Lissabontraktaten ville afskaffe medlemsstaternes neutralitet.

 

D. 25.04.09 Modtaget fra Colin Ashey <doctorashey@gmail.com>

 

I dette uddrag af en artikel, der for nylig blev bragt i avisen Irish

Times, påpeger en årvågen irsk universitetslærer, at Lissabontraktaten

ville afskaffe medlemsstaternes neutralitet.

 

Derfor stemte irerne NEJ, og derfor stemmer de nok NEJ igen næste gang

- medmindre der indføres en undtagelsesprotokol, der bevarer Irlands

neutralitet.

 

Stor hilsen

Coilín.

 

 

Beskyttelse af neutraliteten i et militariseret EU

 

En protokol til Lissabontraktaten, der undtager neutrale stater fra

EU's sikkerheds- og forsvarspolitik (ESDP), er den eneste effektive

måde at bevare aktiv eller militær neutralitet, skriver Karen Devine.

 

... <klip> ...

 

Udarbejdelsen af udkastet til Lissabon-traktatens maksimalistiske

sikkerheds- og forsvarspolitik (ESDP) på konventet om Europas Fremtid

i 2003 var kraftigt omstridt, fordi traktatens ubegrænsede omfang i

militær henseende underminerer både aktive og militære

neutralitetsbegreber alvorligt. Alle de repræsentanter for de neutrale

stater, der deltog i konventet, gjorde indsigelser mod forslagene.

 

Ifølge undersøgelser gennemført på vegne af det irske

udenrigsministerium var neutralitet også et vigtigt punkt i den irske

folkeafstemning om Lissabontraktaten.

 

Selvom den irske regering har hævdet, at den militære neutralitet ikke

ville blive påvirket takket være en bestemmelse i den irske

forfatning, der forbyder medlemskab af en kommende militær

EU-alliance, er det værd at bemærke, at akademiske analytikere, der

har set på traktaten, i lighed med europæiske borgerretsgrupper

konkluderede, at traktatens ESDP-bestemmelser ville afskaffe staternes

neutralitet.

 

En ny traktatprotokol, der opsummerer de neutrale landes undtagelser

fra ESDP, er den eneste effektive måde at bevare militær eller aktiv

neutralitet på. Nedenstående analyse sammenholder status for

elementerne i aktiv neutralitet med Lissabontraktatens

ESDP-bestemmelser.

 

Det primære element af "ikkeindblanding i [andre landes] krige"

undergraves af artikel 28b, der ikke sætter nogen grænser for militære

EU-missioner. Begrebet kun at gribe til våben i tilfælde af

selvforsvar fjernes, idet artikel 28b fastsætter en kapacitet til

forebyggende aktioner (som forudset i den europæiske

sikkerhedsstrategi).

 

Selvom Irland ikke deltager, kan staten blive forbundet med

"højintensive EU-operationer".

Hjørnestenene "ikkeaggression" og "fremme af fred" ser ud til at være

truede, idet de bestemmelser til begrænsning af militære EU-aktioner

og afvisning af krig, der blev foreslået af de neutrale lande, blev

forkastet på mødet.

 

Den overordnede stilling for FN og denne organisations fredsbevarende

indsats afskaffes i artikel 28a stk. 1, hvorefter EU-missioner ikke

kræver et FN-mandat. De neutrale landes forslag om, at EU-missioner

skulle kræve et FN-mandat, blev forkastet.

 

De indbyrdes tæt forbundne kendetegn ved neutralitet som

"upartiskhed", "afvisning af stormagtspolitik" og "uafhængig

beslutningtagen trods stormagtspres" undergraves i artikel 10 og 280e

stk. 2, der afskaffer forbuddet mod øget samarbejde som led i

europæisk sikkerheds- og forsvarspolitik.

