18.12.2009

Nedenstående erklæring er siden efteråret blevet diskuteret på internetbaserede fora. I DGI-byen lagde græsrødderne sidste hånd på den. I fredags blev den alternative erklæring overrakt til den mexicanske delegation i Bella Centret. Det er i Mexico, at det næste klimatopmøde finder sted.

(System change – not climate change

A People’s Declaration from Klimaforum09: – look at the bottom of the page)

 

Systemforandring - ikke klima forandring - Folkets erklæring fra Klimaforum09

Resumé

Der er løsninger på klimakrisen. Det, folk og planeten har brug for, er en retfærdig og bæredygtig omstilling i vores samfund til en form, der sikrer retten til liv og værdighed for alle folkeslag, samt levere en mere frugtbar planet og mulighed for at sikre fremtidige generationer et tilfredsstillende liv.

Vi, de deltagende folkeslag, samfund, og alle organisationerne i Klimaforum09 i Købehavn, beder enhver person, organisation, regering, og institution, inklusiv FN til at bidrage til en nødvendig omstilling. Det vil blive en udfordrende opgave. Krisen af i dag har økonomiske, sociale, klimarelaterede, geopolitiske og ideologiske aspekter, som påvirker og forstærker hinanden lige som klimakrisen. Af denne grund, opfordrer vi til handling nu!

En fuldstændig opgivelse af fossile brændstoffer i løbet af de næste 30 år, hvilket må inkludere specifikke målsætninger for hver fem-årig periode. Vi kræver øjeblikkelig begrænsning i de industrialiserede nationers drivhusgasser på mindst 40 procent samlignet med niveauer i 1990, når vi når 2020.

Anerkendelse, betaling og kompensering af den klimagæld, som det astronomiske overforbrug af det atmosfæriske luftrum har skabt, og for de negative effekter, som klimaforandringer medfører for alle grupper og folkeslag.

En afvisning af rent markeds- og teknologicentrerede falske og farlige løsning som atomkraft, biobrændstoffer, lagring af CO2, Clean Development Mechanisms, kul fremstillet af biomasse, genetiske frembragte 'klimaklare' afgrøder, geo-engineering (skabelse af kunstigt skydække, red), samt reduktion af udledninger fra afskovning og ødelæggelse af skov, hvilket blot øger sociale og klimarelaterede konflikter.

Ægte løsninger på klimakrisen er baseret på sikre, rene, vedvarende og bæredygtige brug af naturressourcer, så vel som omstilling til selvbestemmelse, når det gælder adgang til fødevarer, energi, jord og vand.

Derfor kræver vi, at COP15 når en aftale, der vil starte genopbygningen af klimaet, det sociale, og den økonomiske balance af vores planet Jorden med midler, der er miljømæssig, social og økonomisk bæredygtige samt retfærdige, og som slutteligt når en juridisk bindende aftale.

De negative menneskeskabte klimaforandringer skaber alvorlige brud på menneskerettigheder. Alle nationer er forpligtet til at samarbejde internationalt for at sikre respekten for menneskerettigheden overalt i verden i overensstemmelse med FN`s Charter. En hver aftale om klimaforandringer må ses i en større kontekst, der skal sikre en bæredygtig omstilling af vores samfund.

Vi, de deltagende folk og organisationer på Klimaforum09, forpligter os til at fortsætte et fuldt og aktivt engagement i at fremme en sådan omstilling, der vil medføre en fundamental ændring i sociale, politiske, og økonomiske strukturer samt en ligestilling af køn, klasse, race, generationsrelateret, og etniske uligheder og uretfærdigheder.

Det kræver en genoprettelse af vores lokale samfunds demokratisk suverænitet samt af deres rolle som en grundlæggende social, politisk og økonomisk enhed. Lokal og demokratisk ejerskab af, kontrol over, og adgang til naturressourcer, vil danne grundlag for en meningsfuld og bæredygtig udvikling af samfund og samtidig reducere udledningen af drivshusgasser. Der er også brug for stærkere regionalt og internationalt samarbejde til at regulere fordelingen af de fælles ressourcer, såvel som et stærkere og mere demokratisk FN.

Vi beder derfor enhver bekymret person, social bevægelse, og kulturel, politisk eller økonomisk organisation til at følge os i opbygningen af en stærk global bevægelse af bevægelser, der kan bringe folkeslagenes visioner og ønsker frem på ethvert niveau i samfundet. Sammen kan vi skabe en global omstilling til en bæredygtig fremtid.1. Preamble

Der findes løsninger på klimakrisen. Det folk og planeten har brug for er en bæredygtig omstilling for vores samfund til en form, som vil sikre retten til et liv og værdighed til alle folkeslag samt sikre en mere frugtbar planet og bedre liv for de nuværende såvel som fremtidige generationer.

Denne omstilling skal være baseret på solidariske principper - særligt på vegne af de mest sårbare - ikke-diskrimination, ligestilling mellem køn, lighed og bæredygtighed, samt en anerkendelse af at vi er en del af naturen, som vi elsker og respekterer.

At tage fat på klimakrisen kræver imidlertid opmærksomme og beslutsomme handlinger, der holder fast ved en rettighedsbaseret ramme. Alle nationer er forpligtet til at samarbejde internationalt om at respektere menneskerettigheder overalt i verden i overenstemmelse med FN`s Charter.

Vi, de deltagende folkeslag, samfund og alle organisationer på Klimaforum09 i Købehavn, beder enhver person, organisation, regering, og institution, inklusiv FN om at bidrage til den nødvendige omstilling. Det vil blive en udfordring.

Krisen i dag har økonomiske, sociale, klimarelaterede, geopolitiske, og ideologiske aspekter, som påvirker og som forstærker hinanden og klimakrisen. Dette øjebliks sammenfiltring af kriser - klima-, energi-, finansiel, mad-, og vandkriser for blot at nævnte nogle - presser os til at forene os og omforme det dominerende sociale og økonomiske system såvel som global ledelse, der lige for tiden blokerer for nødvendige løsninger på klimakrisen. Af denne grund opfordres bevægelse 'fra neden' til at handle nu.

