D. 23.08.08 fra Michala Bendixen fra (det nu desværre nedlagte) SFs Asylpolitiske Netværk

 

Hovedpunkter i SFs Asylpolitiske Netværks anbefalinger til en bedre asylpolitik i Danmark

 

Kære Arne

Du efterlyste de anbefalinger, netværket er kommet med til SF undervejs.
Nedenfor står de vigtigste i punktform, og vedlagt er to filer med en mere grundig argumentation samt anbefalinger fra Amnesty og diverse referencer til undersøgelser/kritik af de danske forhold.

I en hel række henvendelser til partiets ordførere (Sten Gade og senere Astrid Krag) understregede vi, at selvom ventetid og leveforhold i asylcentrene er yderst kritisable, så er hovedproblemet dog selve kriterierne for at opnå asyl og retssikkerheden i processen. Vi gentog mange gange, at anerkendelsesprocenten er for lav, bl.a. fordi Danmark i modstrid med UNHCRs retningslinier kræver, at ansøgeren er individuelt forfulgt. Flygtningenævnets nye opbygning samt fjernelsen af De Facto-begrebet har også været en alvorlig forringelse af asylansøgernes retssikkerhed.

Udover asylområdet følte vi os også tvunget til at komme med et par idéer på integrationsområdet efter at Akutplanen blev lanceret - vores overskrifter var Respekt - Anerkendelse - Dialog. De faldt ikke i god jord, som man kan se af det nye fælles udspil.


Hovedpunkter i SFs Asylpolitiske Netværks anbefalinger til en bedre asylpolitik i Danmark

Asylpolitik:
• Nedlæg asylcentrene – lad folk bo hos familie, i lejligheder og på små bocentre
• Lad asylansøgere arbejde og studere, lad børnene gå i folkeskole
• Nedlæg Flygtningenævnet – erstat det med en domstol
• Luk det hul i loven, som bl.a. de afviste irakere er faldet ned i: Hvis man får afslag på asyl men ikke kan tvangshjemsendes pga. forhold i hjemlandet efter et år, bør Danmark give opholdstilladelse i 5 år ad gangen
• Modtageproceduren skal ændres, så asylansøgerens rettigheder sikres – bl.a. skal asylansøgeren have tildelt en advokat fra starten
• Faste, korte tidsgrænser for sagsbehandlingen i hele asylproceduren – ingen skal vente mere end 6 måneder fra ankomst til endelig afgørelse
• Familie-klausul: forældre/børn op til 18 år/ægtefæller må ikke adskilles: hvis én får ophold, skal det gælde alle
• Ofre for trafficking skal have mulighed for asyl
• Behandling for torturfølger ved ankomsten som asylansøger, max 2 mdr. behandlingsgaranti

Diskriminerende regler for indvandrere:
• Al praksis, som diskriminerer indvandrere, skal fjernes:
- starthjælpen
- de urimelige krav til statsborgerskab og permanent opholdstilladelse
- 24-års reglen
- kravene vedr. tilknytning, økonomi og bolig for familiesammenføring
- udvisningsdomme skal kun anvendes, hvis der ikke er nogen tilknytning til Danmark
- indrejseforbud kun i ganske særlige tilfælde af grænseoverskridende kriminalitet


Tillæg, maj 2008:
• Tolkning:
- anerkendte tolkeuddannelser med SU-berettigelse for alle de store indvandrersprog
- krav om uddannelse for tolke, der arbejder for politiet, sundhedsvæsenet og retsområdet

• Statsborgerskab:
- sprogkrav nedsættes til Dansk 1
- - tidsbegrænsning forlænges hvis man er i arbejde
- krav om straffrihed og selvforsørgelse afskaffes
- flygtninge og statsløse skal have adgang til at søge efter 5 års ophold, ander efter 6 år (nuværende regler: 9 år)
- automatisk permanent opholdstilladelse efter 5 års lovligt ophold