 

Artikel 28a stk. 6 giver mulighed for permanent, struktureret

samarbejde om forsvarsanliggender og udpeger de større stater til at

gennemføre "de mest krævende" militære tiltag. Repræsentanter for

neutrale stater argumenterede for, at større staters missioner, der

blev gennemført i EU's navn uden hensyntagen til protester fra mindre

stater, ville fremstå lidet troværdige, fordi de tydeligt ville

demonstrere, at der ikke eksisterer nogen fælles udenrigspolitik.

 

Sammen med artikel 15b og 201a om konstruktiv stemmeundladelse gør

disse bestemmelser enstemmighedsreglen for beslutningstagen til en

falsk varebetegnelse, mens artikel 280b, 11 stk. 2-3 og 16b, som

repræsentanterne for de neutrale stater ligeledes gjorde indsigelse

mod, afskaffer handlefriheden for stemmeundladende stater.

 

Hjørnestenen "antimilitarisme" påvirkes af artikel 28a stk. 3, der

pålægger medlemsstaterne øgede militærudgifter og en fælles

forsvarspolitik inden for Det Europæiske Forsvarsagentur, der hviler

på artikel 28d.

 

Endelig afskaffes begrebet militær neutralitet fortolket som

ikkemedlemskab af en militæralliance under bestemmelsen om gensidigt

forsvar i artikel 49c stk. 7, der i praksis danner en ny militær

EU-alliance, samt solidaritetsbestemmelsen i artikel 188r.

 

Repræsentanter for neutrale stater forsøgte indledningsvis at få

fjernet disse alliancer og derefter få disse bestemmelser gjort

uforpligtende, men ingen af tiltagene lykkedes. Den bestemmelse, der

fastsætter, at den gensidige forsvarsgaranti "ikke berører den særlige

karakter af visse medlemsstaters sikkerheds- og forsvarspolitik", er

så vag, at den reelt er juridisk tom, og undtagelsesprotokoller er det

eneste middel til at undgå disse forpligtelser.

 

Betingelserne for Irlands deltagelse i det fælles EF-forsvar som

fortolket af politikerne i Dáil Éireann gennem årene – at det først

ville blive aktuelt, når EF havde udviklet sig til "en ægte

forbundsstat eller et statsforbund med en fælles udenrigspolitik"

(Garret FitzGerald, 11. maj 1982), eller når der blev truffet en

"fælles beslutning mellem Europaparlamentet og Rådet" om at udøve

tilstrækkelig demokratisk kontrol over ESDP (Proinsias De Rossa, 29.

november 1991) – er ikke blevet overholdt.

 

Mens ESDP-strukturerne og -styrkerne skitseres i Lissabontraktaten,

skulle betingelserne for deres fremtidige brug og modstandernes

identitet besluttes af Det Europæiske Råd, og for mange vælgere gør

det totale fravær af demokratisk kontrol ESDP til et alt for

vidtgående skridt ind i det ukendte. Sammenlignet med Irlands,

Østrigs, Sveriges og Finlands traditionelle neutralitet, der har et

to- eller trecifret år på bagen, og som er en del af disse landes

nationale identiteter, er ESDP en forholdsvis ny politik undfanget af

en håndfuld eliter under fravær af den europæiske identitet, der ses

som en forudsætning for dens accept, legitimitet og succes.

 

Henry Kissinger bemærkede engang: "Ingen udenrigspolitik – hvor genial

den end er – har udsigt til succes, hvis den undfanges i nogle fås

hjerner men ikke bæres i nogens hjerte."

 

Hans indsigt illustrerer de problemer, som fortalere for

Lissabontraktatens fælles sikkerheds- og forsvarspolitik står over

for, når denne snarere overstyrer end indarbejder de neutrale staters

udenrigspolitikker.

 

Dr. Karen Devine er PhD og forsker ved Irish Research Council for the

Humanities and Social Sciences (IRCHSS) ved Dublin City University.

 

Den oprindelige artikel kan læses her (på engelsk):

http://www.irishtimes.com/newspaper/opinion/2008/1127/1227699545330.html

Eller her:

http://tinyurl.com/6nkqrp

 

 

 

 

Tilbage til forsiden