Miljø- og klimagæld skal betales. Ingen falske, farlige og kortsigtede løsninger skal fremmes og anvendes. Løsninger som atomkraft, biobrændstof, forskydninger, CO2-lagring og opbevaring (CCS), kul fremstillet på biomasse, geo-engineering, og handel med CO2-kvoter.

I stedet bør vi gennemføre en ægte bæredygtig omstilling baseret på rene, sikre og vedvarende ressourcer såvel som energibevarelse. Vi byder alle alliancer på tværs af sociale bevægelser og sektorer, der repræsenterer alle aldre, køn, etniciteter, trosretning, samfund, og nationaliteter, velkomne.

Vi ønsker at tage fremtiden i vore egne hænder ved at bygge en stærk og folkelig bevægelse af unge, kvinder, mænd, arbejdere, bønder, fiskere, oprindelige folk, folk med alle hudfarve, og urbane såvel som landlige sociale grupper; en bevægelse som er i stand til at handle på alle niveauer i samfundet for at håndtere forringelsen af miljøet og klimaforandringerne.

Vi ønsker en ny økonomisk verdensorden, der kan støtte et stærkt og demokratisk FN som modvægt til G8, G20 eller andre lukkede grupper af magtfulde nationer.2. Udfordringerne som vi ser det

Koncentrationen af drivshusgasser i atmosfæren er allerede så høj, at klimasystemet er bragt ud af balance. CO2-koncentrationen og globale temperaturer er steget kraftigere de sidst 50 år end på noget andet tidspunkt i Jordens historie, og de vil stige hurtigere i de kommende årtier. Dertil kommer et utal af andre alvorlige økologiske ubalancer, hvis konsekvenser truer vores liv og levebrød. Især de allerfattigste rammes.

Ubalancen i klimasystemet fører til større og hyppigere perioder med ekstrem varme, regnfaldsmønstre, tropiske cykloner, orkaner og tyfoner, ekstreme oversvømmelser og tørke. Vi vil opleve tab af biodiversitet, jordskred, stigende havvandstande, mangel på drikkevand, kortere vækstsæssoner, lavere udbytte, tab af landbrugsjord, formindsket landbrugsproduktion, samt tab af kreaturer, ødelæggelse af økosytstemer, og færre fisk blandt andet.

Disse fænomener resulterer i fødevarekriser, sult, sygdom, død, flytninger, og udrydelser af bæredygtige former for liv. Det påvirkes også af introduktionen af genmodificerede afgrøder (gmo), monokulturel landbrugsdrift, og industrialiseret landbrug, alt stærkt frremmet af virksomhederne. De truer alvorligt økosystermes stabilitet og mangfoldighed. De marginaliserer og udmagrer småbønder og underminerer fødvare-uafhængighed.

Virksomhedskontrollerede landbrug er mere gearet til at møde en oppustet global efterspørgsel udløst af overforbrug især i Nord end til at imødekomme lokale grundlæggende behov. Det samme kan siges om det moderne industrialiserede fiskeri, intensiv skovbrug og minedrift, der alle ødelægger økosystemer, mindsker biodiversitet og ødelægger liv og livsgrundlag for lokale samfund.

Effekterne af klimaændringerne, større social ulighed og store skader på vores fælles miljø ødelægger allerede millioner af menneskers liv såvel som deres samfund. Men vi, folket, er ikke parat til at acceptere denne skæbne.

Derfor er der hurtigtvoksende folkelige bevægelser, fast besluttet på at forsvare deres livsgrundlag og stå op imod de kræfter og årsager, som ultimativt har ført os ned ad en selvmordsrute mod ødelæggelsen af miljøet.

I Asien, Afrika, Mellemøsten, Oceanien samt Syd- og Mellemamerika såvel som periferien af Nordamerika og Europa, rejser der sig folkelige bevægelser imod udbytningen af deres land fra udenlandske interesser, og for at generobre kontrollen overderes egne ressourcer.

En ny form for aktivisme har pustet nyt liv i miljøbevægelserne, der har ført til en bred vifte af forskellige protester og aktioner blandt andet imod minedrift, dæmninger, afskovning, kulfyrede kraftværker, flytrafik samt opførelse af nye veje. Der er en voksende bevidsthed om nødvendigheden af at forandre den herskende økonomi fundamentalt. Alternative måder at leve på spreder sig blandt de forskellige bevægelser.

På samme tid er det blevet evident for offentligheden, at de nuværende magthavere ikke vil se problemerne i øjnene og gøre noget ved truslen fra klimaforandringerne samt ødelæggelsen af miljøet. Den såkaldte strategi for grøn vækst eller bæredygtig vækst har vist sig at være en undskyldning for at forfølge den samme økonomiske udviklingsmodel - som er en af de grundlæggende årsager til ødelæggelsen af miljøet og klimakrisen.3. Årsagerne som vi ser dem:

Den umiddelbare og primære årsag til den menneskeskabte klimaforandring er en hidtil uset stor udledning af drivhusgasser i atmosfæren, som stammer fra det stigende forbrug af fossile brændstoffer i industri, handel, transport og militære formål, og dette blot for at nævne et par årsager. Andre vigtige kilder til klimaforandringer er ødelæggelse af skove - dog ikke oprindelige folks bæredygtige vekseldrift - afskovning, udvindingsindustrier, forstyrelsen af vandets cyklus, udvidelse af landbrugindustriområder gennem 'erobring af land', øget industriel kødproduktion, samt andre former for ubæredygtig brug af naturlige ressourcer.

Ulige kontrol og ejerskab af ressourcer

Disse umiddelbare årsager er resultatet af et ubæredygtigt globalt økonomisk system, som bygger på ulige adgang til og kontrol med planetens begrænsede ressourcer, samt fordele, der kommer fra dette brug.

Dette systems præmis er lokale og globale eliters tilegnelse af lokale, nationale og planetare fælles ressourcer. Det, der er hyldet som store teknologiske, produktive, og menneskelige fremskridt, er faktisk årsagen til globale økologiske og udviklingsmæssige katastrofer.

Alligevel har en privilegeret global elite fortsat sin hensynsløse profitdrevne produktion samt overdrevet forbrug, mens en stor del af menneskeheden er sunket ned i fattigdom, hvor forbruget handler om at overleve. Det er situationen ikke kun i lande i Syd, men også i Nord. Verdens største transnationale selskaber, hovedsageligt baseret i de nordlige lande og i skattely, har længe gået forrest i dette overforbrug.

