivisme – forandring igennem latter. Med eks. på de 5 typer politiske stunts baseret på humor:Den overdrevet støttende, - den korrigerende, - den naive, - den absurde og den provokerende.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/130615MajkenJS-Ikkevold64.htm  

 

 

Tilbage til forsiden