Globaliseringen og den moderne verdens uorden.

Er verden ved at bryde sammen?

 

Forelæsning af  den verdenskende fredsforsker  Johan Galtung

holdt d. 5.05.02 på Aalborg Universitet !

 

Galtungs foredrag kan høreswww.radiofmr.dk/11sepgaltung.htm

 

Og et godkendt resume´af talen kan læses her:

 

Foredrag om de brudflader i menneskers grundvilkår og i samfundsudviklingen der er forudsætningen eller er med til at skabe  den indirekte strukturelle vold med et  ulighedsskabende og undertrykkende samfundssystem og den direkte vold som terror og krig .

 

Galtung opererer med  8 brudflader eller potentielle  konfliktdimensioner, som hver især kan  forårsage direkte vold eller indirekte strukturel vold:

1.      natur,

2.      køn                                                 

3.      generation

4.      race

5.      klasse 

6.      nation

7.      eksklusion(udelukkelse)

8.      og stat

 

I alt  er der således 8x2=16 voldsdimensioner, som man som fredsforsker skal forsøge at formindske. (altså ikke som i disciplinen international politik, som kun interesserer sig for relationer mellem stater.)

 

Folkemord forstås af fredsforskningen som den direkte voldsanvendelse  mod personer der sker i alle de  forskellige brudflader ikke blot mellem nationer. Det vigtigste folkemord der sker i dag  er det der sker af mænd imod kvinder. Fra 1970-90  er således 100 mil. kvinder  forsvundet ifølge FN-analyser.

Endnu større i tal er den strukturelle vold under betegnelsen klasse. Den strukturelle vold dræber igennem fattigdom og nød  antageligt 100000 mennesker hver eneste dag året rundt,  altså 365 mil. pr år

Nød opstår når fundamentale behov for mad, husly, klæder, sundhed og skolegang ikke er opfyldt.

 

Når Galtung ud fra en analyse af de 8 brudflader på kryds og tværs skal opstille de største voldsskabende faktorer som medfører verdensuordenen i dag eller fremover, så er det de følgende 6-7:

 

Nr. 1 Geo-køn .

Kvindeundertrykkelsen er størst i Indien og Kina men globalt med kvinderne i vesten som de bedst stillede i løbet af det  20.årh

 

Nr. 2 Globalisering som kan deles i 4 komponenter.

Globaliseringen er hovedansvarlig for den enorme nød er er på bunden af verdenssamfundet

a.       Verden = et marked, hvor stasgrænser forsvinder, så faktorer og varer bevæger sig - på nær  faktoren arbejdskraft. Et djævelsk system at de fattige ikke kan bevæge sig bort fra de fattige områder hvor de bor

b.      Privatiseringen= afskaffelse af staten som økonomisk aktør. Markedet er effektivt for vækst. Disciplinen økonomi er nærmest en fascistisk videnskab der har profitakkumulering som mål. Den økonomi vi har dræber. I stedet må vi  finde frem til en ikke-dræbende økonomi med udgangspunkt i alle menneskers fundamentale behov. Det er da også titlen på Galtungs nye bog. Forrykt betingelse for den neoklasiske økonomi at akkumulering på toppen vil sprede sig nedad til alle under visse betingelser. Teorien har kun en vis gyldighed med en stærk statslig aktør som modspiller - jvf. undersøgelserne der viser et stigende gab mellem  de 10 % rigeste med de 10 % fattigste.

c.       Stadig stigende arbejdsproduktivitet medfører færre arbejdere til at producere det samme produkt . Hver dag bliver ca.17000 arbejdere afskediget med påfølgende masearbejdsløshed - bl.a. som følge af computere. Det betyder at masser af mennesker ikke har købekraft til at efterspørge det producerede.

d.      Den onde akse IMF, Verdensbanken og WTO

 

e.      USAs militære virksomhed.