Konkurrencen mellem globale virksomheder og rige nationer om ressourcer og større markedsandele, såvel som handelsaftaler og traktater har ført til en nykolonisering af folkeslagene i Syd, hvilket har frarøvet dem deres retmæssige ejerskab og kontrol over deres resssourcer.

Verdenshandelsorganisationen (WTO) og internationale finansielle institutioner, såvel som EU og USA, bruger bilaterale handelsaftaler, der fremmer øget privatisering og markedsgørelse af offentlige ressourcer. De intensiverer udplyndringen af de udviklende landes naturlige ressourcer samt påtvinger dem betingelser, der øger deres afhængighed.

Sejrende tankemønstre og alternativer

Den udviklingsmodel, som disse institutioner fremmer, er ikke kun et spørgsmål om 'økonomier'. Det herskende økonomiske paradigme er stærkt relateret til et tankesæt om mennesket som en 'økonomisk brik'.

Denne ideologi forstærkes af mediemonopolerne og marketingsfirmaer, der fremmer egoisme, konkurrence, materielt forbrug, og grænseløs akkumulering af privat rigdom uagtet de sociale og økologiske konsekvenser af en sådan adfærd. Dette tankesæt er intimt forbundet med patriarkalsk regeringsform.

Hvis vi virkelig imødegå denne krise, er vi nødt til at erkende, at mennesket er en del af både natur og samfund og kan ikke eksistere uden. Skal derfor vi overleve, er det nødvendigt at respektere Moder Jord og stræbe efter at leve i harmoni med naturen og i fred på tværs af kulturer.

Vi er på samme tid borgere i forskellige nationer og i én verden. Enhver har et ansvar for menneskehedens nuværende og fremtidige velfærd og hele den levende verden. Menneskets solidaritet og slægtskab med alt liv bliver styrket, når vi lever i overensstemmelse med princippet om 'En blandt mange'.4. En retfærdig og bæredygtig omstilling

Det er åbenlyst, at løsninger på klimakrisen kræver vidtrækkende forandringer, der for tiden er uønskede på politikernes dagsorden, hvad enten de sidder i regering eller multilaterale institutioner. Folk kræver systemforandring og ikke bare en bevarelse af status quo og ukritisk brug af teknologi og markedsløsninger, som magtfulde interesser har begrænset klimadagsordenen til.

Folkenes bevægelser favner et utal af alternative visioner for samfundet, samt konkrete skridt mod en bæredygtig fremtid, der på samme tid også tager sig af klima-, vand-, fødevare- og økonomiske kriser. Sådan en bæredygtig omdannelse begynder som følge af mange forskellige initiativer. Nogle af skridtene mod bæredygtig omstilling indbefatter:

Fødevareuafhængighed og økologisk landbrug:

Sikre befolkningers, lokalsamfunds og landes ret til selv at bestemme over deres egne måder at producere på. Dette inkluderer landbrug, fiskeri, fødevarer, skovdrift og jordpolitik, der er økologisk, social, økonomisk og kulturelt tilpasset til de givne forhold. Befolkningernes, særligt kvinders adgang til og kontrol over produktionsressourcer som jord, såsæd, og vand skal respekteres og garanteres.

Landbrugsproduktion må principper hvile på lokal viden, den passende teknologi, og økologisk bæredygtige teknikker, som binder CO2 i de forskellige lokale økosystemer, der binder vand og tilbagefører mere næring tilbage end der bliver fjernet fra jorden.

Fødevare og landbrugsproduktion skal primært være gearet til at opfylde lokale behov, opmuntre til selvforsyning, fremme lokale beskæftigelse og minimere ressourceforbrug, spild ogudledning af drivhusgasser.

Demokratisk ejerskab og kontrol med økonomien: Reorganiseringen af samfundets produktive enheder omkring mere demokratiske former for ejerskab og ledelse for at sikre folkets basale fornødenheder, som skabelse af arbejdspladser, adgang til vand, bolig, jord, sundhed, uddannelse, fødevareuafhængighed, og økologisk bæredygtighed.

En folkelig politik skal sikre at et finansielt system tjener folkets interesser og overfører ressourcer til den bæredygtige omdannelse af industri, landbrug og serviceydelser.

Energiuafhængighed: En dramatisk reduktion af energiforbruget særligt i de rige lande, kombineret med en blanding af vedvarende og offentligt ejede energikilder som sol, vind, jordvarme, vandkraft, bølge- og tidevandskraft, udvikling af uafhængig elforsyning at sikre energileverancer til lokalsamfund samt offentligt ejerskab af nettet.

Økologisk planlægning af by- og landzoner: Målet er radikalt at reducere forbruget af energi og ressourcer samt reducere affald og forurening, samt at fremme lokal opfyldelse af borgeres basale fornødenheder. En by- og landsplanlægning baseret på social retfærdighed og lige service til alle vil reducere behovet for transport. Ved at fremme kollektiv trafik som letbaner og højhastigheds toge samt cykler på bekostning af privat biltrafik, vil vejene være mindre forurenede, hvilket fremme sundhed og sænker energiforbruget.

Uddannelse, videnskab og kulturelle institutioner: Offentlig forskning og uddannelse skal rettes mod at sikre befolkningens og miljøets behov, frem for som nu at sikre kommercielt profitable og privatejede teknologier.

Forskning og udvikling bør først og fremmest være åben og kollektiv bestræbelser på at fremme menneskehedens fælles bedste. Afskaf patenter på ideer og teknologi. Der skal opmuntres til fair og retfærdig udveksling mellem lande af hensigtsmæssige teknologier og af de oprindelige folks viden og innovative ideer og metoder.

Stop for militarisme og krige: Den nuværende udviklingsmodel baseret på fosile brændstoffer fører til vold, krig og militære konflikter om kontrol over energi, landområder, vand og andre naturrigdomme.

Dette demonstreres af den USA-ledede invasion og besættelse af Irak og Afghanistan, såvel som militarisering af regioner kloden rundt, der er rige på fossile brændstoffer og andre naturressourcer. Bonde- og oprindelige folkeslags samfund bliver med voldig fjernet fra deres landområde for at give plads til dyrkning af biobrændel. Billioner af dollars bruges på det militærindustrielle kompleks, hvilket afføder et enormt spild af materielle og menneskelige ressourcer. Ressourcer som i stedet burde anvendes til at gennemføre en bæredygtig omformning.

