08.08.2009


ALDRIG MERE KRIG
www.aldrigmerekrig.dk

 


 

F L A G  P Å  H A L V  D E N  5 . S E P T E M B E R

 

I Aldrig mere Krig har vi med sorg iagttaget den militarisering af
vort folk, der sker i disse år. Vi har derfor besluttet at indrykke en
annonce med nedenstående tekst i så mange af de landsdækken-
de medier som muligt.

 

Vi vil tilbyde dig/jer at være med. Prisen for deltagelse er

minimum 200 kr. for enkeltpersoner, 100 kr. for pensionister og orga-
nisationer kan komme med for 500 kr.

 

Det er vort håb, at du/I vil være med og således forhåbentlig
medvirke til at skabe en folkerejsning mod den dyre og kultur-
nedbrydende militarisme.

 

Vi vil gerne høre fra dig/jer senest den 20. August, da annoncen
agtes indrykket dagen før den officielle flagdag for danske solda-
ter den 5. September.

 

”Det folketingsflertal, der står bag vort lands ulykkelige deltagelse
i krigen i Afghanistan har vedtaget, at den 5. september skal væ-
re flagdag til ære for danske soldater.

 

Som modstander af en hvilken som helst militær foreteelse er vi
dybt bekymrede over, at vort land deltager i angrebskrige og be-
sættelser. Derfor opfordrer vi alle der er enige med os til at mar-
kere denne sorg ved at flage på halv den 5. september.”

 

I er velkomne til bestille ekstra eksemplarer af
opfordringen, sende indbydelsen videre til bekendte eller
rette henvendelse til Aldrig Mere Krig med
forslag til andre organisationer eller enkeltpersoner, der
kunne være interesseret i at være medannoncører af
flagdagen.

 

Vi takker for jeres opmærksomhed.

 

Venlig hilsen

Landsforeningen
Aldrig Mere Krig


Pressekontakter og mere information om flagdagsannoncen:

 

info@aldrigmerekrig.dk

 

Aldrig Mere Krigs landskontor, v/Hermod Folke Hansen,
Nørremarksvej 4,
6880 Tarm.
Tlf. 97373163

eller

Henning Sørensen, forfatter, f.h.v. skraldemand,
Villa Pax,
Irisvej 17,
8500 Grenå.
Tlf. 86321679.

 

 

- HUSK -

Tilmelding og indbetalinger til annoncen senest 20. august 2009.

Indbetaling af bidrag til annoncen kan sendes mærket ”Flagdag” med oplysning om navn, stilling og by til:

 
info@aldrigmerekrig.dk

Bank:
Arbejdernes Landsbank,
reg./konto nr.
5396-0309139
Betaling på posthus:
konto nr. 80237278.


eller til:
Regnskabsfører (kasserer):
Poul Pedersen,
Fyrresvinget 35,
8600 Silkeborg,
tlf. 8683 6690
Poulpedersen@
energimail.dk

 

 

Oplysning om Aldrig mere Krig:

 

P a c i f i s m e  M i l i t æ r n æ g t e l s e 
C i v i l u l y d i g h e d  I k k e v o l d
F r e d s– o g K o n f l i k t l ø s n i n g

 

At være pacifist er en livsholdning.
Aldrig Mere Krig blev startet i 1926 og er i dag en af
landets ældste fredsorganisationer.
- Derfor er AMK en gammel forening, der ikke kun kører
på enkelte mærkesager.
- Det er livet det drejer sig om, og den "sag"
forældes ikke.

 
Der er brug for pacifistiske synspunkter mere end nogensinde.
Vi har brug for dig.
Vi har brug for at blive flere.

Vi arbejder på at finde alternativer til oprustning og på at
udvikle forsvarsformer, der bygger på ikke-vold. Aldrig Mere Krig er
ikke knyttet til noget parti eller nogen religiøs forening.

 

BLIV MEDLEM AF ALDRIG MERE KRIG

 

Kontingent årl.
Enkeltperson Kr. 225,00
Par  Kr. 300,00
Uddannelsessøgende kr. 150,00
Civil værnepligtig kr.. 150,00
Pensionist kr. 150,00


Navn____________________________________

 

Adresse__________________________________

 

Tlf._____________________________________

 

E-mail___________________________________


Inkluderet i medlemskabet er bogen

”Krudt uden Kugler” og AMK’s emblem.

 

Kontingent og bidrag kan indbetales på posthus konto nr. 80237278
eller web-bank direkte til AMK’s konto i Arbejdernes Landsbank, konto nr. 5396 0309139.

Læs principprogram og vedtægter: http://aldrigmerekrig.dk/vedtaegter/index.htm
 
Hovedbestyrelsen:
Geert Grønnegaard, Leragervej 8, 4174 Jystrup,
tlf.: 57528250
Hermod Folke Hansen, landskontoret.
Arne Hansen, Sønderjyllands Allé 35,
9900 Frederikshavn, tlf.: 98425542, 30420818
Mail: post@arnehansen.net
Majken Jul Sørensen, Internationalt udvalg,
Mail: majken@fred.dk
Frands Wisbech Frydendal,
Frands Frydendal (evt. c/o Steen Møller)
Friland 6, Feldballe, 8410 Rønde
Tlf.: 51768486 .
Mail: fwf@fiberpost.dk
Ulla Røder: tlf../fax: 31625110,
mail: B_U_R_2003@yahoo.dk
Peter Henning, Unnasvej 3, 3000 Helsingør.
Tlf.: 49216563, mail: phenning@mail.tele.dk
Suppleanter:
Peder Frode Hansen,
Skårupvej 7, 7700 Thisted,. Tlf.: 97974215
Poul Pedersen, Fyrresvinget 35, 8600 Silkeborg
Tlf.: 86836690,
Mail: poulpedersen@energimail.dk


ALDRIG MERE KRIG
Landsadresse:
Hermod Folke Hansen
Nørremarksvej 4
6880 Tarm
Tlf.: +45 97373163


Fred er en menneskeret
Krig er en forbrydelse mod menneskeheden
Konflikter bør altid løses med fredelige midler

 

Støt freden - "knæk et gevær" med os.


 

Man kan også læse og udprinte ovenstående i i PDF-format på http://www.arnehansen.net/090808INVITATIONFLAGpaaHalv5.sep.pdf

 

Og få det hele uddybet og diskuteret i interview med idemanden Henning Sørensen på

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/090810HenningSFlaghalv5.sep64.htm hvor der også findes en tekst med forklaring på hvordan man betaler til annoncen for ”flag på halv” mod militarismen

 

Tilbage til forsiden