Fra Michala C. Bendixen d. 23.08.08

 

Oplæg til asyl- og indvandringspolitik for SF juni 2007.

 

 

 

Netværkets medlemmer er p.t.: Michala C. Bendixen (kontaktperson), Trine Pertou Mach, Carsten Vesterager, Claus Knudsen, Lotte Thiim Bertelsen, Evin Cilgin, Anna Konstantelos Birke, Zacha Whyte, Jonas Hansen, Annemarie Madsen, Anne Marie Pedersen, Stinne Maria Thomassen, Trine Ingemansen, Kristina Andersen, Jalila Rachdi Bührmann, Katrine Clausager.

 

København juni 2007.

 

 

 

INDLEDNING:

Asyl- og indvandringspolitik handler om et grundlæggende menneskesyn og respekt for menneskerettighederne, og i løbet af få år har Danmark på dette område ændret sig fra humant til uanstændigt – et af de største skred i samfundet i vores levetid. Det handler om at tage ordentligt imod mennesker, der har brug for beskyttelse, men også om at behandle alle individer i samfundet med samme respekt og give dem lige muligheder.

 

Stramningerne, som startede under Nyrup-regeringen, er gået helt amok: Danmark har nu en lovgivning og et system, som er udtryk for den dybeste menneskeforagt og smålighed. En total mangel på forståelse for, hvad det vil sige at frygte for sit eget og sine børns liv, at flygte fra sit land, at have været udsat for krig og tortur. SF mener, at asylansøgere har krav på at blive modtaget med hjælp og respekt fremfor mistænksomhed og forhør. Derfor har vi udarbejdet en række konkrete forslag til en helt anderledes modtagelse og behandling af udlændinge, der søger til Danmark.

 

Kravene til statsborgerskab, familiesammenføring og offentlige ydelser udgør efterhånden et apartheid-system, hvor nye danskere aldrig kan opnå samme rettigheder som gamle – diskrimineringen af indvandrere er åbenlys. For SF er det basalt, at alle borgere skal have samme rettigheder og muligheder, og det skal være muligt for alle at opnå dansk statsborgerskab. God integration vil aldrig komme i stand med så negativt et udgangspunkt, som lovgivningen har i dag – man skal føle sig velkommen, hvis man nogensinde skal blive en aktiv, velfungerende del af et samfund.

 

Den øgede migration skal ses som et velkomment, frisk pust. Problemer med integrationen vil aldrig helt kunne undgås, men de fleste kan løses. Fokuseringen på disse problemer må ikke overskygge asylansøgerens ret til beskyttelse og lige rettigheder for alle borgere, og diskussionerne om asyl og integration skal holdes adskilt. Der er ingen gyldige argumenter for et indvandringsstop – Danmark har et ansvar overfor resten af verden, og desuden har vi brug for indvandring som kompensation for de faldende fødselstal.

 

Netværket beskæftiger sig hovedsaligt med den lovgivning, som omfatter asylansøgere, flygtninge og nydanskere. Den nuancerede diskussion om at sikre en vellykket integration overlader vi til andre.

 

SF er som udgangspunkt tilhænger af en fremtidig fælles asylpolitik for EU – men den skulle gerne ligge tættere på Sveriges end på Danmarks! Bl.a. derfor skal vi deltage i debatten om, hvad en god asylpolitik er. I dette oplæg beskæftiger vi os ikke med problematikken omkring en fælles EU-asylpolitik, som indeholder mange komplicerede aspekter.

Et udvalg af vores forslag lyder i den korte version:

 

Asylpolitik:

• Nedlæg asylcentrene – lad folk bo hos familie, i lejligheder og på små bocentre

• Lad asylansøgere arbejde og studere, lad børnene gå i folkeskole

• Nedlæg Flygtningenævnet – erstat det med en domstol

• Luk det hul i loven, som bl.a. de afviste irakere er faldet ned i: Hvis man får afslag på asyl men ikke kan tvangshjemsendes pga. forhold i hjemlandet, bør Danmark give opholdstilladelse i 5 år ad gangen

• Modtageproceduren skal ændres, så asylansøgerens rettigheder sikres – bl.a. skal asylansøgeren have tildelt en advokat fra starten

• Faste, korte tidsgrænser for sagbehandlingen i hele asylproceduren – ingen skal vente mere end 6 måneder fra ankomst til endelig afgørelse

• Familie-klausul: forældre/børn op til 18 år/ægtefæller må ikke adskilles: hvis én får ophold, skal det gælde alle

• Ofre for trafficking skal have asyl

 

Diskriminerende regler for indvandrere:

• Al praksis, som diskriminerer indvandrere, skal fjernes:

- starthjælpen

- de urimelige krav til statsborgerskab og permanent opholdstilladelse

- 24-års reglen

- kravene vedr. tilknytning, økonomi og bolig for familiesammenføring

- udvisningsdomme skal kun anvendes, hvis der ikke er nogen tilknytning til Danmark

- indrejseforbud kun i ganske særlige tilfælde som f.eks. dom for menneskehandel

 

 


Asylområdet

 

Baggrund:

Vores idéer kræver flere udgifter på enkelte områder, men vil samtidig give mange besparelser på bl.a. politiarbejde og drift af centre via den korte behandlingstid, en lavere sygelighed og større grad af selvforvaltning – og ikke mindst selvforsørgelse. Det vil også betyde større indvandring til landet, og det er faktisk en nødvendig investering i fremtiden – i øjeblikket er befolkningstallet kraftigt dalende, og ifølge demografiforskeren Hans Kornø Rasmussen skal indvandringen otte-dobles alene for at opveje, at de store krigsgenerationer går på pension! Mange flygtninge har allerede en uddannelse og er meget motiverede for at arbejde. Der gøres alt for lidt for at bygge videre på de kvalifikationer, de kommer med.

 

Vi har undervejs kigget meget på praksis i vores nabolande. I Sverige, som hele tiden har modtaget et meget større antal flygtninge end Danmark, viste en spørgeundersøgelse sidste år, at 80% af svenskerne ser indvandringen som noget positivt – i Danmark var tallet omvendt! Det handler næppe kun om personlige oplevelser –  det svenske samfunds måde at modtage og behandle indvandrere på er radikalt anderledes end det danske. En asylansøger har en fair chance for at få sin sag vurderet, indgår i samfundet fra ankomsten, og så snart vedkommende har fået opholdstilladelse, er han/hun ligestillet med alle andre svenskere. Medier og politikere har i øvrigt ikke kørt den samme hetz mod indvandrere, som det er sket her – man har insisteret på et anstændigt niveau i både debatten og politikken, og man har formået at holde diskussionerne om asyl og integration adskilt.

 

Selve måden at definere en flygtning på er også meget forskellig fra Sverige til Danmark – vi anbefaler igen at følge den svenske model, som ikke i lige så høj grad kræver dokumentation for personlig forfølgelse, men anerkender at man kan være forfulgt som gruppe. Sverige har desuden for nylig indført, at seksuel orientering og kønsbaseret forfølgelse er asylgrund. Asylsager behandles af en domstol, og afslag kan ankes helt til Højesteret.

 

I Tyskland, Finland og Norge får asylansøgeren tildelt advokathjælp fra ankomsten – et meget væsentligt element til at sikre asylansøgerens rettigheder.

 

Udover udenlandske forhold har vi kigget på, hvilke anbefalinger og kritikpunkter, som bl.a. Amnesty International, UNHCR, UNCERD og ECRI er fremkommet med overfor Danmark.