Ved at gå i gang lærer vi ved at handle. Det vil hjælpe os til at overbevise det store flertal af folk om, at en bæredygtig omformning opfylder løfterne om et bedre liv. De sociale, politiske, økonomiske og miljørelaterede områder er tæt forbundne. En sammenhængende strategi skal derfor omfatte dem alle, hvilket er den centrale ide bag konceptet bag en bæredygtig omstilling.

Et aspekt ved konceptet er genopretningen af lokale samfund som fundamentet for social, politisk og økonomisk enhed frem for det globalt marked!

Social sammenhængskraft, demokratisk deltagelse, økonomisk og økologisk ansvarlighed kan kun opnås ved at genskabe beslutningstagning på det lavest passende niveau. Det er en lektie, vi har lært af de etniske kulturer og lokalsamfund.

En samfundsbaseret tilgang modsiger imidlertid ikke kravet om et vedvarende internationalt samarbejde. Det kræver faktisk stærkere alliancer både i og mellem lande, mellem landbrugets, skovbrugts, fiskeriets og industriens direkte producenter. Alliancer, som også bygger på den styrke, der ligger i lighed mellem kønnene og i at anerkende og overvinde uretfærdige magtrelationer på alle niveauer.

Det inkluderer også behovet for stærkere regionalt og internationalt samarbejde for at varetage fælles og delte ressourcer så som vandressourcer på tværs af grænser. Videre kan et internationalt samarbejde fremme fuld gensidig udveksling af ideer, teknologier, viden og ekspertice på tværs af alle grænser, såvel som en åben dialog mellem forskellige kulturer baseret på gensidig respekt.5. Veje til omformning

Mange er involveret i den praktiske skabelse af mere bæredygtig industri, landbrug, skovbrug og fiskeri såvel som i den vedvarende energisektor.

Disse initiativer indenfor systemet har ydermere skabt alliancer med andre sektorer i samfundet. Sektorer som fagforeninger, forbrugere, byboeer, lærere og forskere, som alle stræber imod at leve bæredygtigt.

FN og COP

Det er nødvendigt, at vi henvender os til FN's forhandlinger om klimaforandringer og COP15 om FN`s rammekonvention om klimaforandring (UNDFCC.) Læren fra tidligere forhandlingsrunder er ikke særlig lovende. Trods af de mange højt profilerede planer for fælles handlen, først i Rio de Janeiro i 1992 og senere i Kyoto i 1997 har resultaterne været magre, og problemerne er ikkeblevet løst. De er faktisk blevet værre, eftersom principperne, målene og tidsfristerne i protokollerne fra Rio de Janeiro og Kyoto ikke har sat sig igennem.

De samme monopolinteresser, der for det meste er ansvarlige for skabelsen af klimakrisen, ser ud til at have en enorm indflydelse på klimapolitikker på nationalt og internationalt niveau. Vi opponerer stærk mod denne udemokratiske indflydelse fra virksomheders lobbyister i de nuværende COP-forhandlinger.

I modsætning til dette opfordrer vi alle stater til at indføre en vurderingsmekanismer skitseret i UNFCC på alle politiker og politiske instrumenter. Det skal at sikre en inkluderende og rådgivende proces for alle parter, som afhjælper eksisterende uligheder, uanset om det drejer sig om køn, hudfarve, alder, handikap eller anden form for diskriminering i COP-forhandlingerne.

VI kræver, at COP15 når en aftale, som vil påbegynde en genopretning af planetens miljømæssige, sociale og økonomiske balance, men med midler, der er miljømæssigt-, socialet, og økonomisk bæredygtigt samt lige for alle, og at resulterer ud i en juridisk bindende traktat.Vores krav:

Vi bringer folkets krav og alternativer til lederne i UNFCCC.

1. Udfasning fossile brændstofer: Vi kræver en klar strategi for udfasning af fossile brændstoffer indenfor de næste 30 år, samt specifikke mål for hver femårig periode. Vi kræver øjeblikkelig reduktion i drivhusgasser fra de industrialiserede lande på mindst 40 procent sammenlignet med niveauet i 1990 i 2020.2. Erstatning og kompensation for klimagæld og klimaforbrydelser: Vi kræver fuld erstatning for landene i Syd og andre lande, som landene i Nord, de transnationale selskaber og skattely har forarmet. Dermed imødegår vi til dels historiske uretfærdigheder, knyttet til ulige industrialisering og klimaforandring, der oprinder fra folkemordet på oprindelige nationer, transatlantisk slavehandel, kolonitiden og invasioner.

Dette må følges af en ligeså klar strategi for kompensation til fattige folkeslag for den klima- og bredere økologiske gæld, som de rige har.

En global og demokratisk fond skal oprettes for at give direkte støtte til ofre for klimaforandringer. Udviklede lande skal bidrage med ny, tvungen, tilstrækkelig og pålidelig finansiering ligesom som patentfrie teknologier, så udviklingslandene kan tilpasse sig bedre virkningen af de negative klimaforandringer og gennemføre reduktioner i CO2-udledninger.

Dette vil gøre ulandene i stand til at spille deres rolle i at begrænse klimaforandringer, samtidig med at de kan opfylde de krav og ønsker, som deres folk måtte have. Internationale finansielle institutioner, donoragenturer og handelsmekanismer bør ikke spille nogen rolle for disse erstatninger.3. Et øjeblikkeligt forbud mod fældning af ur skov samt en lignende ambitiøs plan for et globalt genplantningsprogram baseret på de mangfoldige lokale arter i partnerskab med de oprindelige folk og samfund, som er afhængig af skovene. På samme måde må industrialiserede metoder for storfiskeri forbydes, og man må vende tilbage til først og fremmeste lokale og bæredygtige fiskerimetoder. Endelig må udenlandske interessers opkøb af land forbydes, og folkeslagenes uafhængighed og ret til kontrol over deres naturressourcer skal anerkendes.4. Vi udtrykker vores modstand mod rent markeds- og teknologicentrede falske og farlige løsninger, der foreslås af mange virksomheder, regeringer og internationale finansinstitutioner. Disse løsninger omfatter atomkraft, biobrændsel, CO2-lagring og opbevaring, Clean Development Mechaniams, kul baseret på biomasse, genetiske 'klima-klare' afgrøder, geo-engineering, samt en reduktion af udledning som følge af afskovning og ødelæggelse af skov, som det for tiden defineres af UNFCCC.

Disse producerer kun nye miljømæssige trusler uden at løse klimakrisen. Handel med CO2-kvoter samt udligning er også falske og uretfærdige instrumenter, eftersom de truer den fælles ressource - atmosfæren - gennem en markedsgørelse der kan ejes.

Indtil nu har systemet ikke bevist sine fordele, og ved at tillade, at de rige lande udligner deres forpligtelser til at reducere, er dette uretfærdige og ikke-bæredygtige system blevet opretholdt.5. Retfærdig skat på CO2-udledninger: I stedet for et system, der omhandler handel med CO2-kvoter, så kræver vi et system med retfærdig skat på CO2-udledninger. Indtægter fra dette system skal tilbage til folkeslagene, og en del skal bruges til at kompensere og finansiere tilpasning og nedsættelse.

Dette er imidlertid ikke en erstatningt for den tilbagebetaling af den akkumulerede klimagæld. Denne kompensation og finansiering bør være betingelsesløs og uafhængig af markedsmekanismer samt finansinstitutioner. Reduktion af udledninger skal fremmes ved at øge en gennemsigtig CO2-skat som en tilføjelse til eksisterende reguleringer for at udfase fossile brændsstoffer, samtidig med det sikrer en ren og vedvarende energi.6. Multilaterale institutioner og virksomheder: Uretfærdige, ikke-bæredygtige, globale upålidelige finans institutioner som WTO, Verdensbanken og IMF, regionale udviklingsbanker, donorinstitutioner og handelsaftaler bør erstattes af demokratiske og retfærdige institutioner, som fungerer i overensstemmelse med FN`s Pagt, der respekterer folkenes suverænitet over ressourcerne og fremmer solidaritet mellem folk og nationer. En mekanisme for streng overvågning og kontrol af de trnasnationale selskabers operationer bør også skabes.

Endelig forpligter vi os til fuld og aktiv deltagelse i at sikre bæredygtig omformning af vore samfund som beskrevet i denne Erklæring.7. En global bevægelse mod bæredygtig omstilling

Uafhængigt af udfaldet af topmødet i København, er der et påtrængende behov for at skabe en global bevægelsernes bevægelse, der arbejder for at fremme en bæredygtig omformning af vore samfund.

I modsætning til de eksisterende magtstrukturer, må denne bevægelse vokse op fra neden. Det, der kræves, er en bred alliance af miljø- og sociale bevægelser, fagforeninger, bønder, civilsamfund, og andre grupper som kan samarbejde i en daglig politisk kamp på lokalt såvel som nationalt og internationalt niveau.

Sådanne alliancer medfører på samme tid en skabelse af et nyt tankesæt samt nye former for social aktivisme, og som er istand til at reagere på ikke-bæredygtige metoder, men som også kan være et eksempel til efterfølgelse på, hvordan en ny og bæredygtig økonomi kan fungere.

Vi, de deltagende folk, fælleskaber og sociale organisationer på Klimaforum09 er alle forpligtet til at bygge på de resultater, der er opnået på dette møde, i videre udvikling en af den globale bevægelsernes bevægelse.

Denne erklæring har til hensigt at inspirere til videre udviklingen af en sådan bevægelse ved at pege på en generel retning, som vi vælger at følge. Sammen kan vi skabe globale omformninger til en bæredygtig fremtid.

Følg os!


339 bevægelser ikke i tvivl

I alt 339 organisationer og partier fra alle egne af verden har underskrevet den alternative klimaerklæring 'System change - not climate change'.

 

 

 

 

 

[ The Klima forum09 Dec lar ation – fina l ver sion ]

1

System change – not climate change

A People’s Declaration from Klimaforum09

SUMMARY

There are solutions to the climate crisis. What people and the planet need is a just and sustainable

transition of our societies to a form that will ensure the rights of life and dignity of all peoples and deliver

a more fertile planet and more fulfilling lives to future generations.

We, participating peoples, communities, and all organizations at the Klimaforum09 in Copenhagen, call

upon every person, organization, government, and institution, including the United Nations (UN), to

contribute to this necessary transition. It will be a challenging task. The crisis of today has economic,

social, environmental, geopolitical, and ideological aspects interacting with and reinforcing each other as

well as the climate crisis. For this reason, we call for urgent climate action:

A complete abandonment of fossil fuels within the next 30 years, which must include

specific milestones for every 5-year period. We demand an immediate cut in GHG of

industrialized countries of at least 40% compared to 1990 levels by 2020.

Recognition, payment and compensation of climate debt for the overconsumption of

atmospheric space and adverse effects of climate change on all affected groups and people.

A rejection of purely market-oriented and technology-centred false and dangerous solutions

such as nuclear energy, agro-fuels, carbon capture and storage, Clean Development Mechanisms,

biochar, genetically “climate-readied” crops, geo-engineering, and reducing emissions from

deforestation and forest degradation (REDD), which deepens social and environmental conflicts.

Real solutions to climate crisis based on safe, clean, renewable, and sustainable use of natural

resources, as well as transitions to food, energy, land, and water sovereignty.

Therefore, we demand that COP15 reach an agreement that will initiate the restoration of the

environmental, social, and economic balance of planet Earth by means that are environmentally, socially,

and economically sustainable and equitable, and finally come up with a legally binding treaty.

The adverse impacts of human-induced climate change cause gross violations of human rights. All nations

have an obligation to cooperate internationally to ensure respect for human rights everywhere in the world

in accordance with the Charter of the United Nations. Any specific agreement on climate change must be

seen in the broader context of achieving a sustainable transition of our societies.

We, participating peoples and organisations at Klimaforum09, commit to continue our full and active

engagement in promoting such a transition, which will require a fundamental change in social, political,

and economic structures and a rectification of gender, class, race, generational, and ethnic inequalities and

injustices.

