Irak-høring den 30. marts

kl. 9.00-16.00 Kirkesalen, Studiestræde 38, København

 

(Til de travle: Dagsorden i slutningen af mailen!)

 

Den krig mod Irak, som USA har igangsat og ledet, og Danmark har deltaget i, er blevet stærkt kritiseret. Bush og Blair har problemer, men i Danmark synes Anders Fogh Rasmussen og Per Stig Møller at ryste kritikken af sig.

 

Vi finder det uheldigt, at de alvorlige anklager mod vores politikere ikke får konsekvenser.

Vi finder det ligeledes meget, meget uheldigt, hvis dette fører til en

legitimering af at bryde internationale aftaler og konventioner. At følge USA i andre ²forebyggende² krige.

 

Folketinget holdt en høring den 24. marts. Væsentlige problemer blev ikke behandlet. Og andre væsentlige problemer blev behandlet meget forudsigeligt.

Grundlaget for at vores politikere gik ind i krigen, blev belyst, men ikke særlig overbevisende, og den måde besættelsesmagten har opført sig på, og det ansvar besættelsesmagten har, blev ikke taget op.

 

Danmarks Fredsråd og Komitéen for en Irak-høring (Jan Birket-Smith, Annelise Ebbe, Toni Liversage, Susanne Thorbek, Knud Vilby og Tim Whyte) afholder derfor en høring den 30. marts kl. 9.00-16.00.

 

Vi vil stille følgende spørgsmål:

 

1) Hvad er det legale grundlag for krigen mod og besættelsen af Irak?

Hvad siger folkeretten?

Har Danmark overtrådt folkeretten?

Hvilket beslutningsgrundlag forelå der for at gå ind i krigen?

Ved Ole Espersen, professor i folkeret og menneskerettigheder, Københavns

Universitet

 

2) Er det foreneligt med folkeretten, at besættelsesmagten privatiserer

Iraks økonomi?

Efter besættelsen af Irak har besættelsesmagten grundlæggende ændret Iraks økonomi bl.a. ved at tillade salg af den irakiske stats ejendom til private i ind- og udland. Er dette i overensstemmelse med folkeretten, herunder Haagkonventionerne? Har Danmark i givet fald et medansvar for en evt. folkeretsovertrædelse som deltager i den USA-ledede koalition?

Ved Claus Haagen Jensen, professor i offentlig ret og Bengt-Åke Lundvall, professor i økonomi, begge Aalborg Universitet.

 

3) Overtræder besættelsesmagten Genèvekonventionerne ved sin behandling af fanger i Irak?

I lejre og fængsler i Irak sidder krigsfanger, kriminelle og ²politiske fanger² blandt hinanden.

Har krigsfangerne krav på løsladelse? Er det i overensstemmelse med

folkeretten, at fangerne sidder på ubestemt tid og ofte uden at kende de anklager, der er rejst eller skal rejses mod dem?

Hvilke retskrav har fangerne: Krav på at blive stillet for en dommer? Krav på juridisk bistand? Krav på løsladelse?

Har offentligheden og pårørende krav på at vide, hvem der er fængslet

/indsat i lejre, og hvor de befinder sig?

Ved Susanne Thorbek, kultursociolog, dr. phil.

 

4) Koalitionens kontrol med NGO¹er i Irak

Et nyt direktiv udsteder retningslinier for, hvorledes NGO¹er kan godkendes eller forbydes som led i udviklingen af et nyt irakisk civilsamfund.

Koalitionen vil kontrollere den proces, der som led i en demokratisk

udvikling skal stimulere folkelige og uafhængige organisationer. Har

koalitionen ret til at styre og kontrollere en demokratisk udvikling og et frit civilsamfund, der ideelt skal vokse op nedefra? Hvad er Danmarks medansvar som medlem af koalitionen?

Ved Lone Lindholt, seniorforsker, Institut for Menneskerettigheder.

 

5) Det etisk-politiske perspektiv

Om politikernes ansvar for undermineringen af den internationale retsorden.

Om ansvaret for krigen i Irak som ²forebyggende krig² og krig uden

forudgående realistisk vurdering af følgerne.

Om ansvaret for mistænkeliggørelsen af FN¹s sikkerhedsråd, FN¹s

våbeninspektører og den folkelige modstand mod en krig uden FN-mandat.

Ved Peter Kemp, professor i filosofi ved Danmarks Pædagogiske Universitet og leder af Center for Etik og Ret, København.

 

Ved høringen anvendes et kvarter efter hvert oplæg til spørgsmål fra

panelet, der består af:

Ole Espersen, Claus Haagen Jensen og Peter Kemp.

 

Dagsordenen ser ud som følger:

 

9.00:              Ankomst

9.00-9.15:      World Tribunal on Iraq, introduktion ved Annelise Ebbe

9.15-10.10:    Hvad er det legale grundlag for krigen mod og                                      

besættelsen af Irak? Ved Ole Espersen

10.10-10.15:  Er det foreneligt med folkeretten, at besættelsesmagten

privatiserer Iraks økonomi? Ved Bengt-Åke Lundvall og Claus Haagen Jensen

11.05-12.00:  Overtræder besættelsesmagten ved sin behandling af fanger/tilbageholdte i Irak folkeretten og menneske-rettighederne?

                       Ved Susanne Thorbek

12.00-13.00:   Frokost

13.00-13.55:   Koalitionens kontrol med NGO¹er i Irak. Ved Lone Lindholt.

13.55-14.50:   Det etisk-politiske persepktiv. Ved Peter Kemp

14.50-15.45:   Spørgsmål fra salen

 

Ordstyrer: Annelise Ebbe