 

FNs Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) har i starten af 2007 udsendt en skarpt formuleret anbefaling til Europa om at give asylsøgende irakere opholdstilladelse, idet forholdene i Irak er voldsomt usikre og på vej mod det værre, og mange lande følger opfordringen. Sverige gav i 2006 asyl til 7.245 irakiske flygtninge – tallet for Danmark var 47! I 2005 fik kun 369 personer asyl i Danmark – udover de 483, vi har forpligtet os til at tage imod via FNs kvoter. Chancen for at få asyl i Danmark er forsvindende lille i forhold til resten af Norden, og tilstrømningen er med god grund nærmest stoppet.

 

De danske myndigheders udgangspunkt er hele vejen, at flygtningen lyver og snyder – og hun/han skal selv, med et minimum af advokatbistand, modbevise tesen. Altså en slags omvendt bevisbyrde. Hele modtageproceduren er præget af mistroiskhed og behandler flygtningen som en kriminel – det første forhør bliver således også foretaget af politiet. Grotesk, specielt fordi en del er flygtet fra totalitære, undertrykkende styrer, som de har kæmpet imod, og nærer en stor mistro overfor politiet.

 

Flygtningenævnets konstruktion sikrer ikke asylansøgeren en fair behandling, og nævnets afgørelser kan som de eneste afgørelser i Danmark ikke ankes til en højere instans. Da der oven i købet er tale om afgøresler, der kan betyde liv eller død, er denne konstruktion ikke et retssamfund værdigt.

 

Der er tre overordnede problemer:

• Det er næsten umuligt at opnå asyl

• Ventetid og usikkerhed er ødelæggende for mennesker

• Asylcentrene er uegnede som bolig
En ny asylpolitik i Danmark

 

1) Kriterierne for asyl skal tage klarere udgangspunkt i UNHCRs flygtningedefinition:

   “en person, der som følge af velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af sin race, religion, nationalitet, tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller sine politiske anskuelser befinder sig udenfor det land i hvilket han/hun har statsborgerret, og som ikke er i stand til – eller på grund af velbegrundet frygt ikke ønsker – at søge dette lands beskyttelse”.

   Definitionen tolkes generelt alt for stramt i Danmark, og det skal være tilstrækkeligt at tilhøre en forfulgt gruppe. Som asylgrundlag skal yderligere tilføjes: Forfølgelse pga. seksuel orientering, visse tilfælde af voldtægt, og ofre for trafficking. Der skal også tages mere hensyn til kvinders specielle situation – f.eks. er det ofte kun manden, der står som medlem af et politisk parti, men konen og børnene bliver truet.

 

   Post Traumatisk Stress Syndrom og torturfølger skal veje tungt for tildeling af humanitært ophold. Asyl og humanitært ophold (bl.a. pga. sygdom) skal give 5 års opholdstilladelse i første omgang, og hvis det derefter kan fornys, skal det være permanent – som reglerne er nu, får man kun ophold et halvt eller et år ad gangen, hvilket ikke giver tilstrækkelig tryghed og mulighed for at tage del i samfundet.

 

2) Personer, som ikke kan påvises at være forfulgte, men som heller ikke kan tilbagesendes pga. forholdene i hjemlandet, skal tildeles ophold i 5 år ad gangen. (Dette vil løse problemet for bl.a. de afviste irakere og for de kosovarer, der har været her i op til 8 år – det burde man have gjort, da de ankom).

 

3) Asylcentrene skal nedlægges, og i stedet skal vi lade ansøgerne bo hos familie/venner eller få tildelt et værelse i spredte lejligheder – samt genåbne nogle af de små centre som bofællesskaber. Børnene skal straks i folkeskoler og børnehaver. Ansøgerne skal have lov til at arbejde og modtage undervisning efter det første positive svar (se pkt. 4.). Sådan fungerer asyl-systemet i Sverige.

 

4) Faste tidsgrænser hele vejen igennem asylproceduren. Ventetiden er det mest nedbrydende element i asylproceduren, og de psykiske skader indfinder sig allerede efter et halvt års tid.

• Det første svar (Åbenbart Grundløs eller ej) inden 1 mdr.

• Dernæst – i tilfælde af, at sagen optages – 3 mdr. yderligere til at få svar fra Udlændingestyrelsen

• Dernæst – i tilfælde af afslag – 2 måneder til afgørelse i Flygtningenævnet/domstol.

Således vil ingen vente længere end 6 mdr. Tvangsmæssig udsendelse må kun ske ved Åbenbart Grundløs.

• Hvis myndighederne ikke overholder fristerne, skal ansøgeren automatisk tildeles opholdstilladelse for 5 år i første omgang. Det giver ro til at arbejde, tage uddannelse eller andet, så tiden ikke bliver spildt. Indhentning af oplysninger må tilrettelægges på nye måder for at overholde fristerne, men det er ikke umuligt.

 

5) Familie-klausul: hvis en ægtefælle/barn/forælder får tildelt asyl/opholdstilladelse, skal det automatisk give samme status til dennes ægtefælle/barn/forælder (og alderen for “barn” sættes op fra 16 til 18 år igen). Alt for mange familier splittes ad, selvom lovgivningen hævder at arbejde imod det. Ægteskaber indgået i asylsøgningsperioden skal også gælde.

 

6) Flygtningenævnet er ikke hensigtsmæssigt på nogen måde – man kunne evt. bruge en “almindelig”, specialiseret domstol, som i Sverige. Flygtningen er lige nu meget dårligt stillet overfor Staten, så det bliver ikke en fair behandling. Brugen af anonyme kilder i hjemlandet skal evalueres – der er ofte mistanke om, at disse har forbindelse til landets styre. Advokathjælp skal være gratis, tilbydes fra ankomsten, og også tilbydes ved humanitære sager. Vi anbefaler en uvildig evaluering ud fra retssikkerhedsmæssige principper af hele retsproceduren.

 


7) Modtage-proceduren skal ændres radikalt. Ansøgeren skal tildeles advokat fra ankomsten og tilbydes reel støtte af psykologer, læger og tolke igennem hele forløbet. Politiet skal ikke som nu foretage det første interview. Hvis sagen optages, skal der hurtigst muligt udarbejdes en handlingsplan for beskæftigelse, behandling osv. Som det er nu, får ansøgerne alt for lidt professionel hjælp og støtte, både til at bearbejde traumatiske oplevelser og tortur, og til at indhente oplysninger/forberede deres sag. Desuden skal der kun bruges eksaminerede, neutrale tolke. Ansøgeren skal løbende modtage kopi af alle dokumenter, og alle interviews skal optages på bånd og arkiveres.

 

8) Asylansøgere skal ikke frihedsberøves udover almindelig gældende praksis for alle borgere i Danmark. Det er ikke rimeligt at sætte folk i fængsel på en mistanke om, at de vil tage et andet sted hen – fx ved forestående tvangsudsendelse.

 

9) At kvoteflygtninge udvælges efter deres beskyttelsesbehov og ikke deres integrationspotentiale.

 

10) At personer som udelukkes fra asyl på grund af terrormistanke får mulighed for at forsvare sig mod mistankerne/anklagerne, og at asylansøgeren og dennes advokat samt udlændingemyndighederne får indsigt i de oplysninger, som begrunder udelukkelsen.

 

11) Danmark skal undertegne Europarådets konvention om indsats mod menneskehandel (trafficking) og skabe mulighed for varig beskyttelse af handlede kvinder og børn, som risikerer overgreb ved en tilbagevenden til deres hjemland.


