D. 19.02.2012 modtaget fra Skifergas Nej Tak Nordjylland ved Thomas Rosenberg 2thomasdk@ gmail.com

 

Et internt udkast i Frederikshavn kommune afslører, at planer om godkendelse af Totals efterforskningsboring fritager byrådet fra at skulle forholde sig til projektets miljøpåvirkninger.

 

Til trods for gentagne løfter om omfattende miljøkontrol, vurderer Frederikshavn Kommunes Center for Teknik og Miljø nu, at første fase af skifergasprojektet skal undtages fra en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Dermed indstilles det, at byrådet skal se bort fra de miljømæssige konsekvenser af projektet, når de på byrådsmødet d. 27. februar skal tage stilling til Totals efterforskningsboring i Dybvad. Beslutningen om at godkende projektet skal derfor udelukkende træffes på baggrund af en landzone- og byggetilladelse, hvorefter projektet kan igangsættes uden et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse.

 

Vi i Skifergas Nej Tak og berørte borgere i lokalområdet omkring boringen undrer os over, hvorfor det kontroversielle projekt ikke fra starten er underlagt den strenge miljøkontrol som både kommune, myndigheder, staten og Total har argumenteret for, netop skulle være en forudsætning for projektets tilblivelse her i landet. Ikke mindst, når et udenlandsk energifirma vil opsætte et 43 meter højt boretårn, bore 4 km ned i undergrunden for at udtage kerneprøver og derefter transportere affald, som kan indeholde radioaktivt materiale, tungmetaller foruden den endnu uoplyste gruppe af kemikalier, der anvendes i selve boreprocessen.

 

Mangelfuld risikovurdering

Efterforskningsboringens fritagelse fra VVM-redegørelsen begrunder Center for Teknik og Miljø med, at boringen ikke forventes at medføre en væsentlig påvirkning af miljø, grundvand, landskab eller naturområder. Desuden vurderes hverken arealet eller omgivelserne at være følsomme overfor projektets miljøpåvirkninger. Det er her værd at bemærke, at Center for Teknik og Miljøs risikovurdering primært baseres på scenarier, hvor alt forløber som planlagt. De mere problematiske kemikalier (glykol o.lign.), som forventes at skulle bruges i boringen, er udeladt fra kommunens screening af projektet. Risikoen for miljøfarligt affald fra boringen, herunder radioaktivt materiale fra den samme geologiske formation af alunskifer som i Sverige blev anvendt til uranudvinding, vurderes heller ikke at være til stede.

 

Udover spild og lækager er en af de kendte risici ved denne type boringer de såkaldte "blowouts", som er utilsigtede, eksplosive gas- eller olieudslip. De fleste kender til BP's blowout i den Mexikanske Golf, men i Nordsøen sidste år havde Total et blowout på boreplatformen Elgin. Pga. eksplosionsfare blev yderligere 2 platforme evakueret, og gas strømmede ud i knap 2 måneder før Total fik lukket udslippet. Også på land opstår blowouts ifm. skifergasboringer, hvor borevæske med kemikalier, tungmetaller og gas under stort tryk er blæst op af brønden og ud i omgivelserne. I nogle tilfælde er den omkringboende befolkning ved borestederne blevet evakueret. 

 

Stor folkelig modstand

At et så omfattende nyt projekt, som aldrig før har været udført på dansk jord, igangsættes uden omfattende miljøkontrol giver mildest talt anledning til bekymring. Samtidig tvinger den manglende VVM-redegørelse byrådet til at træffe en beslutning med vidtrækkende konsekvenser på et mangelfuldt grundlag. Det er ikke uden grund, at byrådet har anmodet klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard om at genoverveje beslutningen om at udvinde skifergas i Nordjylland. Tusindvis af bekymrede borgere har allerede givet deres mening til kende i underskriftsindsamlingen mod skifergasudvinding. Forhåbentligt tager byrådet den store folkelige modstand mod projektet til efterretning, når de træffer afgørelse om første fase af projektet. Skifergas Nej Tak opfordrer derfor Frederikshavn Byråd til at afvise Totals efterforskningsboring, og derved sende Martin Lidegaard beskeden om selv at træffe den afgørende beslutning, hvis han vil udsætte vores kommune for omfattende forureningsrisiko.

 

 

Pressegruppen i Skifergas Nej Tak Nordjylland

 

Skifergasnejtak-logo-small.png

 

Pressen er velkommen til at henvende sig for yderligere information.

Kontaktperson pressegruppen i Skifergas Nej Tak Nordjylland:

Thomas Rosenberg 

Tlf: 60 65 32 35

2thomasdk@gmail.com

 

Dokumentation:

Sagsfremstilling

 

UDKAST Afgørelse om ikke VVM-pligt

 

Alun Skiferen i Skandinavien 

 

Udvinding af Uran i Sverige

 

Reuters - blowout på land

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden