Hvad forstår SFere ved FRED?

 

Ændringsforslag til SF's principprogram linje 206-209 med  inddragelse af Galtungs fredsbegreb

 

Frederikshavn d. 16.03.12 kl 13.

 

Til Rasmus Andresen rasmus.andresen@ ft.dk

 

Her er et ændringsforslag til SFs principprogram indsendt d. 16. marts 2012

Indsendt af Arne Hansen medlem af SF-Frederikshavn

 

I linie 206 efter ”sikre fred og afrustning” indsættes:

 

Fred er mere end blot fravær af krig. En bæredygtig fred er fravær af såvel personlig fysisk som psykisk vold og dertil fravær af den indirekte strukturelle vold, såvel den materielle som kulturelle, – og befæstet i et aktivt tillidsskabende samarbejde til fælles bedste - inklusive evne til at beskytte det globale miljø samt evne til at løse potentielle konflikter uden brug af vold. Fred skabes med fredelige midler, men hvis evt. konflikters løsning - efter at alle muligheder er udtømte – mislykkes, og der sker grusomme overgreb med massakrer og folkemord på civilbefolkningen, så kan SF støtte at verdenssamfundet igennem FN undtagelsesvist midlertidigt bruger afpassede militære voldsmidler til at stoppe disse voldelige overgreb. Men det forudsætter at det kan sikres – dels at det militære voldsapparat ikke misbruges til uvedkommende formål som krænker folkeret og menneskerettigheder og skaber flere flygtninge.

Og dels at der også samtidigt tages foranstaltninger til en materiel og kulturel (gen)opbygning af en bæredygtig positiv fred - inklusive repatriering eller asyl til flygtninge efter flygtningekonventionen.

 

Følgelig udgår resten af den nuværende linje 206 fra ”fred er ikke kun” sammen med de følgende linjer 207-209: ”Fred er ikke kun fravær af krig. SF støtter derfor i nogle situationer, at det internationale samfund, forankret i FN, bruger militære midler for at beskytte civilbefolkninger mod overgreb.”. 

 

 

Begrundelse af ændringsforslaget til SF’s principprogram: (Som først er formuleret færdigt d. 18.03.12. og derfor ikke vedlagt ændringsforslaget.)

 

Det linjerne 207-209 er nysprog.

 

For det første reducerer man reelt det i øvrigt udefinerede begreb ”fred” negativt til kun at være en funktion af krig, ”fravær af krig”, hvilket tillader alskens ulige, undertrykkende og spændingsfyldte militære magtrelationer, altså bliver alskens ”fred ved magt”-relationer helt fint at affinde sig med, lige fra den blotte våbenhvile, militært overherredømme eller terrorbalancer med oprustningsspiraler, når altså blot (atom)våbnene tier. Det er for fattigt og fantasiforladt. Og for et socialistisk parti er det ganske enkelt for sølle.

 

Og for det andet:

Når man så med et ”derfor” forbinder den negative fred-ved- magt situation (”Fred er ikke kun fravær af krig”) med ” SF...bruger militære midler…” med en meget løst elastisk defineret betingelse herfor.  Ja så er det selvmodsigende (eller sjusket formulering, hvor der ikke skelnes mellem mål og midler).

 

Men SF er så også faretruende nær ved at pervertere det i forvejen snævre negative fredsbegreb ved at udvide ”fred” til kun at kunne eksistere gennem et militært beredskab til at beskytte ”freden”, og hvor brugen af det militære voldsapparat kun får nogle vage begrænsninger: ”overgreb” og ”forankret”. Der åbnes altså en ladeport for at fortsætte den ”aktivistiske” = militaristiske udenrigspolitik som skødehund for USA’s og de gamle europæiske kolonimagters evt. skjulte neoimperialistiske interesser under dække af at ”beskytte civilbefolkninger” (selv om op mod 90% af nutidens kriges ofre er civile). Find gerne selv eksemplerne.

 

Krig er dermed blevet legitimeret som det nødvendige og normale voldsmiddel til at opretholde ”freden” og ikke som en grusom civilisatorisk afvigelse, (som vel til syvende og sidst bunder i som Einstein sagde ”…at vi politisk stadig tænker som i stenalderen”). OG det kan fortsætte uantastet fordi fred som begreb stadigvæk kun er blevet defineret negativt i forhold til krigen. ”Vil du fred så forbered krig” har været oprustningens legitimering i utallige århundreder.