MIGRATION:

DISKRIMINERENDE LOVGIVNING OVERFOR INDVANDRERE

 

Baggrund:

På en række områder har Danmark nu en lovgivning, hvor indvandrere som udgangspunkt ikke har samme rettigheder som danske borgere. Hvis indvandreren så samtidig har kort eller ingen skolegang bag sig, er traumatiseret, kommer i konflikt med loven eller bare har dårlig økonomi, så er rettighederne for evigt uopnåelige. Der er tale om kraftig diskrimination og efter manges vurdering om overtrædelse af FNs Menneskerettighedskonvention. Med henblik på at tvinge enkelte mennesker til at opføre sig anderledes, indrettes lovgivningen på en måde, så menneskerettighederne overtrædes for en stor gruppe. Forholdene bliver løbende kritiseret af internationale og europæiske organer.

 

De fleste danskere er nok ikke klar over, hvor urimelige reglerne er blevet, og hvor mange mennesker, de rammer. Op mod halvdelen af alle, der i dag går på de forskellige danskuddannelser (og 75% af flygtningene), vil aldrig kunne opnå statsborgerskab – uanset hvor meget de knokler med det danske sprog. De har mindre end 12 års skolegang fra hjemlandet eller er alvorligt traumatiserede, og kan derfor ikke komme på Dansk 3. Mange af dem vil ikke engang kunne opnå permanent opholdstilladelse. Vi kan ikke acceptere, at der skal være første- og andenrangs-borgere i Danmark – en vis andel af befolkningen, som ikke har stemmeret, ikke kan rejse udenlands og ikke står under den danske stats beskyttelse i katastrofesituationer. Desuden indeholder kravene en kønsdiskrimination, idet kvinder fra tredjeverdenslande gennemsnitligt har færre års skolegang end mænd.

 

Indvandrere bliver ofte tildelt indrejseforbud eller udvisningsdom oveni den almindelige dom, også for mindre kriminelle forseelser. Dette er udtryk for urimelig diskrimination, idet det får afgørende betydning for hele dette menneskes liv, og således er en langt hårdere straf. Også her er der tale om, at alle ikke er lige for loven.

 

 

Diskriminerende lovgivning, som skal afskaffes:

1) 24-årsreglen – når man er 18, skal man kunne gifte sig, uanset ens etniske baggrund. Tvangsægteskaber kan i langt højere grad forhindres ved rådgivningstilbud, bo-tilbud og oplysning.

 

2) Tilknytningskrav, økonomiske krav og boligkrav ved familiesammenføring skal afskaffes – det er en menneskeret at være sammen med sin ægtefælle, uanset økonomiske og etniske forhold. Desuden skal kravet om bankgaranti for at få besøgsvisum fjernes, og reglerne revideres, så man også kan få visum til en kæreste, en ven eller et fjernere familiemedlem.

 

3) Starthjælpen – kontanthjælpen må være et eksistensminimum for alle borgere, og man skal tilbydes hjælp til at komme i arbejde fremfor at blive straffet.

 

4) Krav til statsborgerskab som i Sverige: tildeles automatisk (frivilligt) ved fødslen, hvis den ene forælder er svensk statsborger. Kan ellers opnås efter 5 års permanent opholdstilladelse. Ved offentlig gæld og kriminalitet lægges en ventetid oveni. Eneste yderligere krav skal være et obligatorisk, grundlæggende danskkursus, hvor der også undervises i dansk lovgivning, rettigheder og pligter.

 

5) Kravet om beståelse af Dansk 2 for opnåelse af permanent opholdstilladelse skal bort-
falde. Ligesom for statsborgerskab må kravene være realistiske for den enkelte at opfylde.

 

6) Indrejseforbud kun i ganske særlige tilfælde som f.eks. dom for menneskehandel. Gives i øjeblikket fx til asylansøgere, som gribes i at arbejde – og kommer til at betyde, at de derefter aldrig kan få opholdstilladelse.

 

7) Udvisningsdomme skal kun anvendes, hvis der ikke er nogen tilknytning til Danmark. Det er en helt urimelig dobbelt straf at blive smidt ud af sit land.

 

8) Voldsramte, familiesammenførte kvinder skal have opholdstilladelse.


Citater og rapporter 2006-2007:

 

 

• Sverige modtog 8.951 asylansøgere fra Irak i 2006, hvoraf 7.245 fik asyl (80,9%)

  Danmark modtog 519, hvoraf 47 fik asyl (9%)

 

• ”Hvis man har regler - uanset hvor gode de måtte være, eller hvad man mener om dem - som kolliderer med menneskelighed, så er det jo ikke menneskeligheden man skal lave om, men reglerne!”

                Isi Foighel, dr. jur., tidl. dommer ved Menneskerettighedsdomstolen / 2007

 

• ”I Danmark bliver FNs Flygtningekonvention i vidt omfang fortolket på den måde, at man skal være i en personificeret eller individualiseret risiko for overgreb. Asylpraksis bygger formentlig på en opfattelse af, at hvis mange er i samme situation – som der jo typisk vil være i borgerkrige eller borgerkrigslignende situationer (…) falder man udenfor flygtningebegrebet. Men prøv at tænke på Holocaustofrene – hvor mange af jøderne var individuelt forfulgt?”

                Jens Vedsted Hansen, juraprofessor ved Århus Universitet / 2007

 

• ”I Danmark er der en tendens til at blande flygtninge, indvandring og islam sammen i én stor grød af fordomme og lovgivning, og det er på den baggrund, man bygger sin flygtningepolitik. I Sverige er alle partier enige om at forsøge at leve op til de principper, som vi har underslrevet internationalt, og som vi vil forsvare indædt.”

                Luciano Astudillo (S), medlem af Riksdagen i Sverige / 2007

 

• ”Sverige har i månedsvis forsøgt at råbe de andre europæiske lande op for at få dem til at tage deres del af ansvaret for de irakiske flygtninge, hvoraf Sverige har modtaget næsten halvdelen af dem, der kom til hele Europa sidste år. Det er da helt klart en stor udgift for det svenske samfund. Men vi bliver nødt til at klare det. Så enkelt er det.”

                Tobias Bilström, svensk integrationsminister (borgerlig) / 2007

 

• ”De sanktioner, som man presser ned over afviste asylansøgere, ødelægger familierne. (…) at det er skammeligt, at afviste asylansøgere ikke har nogen økonomi, at de kun får udleveret naturalier og tøj, og at de ikke må lave mad. Dermed er vi med til at administrere en praksis, der er skammelig. Sandholm er blevet symbolet på Danmarks asylpolitik, men opgaven for Røde Kors er at lindre, uanset om det er her eller på Guantanamo.”

                Jørgen Chemnitz, asylchef i Dansk Røde Kors / 2007

 

• ”Politikerne i Danmark bør have en mere gavmild attitude og udvise ansvarligt lederskab, når det gælder en flygtningekatastrofe som i Irak, snarere end at fiske efter stemmer i en befolkning, der ikke er så positivt indstillet. Folk, der er på flugt for at redde livet, skal altid hjælpes.”

                Hans Blix, tidligere chef for FNs våbeninspektion / 2007

 

• Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) påviser i en rapport I 2006, at mere end hver anden på starthjælp har problemer med helbredet, de fleste skyldes psykiske problemer som traumer. En del har været udsat for tortur. Starthjælpen stresser dem, holder dem udenfor samfundet og giver depressioner. Starthjælpen for en enlig er 5.640 kr  (for en kontanthjælpsmodtager 8.750,-). Introduktionsydelse og starthjælp er samme beløb, retten til kontanthjælp opnås først efter 7 år.