• Trafficking:
- anerkendelse af kønsrelateret forfølgelse, herunder trafficking, som asylgrund
- trafficking med prostitution sidestilles med tortur
- krav om rehabiliteringsforløb ved hjemsendelse
- mulighed for vidnebeskyttelse for ofrene
- intet krav til ofret om at vidne (underbygger tilliden og trygheden)
- individuel handleplan, midlertidig opholdstilladelse og særlige modtagecentre

• Modtagelse af nye borgere i kommunerne:
- fordeling af flygtninge i større portioner fremfor enkeltvis placering (giver mindre isolation og mulighed for mere kompetent støtte)
- multikulturcentre i alle kommuner m. bl.a. socialrådgivere, tolkeservice, sundhedskurser, motionshold, lektiehjælp osv.
- genindførelse af gratis modersmålsundervisning i alle kommuner
- handlingsplan med udgangspunkt i kompetence-baggrund


Kh
Michala

Bilag:

Oplæg til asyl- og indvandringspolitik for SF juni 2007 – i sin helhed:

http://www.arnehansen.net/080823oplasylpolSFjuni2007.htm

 

Og opdatering heraf fra april 2008 med tilføjelser http://www.arnehansen.net/080823SFsasylnetv2008oplaeg.htm

 

Utidig kommentar af Arne Hansen:

 

Det er nødvendigt at bemærke , at anbefalingerne (hovedsageligt) først begynder i situationer, når det er lykkedes for en flygtning at komme ind i Danmark.

 

 Dvs tiltag imod den systematiske undergravelse af konventionsretten til at søge asyl  for spontanflygtninge (- eller antallet af FN-kvoteflygtninge ):

bl.a visum kravv, bøder til transportselskaber, afskaffelse af at kunne søge asyl på Danmarks ambassader i udlandet mm, og som Danmark også har inspireret hele EU til at indføre jf den skrappe og fremskudte bevogtning af EUs ydre grænser, som ikke skelner imellem indvandrere og flygtninge med beskyttelsesbehov ifølge flygtningekonventionen,

 mangler vitnok i SFs Asylpolitiske Netværks anbefalinger

Mvh

Arne Hansen- SF-Fr.havn, post@arnehansen.net 30420818

 

Tilføjelse d. 14.08.09: Nu mulighed for at læse mere om visumkrav og grænsekontrol i prof. dr.jur. Jens Vedsted Hansens artikel i bogen ”Afvist – asylansøgere i Danmark” Tiderne skifter, juni 2009 s. 137-139

I øvrigt kan generelt f. eks. henvises til bogen Kim U. Kjær:Flygtning i Danmark, en kommenteret introduktion til det danske asylsystem, Akademisk forlag, 2003, som altså er skrevet efter Fogh-regeringens første stramninger i 2002, men uden senere stramninger.

 

En diskussion af hvilke initiativer der burde tages på internationalt plan (europæisk/EU, globalt/FN) , både mht solidarisk ikkevoldelig forebyggelse og afhjælpning, kunne man også ønske, da standardargumentet ”Danmark kan ikke tage alle verdens flygtninge” kræver et seriøst svar. Det findes, men kræver internationalt politisk samarbejde om at løfte i flok og fremtidens politikere og politiske programmer bør bedømmes på viljen hertil.

Nu vi pga asocialt overforbrug kan forvente mange miljøflygtninge er det en simpel nødvendighed at komme i gang. Vore nuværende chauvinistiske politikere er med til at køre verden ud i kaos, hvis vi giver dem lov til at fortsætte den nuværende kortsigtede (og inhumane) militaristiske voldspolitik legitimeret ved nationalisme og til dels fremmedhad.

En redegørelse for ideer til forbedring af asylsystemet i europæisk perspektiv findes bl.a.. i Vigdis Vevstad: Refugee Protection, A european Challenge, Tano Ashehoug, 1999.

Henvisninger til Evt. Nyere og bedre belysninger modtages med tak.

 

Men husk nu at begynde med at læse Oplæg til asyl- og indvandringspolitik for SF juni 2007 – i sin helhed:

http://www.arnehansen.net/080823oplasylpolSFjuni2007.htm

Mvh Arne Hansen

 

Tilbage til forsiden