This requires a restoration of the democratic sovereignty of our local communities and of their role as a

basic social, political, and economic unit. Local and democratic ownership of, control over, and access to

natural resources will be the basis for meaningful and sustainable development of communities and

simultaneously for reducing greenhouse gas emissions. There is also a need for stronger regional and

international cooperative arrangements to manage common and shared resources, as well as for a stronger

and democratic UN.

We call upon every concerned person, social movement, and cultural, political or economic organisation

to join us in building a strong global movement of movements, which can bring forward peoples’ visions

and demands at every level of society. Together, we can make global transitions to sustainable futures.

[ The Klima forum09 Dec lar ation – fina l ver sion ]

2

System change – not climate change

A People’s Declaration from Klimaforum09

1. Preamble

There are solutions to the climate crisis. What people and the planet need is a just and sustainable

transition of our societies to a form that will ensure the rights of life and dignity of all people and deliver a

more fertile planet and more fulfilling lives to present and future generations. This transition must be

based on principles of solidarity – especially on behalf of the most vulnerable – non-discrimination,

gender equality, equity, and sustainability, acknowledging that we are part of nature, which we love and

respect. To address the climate crisis, however, awareness creation and determined actions adhering to a

rights-based framework are required. All nations have an obligation to cooperate internationally to ensure

respect for human rights everywhere in the world, in accordance with the Charter of the United Nations.

We, participating peoples, communities, and all organizations at the Klimaforum09 in Copenhagen, call

upon every person, organization, government, and institution, including the United Nations (UN), to

contribute to this necessary transition. It will be a challenging task. The crisis of today has economic,

social, environmental, geopolitical, and ideological aspects interacting with and reinforcing each other as

well as the climate crisis. This very moment of conjunction of crises – climate, energy, financial, food, and

water crises, among others –, urges us to unite and transform the dominant social and economic system as

well as global governance, which currently block necessary solutions to the climate crisis. For this reason,

a movement from below is called upon to act now.

Environmental and climate debts must be paid. No false, dangerous, or short-term solutions should be

promoted and adopted, such as nuclear power, agro-fuels, offsetting, carbon capture and storage (CCS),

biochar, geo-engineering, and carbon trading. Instead, we should implement a truly sustainable transition

built on clean, safe, and renewable resources as well as energy conservation. We welcome alliances across

social movements and sectors, representing all ages, genders, ethnicities, faiths, communities, and

nationalities. We want to take the future into our own hands by building a strong and popular movement

of youth, women, men, workers, peasants, fisher folks, indigenous peoples, people of colour, and urban

and rural social groups; a movement that is able to act at all levels of society to deal with environmental

degradation and climate change. We call for a new international economic order and support a strong and

democratic UN as opposed to G8, G20 or other closed groups of powerful countries.

2. The challenge as we see it:

The concentration of greenhouse gasses (GHGs) in the atmosphere is already so high that the climate

system has been brought out of balance. The CO2 concentration and global temperatures have increased

more rapidly in the last 50 years than ever before on Earth, and will rise even faster in the coming

decades. This adds to a multitude of other serious ecological imbalances, the impacts of which threaten

the lives and livelihoods of the people of the world, most acutely, impoverished people and other

vulnerable groups.

The imbalance of the climate system leads to greater and more frequent extremes of heat and rainfall

patterns, tropical cyclones, hurricanes and typhoons, extreme flooding and droughts, loss of biodiversity,

landslides, rising sea levels, shortage of drinking water, shorter growing seasons, lower yields, lost or

deteriorated agricultural land, decreased agricultural production, losses of livestock, extinction of

ecosystems, and diminished fish stocks, among others. These phenomena result in food crises, famine,

illness, death, displacement, and the extinction of sustainable ways of life. Interacting with this is the

introduction of genetically modified organisms (GMOs), monoculture farming, and industrialized

agriculture, all strongly promoted by corporations. These seriously threaten the stability and diversity of

ecosystems, marginalize and impoverish small-scale farmers, and undermine food sovereignty. Corporate[

The Klima forum09 Dec lar ation – fina l ver sion ]

3

controlled agriculture is geared to meet an inflated global demand generated by over-consumption

especially in the North, rather than for local basic needs. The same can be said about modern industrial

fisheries, intensive forestry and mining, which destroy ecosystems, diminish biodiversity and destroy the

life and livelihoods of local communities.

These effects of climate change together with growing social inequalities and severe impacts on our

common environment are already devastating the lives of millions of people as well as their local

communities. However, we – the people – are not prepared to accept this fact as our fate. That is why

there are fast growing popular movements determined to defend their livelihoods and stand up against

those forces and causes that have led us onto this ultimately suicidal route of environmental destruction.

In Asia, Africa, the Middle East, Oceania and South and Central America, as well as the periphery of

North America and Europe, popular movements are rising to confront the exploitation of their land by

foreign interests, and to regain control over their own resources. A new type of activism has revitalized

the environmental movements, leading to a wide variety of protests and actions against mining, dams,

deforestation, coal-fired power plants, air travel, and the building of new roads, among others. There is a

growing awareness about the need to change the present economic paradigm in a very fundamental way.

Among various movements, alternative ways of life are proliferating. At the same time it is becoming

evident to the public that the present holders of power are unwilling to face and deal with the threats of

climate change and environmental degradation. The so-called strategy of “green growth” or “sustainable

growth” has turned out to be an excuse for pursuing the same basic model of economic development that

is one of the root causes of environmental destruction and the climate crisis.

3. The causes as we see them:

The immediate and primary cause of human-induced climate change is an unprecedented emission of

greenhouse gasses (GHGs) into the atmosphere originating from the increasing burning of fossil fuels for

industrial, commercial, transportation and military purposes, to mention a few but significant sources.

Other important drivers of climate change are forest degradation – excluding indigenous people’s

sustainable practice of shifting cultivations – deforestation, extractive industries, disturbance of the water

cycle, expansion of industrial agriculture areas through land grabbing, increased industrial meatproduction,

and other types of unsustainable use of natural resources.