 

• Selvmordsforsøg på asylcentrene er steget eksplosivt. I første halvdel af 2006 har lige så mange forsøgt selvmord som i hele 2005, og antallet af asylsøgere er oven i købet en hel del mindre. Tal fra Røde Kors, bragt i Politiken og Information.

 

• Rapport fra Socialforskningsinstituttet  2006 påpeger, at opholdet på asylcentrene nedbryder børn og voksne psykisk. Næsten alle de 14 undersøgte familier var velfungerende da de kom, efter et par år har de alle sammen alvorlige problemer.

 


ECRI (Europarådets komité mod racisme og diskrimination) udsender rapport om Danmark og inviterer til rundbordssamtale med myndigheder og NGO’er 2006. Kritiserer bl.a. starthjælpen, 24-årsreglen, kravene til opnåelse af statsborgerskab og til familiesammenføring, asylbørnenes manglende skolegang og mange andre forhold. Udtrykte også stor bekymring over den udbredte xenofobi og generelle diskrimination af især muslimer.

 

Recommendations, asylum seekers and refugees :

 

57. ECRI recommends that asylum seekers be assisted by a lawyer when they submit their claim to the competent authorities and during the entirety of the asylum procedure.

 

58. ECRI strongly recommends that Denmark ensures that asylum seekers are able to fully put their case before the authorities by providing them with equal access to all the legal remedies afforded to everyone living in Denmark, including the right to appeal before an independent court.

 

59. ECRI recommends that asylum seekers have access to employment and professional training as well as to Danish schools for their children in mainstream Danish society in order to avoid their total isolation. ECRI also strongly recommends that asylum seekers be provided with adequate care in accordance with national and international human rights standards.

 

ECRIs third report on Denmark 2005:

http://www.coe.int/t/e/human_rights/ecri/1-ECRI/2-Country-by-country_approach/Denmark/Denmark_CBC_3.asp#TopOfPage

 

 

Amnesty International udsender rapport 2006 om voldsramte kvinder fra etniske minoriteter, som kritiserer Danmark for ikke at yde disse kvinder nogen beskyttelse – ved reelt at give dem valget mellem vold og udvisning.

 

Amnesty Danmarks rapport: ”Valget mellem vold og udvisning” – dilemmaet for voldsramte familiesammenførte kvinder i Danmark (2006)

http://www.amnesty.dk/log/D2095-da.pdf#Page=7

 

 

UN Committee on the Eliminination af Racial Discrimination (UNCERD) udtrykte i deres gennemgang af Danmark 2006 bekymring over det faktum, at asylansøgere, som får afslag ved Flygtningenævnet ikke kan anke deres sag til domstolene. Desuden kritiseres det, at asylansøgere opholder sig i årevis på asylcentrene, og at deres muligheder for at deltage i sociale, professionelle, uddannelsesmæssige og kulturelle aktiviteter er begrænsede, og at flygtninge ikke har adgang til samme sociale ydelser som andre borgere. Starthjælpen og samtlige krav til familiesammenføring kritiseres ligeledes for at være diskriminerende.

 

UNCERDs rapport om Danmark 2006:

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CERD.C.DEN.CO.17.En?Opendocument

 

 

Amnesty Internationals internationale rapport for 2006 nævner Danmark, bl.a. refereres til kritikken fra ECRI og UNCERD (se ovenfor). Den danske afdeling udfærdiger en sammenfatning af anbefalinger på asylområdet – se appendix.

 

http://www.amnesty.dk/default.asp?page=23&lang=da

 

 

UNHCR comments on Denmark's draft bill on foreigners 2002: (FNs Flygtningehøjkommissariat)

”UNHCR said Tuesday that, despite good cooperation between its international law experts and government representatives during their lengthy consultations in Copenhagen and Geneva, the agency remained very concerned that certain aspects of the bill and accompanying commentary appear to be "inconsistent with international refugee and human rights law." In addition, UNHCR said it continues to be concerned about the tone of the current policy-making process and political debate in Denmark, which seem to take the reduction of numbers as their main starting point, rather than the protection of refugees.”

 

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/country?iso=dnk&expand=news

 

 


APPENDIX 1:

 

 

UNHCRs retningslinjer og anbefalinger, kort sammenfatning v/netværket:

 

Dansk version af kritikken fra 2001 af den nye Udlændingelov:

http://www.flygtning.dk/fileadmin/uploads/pdf/unhcrdk.pdf

 

 

Ifølge UNHCR bliver man anerkendt som flygtning med deraf følgende rettigheder – man får ikke tildelt flygtningestatus. Det er altså ikke den danske stat, der bestemmer om man er flygtning eller ej. Den skal blot identificere og beskytte flygtninge.

 

Juridisk nøglebegreb: non-refoulement, altså at personer ikke må overdrages til et land hvor de risikerer forfølgelse – eller til et tredjeland, der vil videregive personerne til et sådant land.

 

 

UNHCR’s kritikpunkter af DK asylpraksis:

-       Flygtningenævnets nedskæring (særligt udelukkelse af Dansk Flygtningehjælp)

-       Subsidiær beskyttelse skal også gives til folk der ellers risikerer udvisning til lande hvor man risikerer vilkårlig vold (f.eks. Irak)

-       Afskaffelse af mulighed for at søge om asyl fra danske repræsentationer i udlandet (tidligere fremhævet af UNHCR som ”best practice”)

-       Tager for lang tid at få tidsubegrænset ophold (anbefaler 5 år, som ser ud til at blive en europæisk standard – men fra ankomst til DK)

-       Udvidelsen af Åbenbart Grundløs procedurer til at omfatte andet end klare tilfælde af bedrag/misbrug eller tydeligt manglende forbindelse til definitionskriterierne.

-       Detention (ikke mindst da der i Danmark ikke er sat grænser for hvor længe asylansøgere må tilbageholdes)

-       Ikke nok tid til at appellere afgørelser efter afslag fra Flygtningenævnet

-       Tonen i dansk debat under al kritik, ikke mindst pga. parlamentarikere

 

UNHCR’s anbefalinger:

-       Voldtægt anerkendes som grundlag for asyl, og asylproceduren gøres mere lydhør overfor kvindelige asylansøgere

-       Subsidiær beskyttelse bør også indbefatte personer, der risikerer vilkårlig vold og andre menneskeretlige overgreb, selvom der ikke er tale om individuel forfølgelse

-       Der skal i højere grad findes alternativer til detention, og asylansøgere bør som udgangspunkt aldrig fængsles

-       Asylansøgere skal have adgang til juridisk bistand under ansøgningsperioden, og skal have proceduren forklaret så de kan forstå det

-       Tolke skal være kvalificerede og neutrale

-       Sagsbehandlingen skal være hurtig, men asylansøgeren skal have tid til at udfærdige sin ansøgning

-       Mulighed for ansøgninger i danske repræsentationer som tidligere (kun for folk med særlig tilknytning til DK)

 

 

UNHCR: REFUGEE PROTECTION: A Guide to International Refugee Law (page 51)

Fair procedures: A checklist

The 1951 Convention sets no specific requirements for national refugee determination systems. The questions below are based on the Executive Committee’s guidance and UNHCR’s experience and expertise and can be used to assess fair procedures for an asylum-seeker.  

 

Access:

Does the asylum-seeker have access to a determination procedure, i.e., is he/she allowed to submit a claim?   

Before the interview:

- Has the asylum-seeker received guidance on the procedure?

- Has the asylum-seeker been given the opportunity to contact UNHCR?

- Is enough time allowed for the asylum request to be prepared?

The interview:

- Does a qualified official of the authority competent to determine refugee status conduct a complete personal interview?

- Is the interpreter qualified and neutral?