 

Det er en dødsensfarlig kurs SF her åbenbart med åbne øjne lægger op til at fortsætte ud af – så længe man ikke vil gøre sig den ulejlighed at diskutere og definere hvad vi skal forstå ved fred. (Og kyniske våbenfabrikanterne (inklusive torturgrej)og dødens købmænd og skibsredere (inkl. danske) kan fortsætte uantastet med at score profitten på død og destruktion - nu måske opmuntret af SF’s princip(løse) program. Freden skal vindes med fredelige midler, krig skal forebygges som den abnormitet det er, ikke optrappes, som normalitet blåstemplet af vores stenalderhjerner.) Derfor bør principprogrammet også indeholde konkrete tiltag til opbygning af permanente strukturer og institutioner med forebyggende konfliktløsningsberedskab både lige fra skolers fredsundervisning og antimobningspolitik til konkret beredskab for ikkevoldelig konflikløsning med folkelig/verdensopinionens opbakning.

 

Derfor ønsker jeg som SFer at få fjernet linie 207-209 i principprogrammet og erstattet med mit ændringsforslag med Galtungs fredsbegreb.

 

Det vil også give substans i linie 209…”fredelig sameksistens”, som så ikke længere kan bruges til at pynte en terrorbalance med. Og linie 206: …”sikre fred og afrustning”.. kommer så ikke længere til stå som lidt af en floskel set i lyset af linjerne 206/7-209, hvis altså ovenstående ændringsforslag bliver indsat i stedet. Og det gælder også de foranstående linjer 173-202 som jo er forsøg på at opliste hvad der skal gøres for at afskaffe den strukturelle volds lidelser for i stedet efterhånden at få skabt hvad Galtung kalder social retfærdighed og vi vil kalde socialisme.

 

Giv SFs principprogram lov til – uanset tidsåndens tendens til kortsigte strudsepolitik under dække af smartness – at tænde en håbets ledestjerne for vores fælles anstrengelser for en bedre verden. Lad os komme i gang nu.

 

Interesserede har her mulighed for at gå til følgende lettilgængelige kilder til Johan Galtungs fredsbegreb:

 

Dels Johan Galtungs egen formulering på side 75-78, i ”Peace and Conflict Studies, a reader” redigeret af Webel og Jørgen Johansen, Routledge, 2012, som er lagt på   http://www.arnehansen.net/120309Galtung.Pos-,Neg-Fred.htm

 

Og på dansk kan man f. eks. læse Henning Duus redegørelse for Galtungs fredsbegreb på s 69-72 i Heurlin og Nørretranders: Veje til Fred, Håndbog i sikkerhed og nedrustning, Gyldendal og SNU lagt på http://www.arnehansen.net/120217GaltungsFredsbegreb.htm

 

 

I øvrigt kan jeg umiddelbart tilslutte mig Hvidovres ændringsforslag (som pt. er eneste jeg umiddelbart har observeret.SIDSTE: Se nedenfor)

 

Deadline for ændringsforslag er jo allerede på tirsdag d. 20. marts og Alle SF-medlemmer har det jo bagerst i landsmødetillægget  som fulgte med medlemsbladet F!

Ændringsforslag indsendes til Rasmus Andresen rasmus.andresen@ft.dk

 

Med venlig hilsen

Arne Hansen, medlem af SF-Frederikhavn

 

 Vil også blive lagt på http://sfdebat.dk/

 

 

SENERE d. 18.03.12 kl 23: (kopieret fra http://roedblog.sfdebat.dk/2012/03/643/ )

 

Principprogram for Socialistisk Folkeparti – et samlet nyt forslag

Pernille Frahm (Frederiksberg), Per Henriksen (Amager), Flemming Bjerke (Lejre), Helmer og Ulla Støvelbæk (Amager), Leif Hermann (Amager) og Knud Erik Hansen (Valby) har lavet række ændringsforslag til principprogrammet og samlet giver det et principprogram, hvor der er klare SF princippper. Nedenfor kan de læse hvordan det samlede principprogram vil se ud hvis ændringsforslagene bliver vedtaget.
Trine Pertou Mach (Vesterbro) og Peter Westermann (Valby) er medforslagstillere på en del af ændringsforslagene og i de ændringsforslag der er lavet af SF-Hvidovre er indarbejdet.

Ændringsforslagene er stillet som ændringsforslag til det landsledelsens forslag. Denne version er udarbejdet af hensyn til muligheden for at danne sig et helhedsindtryk. Den indeholder derfor tekster fra både ændringsforslagene og de tekster landsledelsens forslag, der ikke er foreslået ændret.

Et samlet nyt forslag

http://www.arnehansen.net/120318Samlet_version.som_indsendt.pdf

 

De enkelte ændringsforslag som pdf fil

http://www.arnehansen.net/120318Aendringsforslag_endelig_version.til-indsendelse.format.pdf

 

Desværre har de ny udmærkede SFere bag det alternative forslag til principprogram tilsyneladende ladet de famøse linjer 207-209 stå som de er i det officielle forslag i landsmøde heftet/på nettet,

- men næppe heller haft lejlighed til at læse mit ændringsforslag hertil rundsendt kun få timer tidligere.

Arne


 

 

 

Tilbage til forsiden