Une ve n co ntr ol and owne rs hi p ov er re sources

These immediate causes are the results of an unsustainable global economic system built on unequal

access to and control over the planet’s limited resources and the benefits that accrue from their use. This

system is premised on the appropriation of local, national, and planetary commons by local and global

elites. What has been praised as great strides in technology, production, and human progress has in fact

precipitated global ecological and development disasters. Still, a privileged global elite engages in reckless

profit-driven production and grossly excessive consumption while a very large proportion of humanity is

mired in poverty with mere survival-and-subsistence consumption, or even less. This is the situation not

only in countries of the South but also in the North. The world’s largest transnational corporations

(TNCs), based mainly in the northern countries and tax-havens, but with expanding operations, have long

been at the forefront of these excesses.

The competition among global corporations and rich nations for resources and greater market shares, as

well as trade agreements and treaties, have led to a neo-colonial suppression of southern peoples, denying

them rightful ownership and control of their resources. The World Trade Organization (WTO) and

international financial institutions, as well as the European Union (EU) and United States (US), using

bilateral trade agreements, are increasing the privatization and commoditization of public resources,

intensifying the plunder of natural resources of underdeveloped countries, and imposing conditions that

increase their dependence.

Pre vail ing p atte rns of tho ught and alte rnati ves

The development model promoted by these institutions is not only a question of “economics.” The

prevailing economic paradigm is strongly related to a system of thought that is based on an imagination

[ The Klima forum09 Dec lar ation – fina l ver sion ]

4

conception of the human being as “economic man.” This ideology is reinforced by corporate media and

marketing firms that promote egoism, competition, material consumption, and boundless accumulation of

private wealth in utter disregard of the social and ecological consequences of such behaviour. This system

of thought is intimately intertwined with patterns of patriarchy and paternalism.

If we really want to address this crisis, we need to recognize that the human species is part of both nature

and society and cannot exist without either. Therefore if humanity is to survive, we need to respect the

integrity of Mother Earth and strive for harmony with nature and for peace within and between cultures.

We are at once citizens of different nations and of one world. Everyone shares responsibility for the

present and future well-being of the human family and the larger living world. The spirit of human

solidarity and kinship with all life is strengthened when we live according to the principle of “One among

many.”

4. A just and sustainable transition

It is clear that solving the climate crisis requires far-reaching transformations, which are currently

excluded from the agenda of policy-makers in governments and multilateral institutions. People are

calling for system change, not “business-as-usual” and the uncritical use of technology and market

fixes to which powerful interests have confined the climate agenda.

People’s movements embrace a number of alternative visions for society and concrete steps that

must be taken in order to move towards a sustainable future while addressing the climate, water,

food, and economic crises at the same time. Such a sustainable transition will begin by many

different initiatives. Some of these steps towards sustainable transition are:

Food sovereignty and ecological agriculture: Uphold the rights of people,

communities, and countries to determine their own systems of production, including

farming, fishing, food, forestry, and land policies that are ecologically, socially,

economically, and culturally appropriate to the circumstances. People’s, especially women’s

access to and control over productive resources such as land, seeds, and water must be

respected and guaranteed. Agricultural production must rely principally on local

knowledge, appropriate technology, and ecologically sustainable techniques that bind CO2

in the diverse and native plant systems, bind water, and return more nutrients to the soil

than were taken out. Food and agricultural production must be primarily geared towards

meeting local needs, encourage self-sufficiency, promote local employment, and minimize

resource use, waste and GHG emissions in the process.

Democratic ownership and control of economy: The reorganization of society’s

productive units around more democratic forms of ownership and management, in order

to meet people’s basic needs, such as employment creation; access to water, housing, land,

health care, and education; food sovereignty; and ecological sustainability. Public policy

must make sure that the financial system serves public interests and channel resources for

the sustainable transformation of industry, agriculture, and services.

Energy sovereignty: A dramatic reduction of energy consumption especially in the

enriched countries, combined with a mix of renewable and public energy sources such as

solar, wind, geothermal, mini-hydro, wave, and tidal; the development of off-the-grid

electricity distribution to secure energy supplies to communities; and public ownership of

the grid.

Ecological planning of urban and rural zones: The aim is a radical reduction in the

inputs of energy and resources and the outputs of waste and pollution, while encouraging

locally based supply of basic needs of the citizens. An urban and rural planning built on

social justice and equal service to all, reducing the need for transport. Promoting public

transport systems such as light and high-speed rail-systems and bicycles, reducing the need

for private motor vehicles and thus decongesting the roads, improving health and reducing

energy consumption.

Education, science and cultural institutions: Re-orientate public research and

[ The Klima forum09 Dec lar ation – fina l ver sion ]

5

education to meet the needs of people and the environment, rather than the present bias

for developing commercially profitable and proprietary technologies. Research and

development should be primarily an open and collaborative endeavour in the common

interest of humankind. Eliminate patents on ideas and technology. Fair and just exchange

of appropriate technologies, traditional knowledge, and indigenous innovative practices

and ideas between countries should be encouraged.

An end to militarism and wars: The present fossil fuel based development model leads

to violence, war, and military conflict over control of energy, land, water, and other natural

resources. This is demonstrated by the US-led invasion and occupation of Iraq and

Afghanistan, as well as militarization across the globe in regions rich in fossil fuels and

other natural resources. Peasants and indigenous communities are also being violently

displaced from their lands to make way for agrofuel plantations. Trillions of dollars are

spent on the military-industrial complex, thus wasting enormous material and human

resources, which should instead be devoted to implementing a sustainable transition.

By taking steps forward, we can learn by doing. These steps will help us to convince the broad

majority of people that a sustainable transition entails the promise of a more fulfilling and good life.

The social, political, economic, and environmental fields are closely interrelated. A coherent strategy

must therefore address them all, which indeed is the central idea behind the concept of sustainable

transition.

One aspect of this concept is the restoration of local communities rather than the global market as a

basic social, political, and economic unit. Social cohesion, democratic participation, economic

accountability, and ecological responsibility can only be accomplished by restoring decision-making

at the lowest appropriate level. This is a basic lesson we have learned from ethnic cultures and local

communities.

A community-based approach does not, however, contradict the need for extensive international

cooperation. On the contrary, it will need stronger alliances within and across all borders between

direct producers in agriculture, forestry, fisheries, and industry. Alliances also built on the strength of

gender equality and on recognizing and overcoming unjust power relations at all levels. It also

includes the need for stronger regional and international cooperative arrangements to manage

common and shared resources, such as cross-border water resources. Furthermore, international

cooperation will promote the full mutual exchange of ideas, technologies, and expertise across all

boundaries, as well as an open-minded dialogue between different cultures, based on mutual respect.