- Does the applicant have access to legal representation? 

- Is there a qualified female interviewer, and interpreter if needed, when the asylum-seeker is a woman?   

- What arrangements have been made for interviewing children who are separated from their families?

Appeals:

-       Is there a formal appeal mechanism in case of a negative decision in the first instance? 

-       Does another authority handle the appeal?  

-       Except when a case is clearly abusive, is the asylum-seeker allowed to stay in the country while his/her appeal is pending?

UNHCR’s supervisory role:

-       Does UNHCR have full access to information on the asylum-seeker and to the proceedings?


APPENDIX 2:

 

 

Amnesty Internationals anbefalinger vedr. udlændingeretlige spørgsmål i Danmark.

 

I forhold til asylansøgere og flygtninge er det første og vigtigste mål altid - i overensstemmelse med de internationale konventioner, som Danmark har undertegnet [1] - at sikre, at ingen udsættes for ’refoulement’. Det vil sige, at ingen mod deres vilje sendes tilbage til et land, hvor de risikerer at blive fængslet uden rettergang eller at blive udsat for fysiske overgreb, tortur, ’forsvindinger’, eller henrettelse. Derudover er det vigtigt at sikre, at asylansøgere og flygtninge (og andre udlændinge) i Danmark bliver behandlet med værdighed og ikke udsættes for diskrimination.

 

Den danske regering bør til stadighed bestræbe sig på at sikre, at Danmark overholder de internationale konventioner om asylansøgeres og flygtninges rettigheder, og især at myndighedernes praksis i henhold til reglerne vedblivende har dette for øje.

 

Konkret betyder det efter Amnesty Internationals opfattelse, at der bør arbejdes for:

 

·        At enhver har ret til at søge asyl og har adgang til retfærdige procedurer, der skal undersøge og afgøre, om ansøgeren er flygtning.

·        At asylansøgere får advokatbistand under hele asylproceduren. 

·        At Flygtningenævnet føres tilbage til sin oprindelige sammensætning for at styrke Nævnets sagkundskab og uafhængighed.

·        At kvoteflygtninge udvælges efter deres beskyttelsesbehov og ikke deres integrationspotentiale.

·        At personer som udelukkes fra asyl på grund af terrormistanke får mulighed for at forsvare sig mod mistankerne/anklagerne, og at udlændingen og dennes advokat samt udlændingemyndighederne får indsigt i de oplysninger, som begrunder udelukkelsen.

·        At asylansøgere ikke frihedsberøves, med mindre der er tungtvejende grunde til det, og at domstolskontrollen med frihedsberøvelsen forbedres.

·        At lægernes tavshedspligt også respekteres i asylsager og sager om humanitær opholdstilladelse.

·        At adgangen til betinget udvisning afskaffes.

·        At man ikke vedtager de fremlagte forslag om sprogprøver og 2,5 års arbejde som betingelse for varig opholdstilladelse.

·        At opnåelse af dansk indfødsret ikke gøres så vanskelig, at syge og traumatiserede udlændinge reelt afskæres fra at opnå dansk indfødsret.

·        At man styrker indsatsen for reel ligestilling og mod diskrimination, herunder styrker det kommende klageorgan for diskrimination.

·        At voldsramte, familiesammenførte kvinder opnår beskyttelse i Danmark.

·        At starthjælpen afskaffes.

·        At Danmark undertegner Europarådets konvention om indsats mod menneskehandel og skaber mulighed for varig beskyttelse af handlede kvinder og børn, som risikerer overgreb ved en tilbagevenden til deres hjemland. 

 

Aktuel sag (pr. 20 april 2007):

·        At de irakiske asylansøgere, som har opholdt sig på danske asylcentre i 5 år eller mere, får midlertidig opholdstilladelse og mulighed for at bo uden for centrene og tage arbejde og uddanne sig.

 

 

Amnesty International er bekymret over en række af de senere års stramninger i den danske udlændingepolitik, som dels svækker den retlige beskyttelse af asylansøgere og flygtninge, og dels svækker den humanitære indsats. Nedenfor er oplistet en række konkrete elementer i lovgivninger, som giver anledning til bemærkninger. 

 

 

1. Om at søge om asyl ved danske repræsentationer

Siden 2002 har det ikke længere været muligt at søge om asyl ved danske repræsentationer i udlandet. Dette kan afskære personer, der nærer en velbegrundet frygt for forfølgelse, fra at opnå beskyttelse, fordi de ikke har mulighed for at komme ud af deres land. Inden denne adgang blev afskaffet, fik ca. 65 mennesker årligt beskyttelse i Danmark på denne måde. Målt i antal er det således en beskeden forringelse, men for de mennesker, som tidligere ville have kunnet få hjælp ad denne vej, er der tale om en alvorlig forringelse.

 

·        Amnesty International anbefaler, at muligheden for at søge om asyl ved danske repræsentationer genindføres.

 

2. Om advokatbistand ved indgivelse af asylansøgning

Tidlig advokatbistand til asylansøgere (i stedet for som nu først ved Flygtningenævnets behandling af sagen) sikrer, at asylansøgere gøres bekendte med asylproceduren og ikke på grund af angst eller uvidenhed tilbageholder vigtige oplysninger og dermed skader deres sag ved senere at ændre forklaring eller komme med nye supplerende oplysninger, som bevirker, at de kommer til at fremstå som utroværdige.

 

Også torturofre, som erfaringsmæssigt ofte kan lide af koncentrationsbesvær og hukommelsestab og have svært ved at huske datoer og begivenheder, kan have brug for en person, som kan støtte dem tidligt i processen. Endelig kan advokatbistand sikre, at alle relevante oplysninger kommer frem så tidligt som muligt i Udlændingeservices sagsbehandling.

 

·        Amnesty International anbefaler, at asylansøgerne får mulighed for advokatbistand allerede tidligt i asylprocessen – dvs. ved ansøgning til Udlændingeservice.

 

3. Om Flygtningenævnets sammensætning og uafhængighed

Flygtningenævnets afgørelser er som altovervejende hovedregel endelige, idet selve asylvurderingen - beskyttelsesbehovet - kun i få tilfælde kan prøves ved en almindelig domstol. Hermed er Nævnet den sidste og væsentligste garant for asylansøgeres retssikkerhed i Danmark.

 

Ved etableringen af Flygtningenævnet lagde man i sin tid vægt på, at Nævnet skulle være et uafhængigt og domstolslignende organ. Flygtningenævnet fik derfor syv medlemmer og blev bredt sammensat – med en dommer som formand og seks øvrige medlemmer, som repræsenterede Justitsministeriet, Udenrigsministeriet, Socialministeriet, Advokatrådet og Dansk Flygtningehjælp. (Dansk Flygtningehjælp havde to repræsentanter i Nævnet).

 

I 1995 blev antallet af Flygtningenævnets medlemmer reduceret til fem, og den nuværende regering valgte i 2002 at reducere antallet af rådsmedlemmer yderligere - til tre medlemmer, således at Dansk Flygtningehjælp og Udenrigsministeriet ikke længere er repræsenteret. Tilbage sidder en dommer, en repræsentant fra Advokatrådet og en repræsentant for Integrationsministeriet.

 

Amnesty International er bekymret over denne udvikling. Især er den uafhængige sagkundskab i Nævnet reduceret med fjernelsen af Dansk Flygtningehjælps repræsentanter, der skulle sikre Nævnets viden om asylansøgerne og forholdene i asylansøgernes hjemlande, ligesom Udenrigsministeriets repræsentant skulle sikre Flygtningenævnets generelle viden om de geopolitiske forhold i udlandet. Amnesty International anbefaler derfor, at Flygtningenævnet igen sammensættes på en måde, der sikrer bred sagkundskab og uafhængighed.