Mht. de 67 militære interventioner efter anden verdenskrig, så er der 3 teorier om hvorfor USAs regeringer gør det:

- 1. Beskyttelse af demokrati og menneskerettigheder.

-  Nr. 2 kamp mellem civilisationer

- 3 klasekonflikt at opretholde afstand i alle former mellem dem på toppen og bunden og evt. skabe nye. Klassekonflikten har empirisk meget for sig

Når man også inddrager de lignende situationer hvor USA valgte ikke at intervenere, så er der derimod ikke skygge af

empirisk verifikation af teori 1 om demokratiet som reel årsag til USAs interventioner eller teori 2 kamp mellem

civilisationer. Hvorfor intervenerede USA f.eks.  for nylig i Venezuela  for at fjerne Hugo Chávez der ville lave sociale reformer

på tværs af  amerikanske økonomiske interesser i Venezuela, men ikke overfor den tidligere magthaver Cremendez.

 

Globalisering er altså et indviklet bundt af sammenhænge ..herunder er de liberale økonomer mere  problemet end løsningen.

 

3. Geo-miltær: Udvidelse af NATO mod øst og Af AMPO(USA-Japan + Sydkorea og Thailand) mod vest.- altså USAs knibtangsbevægelse mod Rusland, Kina og Indien, Syrien Irak og Iran og Nordkorea, Libyen. De 7 lande der er certificeret for Atombomber (på nær Indien)

 

4. Det Geo-kulturelle som konfliktskabende.

Kristendom versus Islam

Hinduisme-Islam – læs Kashmir

Konfutsianisme/marxisme contra Islam i dag træder frem i Sinkiang

Islam er fællesfaktoren og anskues derfor af de andre som selve problemet . Kristendom er i nedgang men islam er i voldsom fremgang - fordi kristendom forbindes med vestlig kolonialisme jvf. pavelige bulle af 4. maj 1493 inter cætera. Som legitimerer den kristne imperialisme. Columbus: de indfødte kan blive gode slaver. Men pavebullen blev holdt hemmelig.

Den protestantiske-muslimske konflikt hedder den 11. september 2001, - den ortodokse-islamiske hedder Tjetjenien, og den katolske-islam bliver måske Sydeuropa, som dog ikke er fremtrædende.

 

5. Geo-politiske dimension - Stat og nation.

Stat er et territorium med en central administration. Begrebet Nation betegner en folkegruppe med en forholdsvis klar fælles kultur.

Nationer bindes til staten gennem statens beherskelse af territoriet. Der findes 200 stater ca. - men hele 2000 nationer, hvilket medfører uafhængigheds bevægelser, når nationerne diskrimineres.

Sharon midt under den militære konfrontation med palæstinenserne: ”jeg tænker mest på hvordan jeg kan skaffe plads til de argentinske jøder – altså ekspansion.”

Eneste sikre statsgrænse er gennem et rimeligt forhold til sine naboer.

 

6. Geo-generation ?

Philip Morris anbefaling til tjekkiske regering om at lade de ældre ryge sig ihjel for at spare de produktive skatteborgeres ældreudgiften.

 

Hvilken uorden man ser på afhænger af hvem man er

Mht. natur så er den økologiske problemstilling ny og rammer alle. Skulle måske på som selvstændig uorden

Mht. køn har vestlige verden gjort det bedst

Mht. generation er det et stort spørgsmål

Mht. race så er det svært at vurdere uafhængigt af klasse

Mht. klasse så bor de fleste med under 1 dollar pr dag bor i Andesbjergene Afrika og Sydasien. Pointen med globaliseringen er at monopolisere markedet, så det drejer sig om at den ene dollar bruges til cola (lidt bedøvelse) og cigaretter (lidt glæde)

 

Herefter følger indlæg fra tilhørerne og debat om udviklingstendenser og -muligheder

www.radiofmr.dk/11sepgaltung.htm

 

Yderligere oplysninger om Galtungs arbejde i fredsforskernetværket Transcend http://www.transcend.org/