5. Paths to transition

Many people are involved in the practical creation of more sustainable industry, agriculture, forestry,

and fishery as well as in the renewable energy sector. These initiatives within the system have

furthermore created alliances with other sectors of society, trade unions, consumers, city dwellers,

teachers, and researchers, all of whom are striving towards sustainable ways of life.

Uni ted Natio ns (UN) and Confe renc e of Par ties (COP)

We need to address the UN negotiations on Climate Change, and the 15th Conference of Parties (COP15)

on the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). The lessons from previous rounds of

negotiations are not very promising. Despite the high-profile schemes for concerted action launched first

in the 1992 Framework Convention on Climate Change of Rio de Janeiro and later in the 1997 Kyotoprotocol,

results are meagre and the problems have not been solved. Indeed, it has worsened as the

principles, targets, and timelines of both the Convention and the Protocol have made little headway.

The same big corporate interests that are largely responsible for causing the climate crisis appear to have

immense influence on climate policies at the national and global level. We strongly oppose this

undemocratic influence of corporate lobbyism in the current COP-negotiations. Contrary to this, we call

on states to put in place an appraisal mechanism for all policies and policy instruments under the

[ The Klima forum09 Dec lar ation – fina l ver sion ]

6

UNFCCC, to ensure inclusive and deliberative multi-stakeholder processes that repair existing inequalities,

whether based on gender, colour, age, disability or other forms of discrimination in the COP-negotiations.

We demand that COP15 reach an agreement that will initiate the restoration of the environmental, social,

and economic balance of planet Earth by means that are environmentally, socially, and economically

sustainable and equitable, and finally come up with a legally binding treaty.

Our demands

We are raising our voices to the leaders in the UNFCCC to put forward the people’s demands and

alternatives.

1. Phasing out fossil fuel: We call for a clear strategy for dismantling the fossil fuel era within

the next 30 years, which must include specific milestones for every 5-year period. We

demand an immediate cut in GHG emissions of industrialized countries of at least 40%

compared 1990 levels by 2020.

2. Reparations and compensation for Climate Debt and crimes: We demand full

reparations for southern countries and those impoverished by northern states, TNCs, and

tax-haven institutions. By this, we partly address historical injustices associated to

inequitable industrialization and climate change, originating in the genocide of indigenous

nations, transatlantic slave trade, colonial era, and invasions. This must be accompanied by

an equally clear strategy for compensating impoverished people for the climate and broader

ecological debt owed by the enriched. A global and democratic fund should be established

to give direct support to the victims of climate change. Developed countries must provide

new, mandatory, adequate, and reliable financing as well as patent-free technologies so that

developing countries can better adapt to adverse climate impacts and undertake emission

reductions. This would allow developing countries to play their part in curbing climate

change, while still meeting the needs and aspirations of their people. International financial

institutions, donor agencies, and trade mechanisms should have no part in reparations.

3. An immediate global ban on deforestation of primary forests and the parallel initiation

of an ambitious global tree-planting program based on native and diverse species in

partnership with indigenous peoples and forest-dependent communities. Similarly, a ban on

large-scale industrialized fishing methods and a return to primarily local and sustainable

fishing practices. Finally, a ban on land grabbing by foreign interests and the full acceptance

of people’s sovereignty over natural resources.

4. We express strong opposition to purely market-oriented and technology-centred false

and dangerous solutions put forward by many corporations, governments, and international

financial institutions. These include nuclear energy, agro-fuels, carbon capture and storage,

Clean Development Mechanisms, biochar, genetically “climate-readied” crops, geoengineering,

and reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD) as

currently defined by the UNFCCC. These only produce new environmental threats, without

really solving the climate crisis. Carbon trading and offsetting are also false and unjust

instruments, because they treat a common planetary resource – the atmosphere – as a

commodity that can be owned and traded. So far, the system has not proven its merits, and

by allowing rich countries to offset their reduction obligations, it has maintained this unjust

and unsustainable system.

5. Equitable tax on carbon emissions: Instead of the regime of tradable emission quotas we

demand an equitable tax on carbon emissions. Revenues from this carbon tax should be

returned equitably to people, and a portion should be used to compensate and contribute to

finance adaptation and mitigation. This is, however, not a substitute for repayment of

already accumulated climate debt. This compensation and funding should be unconditional

and free of market mechanisms and financial institutions. Reduction of emissions must be

strongly encouraged by a briskly increasing, transparent carbon tax, in addition to direct

regulations to drive the phase-out of fossil fuels, while enabling safe, clean and renewable

[ The Klima forum09 Dec lar ation – fina l ver sion ]

7

energy.

6. Multilateral institutions and TNCs: Unjust, unsustainable, and unaccountable global

economic and financial institutions like the WTO, the World Bank, the International

Monetary Fund (IMF), regional development banks, donor institutions, and trade

agreements should be replaced by democratic and equitable institutions functioning in

accordance with the United Nations Charter, that respect people’s sovereignty over

resources, and promote solidarity between people and nations. A mechanism for strict

surveillance and control of the operations of TNCs should be created as well.

Finally, we commit ourselves to a full and active involvement in carrying our sustainable transitions

of our societies along the lines put forward in this Declaration.

6. A global movement for sustainable transition

Irrespective of the outcome of the Copenhagen Summit on Climate Change, there is an urgent need

to build a global movement of movements dedicated to the long-term task of promoting a

sustainable transition of our societies. Contrary to the prevailing power structures, this movement

must grow from the bottom and up. What is needed is a broad alliance of environmental

movements, social movements, trade unions, farmers, civil societies, and other aligned parties that

can work together in everyday political struggle on the local as well as national and international

level. Such an alliance entails at the same time the creation of a new mindset and of new types of

social activisms, and must be capable not only of reacting to unsustainable practices, but also

showing by example how a new sustainable economy can indeed function.

We, participating peoples, communities, and social organizations at Klimaforum09 are all committed

to build on the results achieved at this event in the further development of a global movement of

movements.

This Declaration aims to inspire the further development of such a movement by pointing to the

general direction in which we choose to move. Together, we can make global transitions to

sustainable future. Join us.

 

Tilbage til forsiden