 

I øvrigt finder Amnesty International det problematisk i forhold til Flygtningenævnets faktiske uafhængighed, at det ene af Flygtningenævnets nu kun tre sæder besættes af juridiske sagsbehandlere fra Integrationsministeriet, som i deres øvrige arbejdstid er ansat til ministerbetjening, herunder til behandling af konkrete sager om familiesammenføring og til udarbejdelse af regeringens lovforslag på udlændingeområdet.

 

Tabet af den brede sagkundskab og den uafhængighed, som blev sikret ved den oprindelige sammensætning - en næsten ligelig fordeling af myndighedsrepræsentanter og ikke-statslige sagkyndige medlemmer - gør, at man ikke længere kan anse Flygtningenævnet som det uafhængige domstolslignende organ, som Folketinget forudsatte, da Nævnet blev skabt i 1983.

 

Amnesty International mener på den baggrund, at der er behov for adgang til en yderligere, uafhængig prøvelse af asylsager af principiel karakter. Det kan ske enten ved etablering af et særligt administrativt domstolslignende organ – et ’over- Flygtningenævn’ med en bredere sammensætning – eller ved at give adgang til domstolsprøvelse ved de almindelige domstole af principielle sager.

 

·        Amnesty International anbefaler, at Flygtningenævnets sammensætning ændres, således at dets sagkundskab og uafhængighed styrkes.

·        Amnesty International anbefaler, at der etableres mulighed for yderligere prøvelse af særligt principielle asylsager.

 

4. Om Kvoteflygtninge

I 2005 ændrede man reglerne om kvoteflygtninge.[2] Ændringerne betyder blandt andet, at langt de fleste af de 500 FN-kvoteflygtninge som hvert år udvælges af Integrationsministeriet skal have såkaldt ’integrationspotentiale’ [3] for at få asyl i Danmark. Det betyder, at flygtningene udvælges efter deres evne til at bidrage til arbejdsmarkedet, deres uddannelse, arbejdserfaring og alder – snarere end efter deres behov for beskyttelse. Ændringen betyder omvendt, at personer, som har behov for beskyttelse, men som på grund af alder eller lignende ikke skønnes at ville kunne komme på det danske arbejdsmarked mv., fravælges og afskæres fra muligheden for at komme til Danmark.

 

Amnesty International finder det problematisk, at lovændringens fokus på kvoteflygtninges integrationspotentiale indebærer en tilsidesættelse af de svageste flygtninge. Dansk Flygtningehjælp, som hvert år deltager i de kvoterejser til flygtningelejre rundt om i verden, hvorfra de 500 kvoteflygtninge udvælges, skriver i deres Årsberetning 2006, at ”Konsekvenserne af lovændringen slog klart igennem i 2006, hvor flere flygtninge, der ville have fået beskyttelse i Danmark under de tidligere regler, fik afslag.”

 

Selvom der på verdensplan er et stort antal internt fordrevne og flygtninge, har EU i de senere år indført stramninger, der gør det vanskeligere at komme ind i Europa. I Danmark ses det ved et markant fald i antallet af asylansøgere [4]. I 2006 fik 1.095 i alt meddelt ophold i Danmark (inklusiv flygtninge/beskyttelsesstatus, kvoteflygtninge og humanitær opholdstilladelse). Set i lyset af det fåtal, der får beskyttelse i Danmark, mener Amnesty International, at et land som Danmark burde give beskyttelse til flere flygtninge. Det kunne gøres ved at hæve antallet af kvoteflygtninge.

 

·        Amnesty International anbefaler, at man afskaffer ’integrationspotentialet’ som udvælgelseskriterium for kvoteflygtninge og alene ser på, hvilke flygtninge der har størst behov for beskyttelse.

·        Amnesty International anbefaler videre, at Danmark – og de øvrige EU-lande - som følge af de store fald i antallet af spontane asylansøgere åbner for modtagelse af flere kvoteflygtninge.

 

 

5. Om udelukkelse fra asyl på grund af terrormistanke

Som led i bekæmpelsen af terrorisme vedtog Folketinget i 2002 § 45b, som betyder, at personer, som af Politiets Efterretningstjeneste mistænkes for delagtighed i terrorvirksomhed, kan udelukkes fra at få asyl i Danmark, selv om de risikerer forfølgelse i deres hjemland, og at det kan besluttes, at hverken udlændingen selv eller Udlændingeservice eller Flygtningenævnet skal underrettes om de forhold, der begrunder mistanken og den følgende udelukkelse fra asyl.

 

Amnesty International finder det ikke betryggende, at hverken den pågældende udlænding selv eller dennes advokat, eller udlændingemyndigheder får mulighed for at konstatere, hvad mistanken går ud på, men alene skal forholde sig til en oplysning om, at justitsministeren har indstillet til integrationsministeren, at den pågældende udlænding udelukkes fra asyl i Danmark.

 

·        Amnesty International anbefaler, at personer, som udelukkes fra at få asyl på grund af mistanke om terrorvirksomhed, får mulighed for at forsvare sig mod mistanken.

·        Amnesty International anbefaler, at udlændingemyndighederne får indsigt i de oplysninger, som begrunder, at Integrationsministeren efter indstilling fra Justitsministeren meddeler, at en terrormistænkt asylansøger skal udelukkes fra at få asyl.

 

6. Om frihedsberøvelse af afviste asylansøgere og udlændinge i udsendelsesposition

Amnesty International finder, at reglerne om frihedsberøvelse af asylansøgere, afviste asylansøgere og kriminelle flygtninge, som står til udvisning, er problematiske.

 

Frihedsberøvelse efter udlændingelovens §§ 35 og 36 overlader meget vide skønsmæssige beføjelser til udlændingemyndighederne om, hvornår det er nødvendigt at frihedsberøve udlændinge og andre asylansøgere.

 

Særligt for afviste asylansøgere, som står til udsendelse til hjemlandet, men hvor den praktiske udsendelse ikke er mulig, giver procedurerne anledning til bekymring, fordi der ikke er nogen øvre grænse for, hvor længe en afvist asylansøger kan være frihedsberøvet. Amnesty International skal særligt pege på den situation, hvor en asylansøger har fået afslag på asyl, men til trods for Flygtningenævnets vurdering frygter at blive forfulgt ved en tilbagevenden til hjemlandet, – for eksempel Iran – og derfor ikke vil medvirke til hjemrejse til Iran. I denne situation, hvor ansøgeren efter udlændingelovens § 36 frihedsberøves, vil frihedsberøvelsen kunne vare i årevis. Der er ikke – hverken i lovgivningen eller i praksis – fastsat en grænse på, hvor længe en udlænding kan være frihedsberøvet.

 

Institut for Menneskerettigheder har påpeget, at domstolsprøvelsen af myndighedernes administrative frihedsberøvelser er kritisabel. Dommerne forholder sig sjældent til de af politiet givne begrundelser for frihedsberøvelse. Dansk praksis kan i denne forbindelse hævdes at være i strid med den Europæiske Menneskerettighedskonventions art. 5, som påbyder medlemsstaterne at sikre frihedsberøvede asylansøgere og flygtninge en retfærdig og effektiv domstolsprøvelse.

 

Det er Amnesty Internationals opfattelse, at der kan være behov for at skærpe domstolskontrollen med frihedsberøvelse af asylansøgere og udlændinge uden lovligt ophold.

 

·        Amnesty International anbefaler, at betingelserne for frihedsberøvelse af asylansøgere præciseres.

·        Amnesty International anbefaler, at domstolskontrollen med frihedsberøvelse af asylansøgere styrkes.

 

 

7. Om lægernes tavshedspligt i asylsager

Folketinget vedtog i 2005 en ændring af udlændingeloven, hvorefter Udlændingeservice uden udlændingens samtykke kan indhente oplysninger om dennes helbredsforhold i forbindelse med vurdering af, om humanitær opholdstilladelse er berettiget.  Amnesty International har kritiseret lovændringen, idet man finder, at lægernes tavshedspligt er ubetinget og også gælder i forhold til asylansøgere. Amnesty Internationals lægegruppe har påpeget, at man må frygte, at en tilsidesættelse af lægernes traditionelle tavshedspligt vil underminere tillidsforholdet mellem læge og patient og gøre det sværere at hjælpe mennesker i nød.

·        Amnesty International anbefaler, at lægernes tavshedspligt genindføres i forhold til asylansøgere.

 

8. Om udvisning af kriminelle udlændinge i forhold til retten til familieliv

Amnesty International finder, at kriminelle udlændinge, der udvises til deres oprindelseslande, reelt får dobbeltstraf.

 

En ændring i udlændingeloven i 2006 har gjort det lettere at udvise kriminelle flygtninge og andre udlændinge. Det skete ved at indføre muligheden for at idømme kriminelle udlændinge en betinget udvisning i situationer, hvor der ikke findes at være fuldt tilstrækkeligt grundlag for at udvise den pågældende, fordi udvisning må antages at virke særlig belastende for udlændingen, (de såkaldte § 26-hensyn).

 

Før ændringen byggede de danske udvisningsregler på en såkaldt trappestigemodel, hvor udlændingens opholdsperiode i Danmark og udmålingen af den konkrete straf var bestemmende for, om der idømtes udvisning. Reglerne afspejlede således den konkrete proportionalitetsafvejning mellem statens interesser for beskyttelse mod grove forbrydelser fra udlændinge og borgerens ret til at forblive i det land, hvortil han eller hun har tilknytning (ofte forstået som borgerens ret til familieliv). Jo stærkere tilknytning til landet en udlænding havde, jo grovere kriminalitet skulle der til for at begrunde udvisning af ham eller hende.

 

Med vedtagelsen af lov nr. 473 af 1. juli 1998 og de senere skærpelser af udvisningsreglerne er der sket en løbende udvanding af trappestigemodellen, og den seneste ændring har yderligere undermineret princippet. Efter de nye regler kan en udlænding, som idømmes to betingede udvisninger, udvises af landet. Amnesty International frygter, at muligheden for betinget udvisning i situationer, hvor udlændingelovens § 26 ellers ville forhindre udvisning, vil medføre, at flere udlændinge vil blive udvist ”i to omgange” med det resultat, at beskyttelsen af retten til familieliv efter bl.a. Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 svækkes.

 

Amnesty International frygter derfor, at det vil vise sig, at praksis efter den nye regel om betinget udvisning vil vise sig at være i strid med den proportionalitetsafvejning (mellem statens interesse i at kunne udvise kriminelle udlændinge og den enkeltes interesse i at bevare sit familieliv i det pågældende land), som efter artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention altid skal foretages.

 

·        Amnesty International anbefaler, at adgangen til betinget udvisning af kriminelle udlændinge afskaffes.

 

 

9. Om skærpede betingelser for varig opholdstilladelse

Amnesty International kritiserede i november 2006 et lovforslag der træder i kraft den 1. maj 2007. Efter forslaget vil udlændinge (herunder flygtninge) ikke længere være berettiget til permanent opholdstilladelse efter syv års lovligt ophold i landet. Der opstilles efter forslaget yderligere betingelser om, at ansøgere om permanent opholdstilladelse skal bestå en dansk- og engelskprøve, og have haft fuldtidsarbejde i mindst 2½ år.[5] Amnesty International finder, at disse forhold er særlig problematiske i forbindelse med flygtninge, som er i Danmark for at undgå forfølgelse i deres hjemland, og som på grund af de skærpede betingelser ofte vil være henvist til at leve i uvished om, hvor længe de kan opholde sig i Danmark.

 

·        Amnesty International fraråder vedtagelse af yderligere betingelser om dansk- og engelskprøve og fuldtidsarbejde for opnåelse af varig opholdstilladelse.

 

10. Om opnåelse af dansk indfødsret  

Indtil slutningen af 2005 kunne torturofre blive undtaget fra krav om at bestå en danskprøve, når de ansøgte om statsborgerskab. En ny aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti [6] har betydet, at traumatiserede torturofre ikke længere kan blive fritaget for denne prøve. Amnesty International har kritiseret denne ændring, da traumatiserede torturofre udgør en særlig følsom gruppe, som bør have mulighed for at opnå statsborgerskab - selvom de ikke er i stand til at bestå en danskprøve. Ifølge lægelig sagkundskab er det alment kendt at personer, der lider af PTSD (post-traumatic stress disorder) har en svækket koncentrations – og indlæringsevne, hvorfor det kan forudses, at de påtænkte prøver kan være umulige at bestå for personer med PTSD. De vil derfor uden egen skyld være afskåret fra at opnå dansk statsborgerskab. Dette anser Amnesty International for stærkt bekymrende og diskriminerende.

 

·        Amnesty International anbefaler, at man genindfører mulighed for dispensation fra danskprøve mv. på grund af sygdom til traumatiserede ansøgere om dansk indfødsret.

 

 

11. Om bekæmpelse af diskrimination

Tillægsprotokol nr. 12 til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention medfører et generelt og selvstændigt forbud mod diskrimination, så alle former for diskrimination bliver forbudt, og muliggør at flere sager om diskrimination vil kunne indbringes for den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Amnesty International anbefaler derfor, at Danmark underskriver og ratificerer tillægsprotokol 12 til den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

 

Amnesty International finder endvidere, at det nye klagenævn for ligebehandling, som skal erstatte den tidligere Klagekomité for Etnisk Forskelsbehandling, bør tildeles flere ressourcer, og bør have udvidet sine beføjelser i forhold til det forslag, som regeringen har fremlagt.

 

Amnesty International anbefaler:

·        At Danmark underskriver tillægsprotokol nr. 12 til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i løbet af 2007, som er Det Europæiske År for Lige Muligheder.

·        At den danske lovgivning ændres, så den sikrer en lige og effektiv beskyttelse mod alle former for diskrimination.

·        At det kommende Klagenævn for Ligebehandling får flere ressourcer og videre beføjelser end efter det foreliggende forslag fra regeringen, herunder til at efterforske og behandle sager af egen drift.

·        At der følges op på den nationale handlingsplan mod racisme, som blev udgivet i 2003.

 

 

 

12. Om beskyttelse af familiesammenførte kvinder udsat for partnervold

 

Amnesty International udgav 13. juni 2006 rapporten “Valget mellem vold og udvisning – Dilemmaet for voldsramte familiesammenførte kvinder i Danmark”, som viser, at voldsramte familiesammenførte kvinder i Danmark ofte står i et dilemma mellem at udholde volden i ægteskabet eller at blive udvist af Danmark.

 

Rapporten dokumenterer, at undtagelsesbestemmelsen i udlændingeloven § 19, stk. 8, der skulle tage særligt hensyn til voldsramte familiesammenførte kvinders dilemma, ikke virker efter hensigten. Som undtagelsesbestemmelsen bliver forvaltet i dag, er resultatet, at Danmark ikke beskytter de voldsramte familiesammenførte kvinder i tilstrækkelig grad, hvilket har givet anledning til international kritik fra blandt andet FN og Europarådet. Størstedelen af de voldsramte familiesammenførte kvinder kan ikke leve op til de høje krav, som bl.a. omfatter dokumentation af volden og af, at der er en direkte årsag mellem volden og samlivets ophævelse. Eftersom social isolation ofte er en del af volden, kan kvinderne desuden sjældent leve op til kravet om tilknytning.

 

Amnesty er bekymret over, at de mange høje krav resulterer i, at mange familiesammenførte kvinder forbliver i voldelige forhold af frygt for at blive udvist til deres oprindelsesland, hvor de i visse tilfælde risikerer social udstødelse – eller i værste fald at blive dræbt. Amnesty anbefaler, at der følges op på vores rapport, som kan downloades på Amnestys hjemmeside: http://www.amnesty.dk/default.asp?page=2094&lang=da

 

Amnesty International anbefaler bl.a.:

·        At flere former for dokumentation af vold accepteres af myndighederne.

·        At der ikke stilles særskilt krav om, at kvinden også skal dokumentere, at volden er årsagen til skilsmissen.

·        At det bliver anerkendt, at tvangsisolation ofte er en del af volden, og at kvinderne derfor ikke kan leve op til tilknytningskravet.

 

13. Om starthjælpen

I 2002 blev den såkaldte ”starthjælp” introduceret, som udgør mellem 45 og 65 % af den almindelige kontanthjælp. Hidtil har man skullet være bosat i Danmark i syv år for at kunne modtage almindelig kontanthjælp. Amnesty International har tidligere kritiseret starthjælpen for økonomisk at marginalisere og diskriminere udlændinge, som ikke har boet syv år i landet.

 

I efteråret 2006 fremsatte regeringen et lovforslag, som træder i kraft den 1. maj 2007, som medfører yderligere betingelser for at modtage kontanthjælp. Efter forslaget skal udlændinge[7] have haft ordinær fuldtidsbeskæftigelse i 2½ år før de er berettigede til at modtage sociale ydelser.

 

I lyset af de vanskeligheder, som flygtninge erfaringsmæssigt har med at komme ind på det danske arbejdsmarked, må det frygtes at flygtninge, som kommer under disse regler, vil blive holdt i permanent fattigdom og marginalisering. Amnesty International skal derfor fraråde, at man vedtager denne stramning, som efter Amnesty Internationals opfattelse ikke vil virke fremmende for flygtninges deltagelse i det almindelige arbejdsliv, men primært afskære bestemte grupper fra deltagelse i samfundslivet. 

 

·        Amnesty International anbefaler, at starthjælpen afskaffes.

 

 

14. Om bekæmpelse af handel med mennesker

Et nyt lovforslag fra regeringen (marts 2007) har til hensigt at sikre implementering af regeringens nye handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker, der løber fra 2007 til 2010. Med lovforslaget følger mulighed for forlængelse af refleksionsperioden for ofre for menneskehandel på op til i alt 100 dage, hvis ofrene samarbejder om deres hjemsendelse. Desuden følger en række mindre justeringer, herunder udbygning af den gældende repræsentationsordning for uledsagede børn, så mindreårige ofre for menneskehandel fremover får udpeget en repræsentant med særligt kendskab til problemstillingen.

 

Med forslaget kommer de danske regler tættere på overensstemmelse med Europarådets konvention om indsats mod menneskehandel.  Amnesty International skal anbefale, at Danmark ratificerer konventionen.

 

Amnesty International skal videre anbefale, at der tilvejebringes muligheder for at give tvangshandlede kvinder egentlig beskyttelse i Danmark, hvis deres sikkerhed ikke kan garanteres i hjemlandet. Hverken kvinder eller børn, der har været handlet til prostitution eller tvangsarbejde, bør hjemsendes, hvis de er i risiko for at blive udsat for overgreb fra bagmænd i hjemlandet eller for at blive handlet på ny.

 

·        Amnesty International anbefaler, at Danmark snarest ratificerer Europarådets konvention om indsats mod menneskehandel.

·        Amnesty International anbefaler, at der skabes mulighed for, at handlede kvinder og børn tilbydes egentlig beskyttelse i Danmark, hvis det må frygtes, at de ved udsendelse til hjemlandet udsættes for overgreb.

 

 

15. Aktuel sager:

 

Afviste irakiske asylansøgere på danske asylcentre

I øjeblikket venter ca. 560 afviste irakiske mænd, kvinder og børn på asylcentre i Danmark på at blive sendt ud af landet - på trods af FN's anbefalinger, som siger, at sikkerhedssituationen i Irak er så dårlig, og risikoen for menneskeretskrænkelser så store, at ingen med tvang bør udvises til den centrale og sydlige del af Irak, og at lande skal være yderst forbeholden mht. udsendelser til de nordlige provinser.

 

Selvom situationen i Irak er værst i og omkring Bagdad, hvor FN skønner, at voldshandlinger alene i 2006 kostede omkring 34.000 mennesker livet, er det Amnestys vurdering, at hele landet befinder sig i en yderst alvorlig sikkerhedssituation, hvor der sker mange daglige menneskerettighedskrænkelser. Siden bombningen af shia-moskeen i Samarra har Irak oplevet en konstant optrapning af især sekterisk vold og religiøs ekstremisme. I de tre nordlige provinser begår de lokale magthavere stadig flere menneskerettighedsovertrædelser, herunder vilkårlige arrestationer, tilbageholdelser, tortur og henrettelser. Amnesty International mener derfor, at ingen bør tvangsmæssigt udvises til noget sted i Irak, heller ikke til de tre nordlige provinser. Denne del af Irak er stadig ustabil og ikke i stand til at modtage afviste asylansøgere. Amnesty International har derfor været bekymret over de forhandlinger, de danske myndigheder har haft med de irakiske myndigheder i den nordlige del af Irak.

 

Eftersom de afviste irakere i Danmark på nuværende tidspunkt ikke kan vende tilbage til Irak i sikkerhed og værdighed, opfordrer Amnesty International den danske regering til at give de afviste irakere i Danmark en midlertidig opholdstilladelse - med mulighed for at arbejde, uddanne sig og bosætte sig udenfor centrene - indtil situationen i Irak er væsentlig forbedret.

 

·        Amnesty International anbefaler, at de afviste irakiske asylansøgere i Danmark gives midlertidig opholdstilladelse og mulighed for almindelig bolig, arbejde, uddannelse m.m.

 

 

Se også supplemant  april 2008 http://www.arnehansen.net/080823SFsasylnetv2008oplaeg.htm

 

Og aktuel opsummering d. 23.08.08 af Michala Bendixen http://www.arnehansen.net/080823SFsAsylnetvaerksanbefalingertilSF.htm

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden

                                    [1] Først og fremmest: Flygtningekonventionen, men også Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, Torturkonventionen, Racediskriminationskonventionen, Konventionen mod afskaffelse af diskrimination mod kvinder, Den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.

[2] Lovgivning nr. 403.

[3] En undtagelse er, at der kan vælges 20 alvorligt syge flygtninge per år.

[4] I 2004 søgte 3.235 asyl i Danmark - tallet var faldet til 1.960 i 2006.

[5] Visse forventede undtagelser vil være udlændinge, der for eksempel er meget traumatiserede eller fysisk handicappede.

[6] Udmøntet i cirkulære CIS nr. 9, 12. januar 2006.

[7] Visse forventede undtagelser vil være udlændinge, der for eksempel er meget traumatiserede eller fysisk handicappede.